gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1688 results found
Search result: 1688 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonCopie missive door den gouverneur Jacob Hustaert van Amboina aen Evert Michielsz. resident tot Japara geschreven in dato 16 Julij 1658.1658
AmbonMissive van den heer gouverneur Antonio Hurt van voor Japara uijt het schip Japan aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 18 Junij 1678.1678
BandaEen missive geschreven door den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara aan den Ed. heer gouverneur Cops en raad te Banda de dato 25 Maart 1692.1692
BandaBriefje van Japara na Banda op den 14 Januarij 1735.1735
BandaEen brief van Japara na Banda (ontfangen den 12 Junij 1732 per het schip Purmerlust).1732
BandaBriefje van Japara na Banda op den 14 Januarij 1735 (ontfangen den 5 Junij 1735 per 't schip de Herstelling).1735
BandaBrief geschreven door den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda aan den Ed. Joannis de Hertogh, oppercoopman en opperhooft der kuste Japara gedateerd 16 Julij 1686 (ontfangen anno 1686).1686
BandaBriefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Jeremias van Vliet en raad tot Japara gedateerd 1 Augustus 1685 (ontvangen anno 1685).1685
BandaBriefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad [tot Banda] en aan den heer Robbertus Padbrugge [tot Amboina] door den heer Jeremias van Vliet en raad [tot Japara] ongedateerd (ontvangen anno 1686).1686
BandaBriefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Carel Hendrick Schellingh en raad tot Japara gedateerd 30 Januari 1686 (ontvangen anno 1686).1686
BandaBriefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Johannes de Hartogh en raad tot Japara anno 1686 (ontvangen anno 1686).1686
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer commandeur Joan Albert Sloot tot Japara den 21 Maart 1687 (ontvangen anno 1687).1687
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Pieter van den Hoorn en raad tot Japara den 6 Junij 1687 (ontvangen anno 1687).1687
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door de heer commandeur Joan Albert Sloot mitsgaders den raad tot Japara den 4 December 1687 (ontvangen anno 1688).1688,1687
BandaBriefje geschreven door den commandeur Johan Albert Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 14 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).1692
BandaBriefje geschreven door den commandeur Johan Albert Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 22 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).1692
BandaBriefje geschreven door den commandeur Johan Albertsz. Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 19 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).1692
BataviaAuthenticque extract uijt de missive door den commandeur Jan Albert Sloot en den raet op Japara aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 1 December 1691 aengaende eenige packen cattoene gaeren van Sourabaija gesonden.1691
BataviaBevindinge van 't comptoir Japara van primo September 1694 tot ultimo Augustij 1695.1695,1694
BataviaCopie appointement de dato 30 December 1697 tege den ondercoopman en gewese twede administrateur op Japara Lucas Munster wegens het tecort komen op sijn administratie.1698,1697
BataviaCopie beright van de visitateur generael Bernard Phoonse wegens het different van de negotieboecken tegens 's Comp. effecten tot Japara onder dato 15 Januarij 1696.1696
BataviaRegister op diverse papieren rakende de op Japara uijt een Engelsch scheepje aengehaelde 86 kisten en canasser met amphioen mitsgaders over de onbetamelijcke handelinge daer omtrent en over andere saeken van den gesagheber Pieter Gooschalck.1698
BataviaCopie missive door den gesaghebber Pieter du Randt en den raet tot Japara geschreven aen de hooge regeeringh den 28 December 1698.1698
BataviaCopie missive door de hooge regeeringh van India aen den gesaghebber Pieter Durant en den raet tot Japara den 13 Januarij 1699.1699
BataviaExtract resolutie bij de hooge regering genomen dato 4 September 1699 raackende de gagie van den fugativen oppercoopman en gewesen gesaghebber tot Japara Pieter Goodschalck.1699
BataviaAppointement door den raet van justitie ten laste van Lucas Munster en Jeremias Brons wegens haer tekort gekomene op Japara.1700
BataviaCopie missive door de hooge regeringh aen den capiteijn en provisioneel gesaghebber Pieter Hogerlinde en den raet tot Japara dato 8 Februarij 1701.1701
BataviaBrieff van de opperhoofden van de fluijt Egelenburg comende van Japara van ontrent de Zuijder Wachter aen haer Eds. geschreven sonder datum.1684
BataviaKort bericht van de oppercoopluijden des kasteels Batavia wegens den ontfangh der suijkeren anno 1684 en 1685 successive tot Batavia van Japara aengebracht in dato 1 Februarij 1689.1689,1685,1684
BataviaAuthentcque verclaring over den ontfangh der suijkeren anno 1684 en 1685 successive tot Batavia van Japara aengebracht in dato 1 Februarij 1689.1689,1685,1684
BataviaAuthentcque verclaring van de coopluijden Willem Lucifer en Jacob Dominicus mede wegens de gestalte der suijckeren anno 1684 en 1685 van Japara gecomen in dato ultimo Januarij 1689.1689,1685,1684
BataviaVerclaringh van de opperchirurgijn Jan Hendrixsen Boutos wegens de leverantie van sekere partije suikeren tot Japara in den jaere 1685, dato 1 Februarij 1689.1689,1685
BataviaAuthenticque extract uijt seekeren missive van de ondercoopman Johannes Steen tot Japara aen de capiteijn luijtenant Anthonie Eijgel tot Batavia geschreven den 10 Julij 1688.1688
BataviaAuthenticque verclaringe van den ondercoopman Joannes Steen wegens de qualiteit der suijckeren anno 1685 tot Japara voor de compagnie ontfangen in dato 10 September 1686.1686,1685
BataviaVerclaring van den boekhouder Joannes Urselinx ende sergianten Valentijn Pieter Hagenbergh en Harmen de Haes over de qualiteit der suijkeren anno 1685 tot Japara voor de compagnie ontfangen in dato 10 September 1686.1686,1685
BataviaCopie onbeantwoorde interrogatorium voor den persoon van Daniel Prasser Backer tot Japara geweest sijnde, ongedateerd.1689
BataviaBevindinge der negotieboecken van 't comptoir Japara van primo Maert 1685 tot ultimo Februrij 1686 door den visitateur generael Jeremias Coesaert opgestelt.1686,1685
BataviaAuthenticque copie missive van de hooge regeringe tot Batavia aen de residenten tot Japara geschreven den 29 Martij 1689.1689
BataviaRequest en bijlagen van den resident te Japara en Joana W. van der Beeke en W.P. Nieuwerth suppliceerende schavergoeding voor het ter Samarangsch rheede verbrand en haar toe gehoord hebbende scheepje de Unie.1771
BataviaCopie bericht van de indigo sorteerder Olsen wegens de gesteldheid der van Japara ontfangene indigo.1771
BataviaTwee berigten van den indigo sorteerder Rasmus Olsen weegens de door hem gesorteerde en goed bevondene indigo van Japara, Joana en Tagal aangebragt met de scheepen Willem Fredrik, Concordia en de Anthonetta Coenrardina, gedateerd 30 Julij en 29 Augustus 1777.1777
BataviaCopije missive door den heer Cornelis Speelman uijt het jacht de Meerman voor Japara den 28 November 1669 aen den generael en raden.1669
BataviaExtracten uijt brieven door den resident Jacob Couper op Japara naer Batavia geschreven [deses jare 1674] rakende 't gedoente van Montemarano.1674
BataviaExtract uijt seeckere missive door d'heer Joan Camphuijs in dato 18 Januarij 1678 aen den directeur generael Cornelis Speelman naer Japara geschreven.1678
BataviaVerhael van Aert Gijsels en Jan Willemsz. Gemalen gedaen tot Jacatra op 20 October 1620 van 't geene Willem Benninck, Engels coopman haer tot Japara aen boort quam raporteren wegen de gemaeckte vrede met den Mataram.1620
BataviaDaghregister van Cornelis van Maseijck ende Pieter Wagensvelt, gehouden op de besendinge naer Japara, 5 April tot 7 [sic; 8] Meij 1632.1632
BataviaBerigt wegens ontfangene lakenrassen voor Japara in dato 27 Meij 1785.1785
BataviaTwee translaat Javaanse brieven door twee Ingabeijs, dienaren van den Sousohoenang aan den Tommangong Tsjotra Soma tot Japara uijt Daringo geschreven.1722
BataviaBerigten van den indigo sorteerder Olsen van de door hem goetbevondene indigo van Paccalongang, Tagal, Japara en van de Jaccatrasche boovenlanden ontfangen, gedateerd Januari, Mei, September, October 1778.1778
Batavia ressortBriefie van de opperhoofden van de fluijt Egelenburgh komende van Japara van ontrent de Zuijderwagter aan haar Eds. geschreven (ontfangen anno 1684 12 Julij per vissers vaart).1684
previous
12...34
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: