gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Alders

All results...

Familienaam man Alders

Familienaam vrouw Simpol

Datum ondertrouw 1782-05-10

Datum huwelijk 1782-01-01

Tekst register 1782 op heeden den 10 maij sijn ten overstaan van den Edele Agtbaare heeren J: P: Morin en F: Gomarus raaden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Surinaame & & en door mij ondergeschreevene secretaris na behoorlijke affvraaginge in den huwelijken staat in en aangeteekent Hendrik Christoffel Alders jongman oud 31 jaren geboren ......van de Lutherse religie en Johanna Frederica Simpohl(?) jonge dogter oud 21 jaaren gebooren alhier van de Luijtersche religie en geadsisteerd met ......... en desselfs huijsvrouw Actum Paramaribo dato utsupra J: P: Morin, F: Gomarus / my praesent Gootenaar Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 26 maij 1782 zijn de neevenstaande persoonen door ons ondergeteekende raaden in den huwelijken staat bevestigt. Actum Paramaribo dato utsupra F: Gomarus / my praesent J: E: Vieira eerste gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3

Pagina register 113

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: