gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Criminele Sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 results found
Search result: 1543 found
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
HeerdeLourijswegens verwondingin ordinair proces ontvangen en gebreukt.00-00-1538
00-00-1539
RiebeeckLucaswegens poging tot corruptie van getuigen etc.bij intendit gebannen, met confiscatie.00-00-1539
ZierikzeeHet hof deciseert in appel tegen ketters aldaar, veroordeeld hun goed desbetreffende hebben, onaangezien de privilegien der stad.00-00-1539
Kerchovevan denDominicuswegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd00-00-1540
GraertAertwegens suspect predikenop 's Keizers last gebannen00-00-1540
MatthysDircdeurwaarder contra den Procureur Generaal gelast partijen ten principale productie te doen. Ontslaat den deurwaarder van de gevangenis en suspendeert hem bij provisie.00-00-1540
WenavanFranchoiswegens poging tot moord op eenen heemraad die souvegarde hadgeactioneerd met voeging van den Procureur Generaal, maar partijen geaccordeerd zijnde, ageert alleen de Procureur Generaal voor zijn intereit. De gedaagde veroordeeld tot boetedoening en gebreukt, die daarvan aan den Grooten Raad van Mechelen appelleert.00-00-1540
FranckeCornickwegens violatie van ban op zijner lijf en weigering om te biechtenonthoofd met confiscatie.00-00-1541
SpierinxhouckvanJacobwegens oneerlijkheid en mesusen in officioafgezet en in habil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
JongedeFlorissuspect van ketterijop 's Keizers last bevolen te vertrekken.00-00-1541
ChasseurleCatherinewegens het maken van een complot tot het slaan van valsche muntverbrand met confiscatie.00-00-1541
Rochede laRobijneWegens kennis van het misdrijf (het maken van een complot tot het slaan van valsche munt)gebannen uit alle 's Keizers landen, op haar lijf.00-00-1541
BaptistaJanwegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)onthoofd met confiscatie.00-00-1541
MasieAnthoniewegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)gebannen.00-00-1541
Agnieten consentuit naam des consents aanvaard hebbende goederen aan het consent besproken, contra den Procureur Generaal, beide partijen in submissiehet consent veroordeeld binnen 's jaars de goederen in wereldlijke handen te brengen.00-00-1541
CraemboudtJoriswegens nalatigheid om door hem ingevorderde penningen aan den eigenaar uit te betalendaartoe gecondemneerd met suspensie.00-00-1541
DisselJanwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
ValckenaerDirckwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1543
VereemdtJanwegens smadelijke woorden tegen den Keizerveroordeeld tot boetedoening, gebreukt en gebannen.00-00-1543
DalemvanJorijswegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1543
Boschvan denJanwegens bedelarijgebannen.00-00-1543
BlontJacobwegens allerlei diefstallen en opligterijen, benevens moordgehangen met confiscatie.00-00-1543
KnoopJan Henricxwegens landlooperij gewapender handgehangen met confiscatie.00-00-1544
Bonchorstvan denAdriaenwegens diefstal met valsche sleutels bij zijnen meester en het bezitten van kettersche boekenonthoofd met confiscatie.00-00-1544
BremenvanCristoffelwegens landlooperijgegeesseld in de voorpoort van het Hof en gebannen.00-00-1544
00-00-1544
MarckdeMichielals hebbende den vice cureit doen ontbieden om een zieken hond te beregtengegeesseld en gebannen.00-00-1544
BerehoutvanFijewegens gewelddadig verzet tegen eenen deurwaardereene hand af, gebannnen met zijne vrouw binnen Hoorn en omtrek met confiscatie.00-00-1544
BommerCorneliswegens deelname aan de secte van David Joriss.in appel veroordeeld tot het zwaard, met confiscatie.00-00-1544
Burchvan derCorneliswegens ontrouw in zijne bedieninggesuspendeerd.00-00-1544
Burchvan derCorneliswegens dergelijke zaken (ontrouw in zijne bediening)afgezet met de kosten.00-00-1544
GroesJacob Janwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
MolAertwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
ZegherAdriaenwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
Oude Tontowegens crimen peculatus bij de opbrengst van den tienden penningveroordeeld tot geldboete.00-00-1545
LauwerburchvanGeorgewegens landlooperij en kwade feitengegeesseld, gesplitneusd en gebannen met confiscatie.00-00-1545
LimburgGrietewegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd, met ban en confiscatie.00-00-1545
MeerschelvanCornelisbeschuldigd van valschheidde erfgenamen het proces aanvaardende, veroordeeld in eene geldboete.00-00-1545
DuvoordevanJanwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1545
TeijlingenvanWillemveroordeeld onregtmatig gevorderde kosten en salaris te restitueeren en gesuspendeerd.00-00-1545
nopens het procederen tegen twee personen, waarvan de een een ketters N. Testament bezat.00-00-1545
nopens het procederen tegen Reynier den franchijnmaker te Leiden, bij wien men schriften van David Joriss. gevonden had, waaruit een conflict gerezen was tusschen het Hof en die van Leiden en de Staten van Holland met hen gevoegd.00-00-1545
Motavan derJasparwegens oneerbiedigheid jegens hetzelfde Hofgesuspendeerd en gebreukt.00-00-1546
ChanavanJanwegens verzuim en mesusen in officiobij intendit inhabil verklaard tot eenig ambt met ban en confiscatie.00-00-1546
BrederodevanMichelettebij handtastingontslagen00-00-1546
HeylesteinvanJanwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1546
PoortSimonwegens ketterijdoor de tong gepriemd, veroordeeld tot boetedoening en ban binnen Edam.00-00-1546
Cappellavan deCorneliswegens valsche instrumentenin submissie ontvangen en gecondemneerd tot eene geldboete.00-00-1546
previous
12...31
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: