gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Criminele Sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 results found
Search result: 1543 found
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Willemsz.Adriaanwegens doodslag en geweldenarijonthoofd met confiscatie.00-00-1539
PiersAdriaanwegens moord en geweldadighedenbij intendit gebannen.00-00-1539
DijkvanAdriaansze.Adriaanwegens conspiratie tegen den Prince van Orangegecondemneerd gerecht te worden met den zwaarde. Zijn ligchaam verdeeld in vier quartieren, en gehangen op de vier hoeken van den Haage, en zijn hoofd op een staak.29-03-1623
KistemaakerJacobsz.Adriaanmet geweld twee persoonen uit de gevangenis van Abbekerk gehaald.ontvangen in submissie.22-12-1623
DordrechtvanCorneliszoonAdriaanwegens moedwilligheden en oproergegeesseld en 14 jaar gebannen.27-11-1637
PalsHermanusz.Adriaanwegens het injurieeren van den Predikant aldaargecondemneerd God en de Justitie en den Predikant om vergiffenis te bidden en in een mulete van f. 100.19-06-1650
StroodekkerJansseAdriaanwegens oproerop intendith voor altoos gebannen op poene van de dood.27-03-1654
BallemaakerAdriaanwegens Roomsche Godsdienst te hebben laaten oeffenen in een schuur achter zijn huis, contrarie de placaatengecondemneerd in eene boete van f. 200.06-11-1654
Kerkhovenvan denAdriaanwegens Roomsche Godsdienst te hebben laaten oeffenen in zijn huisgecondemneerd in eene boete van f. 200.06-11-1654
BoshuijsenvanJansz.Adriaanwegens malversatien omtrent ordonnantien van scheepsvrachtenvoor altijd gebannen.28-07-1660
AdrichemvanAdriaanover 't geven van een soufflet aan iemandgecondemneerd in eene Amende van f. 250.-.26-02-1672
MoetjesAdriaanzeeker boek gedruktgecondemneerd in een Amende van f. 200.-.-. en zijn winkel voor 6 weeken te sluiten.28-02-1681
BoerdeAdriaanwegens resistentie aan de Justitiegecondemneerd publiquelijk met gevouwe handen en gebogen knieen vergiffenis te bidden en 3 jaar gebannen.22-12-1688
VervoornJansseAdriaanwegens gevioleert bannissement en dieverijegecondemneert om gegeesselt te worden en voor 12 jaaren gebannen.05-06-1699
ReedtvanAdriaanmet wapenen getrokken in de stad Tholen om Serviesgeldgecondemneerd om publiek met gevouwe handen en gebogen knieen vergiffenis te bidden.05-12-1702
VerdonkAdriaanverklaard met 't vonnis van S.S. der stad Delft niet te weezen bezwaard.28-06-1712
BlankJanszeAdriaanwegens onbehoorlijke procedures als leenman van Calantsoogverklaard vervallen van zijne bediening, Calumniateur, eerloos, infaam en inhabiel om ooit eenig ambt te bekleeden, en voor 10 jaaren gebannen.24-09-1743
BolteAdriaangeabsolveerd van de pointen van accusatie tegen hem ingebragt.05-12-1743
Miedenvan derAdriaanwegens 't priesenteeren van een request aan H.E.G.M.gecondemneerd dezelve request in de audientie van de Rolle te scheuren, en voorts met ongedekten hoofde God en de Justitie om vergiffenis te bidden, en wijders vervallen verklaard van zijn ampt als Raad ordinair in den Hove van Holland.01-07-1744
Miedenvan derAdriaanged(eputeerd)e. bij Mand(aa)t. van dagvaarding in persoon contra den Procureur Generaal Imp(etran)t en Eischer, aan den zelve zijn eisch ontzegd.17-03-1747
HanedoesAdriaanwegens 't presenteeren van een valschen Eedin submissie ontfangen en gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden, en in een amende van 200 zilvere ducatons.09-07-1756
Jagtvan derAdriaandoor den Procureur Generaal beschuldigd zijnde van het aanwenden van onderscheiden middelen om in finantieele speculatien zijn eijgenbelang boven dat van het algemeen op eene misdadige wijze, tegens zijnen plicht, en belofte te bevorderenis de eisch van den Procureur Generaal ontzegd met compensatie van kosten bij sententie.27-10-1801
Baretsz.Adriaan Pieterwegens herdooperijbij intendit gebannen.00-00-1541
VerboomAdriaantjewegens hoererijvoor 2 jaaren geconfisceerd en gebannen.24-09-1753
LeeuwenvanAdriaantjewegens hoererijvoor 6 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.19-07-1771
LeeuwenvanAdriaantjewegens violeeren van ban en hoererijvoor 4 jaaren geconfisceerd blijvende haar bannissement in zijn geheel.02-06-1778
LubbertsAdriaenwegens mesusen in officioop de voorpoort te water en brood gezet en gesuspenderd.00-00-1540
Adriaensz.Adriaenwegens twee doodslagenonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Reyersz.Adriaenwegens het verspreiden van verboden boekenna vroeger reeds des wegene veroordeeld te zijn, onthoofd met confiscatie.00-00-1542
Bonchorstvan denAdriaenwegens diefstal met valsche sleutels bij zijnen meester en het bezitten van kettersche boekenonthoofd met confiscatie.00-00-1544
ZegherAdriaenwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
Jansz.Adriaenwegens verregaande gewelddadigheden en roofde eerste onthoofd, de tweede gegeesseld, met ban en confiscatie.00-00-1558
PiertrappersAdriaenwegens herdooperijverbrand met confiscatie.00-00-1558
SlijperdeAdriaenwegens tegenspraak met zichzelf bij zijne getuigenis tegen den schout van Amsterdamgegeesseld met ban en confiscatie.00-00-1559
BurchAdriaensz.Adriaenwegens houtdieverijgebreukt.00-00-1560
Michielsz.Adriaenwegens moord, geweld en insolentien tegen eenen deurwaardereene hand af, met ban en confiscatie van een derde deel van zijn goed.00-00-1566
Jansz.Adriaenwegens violatie van ban en dieverijop nieuws gebannen.00-00-1567
MolenaerCornelisz.Adriaenwegens het maken van valsche brievenafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en gebannen binnen de Noorder Koggen en in de kosten.00-00-1567
Heynricxs.Adriaenwegens landlooperijgebannen.00-00-1568
Jansz.Adriaenwegens ketterijdoor den raad wezende nevens den hertog van Alva veroordeeld ten vure met confiscatie.00-00-1570
Cornelisz.Adriaenwegens landlooperijgebannen binnen Woudrichem.00-00-1571
OestelsvanAdriaen Gilleswegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1546
MansAdrianawegens 't om 't leeven brengen van haar kindvoor altijd gebannen.14-12-1756
LiberamAdrianawegens verscheidene huisdieverijengecondemneerd met de strop om den hals gegeesseld te worden, en ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.15-03-1793
KeulemansAdrianuswegens sodomiegecondemneerd om met de koorde gestraft, en immediaat daarna deszelfs dood ligchaam op een kar geworpen en in zee gesmeeten te worden.21-07-1730
MeijerAdrianuswegens het favoriseeren van genoemden machinatien en niet reveleeren van een brief van Eijkenbroekgecondemneert tot confiscement voor 2 jaaren ook in de kosten en misen van de Justitie en van den processe.31-10-1800
CeesarAdrianus Thomaswegens beursen rollen als andersgegeesseld en gebannen.18-11-1755
Cornelisdr.Aechtewegens landlooperij en violatoe van bangebannen.00-00-1568
GraertAertwegens suspect predikenop 's Keizers last gebannen00-00-1540
123...31
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: