gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
45 results found
Search result: 45 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Amsterdam (get.)Inventie van Aard- en Hemel Globes waarop door inwendige ressorten alles wordt aangewezen als in den textDenys Audebert1735-04-00
Amsterdam (get.)Drukken en uitgeven van zedenboek genaamd Twee en dertig Predicatien, door Kaspar Brandt in leven leraar der Rem. Gemeente AmsterdamBarent Bos1697-03-00
Amsterdam (get.)Voor zyne reeds gemaeckte of nog te maecken land- en zeekaerten, portretten enz.Johannes de Ram1683-12-00
Amsterdam (get.)De nagelaten wercken van Dr. Jean Claude, Pred. te Charanton buyten Parys soo int Frans als LatynPierre Savourek1687-09-00
Amsterdam (get.)Legh-plaetsen in reyswysers van alle de beurtschepen, jaegen, marckt schuyten die van de stadt Amsterdam syn afvarende op alle steden en plaetsen, nevens de postwagens enz.Johannes Slighter1690-06-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy tot het drucken van Engelsche Bybels in allerlei formaet (Maria Ham de derde geinteres. overleden)Susanna Vischaers1691-03-00
Amsterdam (get.)De wercken van Moliere int fransch (het copy recht gekocht verkoop van boeken van Daniel Elsevier eenige jaren geleden)Hendrick Wetstein1691-03-00
Amsterdam (get.)Histoire du Guillaume le 3e etc. sur les medailles qui l’ont a frappé pour lui depuis sa necessaire jusqu’à ce jour recueillier et expliquer par N.C.Nicolaes Chevailler1691-07-00
Amsterdam (get.)Ampliatie op zyn verkregen octroy door daer by te voegen: Histoire Metalique des Grands Princes et Héros de Nessau benevens eenige ander stukkenNicolaes Chevailler1691-10-00
Amsterdam (get.)Le Dictionaire de L’AcademieMarcus Huguelon1693-02-00
Amsterdam (get.)Ouvres diverses du Sieur Dxxx anders genaemt Despreaux oft BoileauAnthony Schelte1694-11-00
Amsterdam (get.)Vernist pick tot conservatie van schepen enz.Laurentius Pauli Venant van Dulcken en Co.1711-02-00
Amsterdam (get.)Corpus Historian Byzantinia door Joannes Georgius Graevius etc. in het LatynFrançoise Halma1699-04-00
Amsterdam (get.)Le Théatre ofte Oeuvres van P. en F. CorneilleHenri Desbordes1700-07-00
Amsterdam (get.)Recueil des Opera bestaande in desen text opgenomen Pieçes de ThéatreHendrik Schelten1702-03-00
Amsterdam (get.)Traité du droit naturel et des Gens traduit au Latin de S. PuffendorffHendrik Schelten1704-01-00
Amsterdam (get.)Oeuvres de Dancourt contenant les Comedies (als in den text)Etienne Foulque1705-02-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1692 op de Korte schets der Goddelyke Waarheden enz.Jacobus Borstius1707-11-00
Amsterdam (get.)Algemeene grondregulen der Fransche SpraakkunstPieter Dufoure1708-01-00
Amsterdam (get.)De Godvreesende Zeeman of De Nieuwe Christelyke ZeevaartHendrina Blaau, wed. Gysbert de Groot1709-01-00
Amsterdam (get.)Dittionario ofte het Groot Italiaens en Nederd. en Nederd. en Italiaens Woordenboek door Moses GeroyPieter Mortier1710-04-00
Amsterdam (get.)Histoire de L’Academie Royale des Interpreteurs et Belles Lettres en Memoires de LitératureWed. Abraham Froyel1718-09-00
Amsterdam (get.)Zyn dichtkundige werken onder de Zinspreuk Studio Foviter IngeniumSybrand Fietema1732-01-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1715. Drukken en verkoopen van de Fransche CourantCesar Fronelin du Breuil1733-09-00
Amsterdam (get.)Het regt gekocht van de Boekverkoopers (in den text genoemd 14) op het werk Histoire Ancienne des Egypsièns etc.Jacob Wetstein1733-11-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy 1735 De Christen geheel en al het eigendom van Christus etc.Otto van Grafhorst1753-09-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Andries Van Damme1723-07-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Herman Uytwerf1723-07-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb ConfessieHendr. Burgers, wed. Jan Van Heekeren1731-11-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb ConfessieJan Spanaerder1731-11-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb Confessiede erfgen. van Gysbert de Groot1731-11-00
Amsterdam (get.)De onveranderde Augsb. Conf. en de Kleine Catechism Lutheri door wylen Jacobus Velten, Pred. AmsterdamIda Velten, wed. Casp. Bouman1738-02-00
Amsterdam (get.)De Rymkronyk van Melis Stone met aanteekeningen van Petrus Sorivorius en van hun supplementJacob Marcus1740-07-00
Amsterdam (get.)Hebreeuwsche Grammatica in het Nederl. gen. Mohar Israels of Bruydschat Israels enz.Eleusar Soesman1740-08-00
Amsterdam (get.)De Hedend. Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren int. Eng. door SalemonIsack Ferion1744-11-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy van zyne uitgegeven werken onder zyn zinspraak Studio Fovetier IngeneriumSybrand Feytema1747-01-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy op het werk Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken Copy regt gekocht van de oude beschryving van Amsterdam door Casparus Commelyn met de vervolgen als nu uittegeven onder de titel van Amsterdam in syn opkomst, aanwas, geschiedenis, voorregten enz. beschreven door Jan Wagenaar, historischryver der stad AmsterdamIsaak Terion1759-12-00
Amsterdam (get.)Het boek der Psalmen nevens de Gezangen by de Herv. Kerk in gebruik enz. op nieuw in dichtmaat gebracht door een kunstgenootschap onder de zinspreuk Laus Deo, Salut PopuloPieter Meyer1760-02-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy op de 150 Psalmen en Italiaansche muzykstukken als in den text, 2 operas genaamd L’Innocenza di Jesu en Flavii CunibertoConrad Friedrich Hurlebusch1761-03-00
Amsterdam (get.)Gazette d’agriculture, de Commerce, de Finance etc.Jan Meyer
Amsterdam (get.)Beschryving van Guiana of de Wilde kust in Z. Amerika enz. door Mr. J.J. HartsinckGerrit Fielenburg1770-03-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van J. Morterre op de werken van Willem Sluyter, Predikant te EibergenJohannes Wessing Wz.1778-11-00
Amsterdam (get.)Het Pourtrait van wylen den Eerw. Heer Lucas Reeder in leven beroepen Predikant by de Luthersche Gemeente te AmsterdamArend Diderik Sellschop1779-08-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy op het Naamregister van de respective regeringen der steden enz. (Hy was toen 54 jaren boekverk.)Bernardus Mourik1788-11-00
Amsterdam (get.)Verlenging octroy verleend aan J.P. Fronelin du Breuil tot het drukken en uigeven van de Fransche CourantenNicolaas Cotray1794-06-00
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: