gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
183 results found
Search result: 183 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Afteekening en beschryvinge van de provintien van Schotland en de aengelegen Eyl. met kopere platen gemaeckt by Timotheus Pont, Robbertus en Jacobus GordoniusJohan Blaeuw1654-06-00
Het uytgeven zyner poemata en andere wercken (by het overlyden van de Elseviers)Constantyn Huygens1657-11-00
Het drucken enz. van een Hebreeuwsche BybelJohannes Georgien Nisselius1659-01-00
De Psalmen Davits ende Geestelycke loffsangen door hem gerymt om gesongen te worden op de wyse van die van de Augsburgse ConfessieAernoud van Overbeecke1662-03-00
De Lichtende Coopmans Fackel in reductien van wisselen van Hamborch, Portegael, Spagnien, Vranckryck, Italien, Londen en Antwerpen, meenden waer nog by te voegen de Danzicher en Franckforter WisselJosua Sarfatti Pina1663-09-00
Het 2e deel van de beelden en cieraden van het stadhuys te AmsterdamHubertus Quellinus1663-12-00
Verlenging van het octroy hem verleend in Maert 1649 en een nieuw octroy voor die welcker hy noch van meeninge was uyttegeven onder anderen de uytbeeldinge van het stadthuys te MaestrichtPieter Post1664-09-00
Beschryving der Graven van Holl, Zeel. en Vriesl. voor delen by Petrus Schreverius in t Latyn beschreven, in het Nederd. over gebracht, vergroot en met canten en platen verrycktMr. Pieter Brugman1666-10-00
Beschryvinge van ’s Gravenhage op rymMr Jacob van der Does1667-09-00
Wiskunstich Philosophisch Bedryff waerin beschreven worden veele en verscheyden syns inventien en instrumenten enz.Hendrick Stevin1667-11-00
1. L’Extract ou abregé chronologique de L’Histoire de France 2. Histoire Génér. de France depuis l’ougene des François jus qu’au regne du Roy Louis XIV glorieusement regnant etc.François Eudes de Mezeray1668-07-00
Exercitie memorie van de Guardes bestaende in t handelen van musquet, spies ende de generale exercitie uytgedruckt door 82 copere platenJohan van Boxel1669-02-00
Register van ’t Recueel des Cryghsraedes notabelste besoignen en resolutien sedert den 3 Maert 1597Anthony van Dalen1669-04-00
Commentarius Theoretico practicus en qumquaginta libros pandactarum, gemaeckt by Johannis Brummannus, auteussor in den Rechten in de Universiteyt tot Franckfort aen den OderDe erfgen. Jobi Wilhelmi Finceley1670-03-00
Theatrum Grammaticale met het daerby behoorende Nederd. InformatoriumHenricus Schooff1670-05-00
Caert van de Belegering der stadt GraveRichardt Karr1675-04-00
AmsterdamDe stichtelycke rymen van D.R. Camphuysen in musyck gebracht door Joseph Butler mucisyn en gedr. te Amsterdam by Paulus MathysJan Barentsen Westerdyck1652-12-00
AmsterdamDe Beschryvinge van Nieu NederlantMr. Adriaen van der Donck1653-07-00
AmsterdamAlle de figuren van verscheyde statuen, en andere sieraden op copere platen gesneden en uytgebeelt die door zynen broeder Arthus Quelleen zeer constich in marmer en andere steen gehouwen zyn ten behoeve van het nieuwe stadhuys te AmsterdamHubertus Quelleen1655-01-00
AmsterdamOeconomia Christiana ofte Christelycke Huyshoudinge door Petrus Witte Wongel Bedien. des Godwoorts te AmsterdamDe weduwee van Maerten Jansz. Brant1655-03-00
AmsterdamDe correctiere van de druckfaulten by inadvertentie en den jongst getranslateerden Bybel ongeslopen gedaen by de gedeput. predic. uyt de Synode der respective provintien enz.Pauwels Aertsz. van Ravensteyn1655-03-00
AmsterdamDe verbeterde Zeespiegel ofte het Nieuwe ende Groote Licht der Middell. schipvaert. Geographische beschryving van China by een gesteld enz. door P. Martinius Martiny onder den tytel van den Chineschen AtlasJohan Blaeu1655-03-00
AmsterdamHet Schadtboeck der verklaringhe over den Cathechismus door wylen Festus Hornmius voordesen uytgegeven by Joh. Spiliardus oversienJohan van Ravensteyn1657-03-00
AmsterdamHet doen snyden, drucken, uytgeven, venten, en verkopen der teeckening van de Sepulture van wylen den Luitent. Admirael Tromp by hem gemaecktMr. Rombout Verhulst1657-07-00
AmsterdamHugonis Grotii Annales et Historiae de Rebus Belgicus, streckende van den beginne van de troublen tot den in gang van de Freves van den jare 1609 in verschillende formatenMr. Johan Blaeu1657-09-00
AmsterdamDe seven boecken van de Groote Zeevaert beschreven door Abraham de Graeff, mathematicusPieter Goos1657-12-00
AmsterdamVestibulum Januam in Atrium van den Hr. Comenius (J.A.) cum adjunctis Grammaticis Lexicis et omnibus annexis relequis etc. (eigenh. get. comen.)Johanna Seidelius1658-03-00
AmsterdamHet 4-10 partjes van seecker boeck genaemt Clelu Histoire RomaineJohan Blaeu1658-05-00
AmsterdamAlle de wercken van den heere Cats Oud Raedpension met verschyden vermeerderinge enz.Jan Jacobsz. Schipper1658-10-00
AmsterdamHet tweede deel van den Wetsteen der Vernuftaart van Johan de Brune de JongePieter Niellius1658-10-00
AmsterdamVerhandelingh van handt opleggen ende besetten, dat is Arrest op personen en goederen, eertyts beschreven door Petrum Peckicum enz. ende vermeerdert door Mr. Symen van LeeuwenAbraham Andriesz.1659-01-00
AmsterdamDe beschryving van Engelant van Guilielmus Cambdenus. Oock van Italien van Leander Albertus enz. uyt het Latyn in het Spaensch enz.Johan Blaeu1659-03-00
AmsterdamTablatuur boeck van Psalmen in fantasien gecomponeert door:Antonie van Noort1659-12-00
AmsterdamBeschryvinge van de natuur der viervoetige dieren, vogelen, gekerfde dieren, slangen, vissen, en bloedlose waterdieren door Dr. J. Jonston uyt het Latyn in de Nederl., Fransche en Engelsche talenJan Jacobsz. Schipper1660-03-00
AmsterdamAlle de wercken van Publius Vergilius Maro door Joost van Vondelen in ’t NederduytschAnnetien Harmens, wed. Abraham de Wees1660-07-00
AmsterdamHarmonie Macrocosmica Continens divertas divertorum Authorium de Totius Universe orbium etc. door Dominus Andreas CellariusJohannes Janssonius1660-07-00
AmsterdamAlmahide oú L’Esclave Reine. Guissob. met Aug. Courbe, Boekverc. te ParysJohan Blaeu1660-09-00
AmsterdamVerlengen van het octroy verleend op het druckken van alle de wercken van Publius Virgelius Marco door Joost van VondelenAnnetje Harmans, wed. Abraham de Wees1661-03-00
AmsterdamHerdruck van de Const der Stierluy van Cornelis Jansz. Lastman, vermeerderd met nieuwe tafels van zon en maen enz.Pieter Karseboom1661-03-00
AmsterdamBeschryvinge en verhandelinge van Out en Nieuwe Roomen in 12e met zoo en in de dertigh fyne copere plaeten enz.Jacobus van Meurs1661-07-00
AmsterdamDe Afbeelding van ’t Stadthuys van Amsterdam in dertich kopere platen geordineert door Jacob van Campen met een beschryvinge van dienDancker Danckertsz.1661-07-00
AmsterdamBasujynklanck vervattende eenige uytgelesen Psalmen Davidts, looff ende feestgesangen en geestelycke liedekens, ten dienste van de Christenheyt in Nederlandse rym gestelt door:Tjaert Sonnema1661-11-00
AmsterdamAlle de Rymwercken van Jan VosJacob Lescaille1662-03-00
AmsterdamHet derde deel van Consultatien, Advisen en Advertentien, gegeven en geschreven by verscheyde voortreffelycke rechtsgeleerden in Hollandt (by prolongatie)Christina Bruyninx, wede. van Johannes Colom1662-03-00
AmsterdamVossy Etymologienen Linga Latina et de Litterarum permutatione tractatusLouys Elsevier1662-03-00
AmsterdamDe Bataviase Accadia van den Heer Johan van Heemskerck in leven raedsheer in den H. RaedJoannes van Ravesteyn1662-09-00
AmsterdamGroote Kerck van de stadt Amsterdam, waerin desselfs gelegentheyt, fortificatien, roying en verdeel. van wycken enz.Daniel Stalpert1662-11-00
AmsterdamChirurgie nae de Hedendaechse Practycque beschreeven door Paulus Barbette der medic. dr. en practisyn tot AmsterdamJacob L’Escaille1662-12-00
AmsterdamContemplationes Sions of Eerste deel der wercken van Joseph Hall, bisschop van Exeter enz. uyt het Eng.Jan Hendricksz. Boom1663-07-00
AmsterdamHen Oude Gouhe Chronickje ofte Historie van Holl., Seel., Vriesl. en Utrecht, versien, verbet. en nieuwlyx uitgegeven door Petrus Scriverius met een toetsteen op de oude Chronyck van HollantJan Hendricksz. Boom1663-09-00
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: