gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
116 results found
Search result: 116 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
RotterdamBevestiging van het privilegie op de vroedschappen Vrystelling voor de Doopsgezinden tot het waarnemen van het schepens ambt Betreffende de regering van: Het aanstellen van een vierde burgemeester1642-03-00
RotterdamKeur op het vermeerderen van het getal weesmeesters Keur of statut op de hypotheken, waarborgen enz. Nadere ordonnantie nopende de procedure voor den gerecht Keur op het stuk van de rheede of erfscheiding en servituten1641-02-00
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
RotterdamInventie om binnen besloten huizen of kamers en elders te kunnen spinnen en bereiden allerhande cordagie of touwwerkJacob Veldthuizen1643-03-00
RotterdamVerlenging octroy Johannes Ligtfoot. Opera TheologiaReinier Leers1695-12-00
RotterdamDictionaire Historique et Critique door Pierre BayleReinier Leers1696-10-00
RotterdamMachine tot het opvoeren van water door vuur dienstig o.a. tot fonteinen, cascades etc.Jacob van Brienen1716-09-00
RotterdamVerlenging octroy voor de nieuwe firma, zynde Caspar Fritsch uit de Comp. van Michiel Böhm geschieden Maart 1715 voor het werk van Bayle Le Diction. Historique et Critique etc.Michiel Böhm1715-11-00
RotterdamL’Histoire de France sous la regne de Louis XIV par Mr. de LarreyMichiel Böhm1717-03-00
RotterdamDictionaire Frans en Duytsch als Duytsch en FransJohan Waesbergen1616-03-00
RotterdamConsultatien, advisen ende advertissementen van verscheyde treffelycke rechtsgeleerdenJohannes Naeranus1644-12-00
RotterdamP. Ferensij Afri Comoedrae Sex Belgica Interpretatione et Notis ad tue quaedam difficeliosa Ilustrata Opera et Studio H. Zwaerdezoon met de vertaling in het Nederd.Pieter Van Waesbergen1648-03-00
RotterdamDictionaire Fransch - Duytsch; Duytsch - FranschPieter van Waesbergen1648-12-00
RotterdamHet aankoopen van erven ter vergrooting van de stad1651-10-00
RotterdamBetreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Betreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Het aanvullen van burgemeesteren of schepenen by overlyden enz.1658-03-00
RotterdamKeure en ordonn. op het stuck van de reede ofte erfscheyding en servituyten binnen de stadt van: Keure en ordonn. op de zee zaecken en de differenten daerover binnen de stadt vallende Ampliatie en alteratie van de ordonn. van de vredemaeckers binnen de stadt1655-03-00
RotterdamNieuwe inventie van horologie op een andere wyze dan die door Chr. Huygens uitgevonden zyn en waervan Salomon Coster octroy heeftMr Symon Douw1658-12-00
RotterdamInstrument waermede uytgesoncken schepen de ingelaeden goederen kunnen worden gebergt zoo als hy dit in 1659 in de maent Mey uyt het schepen den Briel en den Hals by Goeree heeft gedaenBenjamin Lisse1660-05-00
RotterdamVerlenging van het octroy voor zyne nieuwe inventie van badstoven Nieuwe manier van navigatie synde niet alleen bequaem om de schipvaeert spoedigh in de veyligh te doen voortgaen, de menschen varende op deselve, in gesontheyt te onderhouden, maer oock om noch andere voordeelenPetrus Chamberlaz1664-03-00
RotterdamInventie van een verbeterde watermolenJacob Loys1668-12-00
RotterdamInventie door welcke alle stinkende seltige en derrieachtige moeregronden ende putten met sout, brack en vuyl water vermengt, soodanig worden afgekeert dat se het wel water soo suyver, soet en claer doet voortecomen en opwerpen als het Godt inde natuur aen ons verleentHendrik Jansz. Ruybroeck1672-01-00
RotterdamInventie van een nieuwer character konst, door middelen waervan men met weynig moeyten ende in korten tydt sal konnen leeren soo snel en kort te schryven met de gemelde characters als men ordenaris spreken ofte predeken kan enz.Johan Reynier1673-09-00
RotterdamInventie om door seeckere instrumenten alle soorten van zee- ende andere schepen die door storm ofte andere ongeval in den gront syn gereackt met de ingeladen goederen in korten tydt daer weder uyt te halenBenjamin Lesle1675-09-00
RotterdamVertaling uyt het Latyn van een werck geintit: De Aenmerkingen van Guilhelmus Fabutius Heldanus, raeckende de Genees- ende HeelkonstArnold Laers1656-04-00
RotterdamVerhemelde Ziele begrepen in twee partyenSimon Simonides1657-12-00
RotterdamAndrea Riveti Opera Theologica Latina, Exegetica, Didactica, et Polemica etc.Arnoud Laers1660-03-00
RotterdamHerdruck van de Consultatien, Advisen enz. belangryck vermeerderdJohannes Naeranus1661-04-00
RotterdamHet eerste deel van Verscheyden Intentien en gewesen Zaecken van Hoogen en Provinc. Raad in Holl., Zeel. en Vrieslant, midsgaders eenige andere zaecken den rechten aengaendeJohannes Naeranus1662-03-00
RotterdamArnoldi Vinnii J.C. jurisprudentiae Contracta sive partitionium J.C. Lib. 4 etc. doorgaens veelzins verbeterd en vermeerderd enz.Johannes Naeranus1663-09-00
RotterdamDe Suchtende Bruydt ofte Korte bedenkingen en gebeden over ’t lyden Christy, Het nieuwe Zion met de nieuwe Hemel en Aarde enz.Jacob Borstius1664-05-00
RotterdamConsultatien, Advisen en Advertissementen van RechtsgeleerdenJohannes Naeranus1664-07-00
RotterdamTwee kaerten van Rotterdam van en met de stad tot aen zee enz.Jacob Quack1664-12-00
RotterdamLa Gazophylae de la Langue Françoise et Flamen de augmente d’une grammaire Françoise, Schat-Kamer der Nederd. en Francoise tale vermeerderd met een Fr. Spraeckunst overgeset in de Nederd. tale door Mr. Casparus van den EndeJohannes Naeranus1665-02-00
RotterdamTractaten genaemt Appollos ofte Zedige verantwoorden voor de Leere der Geref. Kercke, Historisch sterfhuys en ’t Samenspraeck voor het H.A. des HeerenFranciscus Rodderus1665-05-00
RotterdamInleydinge tot een Openbaren beamtschryver of oeffeninge, instructien ende examen der Notarissen enz. door Adriaen van Aller, Notaris te RotterdamJohannes Borstius1666-10-00
RotterdamMr. Dirck Graswinckel’s Nasporing van het recht van opperste macht toebeh. de Ed. Gr. Mog. H.H. de H.H. Staten van Holl. en Westfriesl., Engelsch-Nederlandsche en Munstersche Krakeelen het eerste en 2e deel door Willem Swinnas M. Dr.Johannes Naeranus1667-02-00
RotterdamFrancisis Ridderi en Hendr. Groenewegen Oeffeningen over de Heydelb. Cathechismus, synde de hooftst. der Christel. Godgeleerth. in Vragen ende AntwoordenJoannes Borstius1671-12-00
RotterdamNieuwe Dictionarium oft Woordenboeck begrypende den schat der Nederl. tale, met de Engelsch uytlegginge verryckt met een korte en bondige grammaticaAernoud Leers1672-04-00
RotterdamHet doorsnyden van de scheeps timmerwerc van de Admiraliteit op de Maze tegen het verlanden van de Nieuwe Haven en Groenendael1688-02-00
RotterdamTen behoeve der armen van de Duytsche en Fransche gemeente1695-10-00
RotterdamWintmolen bequaem gemaeckt om daermede marmer ende andere harde steenen te comen saagenJeremias Persoons1683-02-00
RotterdamInventie van een nieuwe hemel, aerd en werelts spiegel enz. door welcke afbeeldinge en stellinge de gantsche H.A. ende Z. kan afgemeten wordenA. van Luchtenburg1684-05-00
RotterdamNieuwe inventie van Hoochduyts spiegelglas soo op de maniere van ronde schyven als andersinsReynier Finnebacq1689-05-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
RotterdamVerlenging octroy verleend aen zyn vader op het werck gen. Le Gazo Philace de la langue Françoise et FlamandeIsaak Neranus1680-01-00
RotterdamValerius Maximus Florus Horatius, Vergilius et Tirentius cum notes Joh. Menelly etc.Wed. van Arnout Leers1682-11-00
RotterdamHistoire du Calvinisme et celles du Papisme misen en paralellenReynier Leers1683-03-00
Rotterdam32 Predicatien gedaen door Gerard Brand de JongeBarent Bos1684-09-00
RotterdamFracotté de la verité de la religion Christienne etc. door Mr. Abbadie Fransch Predic. te BerlinReynier Leers1685-01-00
RotterdamPrejugen legitimes contra le PapïsmePierre Jurien1685-02-00
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: