gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Search

Search fields
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 results found
Search result: 1523 found
OnderwerpTrefwoordDatum
Tewerkstelling van afvloeiende ambtenaren door tussenkomst van het plaatsingsbureau (arbeidscontractanten - capitulantenbureau). Plaatsing buiten overheidsdienst door de gewone arbeidsbemiddelingAmbtenaren27-05-1940
Per departement zullen lijsten worden opgesteld van overbodige ambtenaren. Een spoedige plaatsing op andere posten moet worden bevorderdAmbtenaren03-06-1940
Slechts promotie indien vacature. Lijsten voor op wachtgeld te stellen ambtenaren zijn noodzakelijkAmbtenaren17-06-1940
Drietal punten, die de "plotseling ontstane" subcommissie uit het College van Secretarissen-Generaal voor ambtenarenzaken in behandeling heeftAmbtenaren10-07-1940
Ringeling in de sub-commissie van het College voor Ambtenaren-zaken met het oog op de pensioenen van weduwen van gesneuveldenAmbtenaren12-07-1940
Kwesties, besproken in de Sub-commissie voor Ambtenarenzaken, voortaan nog slechts ter goedkeuring aan TripAmbtenaren02-08-1940
Trip bespreekt rapport van de Sub-commissie voor ambtenarenzaken. Hij gaat geheel accoord. Uitwerking moet gedeeltelijk aan Hasselman worden opgedragenAmbtenaren05-08-1940
Vaststelling werktijden van ambtenaren in verband met verlenging zomertijd noodzakelijkAmbtenaren14-10-1940
De V0 ter regeling. van het op non-actief stellen van burgerlijk rijkspersoneel berust nog bij de Duitse autoriteitenAmbtenaren14-10-1940
Trip: voor het op non-actief stellen van burgerlijk rijkspersoneel eigenlijk V0 nodig?Ambtenaren16-10-1940
Voor verlenging arbeidscontractanten is regeling getroffenAmbtenaren16-10-1940
Wijziging diensturen ambtenaren in verband met zomertijd nog afwachtenAmbtenaren18-10-1940
Frederiks over verordening betreffende het ambtenarenrecht. Trip: gemeenschappelijk te volgen lijn hierbij niet uit het oog te verliezenAmbtenaren09-09-1940
Beslissing over aanhouden van ambtenaren boven 65 jaar door College van Secretaris-sen-Generaal te nemenAmbtenaren09-09-1940
Kantooruren in verband met verduistering gewijzigdAmbtenaren16-09-1940
Frederiks over arrestatie ambtenaar op Departement van Binnenlandse Zaken zonder zijn voorkennis. Nader overleg met Wimmer en RauterAmbtenaren16-09-1940
Discussie over kwestie van bevordering van ambtenarenAmbtenaren02-10-1940
Discussies over werktijden op de departementen i.v.m. verlening zomertijdAmbtenaren09-10-1940
Snouck Hurgronje zal bij Rabl naar de non-activiteits-verordening informerenAmbtenaren25-10-1940
Kwestie keuring van overheidspersoneel interdepartementaal te overleggenAmbtenaren30-10-1940
In verband met het niet-invoeren van de wintertijd is een beslissing inzake de diensturen van de ambtenaren voor de a.s. winter noodzakelijkAmbtenaren04-11-1940
Kwestie gehuwde ambtenaresAmbtenaren16-05-1941
Kwestie gehuwde ambtenares in stadium van informatieAmbtenaren21-05-1941
Werktijden van Duitse ambtenaren aanzienlijk langer dan de NederlandseAmbtenaren30-05-1941
Schrijven van Departement van Binnenlandse Zaken dd. 5 Juni betreffende verzorging van ontslagen ambtenarenAmbtenaren06-06-1941
Verlenging non-activiteitsperiode van ambtenarenAmbtenaren17-06-1941
Gedetacheerde ambtenaren (vgl. 38/II-7) komen binnenkort opnieuw aan de orde, vanwege Departement van Binnenlandse Zaken AmbtenarenzakenAmbtenaren14-11-1941
Voorlopig geen wijziging inzake voor ambtenaren verboden verenigingen enzAmbtenarenverbod22-05-1940
Zolang bestaande bepalingen inzake ambtenarenverbod van kracht zijn, niets doen inzake aanvragen eerherstelAmbtenarenverbod10-06-1940
Frederiks heeft de wettelijke regeling (ambtenarenverbod) opgeheven op Duits verzoekAmbtenarenverbod24-06-1940
Kunnen na intrekking ambtenarenverbod ontslagen NSB-ers weer in dienst worden genomen? Ja! Logische consequentieAmbtenarenverbod22-07-1940
Mededeling van Scholtens over centralisering van arbeidsbemiddelingArbeidsbemiddeling03-07-1940
Verhouding bureau-Vennik-arbeidsbeurzenArbeidsbureaux06-12-1940
Scholtens zal aan tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland meewerken. Arbeiders die weigeren, zullen geen steun ontvangenArbeidsinzet31-05-1940
Tewerkstelling in Duitsland dreigt gedwongen karakter te krijgen; standpunt inzake steunuitkering ware te wijzigenArbeidsinzet05-07-1940
Verwey over Duitse plannen Nederlandse arbeiders in Nederland voor Duitsland te laten werken. Leveringen van de benodigde materialen enz. scheppen echter vraagtekens. Behalve uit oogpunt van werkverruiming voor Nederland geen voordelenArbeidsinzet - arbeiders23-09-1940
Verwey over moeilijkheden in verband met Duitse eis van tewerkstelling vrijkomende arbeidskrachten in -Duitsland. Advies vergadering: kalm aan!Arbeidsinzet - arbeiders05-10-1940
De kosten van de sociale verzorging van de gezinnen der Nederlandse arbeiders in Duitsland kunnen neerkomen op credieten aan DuitslandArbeidsinzet09-12-1940
Verwey en Goedewaagen constateren dat er te weinig contact is met de arbeiders in DuitslandArbeidsinzet03-01-1941
Wimmer en Frederiks: een V0 voor arbeidsinzetoverheidspersoneel is in de maak. Vrijwilligheidsbeginsel. Verlies van staatsburgerschap nièt ten gevolge hiervan. Volgens Seyss-Inquart is het geen "vreemde staatsdienst"Arbeidsinzet - ambtenaren11-07-1941
Hirschfeld over onderhoud met Fischböck over bedrijfsleven, arbeidsmarkt, Auftragsverla-gerung en aanstaande versterkte arbeidsinzet in Duitsland. Mededelingen van VerweyArbeidsinzet29-01-1942
Nota's van Louwes en Hirschfeld over minimumkosten levensonderhoud. Het verband tussen de te volgen loonpolitiek en Duitse plannen ter opheffing van de werkloosheidArbeidsinzet05-02-1942
Verwey over mededelingen van Hauptabteilung Soziale Verwaltung. Einde Kurz-arbeit. Rijkscommissaris' besluit: verhoging AuftragsverlagerungArbeidsinzet05-03-1942
Brief van Boening dd. 27 Sept. 1942 over arbeidsinzet van ambtenaren zeer teleurstellend voor Secretarissen-Generaal. De taak van de Secr. Gen. wordt in dit opzicht onuitvoerbaar. Aantal en soort arbeidskrachten moet door Duitsers worden opgegeven; Secretarissen-Generaal kunnen dan evtl. remmend en adviserend optreden. Een positief optreden van de Secretarissen-Generaal bij de aanwijzing is onmogelijkArbeidsinzet - ambtenaren01-10-1942
Verdere moeilijkheden inz. de arbeidsinzet van overheidspersoneel, n.a.v. een circulaire en een telegram van Frederiks. Boening beweert thans dat ook ambtenaren voor arbeidsinzet in aanmerking komen. Rost van Tonningen: ook aan de leeftijdsgrens (45 jaar) moet niet strikt de hand worden gehoudenArbeidsinzet - ambtenaren15-10-1942
Schrijven aan Schmidt over arbeidsinzet van ambtenaren. Volgens Frederiks moet een percentage van max. 10-20% worden gesteldArbeidsinzet - ambtenaren14-01-1943
Steeds meer instanties, die zelf voor arbeidsinzet oproepen. Na Schmidt's dood zal dit nog erger wordenArbeidsinzet29-06-1943
Duits Referent voor het archiefwezen aangesteldArchiefwezen08-07-1940
Vraag van Ringers in verband met op te richten architectenkamerArchitectenkamer31-01-1941
Hirschfeld: V0 betreffende aangifte van Joodse zaken wordt voorbereid. Geen inschakeling van Nederlandse instantiesArisering16-10-1940
previous
12...31
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: