gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken - Zoeken: arbeidsinzet

Search

Search fields
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
64 results found
Search result: 64 found
OnderwerpTrefwoordDatum
"Betreuung" der Nederlandse arbeiders in Duitsland door Zweeds gezantschap; poging enkele Nederlandse ambtenaren hieraan toe te voegenArbeidsinzet - Betreuung12-02-1941
Afspraak van Verwey met Boening: alleen arbeidscontractanten zullen worden tewerkgesteld; geen eigenlijke ambtenaren. Teneinde de ontwrichting van diverse diensten te voorkomen is een beroepsinstantie wenselijk. Frederiks maakt ernstige bezwaren tegen de bevoegdheden van de Gewestelijke ArbeidsbureauxArbeidsinzet - ambtenaren26-09-1942
Althaus was bij Frederiks over arbeidsinzet overheidspersoneel. Opvatting Secretarissen-Generaal: uitsluitend toelaatbaar indien vrijwilligArbeidsinzet - overheidspersoneel04-07-1941
Arbeidsbemiddeling voor ambtenaren door Gewestelijke Arbeidsbureaux of via Bureau Personeelsvoorziening? Tegenstelling tussen Departementen van Sociale Zaken en Binnenlandse ZakenArbeidsinzet - overheidspersoneel16-09-1941
Arbeidsinzet; Sauckels Anordnung. Verwey kreeg Boenings circulaire van 4 Sept.1942: eis van 40.000 man vóór eind October. Van Dam moet alle eindexaminandi van 1941-2 die geen arbeidsdienst doen en werkloos zijn, opgevenArbeidsinzet - tweede Sauckelactie10-09-1942
Brief van Boening dd. 27 Sept. 1942 over arbeidsinzet van ambtenaren zeer teleurstellend voor Secretarissen-Generaal. De taak van de Secr. Gen. wordt in dit opzicht onuitvoerbaar. Aantal en soort arbeidskrachten moet door Duitsers worden opgegeven; Secretarissen-Generaal kunnen dan evtl. remmend en adviserend optreden. Een positief optreden van de Secretarissen-Generaal bij de aanwijzing is onmogelijkArbeidsinzet - ambtenaren01-10-1942
Brieven van mr Visser, president Hoge Raad, over lot van gedeporteerde Joden. (Brieven van 14 en 16 Oct.). Frederiks wil mondeling en schriftelijk hierover zich tot Rijkscommissaris wenden. Rost van Tonningen: doet niet mee; hatelijkheid over mr Visser. Departement van Waterstaat: verzoek aan Rijkscommissaris niet op brieven van mr Visser gronden. Verwey: Arbeidsinzet voor Joden in Nederland. Hirschfeld: maak onderscheid tussen represaille-gevallen en werkloze Joden. Goedewaagen: na gesprek met Schmidt weet hij, dat voor Joden bij de Duitsers niets te bereiken valt. Neemt niet doel aan collectieve stap. Principiële bespreking van Schrieke, Rost van Tonningen en SpitzenJoden - deportatie21-10-1941
Chaotische toestand bij oproepingen rijkspersoneel voor arbeidsinzet. Systeem van vrijstellingslijsten volledig doorkruist door oproeping voor krijgsgevangenschapArbeidsinzet - ambtenaren20-05-1943
Clearingbepalingen moeten worden besproken in verband met loonbetaling van arbeiders in DuitslandBetalingsverkeer - Nederland : Duitsland03-06-1940
De aannemers, die met hun arbeiders en materialen voor werkzaamheden naar Hamburg gezonden worden, vertrekken binnen een weekArbeidsinzet - aannemersfirma's20-09-1940
De kosten van de sociale verzorging van de gezinnen der Nederlandse arbeiders in Duitsland kunnen neerkomen op credieten aan DuitslandArbeidsinzet09-12-1940
De Maatschappij Nederland wil tewerkstelling in Duitsland van een aantal havenarbeiders bevorderen. Introductie bij Jakob nodig, teneinde contrôle over arbeidsomstandigheden te kunnen houdenArbeidsinzet - havenarbeiders09-08-1940
De V0 42/41 reeds ten dienste van de arbeidsinzet gebruikt. Nu versterkt: te Gewestelijke Arbeidsbureaux mogen naar Duitsland "Zwangsverpflichten". Inzet ook voor contractbrekers Onderhoud van Verwey met Schmidt. (De Auskämmung voor 30.000 metaalbewerkers). (Eerste Sauckelaktion). Weigering tot medewerking van Nederlandse zijde zou terugvoering Nederlandse krijgsgevangenen tengevolge kunnen hebbon. Hiervoor in Duitsland reeds stemmen opgegaan. Seyss Inquart zou er weinig voor voelenV0 42/4116-04-1942
De V0 43/43. Mededelingen Hirschfeld, verplichte aanmelding voor arbeidsinzet. Verwey èn hij hierbij betrokken. Regeling vrijstellingen. Verband met V0 30/43, stilgelegde bedrijven. Bij wie ligt de beslissing, bij arbeidsbureaux of Duitsers bij kwesties van vrijstellingenV0 43/4313-05-1943
Discussie over steenkoolpositie. Industrie. Huisbrandvoorziening. Extra verschaffing aan rijksduitsers. Steenkoolgebrek en stillegging van bedrijven. Steunregeling voor stilgeledge bedrijven en de financiering ervan. In verband met stillegging van bedrijven ten gevolge van beperkte kolentoewijzing vreest Verwey voor verhoogde arbeidsinzetKolenpositie02-09-1941
Duits plan tot tewerkstelling van studenten in Duitsland ingetrokken. Relletjes op UniversiteitenArbeidsinzet - studenten17-12-1942
Duitse plannen tot tewerkstelling van studenten in Duitsland. Tegenvoorstellen gesuggereerd door Verwey en Van DamArbeidsinzet - studenten10-12-1942
Eisen van Fiebig: op 28 April 700 geschoolde metaalarbeiders naar Duitsland. Jakob's plan voor opheffing Kurzarbeit. Aanstaand overleg van Verwey met Dr. Syrup (Reichsarbeitsministerium)Arbeidsinzet - metaalbewerkers23-04-1941
Het vormen van bekwame arbeiders-kernen, speciaal van landarbeiders, in Nederland, is wenselijkArbeidsinzet - landarbeiders18-11-1940
Hirschfeld over kolenbesprekingen in Limburg op 3/4 Maart. Verband kolenvoorziening-Auf-tragsverlagerung-arbeidsinzet. Nieuwe Sonntagsschicht alleen mogelijk indien tevens extra voeding wordt verstrekt. Geen kolenexporten meer. Verwey wil verruiming ontslag-mogelijkheidMijnen - Zondagsarbeid05-03-1942
Hirschfeld over onderhoud met Fischböck over bedrijfsleven, arbeidsmarkt, Auftragsverla-gerung en aanstaande versterkte arbeidsinzet in Duitsland. Mededelingen van VerweyArbeidsinzet29-01-1942
In Nederland moet een voldoende reserve van landarbeiders blijvenArbeidsinzet - landarbeiders15-11-1940
Louwes wijst op gevaar van het zenden van landarbeiders naar Duitsland. Punt van bespreking tussen de betrokken Secretarissen-GeneraalArbeidsinzet - landarbeiders03-01-1941
Louwes wijst op het gevaar van de aandrang op landarbeiders om in Duitsland te gaan werkenArbeidsinzet - landarbeiders10-02-1941
Mededelingen Ringers over het werken van Nederlandse aannemers in Duitsland. Tenslotte zijn er slechts 2 gegaanArbeidsinzet -aannemersfirma's11-10-1940
Mededelingen van Hirschfeld over moeilijkheden op de werven in verband met de arbeidsinzet van metaalbewerkers. Uit vrees voor algemene staking hieraan vrijwilligheid verbonden. Volgens bewering van Fischböck zou men in Duitsland alleen vrijwillig de beschikking over Nederlandse arbeiders willen krijgenArbeidsinzet - metaalbewerkers21-02-1941
Nota's van Louwes en Hirschfeld over minimumkosten levensonderhoud. Het verband tussen de te volgen loonpolitiek en Duitse plannen ter opheffing van de werkloosheidArbeidsinzet05-02-1942
Ongeregeldheden aan verschillende universiteiten in verband met voorgnomen arbeidsinzet van studentenUniversiteiten17-12-1942
Ontslagenen uit de Opbouwdienst mogen, naar het schijnt, niet door arbeidsbeurzen aan werk in Nederland worden geholpen. Deze instructie vervat in een door Breunese geparafeerde circulaire.Arbeidsinzet28-10-1940
Opdracht aan Directeur-Generaal van de PTT tot aanwijzing van 8 kabellassers voor Duitsland is juridisch ontoelaatbaarArbeidsinzet - Overheidspersoneel03-03-1941
Opdracht van Linnemayer aan Directeur-Generaal PTT tot het aanwijzen van 10 kabellassers voor tewerkstelling in Duitsland. Te bespreken in vergadering van Duitse Referenten onder leiding van Seyss-InquartArbeidsinzet - overheidspersoneel10-03-1941
Plannen in verband met levenspeil en minimumloon. Rost van Tonningen wil verhoging minimumlonen over de hele linie. Louwes: huidige minima zijn hoog genoeg. Rost van Tonningen: Rijksbemiddelaars hebben niet voldoende sociaal gevoel, Verband lonen-werkloosheid- Auftragsverlagerung- arbeids-inzetLoonpolitiek12-03-1942
Ringers: er is verzocht aantal aannemers met arbeiders en materialen voor werkzaamheden haar Hamburg te zenden. Toestemming alleen als deze mensen niet in Nederland nodig zijnArbeidsinzet - aannemersfirma's18-09-1940
Scherp schrijven van Jakob inzake Duitse eis van 3.000 arbeiders naar Duitsland. Sancties op onwilligheid. Hirschfeld zal zaak met Fischböck bespreken. Moeilijkheden werf "Conrad" te HaarlemArbeidsinzet - metaalbewerkers24-01-1941
Scholtens zal aan tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland meewerken. Arbeiders die weigeren, zullen geen steun ontvangenArbeidsinzet31-05-1940
Schrijven aan Schmidt over arbeidsinzet van ambtenaren. Volgens Frederiks moet een percentage van max. 10-20% worden gesteldArbeidsinzet - ambtenaren14-01-1943
Schrijven van het Rijksarbeidsbureau aan Districtsarbeidsbeurzen inzake uit Duitsland teruggekeerde arbeiders. Rapporten over deze personen worden in vele gevallen niet ontvangen. Streng optreden tegen contractbreuk is gewenst. Arbeidsbureau moet distributiedienst adviseren over al of niet verstrekken van distributiebescheiden. Deze bescheiden mogen door de distributiedienst niet worden verstrekt als betrokkene zich niet bij het arbeidsbureau heeft gemeldRijksarbeidsbureau29-11-1940
Schrijven van Van Dam aan Frederiks, Spitzen, Six en Hirschfeld. De arbeidsinzet is een zeer ernstige kwestie geworden. De portefeuillekwestie kan thans niet meer worden gesteld. Echter moet alles worden gedaan om maatregelen op dit gebied zoveel mogelijk te verzachtenArbeidsinzet - verzet tegen02-06-1943
Snouck Hurgronje over bezoek met Frederiks on Tenkink bij Seyss-Inquart. Deze zal clementie overwegen inzake arrestatie Van Poelje. Soyss-Inquart wil de Nederlandse administratie handhaven, heeft oog voor moeilijkheden Secretarissen-Generaal, wenst geen partijstandpunt van NSB-ers in hun ambt. Tenkink heeft de indruk gekregen dat Van Genechten van Duitse zijde strenge instructies heeft ontvangen geen partijpolitiek te bedrijven. Volgens Seyss-Inquart zal van Duitse zijde worden ingegrepen inzake de ArbeidsinzetPoolje, prof. dr G.A. van18-09-1940
Steeds meer instanties, die zelf voor arbeidsinzet oproepen. Na Schmidt's dood zal dit nog erger wordenArbeidsinzet29-06-1943
Syrup (Reichsarbeitsministerium): metaalarbeiders zullen niet geplaatst worden in "bedrijven waar rechtstreeks dodende voorwerpen worden gefabriceerd". (zie verbetering 50/II-11)Arbeidsinzet - metaalbewerkers30-04-1941
Tewerkstelling in Duitsland dreigt gedwongen karakter te krijgen; standpunt inzake steunuitkering ware te wijzigenArbeidsinzet05-07-1940
Transfer van in Duitsland betaalde lonen door middel van guldens-credietArbeidsinzet - lonen10-06-1940
Uit de Opbouwdienst ontslagen personeel mag niet bij de Luchtbeschermingsdienst worden tewerkgesteld. Dit in verband met de Duitse wens zo veel mogelijk mensen in Duitsland te werk te stellen. Er zal nog nader overleg over gepleegd wordenArbeidsinzet21-10-1940
Uit Schouwen geen, uit N.Brabant en Z. Beveland weinig landarbeiders weggegaan. Bij arbeidsinzet van metaalarbeiders moet rekening gehouden worden met Nederlandse industriële belangen. Bij de metaalbewerkers zelf bestaan grote bezwaren om in Duitsland te gaan werkenArbeidsinzet - landarbeiders12-02-1941
Uiteenzetting standpunt inzake arbeidsbemiddeling ambtenaren Departement van Binnenlandse Zaken. Schrieke is het met Verwey eensArbeidsinzet - overheidspersoneel23-09-1941
Uitvoerig verslag van Hirschfeld over onderhoud met Fischböck, en met Seyss-Inquart en Jakob n.a.v. Duitse eis tot het zenden van 3000 metaalbewerkers naar Duitsland. Duits begrip voor situatie. Sancties ingetrokken. Financiële kant nog te regelen. Positieve medewerking van de wervenArbeidsinzet - metaalbewerkers27-01-1941
Van Dam over de aanstaande V0 betreffende numerus clausus en verplichte arbeidsinzet in Duitsland voor afgestudeerden; en V0 voor loyaliteitsverklaring. Besluiten geremd, daar Mussert ook van professoren een loyaliteitsverklaring vordertLoyaliteitsverklaring04-03-1943
Verdere moeilijkheden inz. de arbeidsinzet van overheidspersoneel, n.a.v. een circulaire en een telegram van Frederiks. Boening beweert thans dat ook ambtenaren voor arbeidsinzet in aanmerking komen. Rost van Tonningen: ook aan de leeftijdsgrens (45 jaar) moet niet strikt de hand worden gehoudenArbeidsinzet - ambtenaren15-10-1942
Verslag van Verwey's overleg met het D.A.F. in Berlijn. De lonen van de Nederlandse arbeiders in Duitsland. Verbetering der Betreuung. Nader overleg van de Departementen van Bijzondere Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale ZakenArbeidsinzet - Betreuung04-07-1941
previous
12
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: