gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken - Zoeken: NSB

Search

Search fields
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
41 results found
Search result: 41 found
OnderwerpTrefwoordDatum
Aanvraag 4500p marslaarzen v.NSB? door Rijksbureau voor Huiden en Leder geweigerdNSB23-08-1940
Benzine-toestand is catastrophaal voor October. 40% minder. NSB-ers niet evenredig beperktDistributie - benzine23-09-1941
Besprekingen ter oplossing van de moeilijkheden tussen politie en NSB en WA hervat op initiatief van Van GenechtenNSB16-05-1941
Brief der 11 Commissarissen der Koningin betreffende bevoorechting van bepaalde volksgroepenNSB25-11-1940
Circulaire van Frederiks voor een collecte voor wintersteun. Verwey: er zijn van NSB-zijde ook plannen. Dan mag Frederiks zijn voorstel uitwerkenWinterhulp Nederland12-09-1940
De door de NSB georganiseerde "Perskamer" zou volgens Schmidt geen Duitse steun krijgenPers05-07-1940
Departementen van Justitie en Volksvoorlichting en Kunsten doen wat zij kunnen om de toon van NSB-pers en op NSB-vergaderingen tegen het ambtelijk apparaat te kuisen; het is een overblijfsel uit een vroegere periode. Ingrijpen achten zowel Schrieke als Goedewaagen gewenstNSB12-08-1941
Duitsers zijn het eens met Tenkinks voorstel om verzoek tot het houden van een optocht van plm. 2000 personen naar vergadering ter herdenking van de Guldensporenslag af te wijzen. Snouck Hurgronje: politie moet flinkere houding aannemenNSB - demonstraties10-07-1940
Frederiks candidaat voor burgemeestersvacature in Den Haag door Duitsers afgewezen. Nuttig, voor een benoeming af en toe een NSB-er met capaciteiten voor te dragenBurgemeesters - benoeming16-09-1940
Frederiks over geval van vrijlating NSB-ers die de orde hadden verstoord, op last van Justitie, ondanks verzet van Rechtbank en Hof, te UtrechtNSB - provocatie01-11-1940
Geruchten omtrent ontslag van Spitzen. NSB is reeds in "feestroes"Departement van Waterstaat05-08-1943
Goedewaagen betreurt dat mededeling aan de dagbladen zich van critiek op de NSB te onthouden, is gedaan tijdens zijn afwezigheid. College van Secretarissen-Generaal aanvaardt verklaringen van Goedewaagen. Echter: wederkerigheid bij nalaten van hatelijkheden gewenst!NSB - critiek op24-01-1941
Het raadhuis van Kerkrade door de NSB bezet; de burgemeester is van zijn functie ontheven. Tenkink zal de orde met alle beschikbare middelen herstellenNSB - provocatie01-07-1940
Hirschfeld heeft Fischböck gewezen op noodzaak van stopzetten van de benzine-export, en verzocht eventuele levering van Nederlanders in België in Berlijn te bespreken. Onderzoek van de eis van speciale benzinetoewijzing aan de NSB vereistBenzine23-08-1940
Hirschfeld over vergunning van de Rüstungs-inspektion aan textielfabrieken voor fabricatie van zwarte uniformen en hemden. Niets tegen te doen: bepaling van Seyss-Inquart zelfNSB - uniformen30-08-1940
In verband met bemoeiingen NSB, richtlijnen voor organisatie gewenst. Van Poelje: voor werkelijke organisatie is tijd nodig. Echter dan gevaar van aanstellen van "organisator" van Duitse zijdePubliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie31-07-1940
Instemming van vergadering met het plan van Trip om NSB-ambtenaren die vanwege NSB-ver-gadering dienst verzuimd hebben, disciplinair te straffenNSB20-09-1940
Klacht van Departement van Justitie over verwarring taak van Departement Volksvoorlichting en Kunsten met taak NSB-propaganda, naar aanleiding van een Muurkrant (brief van Departement van Volksvoorlichting en Kunsten dd. 10 October 1941), die door NSB werd toegezonden; inhoud ook uitsluitend NSB-propaganda; dat behoort op departementen niet thuis. Goedewaagen: zal informeren hoe het zitDepartement van Volksvoorlichting en Kunsten28-05-1942
Klacht van departement van Koloniön; opnieuw muurkrant door NSB toegezonden, met een NSB-geleidebrief, Onjuist. Goedewaagen is op de hoogte. Voorhoove is ervoor geschorst bij zijn DepartementDepartement van Volksvoorlichting en Kunsten02-07-1942
Kunnen na intrekking ambtenarenverbod ontslagen NSB-ers weer in dienst worden genomen? Ja! Logische consequentieAmbtenarenverbod22-07-1940
Kwestie aanplakken NSB-plakkaten. Na overleg met Wimmer is beslist dat plaatselijke autoriteiten zelf bepalen of zij toestemming zullen verlenen. In het algemeen moeten de plakkaten dus verdwijnen. (zie aanvulling 56/II-3)NSB - propaganda28-04-1941
Louwes en Trip over bemoeiingen van de NSB met organisatie van visserij en verzekeringswezen. Dergelijke kwesties aan de hoogste Duitse autoriteiten over te brengen. Inmiddels zelf richtlijnen voor organisaties opstellen. Idem. Ook moeilijkheden bij Middenstandbond en in de landbouw. De Quay: voor werkelijke reorganisatie is tijd nodig. Echter dan gevaar van aanstelling "organisator" van Duitse zijdeNSB - economische politiek31-07-1940
Moeilijkheden wegens Duitse eis: twee NSB-ers in het Nationaal Hulp Comité 1940 dat daarop weigert. Een collecte onder auspiciën van Departement van Binnenlandse Zaken en de Commissarissen der Koningin is eventueel de beste oplossingNationaal Hulp Comité 194014-06-1940
Nadere precisering van Rauter betreffende de vergoeding van de door NSB-ers geleden schade. De Procureurs-Generaal kunnen gemakkelijk de in aanmerking komende anti-nationaal-socialisten aanwijzen. Bij eventuele moeilijkheden zou de plaatselijke NSB-leiding van advies kunnen dienen. Na bespreking met de Procureurs Generaal acht Tenkink deze handelwijze mogelijkRelletjes - schadevergoeding aan NSB-ers24-02-1941
Onduldbaar artikel v. Van de Bospoort in "Agrarisch Nieuws" over Nederlandse voedselvoorziening: Hirschfeld en Louwes worden "vooruitgeschoven posten van het bolsjewisme" genoemdVoedselvoorziening15-07-1941
Ontwerp-beschikking van Departement van Binnenlandse Zaken "tot wijziging en aanvulling van de plaatselijke verordening van overheidspersoneel", om achterstelling van NSB-ers van vóór 10 Mei 1940 goed te makenAmbtenaren06-06-1941
Pamflet van NSB tegen de schade-enquête-commissie te RotterdamWodoropbouw - Rotterdam27-06-1941
Rauter wil Procureurs-Generaal personen laten aanwijzen die schade, die NSB-ers hebben opgelopen bij relletjes, moeten vergoeden. Hiertegen verschillende bezwaren. Tenkink zal trachten te bereiken, dat de schade door de hele buurt wordt betaald. Oplegging van deze vergoeding het liefst door Duitse autoriteitenRelletjes - schadevergoeding aan NSB-ers21-02-1941
Regeling van Schmidt betreffende opplakken van plakkaten te verwachten. Dit is echter reeds door Wimmer geregeldNSB - propaganda23-05-1941
Rost van Tonningen over partij en staat, nu dragen uniform en insigne voor NSB-ambtenaren in staatsdienst en overheidsdienst is toegestaan door RijkscommissarisNSB-uniformen05-02-1942
Rost van Tonningen was over Winterhulp bij Snouck Hurgronje. Tegemoetkoming NSB gewenst door Rost van TonningenWinterhulp Nederland02-10-1940
Schrieke werd bij installatie van burgemeester Westra in Den Haag als NSB-lid, niet als Secretaris-Generaal behandeld. Het geheel leek meer op een NSB-plechtigheid dan op een overheidsaangelegenheid. Schrieke protesteerde bij Westra en Wimmer. Frederiks: bij installatie van burgemeesters zijn gemeenlijk geen Secretarissen-Generaal als zodanig aanwezigNSB - propaganda02-07-1942
Schrijven van Goedewaagen aan Frederiks. Het dragen van het NSB-insigne door ambtenaren dient te worden toegestaanAmbtenaren - uniformverbod26-01-1942
Snouck Hurgronje over bezoek met Frederiks on Tenkink bij Seyss-Inquart. Deze zal clementie overwegen inzake arrestatie Van Poelje. Soyss-Inquart wil de Nederlandse administratie handhaven, heeft oog voor moeilijkheden Secretarissen-Generaal, wenst geen partijstandpunt van NSB-ers in hun ambt. Tenkink heeft de indruk gekregen dat Van Genechten van Duitse zijde strenge instructies heeft ontvangen geen partijpolitiek te bedrijven. Volgens Seyss-Inquart zal van Duitse zijde worden ingegrepen inzake de ArbeidsinzetPoolje, prof. dr G.A. van18-09-1940
Tenkink doet mededeling van de tòch gedane NSB-benoemingen. Heeft naar aanleiding hiervan besloten af te treden. Zeer sterke druk van vergadering dit nog niet onmiddellijk te doen. Eerst de nieuwe Procureurs-Generaal te Den Bosch en Arnhem de kans geven tot eerlijke medewerking. Indien algemene koersverandering blijkt, ware eventueel aftreden zaak van gehele College van secretarissen-Generaal. Tenslotte toezegging van Tenkink om eerst het bezoek van de beide Procureurs-generaal af te wachten. Grote voldoening vergaderingPolitie10-09-1940
Tenkink over onderhoud met Rauter: Naar aanleiding van relletjes op 7 September 1940 dringt Rauter aan op reorganisatie van de politie. In verband met Duitse wensen inzake NSB-benoemingen wil Tenkink aftreden; nog bereid ontwikkeling af te wachten met het oog op mogelijke concessies van Duitse zijde. Aftreden der Procureurs-Generaal te Den Bosch Aftreden der Procureurs-Generaal te Den Bosch en Arnhem door Duitsers geëistTenkink, mr J.C.09-09-1940
Tenkink wil verzoek om toestemming tot het houden van een optocht van plm. 2000 personen naar vergadering ter herdenking van de Guldensporenslag afwijzenDepartement van Justitie : NSB08-07-1940
Van de Bospoort werd door Departement van Volksvoorlichting en Kunsten terecht gewezen, naar aanleiding van zijn artikel in "Agrarisch Nieuws"Voedselvoorziening18-07-1941
Verklaring van Tenkink over vrijlating NSB-ers (zie 69/I-12). Departement van Justitie heeft alleen Duits bevel zonder meer doorgegeven. Dit is een ernstige zaak!NS - provocatie04-11-1940
Werkloze NSB-ers zouden niet naar Duitsland hoeven Arbeidsbeurzen maken echter geen onderscheid; instemming van referent Jakob hiermee (zie ook 50/I-2)Arbeidsinzet - NSB-ers16-09-1940
Winterhulp per V0 van de Rijkscommissaris onder een "Landesleiter" geplaatst, waarvoor Menton is aangezocht en met erecomité, door Frederiks aan te wijzen, Ook vertegenwoordigers uit arbeiderskringen opnemen, alsmede enkele NSB-ersWinterhulp Nederland30-09-1940
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: