gahetNA in the National Archives

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Search

Search fields
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
33848 results found
Search result: 33848 found
Titel
'T soo genoemde relaas der Indiaasche slaaven
(Over de maanden January, February en Maart 1775
(sijnde rapport over `t gevall in Perica op de Plantagie Altona en Schoonouwen)
(Uijtgelicht) copia missive vande Raden aen Suriname aende heeren directeuren vande Societeijt, den 8 Maert 1685, also d"origineele is te vinden op fol. 172
(Voor de maanden October, November en December 1775
................... voor 't regt van uijtgaen. N.B. De tekst van het onder de folio's nrs. 81 t/m 85 vermelde is door aantasting slechts gedeeltelijk leesbaar
2 adsignatien door den heer van Sommelsdijk op de Societeijt gepasseert, d'eene in dato 12 juny 1688 te betalen aen Joost Matthijsz, van f 75-11- ende d'andere van f 50.-- in dato 14 dito te betalen aen Christoffel Jacobsz van Leenenburgh
2 cognossementen van 9 stucx suyker geladen int schip de Jonge Nicolaas, schipper Pieter van Hatte ende geconsigneert aen capiteyn Jan Booms voornoemt tot Vlissingen
2 cognossementen van vaten met suyker voor reekeninge van schipper Jan Booms met 't bovengemelde schip overgekomen
2 dito agter den anderen geschreven in date 18 maert en 17 may 1685 vanden raet fiscael Muenix
2 Missivens uyt Cayenne, in datis 28 July en Augustus 1794
2 reeckeningen van onkosten aen Suriname gedaen aen 't selve schip
252 Dito van den ontfanger der hoofdgelden J. Sluyter, in dato 31 December 1793
258, 260. Dito van dito, in dato 15 February 1794
3 dito's der vrije negers selfs. diese aan quasje verkogt hebben
5 Declaratien van denselven fiscael over het apprehenderen en executeren van diverse personen aen Suriname
7 advijs brieven vande heer van Sommelsdijck wegens gedane trattes
_Lijst der bijlagen bij dezelve
A en B, twee petitien voor de Artillerie
a, b,c, calculatie van den prij der verkogte slaaven van capt. Veltz
a,b,c,d,e,f, monsterrollen en betaallijsten van 't guarnisoen op primo july 1748
A-G monsterrollen en betaallijsten der militie, trainsgasten en Bark
a-g, monsterrollen en betaallijsten van de militie, trainsgasten en bark op den 3 september 1744
a. Lijst der medicamenten uit Holland gekomen b. Lijst der medicamenten die in 't hospitaal nog zijn gevonden
a. Rapport van de fortresse Nieuw Amsterdam, dato 18 maart 1760
A.B.C., Instructien voor de kruysende scheepsboot, Zeelandia en nieuwe fortresse, 19 maart 1748
A.T. Kruijthoff q.q. request om gijseling civiel contra D.F. Dandiran met desselfs naader appointement daarop, dato 18 december 1766
Aankondiging aan Cellier na de frauduleuse voltrekking van zijn huwelijk
Aankondiging aan den heer Cellier, 7 may 1748
Aankondiging van den kerkenraad
Aanmerking van ds. Vieyra
Aanmerkinge weegens 't gevaar der slaaven en de noodsaaakelijkheijd van 't houden van meerder blanken op de plantagien in de colonie Suriname
Aanmerkingen van de gouverneur op 't antwoord van den raad fiscaal Van Halewijn
Aanmerkingen van ds. E. Viera op de brieff van den raad fiscaal Van Halewijn in dato 15 april 1744
Aanspraack ge daan door den gouverneur Mauricius op sijn aankomst gedaan aan de raaden van policie in Suriname
Aanspraack van de raad fiscaal in de lecture van bovenstaende resolutie
Aanspraak aan 't college van commissarissen, 25 may 1748
Aanspraak aan de gouverneur Texier bij en vanwegens de raad en boekhouder-generaal Beeldsnijder Matroos
Aanspraak gedaan door 't Hoff van Civiele Justitie aan Zijn Weledele Gestrenge
Aanspraak gedaan door 't Hoff van Policie aan zijn Weledele Gestrenge
Aanspraak gedaan door zijn Weled. Gestrenge aan 't Hoff van Civiele Justitie bij derzelver eerste zitting naar welgemelde desselfts installatie als gouverneur-generaal
Aanspraak gedaan door Zijn Weledel Gestrenge bij de eerste sitting van en aan 't Hoff van Policie naar welgemelde desselfs installatie als gouverneur-generaal
Aanspraak gedaan op de convocatie der principaalste ingesetenen
Aanspraak in 't Hoff over een ondragelijcke insulte van den fiscaal, met de bijlagen, 18 augusty 1745 A tot F
Aanspraak van den 1e raadfiscaal Wichers. Aanspraak van den boekhouder generaal. Aanspraak van den oudsten weesmeester Halloy
Aanspraak van gouverneur en raaden aan de burger officieren op Suriname
Aanteekening door den raad Bennelle ingegeeven
Aanteekening gehouden bij de heeren raaden van civiele justitie deser provintie Suriname in dato den 24 january 1720
Aantekening of nota van de raden van politie Frans Saffui, Jan Rocheteau, P.H. de Bije, H. Mr. Wolff en J.A. Frouin op de extra ordinaire notulen van welgemelde hove de dato 10 September 1788
Aantekening van de raaden van politie Dirk van der Mey, Frans Saffui, Jan Rocheteau, P.H. de Bije, H. Mr. Wolff en Trouin tegens de introductie van de nieuwe sous curateele en onbeheerde boedels kamer in deze kolonie
previous
12...677
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: