gahetNA in the National Archives

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: ruyter

Search

Search fields
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
64 results found
Search result: 64 found
Titel
Acte van quitantie vanden schipper van't selve schip wegens enige behoeften ende door hem van denselven commis lader uyt des Societeijts magazijn ontfangen
Acte vande meetinge vande Engelse sloep off Brigan tine Amarante, schipper Estienne Hamel
Advysbrieven van wisselbrieven off assignatien door den heer van Sommelsdijk ten laste vande Societeijt gepasseert met de copyen van deselve wisselbrieven off assignatien daer agter gevoegt, alsmede twee rekeningen d'eene van Gerrit Jansz en d'andere van Lodewijk Christiaen Lohausen
Calculatie wat de geregtigheijt van 2 1/2 per cento daar van bedraagt
Calculatie wat de geregtigheijt van 2 1/2 per cento daar van bedraagt
Carga en calculatie beneffens reekeninge courantder 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't schip de Margareta, schipper Barent Ruyter
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't scheepje 't Vaderland Getrouw, schipper Adriaan Cempe
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't schip de Ockerboom, schipper Marinus Oring
Carga vande retouren aen Suriname gescheept int Engels scheepje Lawrill, schipper Richard Blacklach
Carga vande suykeren, soo voor de societeijt als de West-Indische Compagnie int particulier met 't selve schip overgekomen
Cognossement van denselven schipper van 3 oxhoofden met rijst
Cognossement van dezelve
Cognossement van elf oxhoofden zuiker door denzelven voor reekening van de Societeit in 't gemelde schip de Gekroonde Hoop gelaaden
Conditien en lijste vanden verkoop der aen Suriname gebragte slaven met het voorgemelte schip de Ruyter, schipper Gerrit Remmerse
Copie facture der cargasoenen en koopmanschappen door de heeren bewinthebberen vande voorseijde compagnie int Noorderquartien geladen int schip de Geele Ruyter, schipper Gerrit Remmerse Rordingh
Copie missive vanden provisionelen commis Herman van Hagen, geschreven uyt de Comawine aenden heer van Sommelsdijk den 24 may 1687, wegens de aldaer in voorraet zijnde suijker boven de ladinge van het schip de Ruyter, ende versoeck in welck schip van particulieren die sal laden
Copie requeste door verscheidenen ingezetenen aan gouverneur en raaden gepresenteert
Copie requeste van den raad fiscaal C. Glimmer aan gouverneur en raaden gepresenteert
Dito aldaer door en voor particulieren geladen int schip 's Lands Welvaren, schipper Leendert Noten
Dito van 't schip de Ruyter, schipper Gerrit Remmersen
Dito van 53 oxhoofden suyken voor d'Erfgenamen van James Griffin
Dito vande personen met de schepen de Ruyter en 's Lands Welvaren naar patria overgegaen
Dito vande suykeren als anders door en voor particulieren in dito schip geladen
Dito vanden secretaris Adriaan de Graaff, in dato ut supra
Ditto geladen int schip de St. Anna, schipper Albert de Ruyter
Ditto van dertigh ditto, in het schip de Sint Anna, schipper Albert de Ruyter
Extract uit de missive van den raad geschreven aan de Societeit in dato 17 september 1698
Extract uit de resolutien van den voornoemden raad genomen in dato 9 september 1698
Facture van deselve suyker
Factuure der zuikeren voor reekeninge als boven gelaaden in 't schip de Margareta, schipper Barent Ruyter
Factuure van de zuikeren door den gemelde ontfanger voor reekening van de Societeit in 't schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, gelaaden
Factuure van de zuikeren voor reekeninge van de Societeit gelaaden in 't schip de Margareta, schipper Barent Ruyter
Factuure van dezelve zuikeren
Generale carga vande suykeren en andere retouren met het meergenoemde schip de Ruyter overgekomen, soc voor de Societeijt als de West-Indische Compagnie int particulier, en voor particuliere personen
Lijste der brieven en papieren door den heer gouverneur Van der Veen gezonden
Lijste der brieven en papieren door den ontfanger Daniel van Namen gezonden
Lijste der lastgelden etc. zedert primo januari 1700 tot may daar aan volgende. N.B. Apart ingebonden
Lijste off notitie vande suykeren met 't selve schip wegens kost en transportgelden van soldaten en andere personen overgesonden
Lijste van 't geene in 't magazijn berustende is
Lijste van de passagiers met het schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, overkomende
Lijste van de prijs der goederen
Lijste vande papieren daer mede overgekomen
Lijste vande papieren door den secretaris Marcus Broen met het voornoemde schip de Ruyter aende Societeijt overgesonden
Lijste vande vivres etc., door de heeren bewinthebberen voornoemt geladen int voornoemde schip de Ruyter
Missive van den raad in dato 14 april 1700
Missive van den voornoemde ontfanger Van Namen in dato 4 may 1700
Missive van den voornoemden raad in dato 14 april 1700 als vooren
Missive van denselven secretaris in dato 9 juny 1687
Missive van denzelven in dato 16 april 1700
previous
12
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: