gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 11 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 17.
1686 maart 2,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat enige leden van de familie Duysentdaalders, als wettige erfgenamen van 1/3 deel van de goederen van juffrouw Maria Swijs, weduwe van de heer Abrahamius van Gend, - welke goederen hun volgens kaveling in dato 1679 juli 19 zijn ten deel gevallen - verkocht hebben aan de heer Guilhelmus van Bleyswijck, wonende te Delft, een kamp weiland groot 2 morgen, 1 hond, 47 roeden, gelegen in de Harchpolder, in het ambacht Ketel, voor de som van 1347 gulden, behalve nog 5% losgeld.
Oorspr. Het (ambachts) zegel is verloren. Ondertekent door de schout Jacob Janssen de Jonge, de schepenen Claes Cornelis de Jonge, Claes Pieterse van den Kempel en de secretaris M. Kouwenhoven de Jonge.

-

regest nr. 18.
1688 maart 3,
President-schepen, representerende schout en schepenen van de ambacht van Ketel oorkonden, dat de gemachtigde van Rijkje Roelffs van Dijk, wonende binnen Gouda, verkocht heeft aah Guilhelmus van Bleyswijck, wonende te Delft, een stuk land, groot 4 morgen 3 hond, gelegen in den Harchpolder, dat aan Ryckje Roeloffs volgens testament van Corenlis Roeye op 18 april 1687 overgedragen was.
Oorspr. Met het geschonden ambachtszegel in groene was en de ondertekening door de president-schepen Dirck Pleune Jongste, de schepenen Gerrit Cornelis Post, Willem Symonse van Bleyswijck en de seretaris M. Kouwenhoven de Jonge.

-

regest nr. 19.
1724 februari 17,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat de erfgenamen van Francois Guilliaemse van Bleyswijck verkocht hebben aan juffr. Cornelia Bosschaart, wonende te Schiedam, twee partijen land, samen groot 7 morgen, liggende naast elkaar in de Harchpolder, waarvoor betaald is een som van 3000 gulden.
Oorspr. Het (ambachts) zegel is verloren. Ondertekend door de schout Jan van Lijcken en de schepenen Ary Jacobse Jongste en Jan Damisse van der Bijl.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: