gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. B - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Pars prima Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectum, continens omnes oras maritimas Galliae, Hispaniae et praecipuarum partium Angliae, in diversis mappis maritimis comprehensum una cum usu et interpretatione earundem, accurata diligentia concinnatum, et elaboratum per Lucam Iohannis Aurigarium. Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen, ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert, ende gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.tis et Cancellarie Brabantie. 1583. Op nieuws door den Auctoor Luycas Ianss. Waghenaer, seer ghecorrigeert ende verbetert, soo wel inde gheschriften als inde Caerten. Daer beneffens, met sommighe nieuwe Caerten daer in ghebrekende ghemeerdert.
    Tot Leyden, Inde Plantijnsche druckerye by Françoys van Ravelengien, voor Cornelis Claess. Boeckvercooper tot Amstelredam. M.D.LXXXV.
Lucas Jansz Waghenaer

Niet raadpleegbaar

View the scans (130)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat 47 kaarten in koperdruk
Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 483-484 (code: Wag 4 A)

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: