gahetNA in the National Archives

Kabinet der Koningin [periode 1946-1985] » Inventaris nr. 13683, Scan: 1

Actions

Transcription

Akte van abdicatie van Koningin Wilhelmina. Amsterdam 4 september 1948.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heden, den vierden September 1948 des voormiddags te elf en een half ure op het Koninklijk Paleis te Amsterdam heb ik, Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., in tegenwoordigheid van mijn geliefde dochter en schoonzoon, bijeengeroepen: de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, den Vice-President van den Raad van State, de Leiders en Leden der Deputaties uit Indonesië, Suriname en de Nederlandsche Antillen, den Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, den Burgemeester van Amsterdam en de Directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op den twaalfden Mei j.l. aan land- en rijksgenooten medegedeelde voornemen mijn langdurige regeering te beeindigen en afstand van de Kroon te doen ten behoeve van mijn dochter.
Ik verklaar dat ik na langdurig en rijp beraad, buiten iemands invloed, geheel vrijwillig van dit oogenblik af onherroepelijk afstand doe van mijn koninklijk gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, deze overdragende aan mijn geliefde dochter en troonopvolgster Juliana, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., om door haar en haar wettige opvolgers bezeten te worden, overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet van het Koninkrijk.
Ik beveel dat deze mijn verklaring met mijn handteekening bekrachtigd en van het Grootzegel van het Koninkrijk voorzien, nadat dezelve door mijn dochter en schoonzoon, alsmede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, onderteekend zal zijn, in het Kabinet der Koningin zal worden bewaard en dat authentieke afschriften zullen worden verzonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal aan den Hoogen Raad der Nederlanden en aan de Staten der Provincies.

De Voorzitters der beide Kamers der Staten-Generaal,

De Ministers,

De Vice-President van den Raad van State,

De Leiders en Leden der Deputaties uit Indonesië, Suriname en de Nederlandsche Antillen,

De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland,

De Burgemeester van Amsterdam,

De Directeur van het Kabinet der Koningin,

(Handtekeningen)

Wilhelmina
Juliana
Bernhard

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: