gahetNA in the National Archives

Cnoll - Zoeken: voc

7 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.05.02
H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.02
Author: H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1678-1709

Omvang:

130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat ambtelijke stukken van Govert Cnoll, VOC-dienaar 1686-1709 en o.m. commandeur van Java's Oostkust.

Archiefvormers:

  • Cnoll, Govert (1644-1710)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Ordening van het archief

De collectie was overgebracht werd zij voor het eerst geïnventariseerd door dr. H.T. Colenbrander, adjunct-archivaris van het Algemeen Rijksarchief.( V.R.O.A. 1901, pp. 38-41 )Hij heeft alleen de banden en enige katernen, in totaal 24 nummers, ieder afzonderlijk beschreven. De losse stukken heeft hij enkel chronologisch gerangschikt waarbij hij verder niet op de onderwerpen heeft gelet en er vijf pakken van maakte, die hij ieder een nummer gaf en in zijn inventaris achter de banden plaatste.

Bij de herinventarisatie is als volgt te werk gegaan: allereerst is een onderscheid gemaakt tussen de stukken van persoonlijke en stukken van ambtelijke aard. De stukken van persoonlijke aard bestaan uit brieven, ingekomen bij of uitgaande van Govert Cnoll. De losse stukken hebben samen één nummer gekregen, zowel bij de ingekomen en als bij de uitgaande brieven. Bij de beschrijving kon worden volstaan met het vermelden van de namen van de correspondenten in alfabetische volgorde met daarachter telkens de datum, daar de brieven onderwerpen bevatten die naar de mening van de inventarisator niet relevant genoeg zijn om ze apart te beschrijven.

Wat betreft de stukken van ambtelijke aard is er een indeling gemaakt naar de functies die Govert Cnoll op Java's Noord-Oostkust bekleed heeft. Er is begonnen met de stukken die ook betrekking op dat gebied hebben, maar nog dateren van voor Cnolls aanwezigheid daar, dus van voor november 1701 (zie eerste paragraaf). De stukken binnen deze afdeling zijn chronologisch gerangschikt. Dan volgen de stukken uit de jaren waarin Cnoll op Java's Noord-Oostkust achtereenvolgens kapitein-luitenant te Semarang, commandeur en commissaris is geweest. Elke functie vormt een afdeling en binnen ieder van deze drie afdelingen zijn de stukken op gelijke wijze gerangschikt: eerst brieven, ingekomen bij en uitgaande van Cnoll die op dezelfde wijze zijn beschreven als de stukken van persoonlijke aard. Zijn er brieven bij van diverse correspondenten in een band verzameld, dan is daarbij een correspondentielijst gevoegd, waarin opgenomen naam, datum en folionummer. Vervolgens zijn er de brieven die Cnoll noch geschreven noch ontvangen heeft. Deze zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de afzender. Als laatste zijn er dan de stukken betreffende bijzondere onderwerpen, welke weer chronologische gerangschikt zijn. Achteraan staan telkens bij elkaar de lijsten van personeel en legerbehoeften, alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam. Ongedateerde stukken heb ik op grond van hun inhoud toch binnen een bepaalde afdeling kunnen plaatsen.

Den Haag 1982

H.A. Trapman

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: