gahetNA in the National Archives

Kaarten Leupe - Zoeken: collectie Leupe

4 Results found, click on a tab to show the results.

4.VEL
P.A. Leupe
Nationaal Archief, Den Haag
1867
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VEL
Author: P.A. Leupe
Nationaal Archief, Den Haag
1867
CC0

Periode:

16e - 19e eeuw

Omvang:

3113 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Frans, in het Engels en in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Het archief omvat een kaartenverzameling met zeeatlassen, zee- en landkaarten (gedrukt en in manuscript) en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief worden naast zeeatlassen en kaartboeken getekende manuscriptkaarten en tekeningen bewaard.
Beroemd is de Spieghel der Zeevaerdt, vervaardigd door Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606), de eerste gedrukte zeeatlas in 1584 in Leiden uitgegeven door Christoffel Plantijn (zie inv.nr. A).
Het archief is vooral van belang door de aanwezigheid van het grootste deel van het VOC-kaartenarchief, dat apart gevormd is vanwege geheimhouding en formaat. Deze kaarten geven inzicht in de bloei van het kaartenmakersbedrijf in Amsterdam waar de kaartenmakers in opdracht van de VOC werkten zoals Willem Jansz en Johannes Blaeu en de familie Van Keulen. De atlas van Isaac de Graaff is - weliswaar niet in zijn geheel, maar verspreid - in de verzameling terug te vinden.
De rubriek zee-, kust- en rivierkaarten volgt de route die de VOC-schepen aflegden via Europa, Afrika, de Perzische Golf, India en Oost- en Zuidoost Azië.
De kaarten vormen de vroegste bronnen voor China, Japan, Thailand, Cambodja, India, Zuid-Afrika, Formosa, Australië en Nieuw-Zeeland en de eilanden van Indonesië, met het handelscentum van de Oostindische Compagnie in Batavia.
De kaarten van de Westindische Compagnie en de Sociëteit van Suriname vertellen het verhaal van de slavenhandel vanaf St. George d'Elmina, het steunpunt in West-Afrika, naar de kusten van Zuid-Amerika en de Antillen. De Nederlanders zaten tientallen jaren in Brazilië met Johan Maurits van Nassau, veroverden Curaçao en voeren de rivieren van Suriname op om plantages in te richten. Ook maakten zij ontdekkingsreizen naar Chili en Peru. De posten in zowel West als Oost waren naar de laatste militaire inzichten gebouwd en vormden de steunpunten in het handelsimperium.
Uit de vroege 17de eeuw, toen de Nederlanders New York in Nieuw-Nederland stichtten zijn er kaarten van de noordoostkust van Amerika aanwezig. De oudste hiervan, een perkamenten kaart, dateert uit 1613/1614 en betreft die van Adriaan Bloc

Archiefvormers:

 •  
 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Directie van de Sociëteit van Berbice
 • Raad der Koloniën in West-Indië
 • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
 • Directie van de Sociëteit van Suriname
 • Staten van Holland en West-Friesland
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Ministerie van Koophandel en Koloniën
 • Ministerie van Koophandel en Koloniën, Algemene Directie
 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Enkhuizen
 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Hoorn
 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen
 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika
 • Depot-Generaal van Oorlog
 • Directie ad interim voor de Westindische Koloniën
 • Ministerie van Marine en Koloniën, Hollandse Divisie
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Departement van de Equipage
 • Heneman, J.C. (kartograaf van de Sociëteit van Suriname, ca., 1740-1806)
 • Loten, J.G., (gouverneur van Ceylon, 1710-1789)
 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal
 • Ministerie van Marine en Koloniën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • openA Spieghel der Zeevaerdt, ... (etc.) door Lucas Jansz Waghenaer. 1584-1585. 1 deel 39,5 x 28,5 x 4 cm Folio

   Op de titelpagina in pen de handtekening ' R.W. v. Pabst '

   Eerste en tweede deel in één band
   Bevat 44 kaarten in koperdruk

  • Bevat 47 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 483-484 (code: Wag 4 A)

  • Op de titelpagina in pen de inscripties 'Collegij Societatis Jesu Ingelstadij 1656' en 'Ex haereditate Herwartiana'

   Eerste en tweede deel in één band
   Bevat 45 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 484-485 (code: Wag 5 A)

  • Op de titelpagina in pen de handtekening ' Lamb Matthe[...] '

   Bevat 47 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 490-491 (code: Wag 8 A)

  • Bevat een groot aantal landopdoeningen en 12 kaarten in houtsnede
   De inhoud van dit kaart- of landvertoningboek werd opgesteld vóór 1580, en pas na de dood van Adriaen Gerritsz uitgegeven door Jan van Zuggeren , oud-burgemeester van HaarlemZie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 11 (code: Ger)

  • Incompleet exemplaar: titelblad ontbreekt; bevat een groot aantal landopdoeningen in houtsnede en 8 van de oorspronkelijk 10 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 22-23 (code: Bar 1)

  • Delen I, II en III in twee banden

  • Afkomstig uit de boekerij van de Staten-Generaal, getuige de aantekening in pen op de titelpagina: 'Voor de Taeffel van hare Ho: Mo:'

   Bevat landopdoeningen in houtsnede en 52 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 63-66 (code: M. Bl 20 (J) )

   • Samengesteld door Mr. Joris CarolusUitgegeven te Amsterdam door Jan Janssen , 1634

    Bevat de volgende kaarten:
    (1)1Caerte vande Zuijder-Zee, en vande vermaerde Stromen ende Gaten van 't Vlie ende Texel, wat zanden, platen, droogten, diepten, ende ondiepten daar in gheleghen zijn, ende hoemen die zoo in't op als in't afseylen schouwen ende mijden sal = Description de la Zuyder-Zee, et des tres renommez fleuves du Texel et Vlie, monstrant tous sables, bancqs, secheresses et autres inconveniens sur lesdictes fleuves, et par quel moyen on les peult eviter.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (2)Caarte Vande Reede ende Haven van Medenblick, hoemen die (comende zoo vant Wieringer als Vriessche vlac) beseylen moghen, tot dienst ende nut voor alle Zeevarende luijden: perfectelick gemeten afgepeijlt ende beschreven, uyt speciale last vande E.H. Burgemeesteren ende Regeerders der voorseyde stat Medenblick. Anno 1634 = Table Marinée du Rade, et Havre de Medenblick, comment (venant de la Flac tant de Wieringe, que de Frise) on le doibt naviger, au profit et commodité, des Marinjers parfaictement mesuré, sondé, et descrit, per singulier commendement des Borgemaistres, et Regents du Ville de Medenblick. Anno 1634.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (3)2Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylanden ende Gaten der Zee, die geleghen syn langs de custen van Vrieslandt  Groeningerlandt, Embderlandt etc. van Vlielandt af tot de Elve toe, nu nieulijx na hare jegenwoordigen gheleghentheijt perfectelijck beschreven = Description de toutes les Isles et Ports de mer gisant au long des costes de Frise, de Groeningerlandt  Embderlandt etc. de Vlielande jusques a la Riviere l' Albe, novellement et parfaictement descript selon leur vraije situation.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (4)3Pascaarte vande westcuste van Iuthlant ende Holsterlant, verthoonende de gelegentheyt vande Reviren de Elve de Eijder ende de Hever, Voort alle de Iutsche Eijlanden en Zeegaten tusschen de Elve ende den Reeshorn gelegen met alle Sanden Reven ende Bancken daer ontrent alles gestelt op zijne reghte Streckinghen ende coursen = Carte Marine de la coste occidentale de Iuthlande et Holsterlande, remonstrant la situation des Rivieres de l' Elbe, Eijder et Hever, en outre toutes les Isles de Juthie et embouchures de mer, situeez entre l' Elbe et le Reeshoorn, Semblablement tous bancs se sable lieux areneux et dangereux entour lesdictes places, le tout exactement pose selon ses vraijes routes et distances.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (5)4Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenbergh af tot den hoeck van Schagen, toonende hoemen die selve beseijlen, ende de ondiepten daer neffens ghelegen schouwen sal = Vraij pourtraict des Costes marines de la partie Septentrionale de Jutlande, commencant du mont dict doodenbergh jusqu'a'l'entour la poincte de Schagen, monstrant comment on les navigera et evitera les gues y environ.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (6)5Afbeeldinge der Seecusten van Schoonen, Seelandt, Halandt, en 't Landt van Noord-oosten, van Valsterbon af tot Schagen toe.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (7)6Beschrijvinghe van 't Zuyder deel vande Belt, en hoemen de Custen van Meklenborg, Pomeren, met de Landen daer tegen over tusschen Femeren ende Bornholm gelegen bezeylen, ende alle Reven en Sanden daer ontrent schouwen ende mijden sal = Description de la partie meridionale de la Belt, comment qu'on doibt mariner les costes de Mekelenbourg, Pomere, et les Pais la viz a viz situez entre Femere et Bornholm, et eviter tous bancs de sables et dangers la environ.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (8)7Pascaarte van een deel der Oost Zee, tusschen Bornholm ende der Memel, vertonende de ware gelegentheijt der Zeecusten van Pruijssen, Cassouben, ende Pomeren, Mitsgaders de monden der Rivieren, Havenen, ende Reeden, aen de voorschreven Custen geleghen Hoemen deselve alle beseijlen ende hem voor alle Reven, Sanden Bancken, Droochten ende periculen daer ontrent hoeden sal = Carte Marine d'une partie de la Mer de Germanie, entre Bornholm et Memel, representant la vraije situation des costes de Mer de la Prussie, Cassoubie, et Pomere, Emsemble les embouchures des Rivieres, Ports et Rades d'icelles costes, comment on les marinera, et se gardera des bancs de sable, improfonditez, et lieux dangereux environ lesdictes places.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (9)8Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant ende Lijflant met alle de eijlanden ende Inwijcken tusschen der Memel ende Revel aende selve custen geleghen, vertoonende hoemen in't beseijlen der selver lande alle ondiepten, Reven, bancken, dwaelgronden, ende periculeuse plaetsen daer aen ende omme geleghen bequamelijck sal moghen mijden ende wijcken = Pourtraicture des Rivages de Mer de Courlande et Lijflande, avecq toutes les Isles et Goulphes entre Memel et Revel a ladicte coste gisantes, Monstrant comment singlant le long a icelles costes on pourra eviter et se garder des improfonditez, bancs a sable, fonds abusifs, et lieux dangereux gisants environ ledicts endroitz.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (10)9Pascaarte vande Finlandsche Cust van Elfenvos tot Wijburgh ende wederom van 't Eijlant Nargen langs Lijflandt tot Der Narva en van daer wederom na Wijborgh mitsgaders de Straet van Natonburg ende het Meer genaemt de Lading.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (11)Pascaerte Om van Bornholm te seylen naer Uttoy ende van daer, met Loots-lieden naer Abbo toe.
    beschreven Door Mr. Ioris Carolus, Caert-Schryver tot Amsterdam.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (12)10Pascaart van Falsterbon langs de Cust van Sweden  Calmersondt  Oelandt  Gotlandt ende Bornholm mitsgaders het Liet van Stockholm.
    van nieus oversien ende verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caartschrijver tot Enckhuysen Anno 1634.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (13)11Ware Afbeeldinge vande Belt, Wedersondt, en Melversondt, met alle de Eijlanden daer ontrent gelegen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (14)12Eijgentlijcke beschrijvinghe der Zeecusten van Noorweghen tusschen der Neus ende de Paternosters met alle havens daer tusschen geleghen, daer beneffens de Custen van Iutlant vande Holms aff tot om Schaghen, hoe men die beseijlen ende hem voor alle periculen hoeden sal = Naifve description des Costes marines de Norvege entre le Cape der Neuse et les Paternostres, avecq tous les Ports de mer la entredeux situez, Ensemble la coste de Iutlande des Holmes iusques au de la Schaghen, et comment on les navigera et evitera tous inconvenients et dangiers.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (15)13Pascaart van Noorwegen tusschen Der Neus ende Bergen, vertoonende alle de Zeecusten voerten ende inwijcken, als oock het Liet van Bergen met alle eijlanden en voerten daer in gelegen
    oversien ende verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enchuysen inden Iare 1634. alles geleyt op syn behoorlycke Streckinge van courssen ende mijlen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (16)14Beschrijvinge vande Zeecusten tusschen Bergen en Stemmes-heft, hoemen alle havenen en voerten daer tusschen gelegen, beseylen ende alle rudsen ende clippen mijden sal
    oversien ende van nieus verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enchuysen. 1634.
    Koperdruk, ongekleurd.
    In pen is een tweede vlag op het linksonder op de voorgrond afgebeelde schip getekend.
    (17)15Pascaarte van Noorwegen tusschen Stemmesheft ende de Stadt Dronten waer in verthoont worden alle de inwijcken havenen ende voerten daer tusschen gelegen, mitsgaders het Liedt van Dronten,
    oversien ende verbetert door Mr. Ioris Stierman tot Enchuysen alles op hare behoorlijcke streckingen, courssen ende mijlen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    In pen is een vlag met Andreaskruis op het rechtsonder op de voorgrond afgebeelde schip getekend.
    (18)16Pascaarte van 't Noordersche deel van Noorwegen van Dronten af tot om de Noordcaap toe, met alle de eylanden aende selfde custen gelegen alles gestelt op sijne rechte streckingen ende behoorlijcke distantien van nieus oversien ende verbetert.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (19)17Pascaarte van een deel van Noorweghen ende van Laplandt, vertoonende eijgentleijck de gheleghentheijt der Zeecusten die tusschen de Noortcaap ende de mont vande witte Zee zijn gheleghen = Carte marine d'une partie de Norvegue et de Laplande, monstrant la vraije situation des costes marines, entre le Cap de Nort et l'embouchure de la Mer blanche.
    Met inzetten: Gheleghentheijt van't Eijlandt Kildijn / Afbeeldinghe van Kegro ende Lous / Ontwerp van't'Eijlandt Warhuijs ende zijne ghelegentheijt.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (20)18Eyghentlycke afbeeldinghe van de Riviere van Kola, met alle Eylandekens clippen ende Reden daer in gheleghen. Item de gheleghentheyt van Swetenoes ende Lombascho.
    Met inzetten: Lombascho / Swetenoes met de Eylandekens daer ontrent gheleghen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (21)19Pascaarte vande witte Zee, vertoonende de rechte ghelegentheijt vande Zeecusten, mitsgaders aller Havenen, Inwijcken, Eijlanden, ende Rivieren aldaer gheleghen, alles op rechte streckingen ende wijdde van mijlen gestelt = Carte marine de la Mer blanche, monstrant la situation des costes, ensemble touts Golfes, Isles, et Rivieres d'icelles, lé tout dressé selon ses vraijes routes et distances.
    Met inzet: Afbeeldinghe vande Riviere van Archangel vande mont af tot te Stadt Archangel ofte S. Michiel toe = Pourtraict au vif de la Riviere d' Archangel, de l'embouchure dicelle iusques a la ville de S. Michael.
    Petrus Kærius Flan. Cœlav.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (22)20Ware afbeeldinge van alle de Havenen Eijlanden en Rudsen van Hitland ofte Scetland alles op hare behoorlijcke courssen ende streckingen
    van nieus oversien ende selfs besocht ende beschreven door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enckhuijsen inden Iare 1634.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (23)21Pascaarte van de Custen van Hitlandt  Yslandt ende voort naer Oudt-Groenlandt ende nade Straet Davids, alle na de ware distantien ende streckingen soo om de noord ende zuijd als inde longitude van Oost en West
    alles beschreven bij een vergadert ende selfs bevaren door Mr Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enckhuijsen Anno 1634.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (24)22Het Nieuwe Landt van Spitsbergen, met alle sijne havenen ende inwijcken die tegenwoordich beseylt worden vande Groenlandsche Compagnie. De NoordCaep in Finmarcken en de Zuijdhoeck van Spitsbergen leggen vanden anderen Noorden ten Westen ende Zuyden ten Oosten ontrent 73 mijlen dan Onderwegen ( Spitsbergen naest) vint men gemeenlijck veel Yis.
    Koperdruk, ongekleurd.
    Het laatste woord in het cartouche is in eerste instantie gegraveerd als 'Ys'. Dit is middels tussenvoeging van een minuscuul gegraveerde letter i gewijzigd in 'Vis'.
    (25)23Pascaarte van de Eijlanden van Fero ofte Farre, vertoonende nae't leven de wonderlijke gebroockenheijt ende gestalte der selver, en watmen (int beseijlen vandien) aldaer te schouwen heeft = Carte marine des Isles de Ferro ou Farre montrant au vif la situation merveilleuse et entrerompue desdictes Isles, et tout ce qu'il y a (en les navigeant) a eviter.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (26)24Pascaarte, verthoonende in wat ghestalte de Eylanden ( Hebrides ghenaemt) achter de noordwesthoeck van Schotlandt gheleghen zyn = Carte marine de les Isles Hebrides situez vers norouest arriere l' Escosse.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (27)25Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken Havenen en Rivieren, hoemen die beseijlen ende voor wat Clippen Droochten en ondiepten men hem hoeden sal alles correctelijck gestelt na zijne rechte streckingen ende distantien van mijlen = Vraije contrafaicture des costes Orientales de Schotlande, de touts Goulfes Havres et Rivieres la situez, comment on les navigera et de quels rochers escueils et lieux secs on se faut garder.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (28)26Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Jarmuijen ende het Coggen eijlandt, met alle inwijcken, houcken, havenen, reeden, ende rievieren daer aen gelegen, mitsgaders aller sanden, bancken, droochten, ende ondiepten, diemen aldaer te schouwen heeft alles gestelt op zijne rechte steckinghe ende courssen = Vraije contrafaicture des costes Septentrionales d'Angleterre, entre Jarmout et l'Isle de Cocquet, avecq touts les Goulfes, Cabes, Havres rades et rivieres a lesdictes costes, ensemble touts bancqs de sable et guez, quon y a a eviter, le bout dressé selon ses vraijes distances et routes.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (29)27Pascaarte verthoonende de mont vande Teemse, de Rivier van London met alle gronden diepten en ondiepten daer voor gelegen.
    Met inzet: [kaart van de Thames, van het Isle of Sheppey tot Londen].
    Koperdruk, ongekleurd.
    (30)1 2.DeelPascaarte van Hollandt  Zeelandt ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofden, toonende de rechte gelegenheijt aller gaten, Zanden, banken, diepten ende de ondiepten daer ontrent gelegen = Carte marine de Hollande  Zeelande et Flandres, de Texel iusques au Pas de Calais, monstrant la vraye situation des Ports de mer bancqz de sable, profonditez, et scheresses situez au long des costez desd. contreez.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (31)2 2.DeelBeschrijvinge der Zeecusten van Picardie ende Normandie Item de gelegentheijt aller, Rivieren, Reeden, ende havenen, tusschen Cales ende de Kiscassen gelegen watmen aldaer te ontmoeten ende waermen hem voor te wachten heeft, van nieus op veel plaetsen seer gecorrigeert ende verbetert = Description des Costes marines de Picardie et Normandie, monstrant la vraye situation de toutes les Rivieres, Rades et Havres entre Calais et les Casquettes, aussij tout ce qu'on peut rencontrer la environ, et de quoij on se doibt garder, de nouveau emendé et corrigé en plusieurs lieux.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (32)3 2.DeelPascaerte vande Zeecusten en Landen van Normandie ende Brittainje, tusschen de Cabo de Hagu westwaert to om Heijsant ende de Zeyms, vertonende de wonderlijcke gebrooken landen, menighte van Eijlanden, ende clippen, aen die gewesten gelegen, hoemen die besejlen sal, ende watmen te schouwen heeft, alles gestelt op syne reghte streckingen distantien ende hoogten = Carte marine des Costes de Normandie et Bretaigne, entre le Cap de Hagu vers ouest iusques a Heijsant et les Zeems, monstrant au vif les terres merveilleuses et entrerompues, la multitude des Isles, gues et escueils, situez aus dictes endroicts, comment le tout on navigera, et de quoij on se gardera, le tout mis selon ses vraijes routes, distances, et elevations ou haulteurs du Pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (33)4 2.DeelEijgentlijcke afbeeldinge der Zee custen van Bretaignen ende Poictou, tusschen de Semse ende het eijlant van S. Martin, mitsgaders alle eijlanden, Clippen, Bancken ende ondiepten daer ontrent gelegen, hoemen die selve custen beseijlen ende alle periculen bequaemelick schouwen mach = Vraij poutraict des Costes marines de Bretaigne et Poictou, situez entre les Seemses et l'Isle de Re, ensemble toutes les isles, bancs de sable, secheresses et inprofonditez la environ, comment commodieusement on navigera lesdictz lieux, et evitera touz perilz.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (34)5 2.DeelAfbeeldinge der Zeecusten van Vrancrijck, van Olone af Zuijdwaert tot Baijone, voort de custen van Biscaijen tot aende C. de Machicaca, gestelt op zijne rechte distantien van mijlen, streckinghen ende hoochten = Pourtraict des costes marines de la France, de Olone vers le zu iusques a, Baijone, et des Biscaije iusques au Cape de Machicaca, selon ses vraijes distances de lieus, routes et hauteurs du Pole.
    Met inzet: [kaart van de Gironde, van de monding tot Bordeaux].
    Koperdruk, ongekleurd.
    (35)6 2.DeelPascaerte van Biscaijen, afbeeldende de rechte gelegentheijt de Zeehavenen ende custen tusschen de C. Massichaco ende de C. de Pinas gelegen, alles gestelt op sijne rechte streckinghe, distantien, ende hoochden = Carte Marine de Biscaije, demonstrant la vraije situation des costes et Ports marins situez entre le C. Massichaco, et le C. de Pinas, le tout dressé selon ses vraijes routes, distances, et elevations du Pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (36)7 2.DeelPascaerte vande Zeecusten van Galissien, tusschen de C. de Pinas, ende de C. de Finisterre, vertonende de rechte gelegentheijt der Zeegaten ende havenen aldaer geleghen, hoemen die beseylen, ende alle periculen ende ondiepten myden sal = Carte marine des costes de la Mer entre le C. de Pinas, et le C. de Finisterre, monstrant au vif la situation des Ports et havres situez a lesdictes costes, et comment en costoyant icelles on evitera tous perils et lieux dangereux.
    Koperdruk, ongekleurd.
    In pen is het rechtsonder op de voorgrond afgebeelde schip van een roer en een extra vlag voorzien.
    (37)8 2.DeelPascaerte van een deel der Zeecusten van Gallissen ende van Portugal gelegen tussen de C. de Finisterre ende de Barlengas, hoemen die, mitsgaders alle Zeehavenen aldaer gelegen sal beseijlen, alles gestelt op zijne rechte streckinge ende distantie van mijlen = Carte marine des Costes de la mer dune Partie de Galisse et de Portugal, entre le Cape de Finisterre et les Barlenges, representant aussij la vraije situation des havres et Ports de mer situez ausdictes costes, et comment on les marinera, le tout mis selon ses vraijes routes, distances de lieues, et elevations du pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (38)9 2.DeelPascaarte vande Zeecusten van Portugal tusschen de Barlenges ende de C. de S. Vincente geleghen, vertoonende naer't leven de ware gelegentheyt vande vermaerde Riviere van Lisbona, hoemen die mitsgaders andere Zeegaten aldaer op ende af seijlen sal, ende waermen op de selfse gewesten hem voor te wachten ende te hoeden heeft = Carte marine des costez de Portugal situeez entre les Barlenges et le C. de S. Vincente, representant au vif la vraye situation de la fameuse Riviere de Lisbone et autres Ports la environ, comment en les navigant on se gardera de toustes inprofondités, bancx de sable et autres perils.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (39)10 2.D.Afbeeldinge der Zeecusten, tusschen de C. de S. Vincente ende de Strate van Gibraltar: als een deel van Algarve, de groote Condaat, ende de custen van Andalusien, vertoonende de rechte gelegentheijt aller Rivieren, Havenen, ende Reeden aldaar gheleghen: Item alle Sanden, Bancken, Clippen, ende Rudsen, diemen in't beseijlen der-selver plaatsen te schouwen ende te mijden heeft = Poutraicture des costes marines entre le C. de S. Vincente et l'estroict de Gibraltar, comme une partie d' Algarve, la grande Condade, et les costes d' Andalusie, monstrant au vif la vraije situation de toutes Rivieres, Havres et Rades desdictes costes, Item de tous Bancqs, sables, escueilz et rochers, que en navigeant lesdictes lieux on a a eviter.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (40)11 2.D.Eijgentlijke vertooninge der westcusten van Barbarien, tusschen de Strate van Gibraltar ende de C. de Cantin, sampt aller Reeden Havenen ende Rivieren aldaer gelegen en hoemen die bequamelijck sal beseijlen = Vraije pourtraicture des costes occidentales de Barbarie, entre l'estroict de Gibraltar et le C. de Cantin, ensemble de toutes Rades, Havres, Ports et Rivieres situez ausdictes costes, et comment commodieusement on les navigera.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (41)12 2.D.Afbeeldinge nae't leven der Zeecusten van Barbarien, van de C. Cantin Zuijdwaert tot verbij de C. de Geer, mitsgaders de gelegentheijt van't eijlant Mogodor, alles op zijne rechte streckingen ende hoochte gestelt = Delineation au vif des costes maritimes de Barbarie, entre le C. de Cantin et le C de Geer, ensemble la situation de l'isle de Mogodor, le tout commodieusement acoommodé selon ses vraijes distances, routes et haulteurs du pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (42)13 2.D.Pascaarte vande Eijlanden van Canarien, vertoonende de rechte gelegentheijt der Custen ende Reeden vandien, Item hoese in rechte streckingen ende waere distantien van malcanderen verscheijden ende hoese in hoochte gelegen sijn = Carte marine des Isles de Canarie, representant au vif la vraije situation des costes et rades dicelles, item comment ils sont distantes l'un de l'autre selon leurs vraijes routes, distances, et elevations du pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (43)14 2.DeelPascaarte vande Eylanden van Madera ende Porto Santo, vertoonende de gelegentheyt vande Reeden aldaer ende hoese van malcanderen zyn gheleghen = Carte marine de les Isles de Madera et Porto Santo, monstrant comment elles sont situeez l'un de lautre, ensemble la situation de leurs Rades.
    Met inzetten: De Suydt hoek van het Eylandt Fayal / Afbeeldinghe naer tleven vande Reede voor de stadt Angra aent Eylant Tercera = Vray et vif pourtraict de la Rade devant la ville d' Angra en lIsle de Tercera / Sanct Michiels.
    Petrus Kærius Cœlavit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (44)15 2.DWare Beschrijvinghe vande Zeecusten tusschen de Riviere van Lemrick tot de Cabo de Clara gelegen aende Zuidwest syde van Yerlandt met alle de haven en bayen ende eylanden der selver alles op haer behoorlijcke streckingen ende courssen geleyt naer behooren.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (45)16 2.DVerthooninghe vande Noord-Custe van Yerlandt, tusschen Banthaven ende de Cabo Moye / Pascaarte vande West custe van Yerlandt tusschen de Cabo Moye ende Laps hooft, en de Rivier van Lemrijck.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (46)17 2.DBeschrijvinge der Zeecusten vande Oostzijde van Yerlandt tusschen Carlingfort ende Bandthaven, met de Custen van Schotlandt daer teghen over.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (47)18 2.DPascaart vande Oostzijde van Yerlandt van Waterfoort tot Carlingfoord.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (48)19 2.DBeschrijvinge vande Zuijdzijde van Yerlandt van C. Clare tot de mont vande Rivier van Waterfoort.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (49)20Pascaarte van het vermaert Canael van Bristou, vertoonende aent Zuijden de Zeecusten achter Engelandt, vande Sorlinghes af tot Bristou toe, Item aent Noorden de Custen van bijna geheel Wals-Engelandt, met een deel van Ierlant = Carte marine du Canal de Bristou, monstrant au Su les costes marines d' Angleterre, de les Sorlinghes iusques a Bristou, au Nord quasi toutes les costes de Wallie, et aussi une partie de Irlande, le tout dressé selon ses vraijes elevations du Pole, routes et distances.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (50)21 2.DEygentlijck beworp naer 'tleven van alle Havenen, Gaten, ende Reeden, gheleghen aende Zeecusten van Engelant, tussen Engelants eijnt, ende Poortlant, oock vande rechte gelegentheijt vande Sorlinges, Hoemen deselve gewesten beseijlen ende hem van alles wat aldaer van Zanden, bancken, clippen, ende ander ondiepten te gemoeten is, wachten sal = Vraije et vive delineation, de touts les Havres, Ports, et Rades de Mer, situez entre les Sorlinges, et Portlande, aussij la vraye situation desdictes Sorlinges, comment on singlera lesdicts endroicts, et se gardera de tous sablons, bancs, rochers, et autres perils quil y a a rencontrer.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (51)22 2.DVertoninge naar 'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeveren, ende voort Noortwaert tot het Voorlant, Item vande gelegentheijt der Engde tussen Vranckrijck ende Engelant, oock wat Sanden, Bancken, ende gevaarlijke Droogten aan die gewesten zijn gheleghen, alles naar reghte mate, streckingen ende hoogten vanden Poole gestelt = Representation au vif des Costes marines D' Angleterre entre Portlande et Douvres, Item de la situation de l'estroict entre France et Angleterre nommé le Pas de Calais, aussi quels Bancqs, Sables, Gues, et autres perilz entour et environ lesdictes costes on a a eviter et fuir, tout accommodé selon sa droicte mesure, vraijes routes, et elevations du Pole.
    Koperdruk, ongekleurd.
  • Deel I (omvattende drie boeken)
   Bevat landopdoeningen en grootschalige kaartjes van havens in houtdruk en 24 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 131-132 (code: J. Col 9)

  • Bevat drie bladen uit het voorwerk van de genoemde atlas en 15 handingekleurde kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 116 (code: A. Col 2)

   Bevat de volgende bladen:
   (1)Titelblad: Zee-Atlas, ofte Water-Wereldt. Inhoudende een korte Beschrijvinge Van alle de bekende Zee-Kusten Des Aardrycks. Nieuwelijcks uyt-ghegheven, door Arnold Colom.
   t' Amsterdam, Op 't Water, bij de Nieuwen-brugh, in de Lichtende Colom.
   Uitgegeven te Amsterdam door Arnold Colom, 1658.
   Op de achterzijde: 'Voor-Reden Aen den Leezer'.
   Gedrukt.
   (2)Opdracht aan de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam.
   Gedrukt.
   (3)Zee-Beschryvinge Van de geheele Wereldt.
   Gedrukt.
   Bevat de volgende kaarten:
   (4)Nova Delineatio Totius Orbis Terrarum Auctore A. Colom = Werelt Caarte.
   Nieuwlijx uyt gegeven door Arnold Colom t' Amsteldam op t'water inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (5)Nieuwe Pascaart [van IJsland, Spitsbergen en de kusten van Schotland, Scandinavië en Rusland tot Nova Zembla] / Ian Mayen Eylant.
   Door Arnold Colom t Amsterdam op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (6)De Sondt en Belt / Coppenhaven.
   Uyt gegeven door Arnold Colom op het Water.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (7)Oost zee / [oostelijke deel der Finse Golf].
   Door Arnold Colom op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (8)7Middel-landtsche Zee.
   Nieuwlix uytgegeven door Arnold Colom. op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom tot Amsterdam.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 85.
   (9)8De Vlaamsche en Canarische Eylanden.
   Door Arnold Colom. tot Amsterdam op de Texelsche kay inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 101.
   (10)9Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados.
   Nu eerst uyt gegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op t'Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 680.
   (11)10Zuyder deel van America / Vervattinge van Manta tot R. Verde.
   Uytgegeven door Arnold Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 654.
   (12)11De Carybsche Eylanden van de Barbados tot de bocht van Mexico toe.
   Nu eerst Uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water by de Nieuwebrugh in de Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 540.
   (13)12Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands.
   Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (14)Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands. 1656.
   Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (15)13Pascaarte van Nieu Nederlandt.
   Uytgegeven door Arnold Colom t' Amsterdam opt Water by de Nieuwe brugh in de Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (16)14Pascaarte van Guinea van Capo Verde tot Capo bon Esperance.
   Tot Amsterdam by Arnold Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (17)15 Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon.
   Uijt gegeven door Arnold Colom Tot Amsterdam op het water inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 309.
   (18)16Ooster Deel van Oost Indien.
   Door Arnold Colom tot Amsterdam inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 310.
  • openJ 't Nieuw Groot Straets-Boeck ... (etc.) door Anthoni Jacobsz. 1656. 1 deel 45,5 x 29,5 x 4 cm Folio

   Incompleet exemplaar: bevat landopdoeningen en havenaanzichten en 18 van de oorspronkelijk 20 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 256-257 (code: Jac 49 A)

  • Bevat 15 ongenummerde kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 18-19 (code: Alp 2)

  • Bevat 32 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 159 (code: Don 4)

  • Bevat 40 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 406-407 (code: Loon 4)

  • openDD De Nieuwe Groote Zee-Spiegel, ... (etc.), door Pieter Goos. ca. 1666. 1 deel 46,5 x 31,5 x10 cm Folio

   Omvat twee delen in één band
   Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 89 kaarten in koperdruk
   Voorheen opgenomen in de bibliotheek van het Nationaal Archief, achtereenvolgens als standnummers 60 J 10 en 393 F 1

  • Luxe uitgevoerd exemplaar in rood fluwelen band
   Incompleet exemplaar: titelblad en kaartnummers 1, 2 en 19 ontbreken; bevat 38 van de oorspronkelijk 41 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

  • openNB De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, ... (etc.) door Pieter Goos. 1666. 1 deel 53,5 x 34 x 4,5 cm Folio

   Bevat 41 kaarten in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

  • 5 delen in 2 banden

  • Incompleet exemplaar: bevat 24 van de oorspronkelijk 48 kaarten
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 342 (code: Keu 96)

  • openP Zee Atlas ... (etc.) door Jacobus Robijn. 1683. 1 deel 56 x 34 x 6,5 cm Folio

   Bevat 54 kaarten in koperdruk, handingekleurd

  • Omvat drie delen in één band
   Bevat landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 86 kaarten in koperdruk

  • openR De Fransche Neptunus, ... (etc.), uitgegeven door Pieter Mortier. 1693-1694. 1 deel 65,5 x 55 x 4,5 cm Folio

   Omvat twee atlassen in één band
   Bevat 4 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

  • Omvat twee atlassen in één band
   Bevat 3 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

  • Samengesteld door Jan van Loon en Claes Jansz. VooghtUitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen

   Het jaartal op de titelpagina is weggeradeerd
   Op het voorplat in goud gestempeld 'Hof van Holland'

   Delen I, II, III, IV en V in één band
   Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten en 166 kaarten in koperdruk

  • Bevat 33 kaarten in koperdruk
   Bevat voorin bijgebonden een handgeschreven register op de kaarten
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 360 (code: Keu 125)

  • Op het voorplat het vignet 'VOC' gestempeld

   Compilatie opgebouwd uit een frontispice, het titelblad van deel V, de boeken 3 en 4 van deel II en de beide boeken van deel V, samengebonden tot één band
   Bevat 40 kaarten waarvan 39 in koperdruk en 1 in manuscript
   De samenstellende delen komen niet voor in C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970)De onderstaande titel is afgeleid van het titelblad en het frontispice

  •  T Verzameling van 12 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 portefeuille Bevat 12 kaarten in koperdruk 64 x 39 x 2,5 cm

   Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Nieuwe Curieuse Verbeeterde gelyk Graadige Paskaart van de geheele Noord Zee, strekkende van de Hoofden tot Drontem, als meede de Oost Cust van Engeland en Schotland, en de Eylanden van Hitland: waar in naawkeurig werd aangetoond de loop der Stroomen en alle de Droogtens en Dieptens. &c.
   tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (2)[Kaart van de Noordzee].
   tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.
   Het rechter derde deel van de kaart, inclusief cartouche met titel en schaalstokken, ontbreekt.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (3)Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman.
   Jacob Keyser inv. et Sculp.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (4)Nieuwe Groote Verbêterde en Coreckte Gelijkgradige Pas kaart van het Canaal Tusschen Engeland en Vrankrijck, als mede het verkeerde Canaal, met de Droogtens, Dieptens en de Waatergetijden &a. Naaukeurich opgestelt en in 't ligt gebragt Door de wel Ed.le Gestrengen Manhaften H:r Ch.fel Middagten Schout Benagt wegens het E:d M:o Collegie ter Admeraliteijt van Vriesland = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Angleterre et France, en Grand point Bien Corrigée et Conçittée avec les Plus Fideles Memores, par le Tres Noble & tres Illustre S:r Christoffel Middagten Contre Admiral du Tres Noble College de la Province de Vriese.
   en werden bij niemant Gedrukt als 't Amsterdam bij J: Loots, Boek en Zeekaart verkooper in de Nieuwenbrugsteeg = a Amsterdam Chez Jean Loots, Marchant Libraire et des Cartes, aussi de toutte Sovres d'Instruments pour les Mathematiq; & dans la Rue du Pont Neuf.
   Joan van Luchtenburch, Per Ordre, Delineavit, et Schulpcit.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (5)Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman.
   Jacob Keyser inv. et Sculp.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (6)Nieuwe Groote verbêterde Pas-kaart van de Zeeuwse en Vlaamse Banken, waar in vertoond werden alle Droogten Diepten en Ondiepten, Streckende van 't Lant van Schouwen, tot de Hoofden, met grôte kosten en moijte in't ligt gebragt door wijlen Gerret vander Tollen in sijn Leven Mathematicus en eertijts selfs voor Schipper ter Zee gevâren.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boeck en Zee-kaart verkooper en Graadboog Mâker inde Nieuwe-Brug-Steeg inde Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (7)Nouvelle Carte Marine de la Manche d' Angleterre Demonstrant toutes les Profondeurs et Assechements les Courants, avec la variation de la Bousolle; le tout selon les tres Exactes Observations du Cap: Edm: Halley par ordre du Roy Guilleaume III d'etres heureuse memoire = Nieuwe Paskaart van 't Canaal tusschen Engeland en Vrankryk Vertoonende alle de Dieptens, Droogtens, het Gety Loopen der Stroomen, en Miswyzing der Magneet naald, alles volgens de Naaukeurigste waar neminge tot dien eynde gedaan, door ordre van Koning William, by Cap: Edm: Halley in 't Iaar 1701 = A New and Correct Draught of the Channell Between England and France Shewing the Sands Shoales depth of water and Anchorage on the Said Coasts with the Setting of the Tydes and the time of High water as Observed by Cap.t Edm: Halley by his Maj.ties Comm.d in the Year 1701 / Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckrijck = The New Sea Map Chanell Betwext England et France.
   t' Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart Verkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe Brugh Steeg inde Jonge Lootsman. opgesteldt Door Claas de Vries Geometra.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
   (8)Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der Zee Kusten van Europa, Streckende van Calais tot Hitland, of Ysland, tot voorby t' Naauw van de Straat tot aan Cap Cantyn in Barbarie als mede de Carnarise en Vlaamse Eylanden, vorders alle de Schotsche Eylanden, en Dangereuse lant van Bus, en Middaghtens Clip, Aldus Naukeurig opgestelt en int' ligt gebragt, door den wel Edele Getrengen Manhaften Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout benaght vant' E:d M:o Colesie van Frieslant Residerende Binnen Harlingen.
   t Amsterdam by Joannes Loots Boeck Zee Kaart Verkooper en Graad boog maker in de Nieuw brug steeg inde Ionge Lootsman.
   J. Keyser inv. et sculptor.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (9)Generaale Wassende Gradige Pas-kaart Van de Spaanse zee Besloten tusschen de Vaste Kusten van Europa, Africa en America Met des selfs Eylanden Daar onder begrepen in groot bestek Alles naaukeurig oversien.
   t Amsterdam By Joannes Loots, Boekverkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe-brug-Steeg in de Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd, met in potlood ingetekend de koers van een schip van het Kanaal tot voor de kust van Sierra Leone.
   (10)Nieuwe groote en seer Curieuse Paskaart van Westindien De vaste Custen nevens de Caribische en diversche Eylanden etc door verscheyde Spaansche stuur en Lootslieden geobserveerd gepeyld en bevonden; te samen gesteld, en getekend door den seer vermaarden Spaansche Piloot Juan Rodrigo de Cascaijs, opper-Piloot des Konings van Spangien tot la vera Cruis, nooyt voor desen soo pertinent, en accuraat verthoond, in't ligt gegeven.
   Amsterdam by Ioannes Loots Boek Kaart en Konstverkooper in de Nieuw-brughsteegh inde Ionge Lootsman.
   Met inzet: t' Eyland la Bermuda.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (11)Nieuwe Paskaart van Brasil Strekkende van Soraname tot Rio de la Plata neevens enige van de Voornaamste Havens in't Groot / Nieuwe Wassende Gradige Paskaart van Guinea en Angola als meede de C de Bonna Esperanca in't Groot Neevens een Geporportioneerde Mylschaal noit voor deesen soo gesien.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots Boek-verkooper en Graad-Boogmaaker in Nieuwen Brug-steeg in de Ionge Lootsman / tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwen-brug-steeg in de Jonge Lootsman.
   Met inzetten: I. Spiritu Sancto / Maranhao I / S Salvador / Olinde de Phernambuquo / Ianiero / Afbeeltsel van de Bay de St Martin tot de C. de Bonna Esperanca in't Groot.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
   (12)Nieuwe Wassende Graadige Paskaarte van Oost Indien Verthoonende hem van C. de Bona Esperanca tot aan het Landt van Eso. Alles Naaukeurigh oversien en van veel Fouten gesuyvert / Nieuwe Wassende Graadige Paskaart Vande Zuyt Zee verthoonende hem van R. de la Plata, tot aen het Lant van Eso.
   t Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart Verkooper en Graadt boogmaaker inde Nieuwebrug Steeg inde Ionge Lootsman / 't Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart verkooper en Graadt-boogmaaker, inde Nieuwebrug Steeg inde jonge Lootsman.
   Met inzet: [kaart van Zuid-Amerika van de Rio de la Plata tot Kaap Hoorn].
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
  •  TBIS Verzameling van 9 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 band Bevat 9 kaarten in koperdruk 54,5 x 31,5 x 0,5 cm

   Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Pascaartte, Van een Gedeelte Vande Noort Zee. Vertonende, d' Belt, Scager-rack, Hitland en een Gedeelte vande Cust van Engeland en Schotland. om sonder Miswysing nae een Hollands Compas te b'zeylen.
   t' Amsterdam. By Iohannes Lootz Zeekaart verkoper inde Nieuwen brugh Steegh inde Ionge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (2)Paskaart van het Zuyder Deel van de Noord Zee Streckende van de Wester Eems tot aan de Hoofde In zig Begrypende de Zuyder-Zee, de Kusten van Holland, Zeeland, Vlaanderen en d'Oost-kust van Engelandt door C.J. Vooght Geometra.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwenbrug Steeg in de Ionge Lootsman.
   Met inzetten: [kaart van de Thames, van Londen tot het Isle of Sheppey] / Paskaardt van De Maas streckende van de Stadt Dordrecht tot in Zee.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (3)Pascaert van t' Canaal tusschen Engeland en Vranckryck.
   't Amsterdam by Ioannes Loots inde Nieuwe Brug-Steeg.
   Met inzet: t' Eylant Wicht.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (4)Nieuwe Gradige Pas Caarte der Spaansche Zee van Yrland tot het Naeu der S.rt Gibralter Bevattende in sich de Kusten van Engeland, Yrland, Vrankryck, Spanjen en Portugal, Alles Naaukeurig oversien.
   tot Amsterdam by Joannes Loots. Boekverkooper en Graadboogh Maaker inde Nieuwe-Brug-steeg inde Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (5)Pascaert van t' Oost en Westelyck Deel Van de Middelandsche Zee. Zynde vande Miswyzing en veel Fouten verbetert.
   t' Amsterdam by I. Loots.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (6)Generale Wassende Gradige Pas-kaart van de Spaanse Zee Besloten tusschen de vaste Kusten van Europa, Africa, en America, Met des selfs Eylanden daar onder Begrepen. Alles Naaukeurig oversien.
   't Amsterdam by Joannes Loots Boekverkooper en Graad-boog-macker inde Nieuwe-Brugh-Steeg inde Jonge Loots-man.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (7)Verbeeterde Pascaarte van de Caribes Eylanden Als meede de vaste kust van Nueva Andalusia. Nieuwelix oversien en van veel Fouten Gesuyvert.
   t Amsterdam By Ioannes Loots Boek-Zeekaart Verkooper en Graadbooghmaaker inde Nieuwe-brugh-Steegh inde Ionge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (8)Pas-Caerte van West-Indien Begrypende in sich de vaste Custen en Eylanden alles op syn waere lengte en Breete op Wassende Graden gelegt. Streckende van Trinidad, tot de Staten Hoeck.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots. Boeckverkooper en Graed-Boogh Maeker inde Nieuwe-Brugh Steegh inde Jonge Lootsman.
   Met als inzet: Curacao.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (9)Nieuwe Wassende-Grade kaart van de Ætiopische ocean, Besluytende in zich de kusten van Guinea, Angola, de Caffers en Brasilia.
   t' Amsterdam by Joannes Loots, Boek zeekaart verkooper en Graad-boog maeker in de Nieuwenbrugsteeg in de Jonge Loots man.
   Koperdruk, ongekleurd.
  •  U Verzameling van 20 door de firma Van Keulen uitgegeven paskaarten. 18e eeuw. 1 band Bevat 20 kaarten in koperdruk 62 x 38,5 x 2,5 cm

   Uitgegeven door Johannes en Gerard van Keulen .
   Zie voor door de Van Keulens uitgegeven zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 282-401 .

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Nieuwe Groote Paskaart van de Geheele Noord Zee Vertoonende in zig alle de Rivieren, Havens, Baye, Dieptens, daar in Geleegen. De Gronden gelegt na de ondervinding van verscheyde Ervarene Vissers varende van Maasland Sluys, en verders der strekkinge de Landen gelegt naar Opservatien van Cap.t Ioan Heyteman tot Christiania = The New Sea Map of the Whole North Sea Sheuwing all the Rivers Harbours Bays et Havens et Dipths et Showles in the Same, made according the experience of Several Expert Fishers of Maasland Sluce and others, and the reaches of each land according the Observations of Captn. Iohn Heyteman at Christiania = Nouvelle Carte Marine Generale de la Mer du Nord Depuis le Pas de Calais jusqua Norvegue  Schagen et Dronten Remontrant toutes ses Rivieres, Ports, Bayes, et Profondeurs. les Profondeurs sont mises suivant les Observations de plusieurs Experimenté Pecheurs navigeant de Maasland Sluys.
   t Amsterdam By Joannes van Keulen Boek Zeekaart Verkooper en Graadboogmaker op de hoek van de Nieuwe-brug-steeg in de Gekroonde Lootsman = At Amsterdam By Iohn of Keulen Master of Making all Sorts of Seabooks et Sea chards Liveing on ye Est Side of ye New Bridge = a Amsterdam Chez Iean van Keulen Marchand Libraire et de Cartes Demeurand a l'Orient du Pont Neuf a la Pilote Couronne.
   Koperdruk, ongekleurd
   (2)26Paskaart Vande Noord Cust van Schotland als mede de Eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert.
   t Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Loots-man.
   Koperdruk, ongekleurd
   (3)Nieuwe, Wassende Grade Paskaart. Vertoonende, t Westelijkste deel der Zee Kusten van Europa Strekkende van Hitland, of IJsland. tot Voorbij t' Naauw van de Straat. Waar in ook Vervangen sijn, d' Carnarise en Vlaamse Eijlan: Seer Dienstig voor die geene die agter Irlant om Zeijlen.
   t' Amsterdam. bij Ioannes van Keulen. Boek-zeekaart verkooper, en Graad-boog maker, aan de Oost zijde, van de Niwen-brugh, in de Gekroonde Lootsman. Nieuwelijks Opgestelt en int Light gebragt door G. v. Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (4)Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrijpende in Sigh de Zeekusten van Vriesland  Holland  Zeeland  Vlaanderen ook een Gedeelte van d' Oostkust van Engeland = Nouvelle Carte Marine de la Partie Meridionale de la Mer du Nord entre Texel et le Pas de Calais Contenant les Côtes Maritimes de Frise  Hollande  Zelande  Flandre et une Partie des Côtes Orientale d' Angleterre = The New Sea Map of the South Part of the North-Sea Extending Form the Texel to the Heads Containing the Coasts of Freesland  Holland  Zealand  Flaunders and the East Coast of England = Nueva Carta Maritima d'el Parta Meredionales de la Mer del Nord de Texel hasta las Cabeças que Contiene las Costas Maritimas de Vrieslanda  Hollanda  Flandes ij de la Costa Oriental de Ingalaterra.
   t' Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boek en Zeekaart verkooper en Graad-boogh Maker aan de Oost zyde van de Nieuwe Brugh inde Gekroonde Lootsman Opgestelt door G: v: Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (5)Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = The New Sea Map Chanell Betwext England et France = Nueva Carta de las Costas Maritimas d'el Canal Entre Inglaterra ij Francia.
   't Amsterdam Bij Ioannes van Keulen Boek Zeekaart Verkoper en Graad-boog Maker Aande Oost Zijde Vande Nieuwen Brug in de Gekroonde Lootsman Nieuwelyk Opgestelt door Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (6)[Wassende graden paskaart van de Spaanse Zee].
   Onvolledig exemplaar: de linkerhelft, inclusief cartouche en titel, is weggesneden.
   Koperdruk, ongekleurd
   (7)Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la PLata.
   te Amsterdam by Joannes van Keulen. Boek en Zeekaart Verkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd
   (8)Nieuwe en Naauwkeurige Paskaart van de Guineese, Goud, Tand en Slave Kust Strekkende van Sierra Liones tot aan Caap Formosa, met alle deszelfs Havens, Dieptens, Droogtens en Ankergronden, in't Ligt gegeven tot dienst der Zeelieden = Nouvelle Carte des Côstes de Guinée, d'Or, de Dents et des Esclaves S'Entendant depuis Rio Sierra Liones Jusqu'au Cap Formosa Mis au Iour pour l'Utilité de Navigeurs.
   te Amsterdam door Joannes van Keulen Boek en Zeekaart Verkooper aan de Oost Zyde van de Nieuwen-brug in de Gekroonde Lootsman = A Amsterdam par Jean van Keulen. Marchand Libraire et Vendeur des Cartes maritimes.
   Koperdruk, ongekleurd
   (9) Oost Indien. Wassende Graade Paskaart, Vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa, meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Iapan.
   t' Amsterdam Bij Pieter Goos op het Water inde Vergulde Zee Spiegel. Seyn nu te Bekoomen by Iohannes van Kuelen.
   Onvolledig exemplaar: bovenste gedeelte is weggesneden.
   Koperdruk, ongekleurd
   (10)Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa, vertoonende de Saldanha Bay de Bay de goede Hoop en de Bay Falso: met desselfs Dieptens Droogtens en Anker gronden.
   Tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boek- Zee-kaart verkooper en Graad boog-maker aan de Oost-zyde van de Nieuwen-brug.
   Met aanzicht van de Duivelsberg, Tafelberg en Leeuwenberg in het cartouche.
   Koperdruk, ongekleurd
   (11)67Carte Particuliere des Costes du Cap de Bone Esperance &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal Sous qui on en a fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
   Met inzetten: Vue du Cap de Bonne Esperance / Cap de Bonne Esperance.
   Koperdruk, ongekleurd
   (12)68Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Qui comprend le Pays de Cafres &c. Levée Par Ordre des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
   Met inzet: [monding van de Rio de Lagoa].
   Koperdruk, ongekleurd
   (13)69Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Depuis C. del Gado Jusques Rio Mocambo, et les Isles aux Environs. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Gerard van Keulen Libraire Vis a Vis du Pont Neuf.
   Met inzet: L'isle Anjoane ou Anjuanny.
   Koperdruk, ongekleurd
   (14)70Carte Particuliere de la Mer Rouge &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte = Nieuwe Platte Paskaart van de Roode Zee in Oostindien.
   a Amsterdam Auparavant Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. Syn nu te bekoomen Tot Amsterdam By Gerard van Keulen. Boek en Zee Caart Verkooper Aan de Nieuwen Brugh.
   Met inzetten: Fortification de Monbasa ou Monbaca / Isle Zocatora / Het Eyland Babel Mandel of Vera Cruz geleegen in t Naauw van de Roode Zee / l'Isle de Monbasa ou Monbaca
   Koperdruk, ongekleurd
   (15)Nova Tabula Terrarum Cucan, Canara, Malabaria, Madura, & Cormandella, Cum parte septentrionali Insulae Ceylon, in mari Indico Orientali. Edente Hadriano Relando.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (16)Pascaert van 't Eylandt Ceylon, Voordesen Taprobana; by de Inwoonders genaemt Lankaun.
   by Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (17)De Straat Sunda, in de Oost-Indische Zee tussen de Eylanden Sumatra en Iava.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek en Zeekaart verkooper aan de Nieuwe brugh.
   Met inzet: de Reede van Bantem.
   Koperdruk, ongekleurd
   (18)Insulae Iavae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando / Insulae Iavae Pars Orientalis Edente Hadriano Relando
   t Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwe brug.
   Met inzetten: De Have of Reede van Batavia / Afteekening vande Stad en t Kasteel van Batavia vertoonende aldus als men voor t Kasteel ter Reede Legt.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd
   (19)De Reede en Stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van 't Eyland Groot Iava inde Oost Indische Zee.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwenbrug.
   Met inzet: De Stad Batavia en desselfs Districkt.
   Koperdruk, ongekleurd
   (20)Insularum Moluccarum Nova Descriptio.
   Iacob Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd
  • Bevat 72 kaarten in koperdruk, handingekleurd
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 434-435 (code: Ren 3)

  • Bevat 26 bladen landopdoeningen in koperdruk
   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 369 (code: Keu 144) .

  • openX Rotario, door Hessel Gerritsz. 1627-1628. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

   Met het vignet van de kamer Zeeland van de West Indische Compagnie op het eerste blad

  • openY Beschrijving van de kusten van Brazilië, Chili en Angola en omliggende vaarwaters. ca. 1645. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

   Bevat 18 kaarten en 12 bladen landopdoeningen
   Zie H. den Heijer en B. Teensma, Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied 1600-1650 (Zutphen 2011)

  •  --- Beschrijvingen van verschillende vaarwaters in Oost-Indië. 17de eeuw. 1 deel 32,5 x 21,5 x 3 cm Folio Manuscript

   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. Z
   Aan te vragen als 1.04.02 inv.nr. 5029

   Bevat de volgende afbeeldingen:
   (1)fol. 25Landopdoening van het eiland Ceylon met de Adams Piek.
   (2)fol. 25VKaart van de baai van Gale.
   (3)fol. 26Schetskaart van de baai van Gale.
  • Omvat 44 folio's waarvan de folio's 2 t/m 26 beschreven zijn

   Bevat geen kaarten of afbeeldingen

   Als volgt ingedeeld:
   fols. 2-6VA. Beschryvinge van de Cust van Africa van Cabo de Monte tot Cabo de Palma het welcke in't gemeen de Greijn kust wert genaemt.
   fols. 7-10B. Beschrijvinge van Cabo de Palma tot Cabo de Tres Puntes zijnde de cust van Afrika.
   fols. 10-15VBeschrijvinge van de Cabo Tres Puntes tot Caep Formosa op de cust van Afrika.
   fol. 15VD. Eenig woorden noodwendig zijnde in den handel in de Camerones  Rio del Vrij ende het hoogland.
   fols. 16-20VE. Beschryvinge van de cust van Africa tusschen Cabo Formosa, en Cabo de Loopes de Gonsalvos.
   fols. 20V-21VF. Van de drooghte die aen de Caap de Loop leggen als mede om voor de water plaas te anckeren.
   fols. 21V-24VG. Beschrijvinge van de Cabo de Loop de Gonsalves tot Loange hoe haar dese landen op verscheijden breete verthoonen.
   fols. 24V-26H. Opdoeninge van de eijlanden Curcao.
   (bevat korte beschrijvingen van o.a. Tobago, Bonaire en Curaçao).
   fols. 26V-44VOnbeschreven.
  • Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. BB.
   Aan te vragen als 1.11.01.01, inv.nr. 115 .

   De folios 3 t/m 147 bevatten een verscheidenheid aan afschriften van instructies voor en verhalen en verklaringen over reizen naar Zuid-Amerika en de Stille Oceaan , ondernomen door onder andere Mahu , l'Hermite , Van Spilbergen en verschillende Spanjaarden.
   De folios 150 t/m 242 bevatten een aantal scheepsjournalen van reizen van Patria naar Kaap de Goede Hoop , binnen de Indische Oceaan en in Oostindische wateren , en van Batavia naar Patria, ondernomen in de periode 1671-1681 .

  •  CC Verzameling van vier door Pieter Goos uitgegeven paskaarten. 1673-1675. 1 band Bevat 4 kaarten in koperdruk 45,5 x 28 x 0,5 cm

   Zie voor atlassen van Pieter Goos: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 192-219 .

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Pascaart van de Noort zee verthoonende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen. Op nieuws oversien en verbetert.
   Gedruckt tot Amsterdam. Bij Pieter Goos op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh. Anno 1675, Gesneden bij Geraerd Coeck.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 13.
   (2)Pas-Caart van de Oost zee verthoonende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eylandt Rugen ende Wijborg. Op nieuws oversien en verbeetert.
   t' Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1673, Gesneden bij Gerard Coeck.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 10.
   (3)De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.
   t' Amsterdam, By Pieter Goos op't Water inde vergulde Zee-spiegel.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 4.
   (4)De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen, en Nova Zemla.
   Met inzet: De Reviere Dwina, Ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.
   t' Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de vergulde Zee Spiegel.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 5.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: