gahetNA in the National Archives

Raadpensionaris Van de Spiegel

3.01.26
J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.26
Author: J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895
CC0

Periode:

1602-1801
merendeel 1787-1795

Omvang:

17.70 meter; 718 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels, Frans en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief-Van de Spiegel bevat een enorme collectie door de raadpensionaris zelf verzamelde bescheiden uit (voornamelijk) zijn publieke, politieke leven als secretaris en raadpensionaris van Zeeland en later van Holland, gedurende de Patriottentijd en de Restauratie. Opgenomen zijn op kleinere schaal eveneens stukken uit de periode van voor en na de Patriottentijd. In de correspondentie, rapporten en stukken gaat het over binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden van financiële, juridische, economische, militaire en politieke aard. Het stadhouderlijk huis van Oranje neemt daarin een belangrijke plaats in, maar ook de verhouding met buitenlandse mogendheden. Van de Spiegel verzamelde en bewaarde, behalve stukken van familieleden, ook veel documenten betreffende de Unie van Utrecht, waarvan hij een geschiedenis had willen schrijven.

Archiefvormers:

  • Spiegel, Laurens Pieter van de

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Biografische aantekeningen over Laurens Pieter van de Spiegel (1736-1800) (1787-1795 raadpensionaris van Holland).

19-1-1736geboren te Middelburg
7-5-1800overleden te Lingen
1759secretaris van Goes
1768raad en burgemeester van Goes
1780secretaris van de Staten van Zeeland
1785raadpensionaris van Zeeland
6-12-1787raadpensionaris van Holland
1795uit zijn ambten ontzet
10-2-1796-20-12-1798in gevangenschap te Woerden
1799uitgeweken naar Lingen alwaar in 1800 overleden

Zijn ambtelijke loopbaan begon hij in 1756 als secretaris der stad Goes, alwaar hij tevens als advocaat werkzaam was en spoedig raad en burgemeester werd. Als lid der stedelijke regeering verkreeg hij in 1759 zitting in de vergadering van de Staten van Zeeland en had hij zich dientengevolge ook met Generaliteitszaken te bemoeien, vooral nadat hij buitengewoon gedeputeerde tot de Staten-Generaal geworden was. Toen hij in 1780 secretaris van de Staten van Zeeland werd, verloor hij wel het recht om in de vergaderingen van dat college mede te stemmen, maar nam zijn invloed op de behandeling van 's Lands zaken meer toe dan af. Hij was het, die de Staten van Zeeland aandreef om in 1784 aan de andere provinciën voor te stellen eene kleine buitengewone vergadering in den geest van die van 1716 en 1717 te houden ten einde over eene hervorming in de regeling der Generaliteitszaken te beraadslagen. Die voorslag werd wel niet aangenomen, maar bewoog de Staten Generaal toch op 4 Mei 1785 twee commissies in het leven te roepen, de eene voor de quotes en de andere voor het defensiewezen, in welke beide van de Spiegel wegens Zeeland werd benoemd en ook later namens Holland zitting had. Hij behoorde tot de leden, die met den grootsten ijver hunne gewichtige taak vervulden. Zijne verdiensten vielen zoodanig in het oog, dat hij op 22 April 1785 tot Raadpensionaris van Zeeland aangesteld werd. Daar hij zich op politiek gebied deed kennen als gezind om hervormingen in te voeren met behoud van de toenmalige constitutie en onder erkenning van de rechten van het stadhouderschap, viel de aandacht op hem in weerwil van zijne Zeeuwsche afkomst, toen de staatkundige verandering van 1787 het langer aanblijven van den Raadpensionaris van Holland Mr. Pieter van Bleiswijck onmogelijk had gemaakt. Op het laatst van dat jaar volgde hij dezen op, waardoor hij de eerste Staatsminister werd niet alleen van Holland maar feitelijk ook van de Republiek. In 1792, toen zijne eerste commissie afliep, in dat ambt gecontinueerd, bleef hij in functie, tot dat de Staatsomwenteling van 1795 daaraan een einde maakte.

Bekend is het, hoe de politieke omstandigheden hem noodzaakten in Augustus 1799 naar Duitschland te wijken, alwaar hij zich te Lingen vestigde, terwijl zijne familie hier te lande achter bleef. Zijn lichaam was echter door al hetgeen hij had doorgestaan uitgeput. Hij overleed op 7 Mei 1800.

Voor verdere levensbijzonderheden alsmede voor de verhandelingen en geschriften van Van de Spiegel zie het levensbericht van P.J. Blok, genoemd in de Bijlage nr. 11.

Bovenstaande aantekeningen over het archief van Laurens Pieter van de Spiegel zijn ontleend aan een oorspronkelijk getypt en handmatig aangevuld exemplaar, dat volgens een aantekening van B. van 't Hoff op 14 juni 1948 in viervoud bestond; de Bijlage maakte hier ook deel van uit.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: