gahetNA in the National Archives

Raadpensionaris Van de Spiegel

3.01.26
J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.26
Author: J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895
CC0

Periode:

1602-1801
merendeel 1787-1795

Omvang:

17.70 meter; 718 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels, Frans en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief-Van de Spiegel bevat een enorme collectie door de raadpensionaris zelf verzamelde bescheiden uit (voornamelijk) zijn publieke, politieke leven als secretaris en raadpensionaris van Zeeland en later van Holland, gedurende de Patriottentijd en de Restauratie. Opgenomen zijn op kleinere schaal eveneens stukken uit de periode van voor en na de Patriottentijd. In de correspondentie, rapporten en stukken gaat het over binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden van financiële, juridische, economische, militaire en politieke aard. Het stadhouderlijk huis van Oranje neemt daarin een belangrijke plaats in, maar ook de verhouding met buitenlandse mogendheden. Van de Spiegel verzamelde en bewaarde, behalve stukken van familieleden, ook veel documenten betreffende de Unie van Utrecht, waarvan hij een geschiedenis had willen schrijven.

Archiefvormers:

  • Spiegel, Laurens Pieter van de

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Er is veel over Van de Spiegel en zijn tijd geschreven en veel is ook uit het archief gepubliceerd (helaas zonder dat hiervan aantekening is gehouden). Hieronder volgt een lijst van de ons bekende werken, waarin materiaal uit dit archief is gepubliceerd of die zijn samengesteld met gebruikmaking van dit archief. Wij merken echter op, dat in vrijwel alle publicaties over het tijdvak Van de Spiegel en zijn bedrijf voorkomt.

Hoewel reeds veel van Van de Spiegel gedrukt was, zo schrijft dr. H.T. Colenbrander in 1905 zo bevatte het archief toch nog overvloed van belangwekkend materiaal, dat door de uitgave van de "Gedenkstukken" geenszins kon worden uitgeput.

J. Allart. Brieven en negotiatien van mr. L.P. van de Spiegel als raadpensionaris van Holland geduurende den jongsten oorlog van deze staat met de Fransche Republiek. 3 dln. Amsterdam 1803. 385, 394 en 367 p.p. (10 H 12)L.P.J. van de Spiegel. Résumé des négotiations, qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas autrichiens, avec pièces, justificatives. Amsterdam 1841, 8. 406 p.p. (10 H 13)
Vgl. V.R.O.A. 1906, p. 81 aanv. XXXI sub no. 20.
2 bro. G.W. Vreede, Frederike Sophia Wilhelmina, gemalin van den stadhouder Willem V en Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst, met bijlagen. Utrecht 1851, 136 pp. [K.B. 251 B. 36]
J.K.J. de Jonge. Documents politiques inédits sur les révolutions de 1787 et 1795 dans la République des Provinces-Unies. La Restauration et M. Van de Spiegel (1787-1795). 1e Partie sept. 1787-Févr. 1793. Avec introduction. In: Het Nederlandsche Rijksarchief, I ('s-Gravenhage 1857), p. 304-450. [85 E 3].
N.B. Niet verder verschenen. Er zijn slechts over de jaren 1787-1789 stukken uitgegeven
G.W. Vreede. Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). 3 dln. Middelburg 1874-1876. [10 H 15]
Inhoud:
I. (Middelburg 1874). Zeelands toestand en verhouding tot de Unie (1766-1786). 94 p.p. tekst en 521 p.p. bijlagen, waarvan inhoudsopgave vóórin;
II. (Middelburg 1875). De staatsgeschillen in de Nederlandsche Republiek tot de door
Pruisen en Frankrijk beproefde bemiddeling (1780-1786). 66 p.p. tekst en 647 p.p. bijlagen, waarvan inhoudsopgave vóórin.
III. (Middelburg 1876). De staatsgeschillen in de Nederlandsche Republiek door de gewapende tusschenkomst van Pruisen beslecht. Van de Spiegels politisch-diplomatisch bedrijf els raadpensionaris van Holland en West-Friesland (Nov. 1786- Dec. 1791). 60 p.p. tekst en 663 p.p. bijlagen, waarvan inhoudsopgave vóórin.
IV. De toestand van Nederland en van Europa (1788-1795); 57 pp. tekst en 704 pp. bijlagen, waarvan inhoudsopgave voorin.
R. Fruin. Uit de nagelaten papieren van Van de Spiegel. Verspreide geschriften V (1902), p. 215-238. (Oorspronkelijk verschenen in De Gids 1876). [90 E 1]
N.B. Geschreven naar aanleiding van de verschijning van de hiervóór sub 4 I en II verschenen werken.
L. Wichers. De secreete negotiatien van den raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel en den Engelschen gezant Auckland met den Franschen generaal Dumouriez, door tusschenkomst van den Franschen gezant M.E. de Maulde Hosdan. Nov. 1792- Febr. 1793. [85 E 3]. Bijdragen Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 3de reeks, deel 8 (1894), p. 211-318.L. Wichers. Journaal van den raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel. Bijdragen en mededeelingen Historisch Genootschap, deel 15 (1899), p. 1-61. [84 L. 1]A.J. van der Meulen. Studies over het ministerie van Van de Spiegel. Diss. Groningen-Leiden. 1905, 8. 559 p.p. [10 H. 16]
Inhoud:
p. V-XI: inhoudsopgave.
p. 1-518: tekst.
p. 519-559: bijlagen (uit archief Van de Spiegel!).
Overzicht van de bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis. 's-Gravenhage 1904. [82 C. 5]
N.B. p. 77-78 over Van de Spiegel en zijn archief.
H.T. Colenbrander. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van 1795 tot 1840 I ('s-Gravenhage 1905). [82 C. 6]
N.B. Zie inleiding p. XXI over het archief van Van de Spiegel en p. 125-126 en vooral p. 126 noot 2 over de publicatien uit dit archief; p. 721 noemt de no's welke in de "Gedenkstukken" zijn gepubliceerd
In deel II (1906) p. 985 no. 816 is nog een stuk uit het archief van Van de Spiegel gepubliceerd.
P.J. Blok. Laurens Pieter van de Spiegel. Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, deel 5 (1921), p. 786-788. [87 B 1]

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: