Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Academische Vierschaar Leiden

3.03.06
H. Hardenberg
Nationaal Archief, Den Haag
1935
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.06
Author: H. Hardenberg
Nationaal Archief, Den Haag
1935
CC0

Periode:

1594-1811

Omvang:

2,70 meter; 57 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Academische Vierschaar (1594-1811) bevat de wetten en statuten van de Universiteit van Leiden, een lijst van secretarissen en de notulen van de vergaderingen van Rector en Assessoren (bemiddeling) over de periode 1623-1810, alsmede de repertoria op de notulen. Van de eigenlijke, rechtsprekende Vierschaar (Rector en Rechteren) zijn in het archief opgenomen de criminele en civiele klacht- en dingboeken (1594-1811) en de repertoria (1594-1767) hierop. Per inventarisnummer is hierbij voorzien in een index op namen en zaken. Daarnaast zijn er een aantal civiele en criminele processtukken aanwezig en voorts enige stukken over juridisdictiegeschillen met andere rechterlijke instanties en overheden. De oorspronkelijke inventarissen zijn eveneens bewaard gebleven.

Archiefvormers:

  • Academische Vierschaar van de Leidse Universiteit, 1594-1811

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Uit een proces-verbaal d.d. 28 Februari 1811, aanwezig in het Senaatsarchief( Zie inv. no. 314. ), blijkt, dat bij de opheffing der vierschaar de kast, waarin het archief van het college geborgen was, staande in het lokaal der vierschaar op het raadhuis, ter plaatse verzegeld werd. Alhoewel het Organiek besluit van 1815 in art. 164 bepaalde, dat ten aanzien van het forum privilegiatum der studenten aan alle hogescholen een voordracht zou worden gedaan aan de Staten-Generaal, is het er nooit van gekomen, zoodat men met het archief tenslotte niet beter wist te doen dan het, overeenkomstig het bij de invoering van het Fransche bestuur ten aanzien van de onder de stads- en dorpsbesturen berustende schepenarchieven bepaalde, over te brengen naar de griffie van de arrondissementsrechtbank te Leiden.

Het Vierschaararchief werd van de arrondissementsrechtbank te Leiden in December 1882 ingevolge het K.B. van 8 Maart 1879, Stbl. no. 40, naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht, alwaar het sedertdien berust.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: