Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Aardenne, van

2.21.312
A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.312
Author: A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1954-1995
merendeel 1959-1995

Omvang:

6.50 meter; 352 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

G.M.V. (Gijs) van Aardenne was voor de VVD minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt I (1977-1981) en Lubbers I (1982-1986). Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- en machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 november 1989).
Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft ontvangen en opgemaakt. Tevens bevat het archief krantenknipsels, tijdschriftartikelen en ingekomen rapporten van derden.

Archiefvormers:

  • G.M.V. van Aardenne

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Voor wat betreft het al dan niet bewaren van delen van lidmaatschapsarchieven is vooral gekeken naar het algemeen maatschappelijk belang van de desbetreffende organisaties, waarin Van Aardenne een functie vervulde. Wanneer vastgesteld kon worden dat de desbetreffende organisatie een belangrijke invloed in de samenleving had zijn de archiefbescheiden daarvan doorgaans bewaard. Ingekomen verslagen en rapporten zijn daarentegen op vernietiging gezet. Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft ontvangen en opgemaakt. Voor stukken, die jonger dan 30 jaar zijn, gelden beperkingen op de openbaarheid. Om deze in te zien moet schriftelijke toestemming gevraagd worden aan de Algemeen Rijksarchivaris.

Bij het schema is zoveel mogelijk uitgegaan van zijn functies. Als eerste zijn stukken betreffende zijn persoonlijk leven opgenomen. Daarna volgen de stukken die betrekking hebben op zijn ambtelijk leven. Vervolgens is er een rubriek `Overige functies' aan toegevoegd, waarin diverse lidmaatschapsarchieven zijn ondergebracht. Als laatste is er nog de rubriek `Documentatie' met daarin alles wat over Van Aardenne gaat, maar wat niet door hem zelf als archief is gevormd. Het betreft hier voornamelijk krantenknipsels, tijdschriftartikelen en ingekomen rapporten van derden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: