Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991

3.064.08
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.064.08
Author: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1944-1991

Omvang:

14,10 meter; 129 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage.

Archiefvormers:

  • Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Wenken voor het onderzoek in de archieven

De eerste stap die men moet zetten om de huwelijksbijlagen terug te vinden is om eerst de (voormalige) gemeente te achterhalen en dan in de alfabetische indexen, de zgn. tien-jaren tafels van de desbetreffende gemeente het aktenummer en de datum van de huwelijksakten te raadplegen. Deze tien-jaren tafels worden bewaard op het Nationaal Archief of in de regionale streek- of gemeentearchieven.

Vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw is het aantal gemeenten door gemeentelijk herindelingen sterk teruggelopen. Oude gemeenten werden samengevoegd tot nieuwe gemeenten. In bijlage II is aangegeven welke nieuwe Zuid-Hollandse gemeenten het betrof.

Tot 1943 werden voor het (huidige stadsdeel) Loosduinen in Den Haag nog aparte registers aangelegd. In de periode 1922-1930 heeft men drie series van A, B, C gebruikt. Voor de archivalia uit de periode 1942 -1993 zijn voor de gemeente Den-Haag maar 14 letters gebruikt. Hiervoor is geen verklaring.( Ook de gemeente kon mij geen verklaring geven (Peter de Ruiter-7 oktober 2008) )

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: