Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991

3.064.08
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.064.08
Author: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1944-1991

Omvang:

14,10 meter; 129 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage.

Archiefvormers:

 • Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage I: Indeling van het arrondissement 's-Gravenhage

Bijlage II: Gemeentelijke herindelingen in het arrondissement 's-Gravenhage

Publicaties

 • Besluit van 24 augustus 1989 tot wijziging van het besluit Burgerlijke Stand “(Staatsblad 1969, 326) in: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 351.
 • Bijlage 4 - Rapport van de Werkgroep herziening van de regelingen inzake het bewaren van de dubbelen van de registers van de Burgerlijke Stand en de bijlagen van die registers, pg. 22-39.
 • Mr. P.C. Breedveld, 'De "dubbelen"' : in Het personeel statuut, nummer 3, 1979.
 • Burgerzaken en recht. Vakblad van de Nederlandse vereniging voor burgerzaken, (NVVB) , 1994-heden.
 • J. Kampers, Inleiding tot de burgerlijke stand (Alphen a/d Rijn, 1995 en 1998).
 • Maandblad van de inrichting voor de gemeente-administratie van de uitgever N. Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn, met als aanhangsel het tijdschrift Burgerlijke stand en bevolking (1934 - 1944). Later Maandblad van N. Samsom N.V., gewijd aan de belangen der gemeente-administratie (geraadpleegd de jaren 1940- 1954).
 • A.J. van der Meer, Gemeentegrenzen in Nederland. Een juridisch, technisch en Kadastraal onderzoek (Delft, 2007) proefschrift.
 • Het Personeel Statuut. Orgaan van de Nederlandse vereniging van ambtenaren van de Burgerlijke Stand, (Nevabs) , 1949-1993.
 • J.N.E. Plassschaert, Burgerlijke stand (Amsterdam, 2002).
 • J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken (Utrecht, 1837), deel I.
 • R.F. Vulsma, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Den Haag, 1988).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: