gahetNA in the National Archives

BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991

3.064.08
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.064.08
Author: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1944-1991

Omvang:

14.10 meter; 129 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage.

Archiefvormers:

  • Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Voordat tot de voltrekking van een huwelijk kan worden overgaan, moeten de bruid en bruidegom hun voornemen om te trouwen officieel kenbaar maken, door het doen van huwelijksaangifte aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit wordt in het dagelijks leven ‘ondertrouw’ genoemd. Bij deze huwelijksaangifte worden de onderstaande wettelijke documenten vereist, op grond van artikel 44 van het Burgerlijk Wetboek. Deze documenten worden ook wel “huwelijkse bijlagen “genoemd en gebruikt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand om de huwelijksakte op te kunnen opmaken.

In een standaard voorgeschreven map van karton met aan de buitenkant het opschrift huwelijkse bijlagen en binnenin een staat van mogelijk aanwezige documenten bewaarde de ambtenaar van de Burgerlijke Stand o.a. de onderstaande documenten:

  • uittreksel uit de geboorteakte
  • uittreksel uit de overlijdensakte van de vorige echtgenoot
  • uittreksel uit de akte van inschrijving van echtscheiding
  • uittreksel uit de overlijdensakte van de vader
  • uitreksel uit de overlijdensakte van de moeder
  • uittreksel uit de akte van huwelijkstoestemming van de bruid/bruidegom
  • afschrift van het proces-verbaal van tussenkomst kantonrechter
  • bewijs van gedane huwelijksafkondigingen

De huwelijksakten vormen een authentiek, uniek en onbetwistbaar bewijs van het gesloten huwelijk. Maar ook van de andere belangrijke rechtsfeiten in ’s mensen leven zoals geboorte, echtscheiding en overlijden worden akten (in tweevoud) opgemaakt. Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin het voornoemde feit heeft plaatsgevonden, legt deze in een akte vast. Akten van dezelfde soort worden gebonden. Deze banden vormen samen de serie ‘registers van de Burgerlijke Stand’. De Burgerlijke Stand is in het grootste deel van Nederland door keizer Napoleon Bonaparte met de invoering van de Code Napoleon op 1 maart 1811 verplicht gesteld.

De registers van de Burgerlijke Stand worden om veiligheidredenen in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar is het origineel en het tweede exemplaar “dubbel”(of duplicaat). De dubbelen hebben een beveiligingsfunctie en een bewijsfunctie. Het dubbel maakt reconstructie van het originele mogelijk indien deze door calamiteiten zoals brand verloren gaat of niet meer goed te raadplegen is. Het eerste exemplaar werd in het gemeentehuis bewaard en naar 76 jaar overgebracht naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het tweede exemplaar, de dubbele werd met de bijlagen, waaronder de huwelijkse bijlagen door de griffier van de rechtbank 50 jaar op de griffie bewaard. In de praktijk gebeurde dit vaak onder ongunstige omstandigheden in kelders of op zolders van gerechtsgebouwen. ( Zie Voorduin, 1837 pg. 71- art. 16 in wetsontwerp 1823 – uiteindelijk artikel 28 -BW boek I titel 3, artikel 28. )

Op 1 januari 1990 (Staatsblad 1989 nummer 351) verviel voor de griffiers de taak om de naar de griffie overgebrachte dubbele registers van de Burgerlijke Stand en haar bijlagen, waaronder de huwelijkse bijlagen te bewaren en bij te houden. Dit betekende dat de griffier geen afschriften meer behoefde af te geven en kantmeldingen behoefde te plaatsen van latere vermeldingen van rechtsfeiten van het individu (bijvoorbeeld een echtscheiding of adoptie ). Ook de controle hierop door het Openbaar Ministerie die binnen een jaar moest geschieden, werd afgeschaft. Het Openbaar Ministerie bleef wel een rol spelen door het geven van een machtiging bij een aanvulling, doorhaling of verbetering van de akten in een register van de Burgerlijke Stand. Dit werd pas afgeschaft bij herziene en gemoderniseerde voorschriften van titel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1993, 555) en het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994, 160) op 1 januari 1995, omdat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand meer bevoegdheden kreeg.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: