Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991

3.064.08
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.064.08
Author: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1944-1991

Omvang:

14,10 meter; 129 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage.

Archiefvormers:

  • Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

De akten die niet in de registers werden opgenomen en de bijlagen moesten na enige tijd worden vernietigd door ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Wel werd een bewaartermijn van 18 maanden gesteld, nadat het register was afgesloten.

Bij de circulaire van 18 januari 1988 van het Ministerie van Justitie (HDORR-1437/88) werd lastgegeven de bijlagen van de registers van de Burgerlijke Stand over de periode 1933 tot en met 1985 te vernietigen, behoudens de in het buitenland, daaronder mede begrepen de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands Indië, Nederlandse Antillen en Suriname), opgemaakte bescheiden, alsook de medische verklaringen dat een van degenen, die toestemming tot een huwelijk moet geven, niet in staat is zijn of haar wil te verklaren.

In 1990 (HDORR 20536/890) werd dit uitgebreid met de periode 1986-1989 en de registers van toestemming tot het huwelijk over de periode 1933-1989 en de registers van huwelijksaangiften over de periode 1933-1987.

In 1994 verscheen er een circulaire in de Staatscourant (1994,69) hoe de bescheiden dienden te worden vernietigd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: