Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Rechtbank Rotterdam 1950-1979

3.03.78.01
P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.78.01
Author: P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1946-2000
merendeel 1950-1979

Omvang:

635,00 meter; 6123 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De opzet van het archief 1950-1979 is van algemeen naar bijzonder. Stukken van algemene aard bestaan hoofdzakelijk uit series correspondentie die door de rechtbank, de president en de griffier zijn gevormd en hebben een meer algemene strekking zoals de organisatie en het functioneren van de dienst. Bij de stukken betreffende de bijzondere onderwerpen is onderscheid gemaakt in Rechtspraak, Buitengerechtelijke zaken en het Parket. De Rechtspraak is weer onderverdeeld in de straf- en burgerlijke (civiele) rechtspraak. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank Rotterdam
  • Kamer van Toezicht op de notarissen
  • Openbaar ministerie (Parket)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In 2004 constateerde de Raad voor de Rechtspraak dat er landelijk grote achterstanden waren ontstaan in het schonen en overdragen van de rechtbank archieven. Door een forse financiële injectie werden alle arrondissementen in staat gesteld deze achterstanden aan te pakken.

De arrondissementsrechtbank Rotterdam is in 2004 aan de slag gegaan met het project van schonen en inventariseren van het archief en heeft daarvoor kantoor- en archiefruimte ingericht op de dislocatie bij het bedrijf ´Iron Mountain´ aan de Vierhavenstraat te Rotterdam. Op de dislocatie waren doorgaans een projectcoördinator en zes medewerkers - in wisselende samenstelling - werkzaam. Van deze zes medewerkers zijn er vier voor langere tijd aan het project verbonden. Dhr. P. Ernst verzorgde de inventarisatie van het archief. Dhr. F. Nederpel , Dhr. J. Alves Lima en Mevr.G. Sewpersad verzorgden de schoning van het archief.

In overleg met het Nationaal Archief in Den Haag werd besloten om , na het gereedkomen van de schoning en inventarisatie van het archief 1940-1949, het volgende blok uit een periode van 30 jaar te laten bestaan, namelijk de periode 1950-1979. Deze periode is in één inventaris samengebracht.

In de inventaris zijn niet opgenomen de rekesten van het openbaar ministerie tot plaatsing in krankzinnigen gestichten, daar ingevolge eerstgenoemde vernietigingslijst van 11-3-1991, na 110 jaar na geboorte datum van betrokkene, schoning van deze stukken mag geschieden.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: