gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Oud-Beijerland, 1950-1959

3.03.32.03
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.32.03
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1950-1959

Omvang:

6.50 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1943 - 1978) bevinden zich de klappers betreffende strafzaken. Van de burgerlijke zaken bevat het archief onder andere audiëntiebladen en dossiers betreffende huur- en arbeidszaken. Van de pachtzaken zijn er onder meer audiëntiebladen, dossiers, beschikkingen en pachtkaarten. De buitengerechtelijke zaken bevatten voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Oud-Beijerland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Verklarende woordenlijst

Bijlage 2: Verklarende woordenlijst
Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffier ondertekend.
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud.
Civiel
Burgerlijk.
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht.
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak.
Dossier
'Omslag` met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk).
Expeditie
Voor partijen bestemd exemplaar (afschrift) van een akte, speciaal van een vonnis of arrest.
Exploot
De opgestelde verklaring, akte van een mededeling door een deurwaarder, ambtshalve of in bijzondere opdracht, aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn domicilie.
Griffie
Secretariaat van de instelling.
Grosse
Het voor de belanghebbende bestemde, eerst-uitgegeven afschrift van een authentiek geschrift (akte) of van een vonnis, in tegenstelling tot de minuut, die onder de betrokken ambtenaar verblijft.
Interlocutoir
Bepaalde vorm van tussenvonnis (dus een vonnis, voor het eindvonnis gelezen, dat geen einde aan het geding maakt), waarbij de rechter, alvorens zijn eindbeslissing te geven een bewijsopdracht geeft of een onderzoek of instructie beveelt, waarvan de beslissing omtrent de zaak zelf afhankelijk kan zijn.
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index.
Pacht
Elke 'overeenkomst in welke vorm en onder welke benaming ook aangegaan, waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere partij, tegen voldoening van een tegenprestatie een hoeve of los land in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw' onderscheiden van de op niet-agrarische percelen toegepaste huur.
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken.
Rekest
Verzoek(schrift).
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank.
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt.
Successie
(Erf)opvolging.
Voluntair
Vrijwillig.

 

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en Verklarend Juridisch Woordenboek.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: