Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Rechtbank Dordrecht 1950-1959

3.03.12.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.04
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1877-1959
merendeel 1950-1959

Omvang:

33,50 meter; 320 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht 1950-1959
  • Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht 1950-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Verklarende woordenlijst

Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffier ondertekend.
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud.
Cassatie
Verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van het recht door de hoge Raad wegens schennis van het recht, verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven e.d.
Civiel
Burgerlijk.
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht.
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak.
Curatele
Beschermingsmaatregel jegens een meerderjarige (curandus), op grond van de toestand, waarin hij verkeert of dreigt te geraken, door hem zijn handelingsonbekwaamheid te ontnemen.
Depot/deponeren
Bewaargeving, inbewaringgeving.
Dossier
'Omslag` met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk).
Enquête
  1. Gerechtelijk onderzoek.
  2. Getuigenverhoor in burgerlijke zaken.
Gratie
Gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke, kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de opgelegde straf, verleend door de Kroon op advies van de rechter.
Griffie
Secretariaat van de instelling.
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index.
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken.
Rekest
Verzoek(schrift).
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank.
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt.
Sententie
Uitspraak van het Hoog Militair Gerechtshof.
Seponeren
Niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot).
Successie
(Erf)opvolging.
Surséance van betaling
Opschorting van Betaling, door de rechter toegekend aan de schuldenaar om deze in gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen.
Voluntair
Vrijwillig.

 

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: