gahetNA in the National Archives

Rechtbank Brielle

3.03.11.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.11.01
Author: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1826-1877
merendeel 1838-1877

Omvang:

8.40 meter; 134 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank, Brielle 1838-1877

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Het archief was toegankelijk door middel van de summiere inventaris uit Schaarsbergen (1976). De honderd zesentwintig inventarisnummers zijn er nu honderd eenenveertig geworden, verdeeld over twee archieven, daar het archief van het parket apart is gehouden. Naast het scheiden van deze twee archieven zijn verschillende stukken afgescheiden, die in andere archieven thuishoren. Van enkele registers behoorden de vroegste katernen tot het archief van de rechtbank van eerste aanleg. Deze zijn daarnaar overgebracht evenals enkele losse stukken. Katernen die doorliepen tot na 1 oktober 1838 werden echter in het archief van de arrondissementsrechtbank gelaten. Verder bleek oud inventarisnummer 96 uitsluitend afschriften van akten van huwelijkse voorwaarden uit Rotterdam te bevatten.( Met oud inventarisnummer wordt bedoeld het nummer dat de stukken hadden in de inventaris Schaarsbergen 1976. Nieuw nummer is het nummer dat de bescheiden in deze inventaris gekregen hebben. ) Ook bij de dubbelen der repertoria van de notarissen bevonden zich stukken die in het archief van de arrondissementsrechtbank Rotterdam thuishoren, namelijk de repertoria over 1877, die in januari 1878 zijn gedeponeerd.

Diverse oude inventarisnummers werden gesplitst, deels omdat ze zeer verschillende bescheiden bevatten, deels omdat de toegankelijkheid erdoor werd vergroot. Andere werden juist samengevoegd, en bij de dubbelen der repertoria van notarissen is beide gebeurd, omdat men niet altijd goed op de voorletters van de notarissen had gelet.

Doordat vele notarissen door hun zoon werden opgevolgd was dit archiefgedeelte vrij chaotisch geworden. De jaartallen, die in deze inventaris achter de notarissen staan vermeld, geven de perioden aan waarover de repertoria lopen. Deponering geschiedde altijd in januari van het erop volgende jaar.

Er is besloten uit dit archief niets te vernietigen. Het is een vrij oud, klein en niet geheel compleet archief van een opgeheven instelling. De hoeveelheid bescheiden, die voor vernietiging in aanmerking kwam, was zo gering dat het de moeite niet waard werd gevonden.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: