gahetNA in the National Archives

Centr. Maatschappelijk Werkkantoor Indonesië

2.27.01.02
L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.01.02
Author: L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1954-1958

Omvang:

6.60 meter; 213 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de instelling van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden in 1954 werd het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor belast met de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de financiën en de administratie van het orgaan. Het archief van het Werkkantoor bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, de financiën en de personeelszaken. Wat betreft de taken van het Werkkantoor zijn er stukken m.b.t. arbeidsbemiddeling, steunverlening, medische bijstand en verzorging en stukken betreffende de repatriëring van voornamelijk minvermogende Nederlanders. Tevens zijn er stukken betreffende onderwijsaangelegenheden voor repatriërende en minvermogende Nederlanders. Dit archief bevat ook een gedrukt werk getiteld: "De repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving".

Archiefvormers:

  • Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van archiefbescheiden welke afkomstig zijn van het hoge commissariaat te Djakarta en ingevolge art. 3 van de archiefwet 1962 zijn overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken 1950 - 1954

Table showing searchresults in archives
Inv.nr.BeschrijvingDatumOmvang
1.Correspondentie met net Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen betreffende een onderzoek naar de politieke antecedenten van repatrianten,19501 omslag
2.Stukken betreffende een actiecomité van ontslagen ambtenaren en afgevloeide Nederlandse werknemers,19521 omslag
3.Stukken van de afdeling Sociale en Ambtenarenzaken aan het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen betreffende het "Suikerpensioenfonds".
N.B. Het fonds was opgericht voor ambtenaren werkzaam in de suikerindustrie.
19521 omslag
4.Stukken betreffende het verlengen van paspoorten en het verstrekken van identiteitsbewijzen,19531 omslag
5.Stukken betreffende positie Indische Nederlanders,19541 omslag
6.Richtlijnen en berichtgevingen van het Hoge Commissariaat1951 - 19541 omslag
7.Stukken betreffende de apparaatskosten van de Nederlandse Sociale Raad te Semarang,1952 - 19531 omslag
8.Stukken betreffende de apparaatskosten van de Nederlandse Sociale Raad te Soerabaja1951 - 19541 omslag
9.Notulen van vergaderingen van de Adviesraad voor Sociale Aangelegenheden te Bandoeng1951 - 19541 omslag
10.Notulen van vergaderingen van de Adviesraad voor Sociale Aangelegenheden te Bogor,1951 - 19541 omslag
11.Notulen van vergaderingen van de Nederlandse Raad voor Sociale Aangelegenheden te Semarang,1951 - 19541 omslag
12.Notulen van vergaderingen van de Nederlandse Raad voor Sociale Aangelegenheden te Malang,1952 - 19541 omslag
13.Notulen van vergaderingen van de Nederlandse Raad voor Sociale Aangelegenheden te Soerabaja,1951 - 1953 juli en 1953 augustus - 19542 dozen
14.Notulen van vergaderingen van de Adviesraad voor Sociale Aangelegenheden te Tjirebon,1952 - 19541 omslag
15.Stukken van de bijeenkomst van afgevaardigden der Sociale Raden,19531 omslag
16.Stukken betreffende de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië,1950 - 19511 omslag
17.Kamerverslagen (zitting 1949 - 1950, nr. 1499) betreffende vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen1949 - 19501 omslag
18.Correspondentie met commissarissen betreffende zekerheidsstelling bij terugbetaling van verleende voorschotten,19511 omslag
19.Controlerapporten en betaalstaten van verleende steun van het rayonkantoor te Semarang,1951 - 19531 omslag
20.Betaalstaten en apparaatskosten van de Nederlandse Sociale Raad te Malang,1952 - 19531 omslag
21.Stukken betreffende subsidieverlening aan het Diaconiehuis van de Protestantse kerk te Soerabaja,1952 - 19541 omslag
22.Stukken betreffende steunverlening aan armlastigen,1951 - 19541 omslag
23.Notulen van vergaderingen van de Raad voor Sociale Aangelegenheden,1951 - 19541 omslag
24.Stukken van de commissaris te Soerabaja gericht aan de Hoge Commissaris betreffende uitgegeven bedragen aan steun te Lawang,1952 - 19531 omslag
25.Stukken betreffende steunverleningen aan Indische Nederlanders te Soerabaja, die op Rijksvoorschotbasis repatriëren,19511 omslag
26.Stukken betreffende de oprichting van de Commissie voor Maatschappelijke Aangelegenheden in Indonesië,1949 - 19511 omslag
27.Stukken betreffende steunverlening aan minvermogenden,1950 - 19541 omslag
28.Stukken betreffende werkloosheidsuitkeringen en steun aan minvermogenden,1951 - 1953 .1 omslag
29.Stukken betreffende de exploitatie van jeugdhuizen van het Leger des Heils,1951 - 19531 omslag
30.Stukken betreffende de sociale jeugdzorg buiten schoolverband,1950 - 19531 omslag
31.Brief aan de minister van Sociale Zaken van Indonesië betreffende het oprichten van een commissie ten behoeve van armlastige en jeugdige Nederlanders,1950 mei 81 stuk
32.Correspondentie met de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen betreffende de sociale zorg voor armlastige Nederlanders in Indonesië,19511 omslag
33.Rapport: Werkzaamheden sociaal-maatschappelijke bijstand door het Hoge Commissariaat in de periode 1950 - 1954 juni,1955 augustus 111 stuk
34.Stukken van mr. J.W. van Hoogstraten betreffende controle van medische certificaten,19501 omslag
35.Aanvragen voor vergoeding kosten geneeskundige behandeling aan gesteunden in het rayon Bandoeng,19521 omslag
36.Stukken betreffende geneeskundige hulp aan gesteunden in Bandoeng,19521 omslag
37.Stukken betreffende steunverlening voor noodlijdend Ambon,19511 omslag
38.Stukken betreffende aanvragen om steun door armlastigen in de omgeving van Malang,1950 - 19531 omslag
39.Besluiten van de minister van Gezondheid van de Republiek Indonesia betreffende landsinrichtingen voor geesteszieken en hulpbehoevenden,1951 - 19521 omslag
40.Stukken betreffende versterkende middelen aan Nederlandse gesteunden in Malang,1952 - 19531 omslag
41.Stukken betreffende het verstrekken van voeding te Soerabaja,1951 - 19531 omslag
42.Stukken betreffende overtocht van armlastige Nederlanders naar Nederland en de taakverdeling bij de berichtgeving terzake1951 - 19521 omslag
43.Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan belanghebbenden over de repatriëring, door, personeel van het Hoge Commissariaat,19531 omslag
44.Correspondentie met het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen betreffende het repatriëren op voorschotbasis van niet-Nederlanders naar Nederland,19511 omslag
45.Stukken betreffende tijdelijke repatriëring van Ambonese ex-K.N.I.L.-militairen. Afschriften.1951 - 19541 omslag
46.Stukken en declaraties betreffende overtocht op Rijksvoorschotbasis van ex-K.N.I.L.-militairen19521 omslag
47.Stukken betreffende de repatriëring van Siamese vrouwen, gewezen echtgenoten van Nederlandse krijgsgevangen,1951 - 19521 omslag
48.Stukken betreffende de verlof- en terugzendingregeling,19521 omslag
49.Stukken betreffende hulpverlening bij de repatriëring van en financiële steun aan in het buitenland vertoevende Warga Negara's1950 - 19521 omslag
50.Stukken betreffende het repatriëren naar Nederland van bij volmacht gehuwden,19511 omslag
51.Correspondentie betreffende het recht op vrije passage voor in Indonesië geboren en in Nederland gepensioneerde overheidsdienaren,1951 - 19521 omslag
52.Stukken betreffende het repatriëren van ex-politieambtenaren in tijdelijke dienst,19521 omslag
53.Brief van de vertegenwoordiger van het Gouvernement van Nieuw-Guinea te Djakarta betreffende het repatriëren van armlastige Papoea's, Afschrift.1952 juni 161 stuk
54.Correspondentie betreffende het repatriëren van Indonesiërs naar Indonesië,19501 omslag
55.Stukken betreffende goedkeuren voor het emigreren van een aantal personen en families naar Suriname op Rijksvoorschotbasis. Afschriften.1946 - 19511 omslag
56.Correspondentie betreffende het omzetten van overtocht van repatrianten naar Nederland in een overtocht naar Australië of Nieuw-Zeeland,1951 - 19521 omslag
57.Stukken betreffende richtlijnen voor het repatriëren naar Nederland op Rijksvoorschotbasis van armlastige Nederlanders,1950 - 19511 omslag
58.Stukken betreffende de repatriëring op Rijksvoorschotbasis van Indische Nederlanders,1950 - 19531 omslag
59.Stukken betreffende de medische verzorging van gerepatrieerden aan boord van schepen,1950 - 19511 omslag
60.Statistische overzichten betreffende het verplegend personeel aan boord van het hospitaalscriip "De Grote Beer",19511 omslag
61.Stukken betreffende de aanstelling van verplegend personeel aan boord van schepen,1952 - 19541 omslag
62.Stukken betreffende verplegend personeel (kinderverzorgsters, (hulp-)verpleegsters) aan boord van naar Nederland varende charterschepen,1950 - 19511 omslag
63.Stukken betreffende de werkzaamheden van contactambtenaren aan boord van schepen,1951 - 19541 omslag
64.Passagierslijsten en overzichtstaten van patiënten die repatriëren met het s.s. "De Grote Beer",19511 omslag
65.Overzichtlijsten van patiënten die wachten op vervoer naar Nederland en overzichtlijsten leprapatiënten die voorlopig ondergebracht moeten worden in daartoe op te richten tehuis voor oude en behoeftige Nederlanders,1950 - 19531 omslag
66.Correspondentie met boordambtenaren betreffende patiënten aan boord van het m.s. "Java",19521 omslag
67.Correspondentie met boordambtenaren en overzichtlijsten van patiënten aan boord van net m.s. "Bali",19531 omslag
68.Stukken betreffende het overbrengen van leprapatiënten naar Nederland,1951 - 19531 omslag
69.Stukken betreffende kledingverstrekking aan repatriërende Nederlanders die verblijven aan boord van schepen,1950 - 19511 omslag

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: