gahetNA in the National Archives

BV Gezondheid / Uitvoeringsorganisatie

2.25.40
J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.40
Author: J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1973-1990

Omvang:

4,20 meter; 86 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de BVG uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringswetten in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving over de periode 1973-1990. Hoewel de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoerings-organisatie sinds 1966 naast elkaar hebben bestaan zijn van de Uitvoeringsorganisatie alleen stukken vanaf 1973 aangetroffen. Het hiaat over de periode 1966-1972 is te verklaren door het feit dat de gehele administratie- en bedrijfsvoering van de bedrijfsvereniging en de uitvoeringsorganisatie een zeer complex geheel vormde. Het archief van de uitvoeringsorganisatie bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en dossiers op onderwerp aanwezig. Vanwege het feit dat de Erfgoedinspectie tijdens een inspectie in 2010 constateerde dat UWV achterstanden had met betrekking tot het overdragen van statische archieven van haar rechtsvoorgangers aan het Nationaal Archief, waaronder de BVG uitvoeringsorganisatie, is dit archief met voorrang bewerkt.
Nadat de raad van bestuur van UWV had bepaald dat de achterstanden van de archieven van haar rechtsvoorgangers t/m 1990 eind 2010 moesten zijn geïnventariseerd is in overleg met het Nationaal Archief overeengekomen het archief van het BVG in twee blokken over te dragen. En wel een blok met stukken tot en met 1990 en een blok met stukken van 1991 tot en met 1996.

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De voorgeschiedenis van het BVG uitvoeringsorgaan is voornamelijk die van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen. Aangezien zowel de voornoemde bedrijfsvereniging als het uitvoeringsorgaan de afkorting BVG hanteerde is vaak extra aandacht vereist ten einde vast te kunnen stellen welke organisatie in de stukken met de BVG wordt bedoeld. Zoals de schrijver Peet, welke uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de BVG en haar geschiedenis, desgevraagd aangaf handelt het om twee aparte entiteiten, welke in de periode 1966-1985 naast elkaar hebben bestaan.

De een gericht op branchevertegenwoordiging, de ander zuiver gericht op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Vanaf 1986 kwam er na fusering voor de BVG uitvoeringsorganisatie ook de uitvoering van de sociale verzekeringswetten voor het aandachtsgebied van de inmiddels opgeheven Bedrijfsvereniging Detailhandel, ambachten en huisvrouwen (DETAM) bij.

Tot 1966 droeg de BVG bedrijfsvereniging de uitvoering van de sociale zekerheidswetten op aan het GAK. Met ingang van 1966 werd de BVG zelfadministrerend, m.a.w.: de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoeringsorganisatie bestonden naast elkaar. Aangezien bij het vertrek uit het GAK niet alle archiefstukken werden meegenomen kan thans niet meer exact worden nagegaan welke motieven aan deze beslissing ten grondslag hebben gelegen. Als belangrijkste argument kan echter worden aangevoerd dat op deze wijze de organisaties van werkgevers en werknemers werkzaam op het terrein waarvoor de BVG als bedrijfsvereniging is aangewezen, hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten tot uitdrukking konden brengen. Door de uitvoering in eigen beheer te houden beschikte de BVG over ruimere mogelijkheden om, waar dat gewenst was, een eigen op de specifieke Sector afgestemd beleid te voeren.

De voornaamste taken van het BVG waren de uitkeringsverzorging en het administreren van de Werkloosheidswet, Wet Arbeidongeschiktheid en de Ziektewet voor de werkgevers en werknemers die onder de bedrijfsverenigingen Detam en de BVG vielen. Tevens behoorden de beheersing van het uitkeringsvolume en de handhaving tot het takenpakket

Het BVG uitvoeringsorgaan sociale verzekeringswetten nieuwe stijl is voortgekomen uit de fusie van de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (verder in de tekst met de BVG aangeduid) en de bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en huisvrouwen (Detam) en in 1986 opgericht.

Voor deze laatste structuur was gekozen nadat zowel de bedrijfsvereniging en de Uitvoeringsorganisatie het onderwerp waren van een zeer kritisch SVR rapport over het functioneren en bestuurbaarheid van beide eind januari 1985.

Mede als gevolg van de Parlementaire Enquête naar het landelijk functioneren van de sociale verzekeringen in 1993 werd BVG als uitvoeringsorgaan eind 1996 opgeheven en werd de uitvoeringsinstelling CADANS opgericht welke de meeste taken van het BVG overnam.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Heb bij BVG pensioen opgebouwd
werkte bij Carinova Hardenberg
maar word van het kastje naar de muur gestuurd en het kleine beetje geld wil ik toch ontvangen

Geachte heer/mevrouw Hofsteenge,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de collega's van de afdeling dienstverlening. Een collega neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op 24-06-1994 in dienst getreden bij de mts. Gynaecologen E.W. Evelaar en J. H. Anschutz.
Ik weet dat de bedrujfsvereniging is opgeheven, maar weet niet wat ik aan pensioen bij jullie voor de opheffing heb opgebouwd.
Mijn aansluitingsnummer was 091768.000.6.
Mijn sofinummer is 086119722.
Mijn adres. Is veranderd in Dahliavallei 26 5237LP s,Hertogenbosch .

Met vr groet Hanna Veldhuizen.u

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: