gahetNA in the National Archives

NWO / ZWO

2.25.36
Doxis
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.36
Author: Doxis
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Periode:

1946-1998
merendeel 1946-1989

Omvang:

14,50 meter; 453 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er komen ook Engelse, Franse en Duitse teksten voor.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de subsidiëring van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Archiefvormers:

  • Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

ZWO kent driebestuurslagen, te weten de raad van ZWO, het (dagelijks) bestuur van ZWO en de onder ZWO ressorterende commissies. De raad van ZWO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De commissies dragen verantwoordelijkheid voor de voornaamste takken van het wetenschappelijk onderzoek en geven advies over het ter beschikking stellen van gelden aan wetenschappelijk onderzoek.

ZWO kent stichtingen, instituten en commissies die zorg dragen voor een specifiek terrein binnen het wetenschapsbeleid. De stichtingen zijn belast met het toewijzen van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s alsmede het in stand houden van één of meer instituten. Aan een erkende stichting kunnen door het algemeen bestuur middelen worden toegekend ten behoeve van één of meer instituten. De instituten zijn opgericht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee soorten commissies aan te wijzen. Ten eerste zijn er commissies met adviserende bevoegdheden en ten tweede commissies voor programma’s waarvan de uitvoering een gebiedsoverschrijdende karakter heeft (zoals het Constantijn en Christiaan Huygens-programma), voor het stipendium programma en voor de steunverlening voor de uitgave van wetenschappelijke boeken. Daarnaast is er nog een aantal multidisciplinaire stichtingen zoals de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden (WOTRO) en de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF).

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van NWO en wijst de middelen toe voor de uitvoering ervan. De stichtingen vertegenwoordigen de inhoudelijke deskundigheid binnen de organisatie en zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van middelen voor onderzoek op hun gebied. Met de reorganisatie in 1998 zijn de stichtingen opgeheven en zijn hun taken overgedragen aan het desbetreffende gebiedsbestuur. De NWO-stichtingen NCF en WOTRO vormen hierin een uitzondering en zijn in stand gehouden.

Het archief van ZWO kent daarnaast ook dossiers die betrekking hebben op de niet-ambtelijke werkzaamheden en de kantoorvoering.

Het ZWO-archief vertoont enkele kleine hiaten in de verslaglegging. Zo ontbreken de vergaderstukken van de 46e tot en met de 51e, de 59e, de 82e, de 83e, de 117e, de 118e en de 186e tot en met de 197e bestuursvergadering. Daarnaast ontbreken de eerste en tweede getekende notulen van de bestuursvergaderingen, de vergaderstukken van de 195e vergadering van het Dagelijks Bestuur en de bijlagen van de 1e tot en met de 142e vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: