gahetNA in the National Archives

Bus de Gisignies, du

2.21.035
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.035
Author: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
CC0

Periode:

1602-1909
merendeel 1802-1909

Omvang:

21.80 meter; 550 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849) omvat hoofdzakelijk documenten betreffende zijn commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië. Daarnaast bevat het archief stukken van Du Bus' nakomelingen en van zijn voorganger als goeverneur, Baron van der Capellen; alsmede allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd.

Archiefvormers:

  • Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1958 bood een afstammelinge, gravin De Renesse Breidbach, wonend te Brugge, de schriftelijke nalatenschap van de gewezen commissaris-generaal (die toen, temidden van andere archiefstukken in haar huis te Brugge berustte) aan de Nederlandse staat in eigendom aan. Toen dit aanbod aanvaard en het archief uit Brugge in januari 1959 alhier gekomen was, bleek het in goede toestand te verkeren en ook enige papieren van Du Bus' nakomelingen te bevatten. Evenwel waren deze laatste documenten zo weinig omvangrijk, dat het weinig zin had om hier te spreken van een familiearchief-Du Bus, zodat het redelijk leek om de papieren van twee zonen en een kleinzoon van Du Bus te beschrijven als aanhangsel op die van de commissaris-generaal.

Omgekeerd berusten bij de documenten van de commissaris-generaal ook papieren betreffende zijn onderintendantschap van Kortrijk, zijn lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gouverneurschap van Antwerpen (benoemd bij K.B. van 7 maart 1820 no. 25 als "gewezen lid en voorzitter" der Tweede Kamer) en van Zuid-Brabant (benoemd bij K.B. van 1 februari 1823 no. 87) onder het Verenigd Koninkrijk, waaronder hij bij K.B. van 20 juli 1823 no. 69 benoemd was tot kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

En verder was de met aanzienlijke macht beklede opvolger van de enigermate in ongenade gevallen baron Van der Capellen door het ministerie van Marine en Koloniën voorzien geworden van een aantal documenten betreffende het bestuur door deze gouverneur-generaal gevoerd, terwijl Du Bus tevens beschikte (hetzij reeds in 1825, dan wel dat hij ze later verwierf) over allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd. Het scheen logisch deze twee groepen voorstukken of retroacta zoveel mogelijk in tijdrekenkundige volgorde vooraf te laten gaan aan het archief dat Du Bus als commissaris-generaal had gevormd. Papieren die hij later in zijn Belgische tijd ontving betreffende zijn gewezen bestuur over Nederlands-Indië werden in een volgende rubriek beschreven.

Zodoende omvat het archief-Du Bus hoofdzakelijk documenten betreffende het commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië.

Toen het archief na zijn overlijden onder zijn zoon berustte, werd het te Brussel geraadpleegd door Jonkheer Mr. H. van der Wijck, schrijver van: "De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830), 's-Gravenhage, 1866"; zie het voorwoord. Du Bus had n.l. in 1845 geen gevolg gegeven aan een wenk der Nederlandse regering om al de onder zijn berusting aanwezige originele stukken betreffende zijn Oost-Indische dienst aan het departement van Koloniën af te staan (zie deze inv.no. 518).

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Léonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, geboren Dottignies 28 februari 1780 en overleden Oostmalle, 31 mei 1849, was de zoon van Pierre Ignace Joseph Du Bus, wiens echtgenote tot de familie De Gisignies behoorde. Léonard Pierre Joseph Du Bus de Gisignies huwde in 1802 te Brugge Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder (1783-1836) en hertrouwde in 1839 met Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin (1779-1864).

    Deze genealogische opgaven zijn ontleend aan Baron Isidore De Stein D'Altenstein, La noblesse belge, Annuaire de 1890, II, p.319-322.

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: