gahetNA in the National Archives

Bus de Gisignies, du

2.21.035
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.035
Author: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
CC0

Periode:

1602-1909
merendeel 1802-1909

Omvang:

21.80 meter; 550 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849) omvat hoofdzakelijk documenten betreffende zijn commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië. Daarnaast bevat het archief stukken van Du Bus' nakomelingen en van zijn voorganger als goeverneur, Baron van der Capellen; alsmede allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd.

Archiefvormers:

  • Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849), gouverneur der provincie Zuid-Brabant, werd bij besluit van Koning Willem I van 10 augustus 1825 no. 86 benoemd tot 's Konings kommissaris-generaal in Nederlandsch Indië, ter aflossing van de gouverneur-generaal baron Van der Capellen, omtrent wiens beleid de Koning verontrust was, zodat hij reeds eerder (K.B. van 26 juni 1825 no. 99) besloten had een commissaris met bijzondere volmachten naar Indië te sturen. ( Zie archief Staatssecretarie exh.22 juni 1825 La T7. ) Gedurende de zending van Du Bus ( Willem van Hogendorp, de oudste zoon van Gijsbert Karel, was zijn secretaris. Zie Mr. H. Graaf van Hogendorp, Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië, 1825-1830, 's-Gravenhage 1913 - Over de minder goede verstandhouding tussen Du Bus en Willem van Hogendorp, zie de brief van professor mr. C.J. van Assen uit Raaphorst 11 juli 1830 aan mr. Willem van Hogendorp (archief Van Hogendorp inv.no. 89). Van Assen vermeldt daar, dat Prins Frederik geen vriend van Du Bus was. ), waarvan de duur op drie jaren begroot was, behield hij zijn ambt van gouverneur, terwijl zijn jaarwedde als commissaris-generaal f. 190.000.- bedroeg. De Koning bepaalde in art. 2: "De magt en het gezag, waarmede Onze Kommissaris Generaal in Nederlandsch Indië zal zijn bekleed, zullen worden aangewezen in de nader door Ons aan denzelven af te geven opene brieven en openbare en bijzondere instructiën".

Nadat Du Bus eerst in 1830 in het vaderland teruggekeerd was, vestigde hij zich weldra op zijn kasteel van Oostmalle in de provincie Antwerpen, waar hij 31 mei 1849 overleed.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Léonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, geboren Dottignies 28 februari 1780 en overleden Oostmalle, 31 mei 1849, was de zoon van Pierre Ignace Joseph Du Bus, wiens echtgenote tot de familie De Gisignies behoorde. Léonard Pierre Joseph Du Bus de Gisignies huwde in 1802 te Brugge Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder (1783-1836) en hertrouwde in 1839 met Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin (1779-1864).

    Deze genealogische opgaven zijn ontleend aan Baron Isidore De Stein D'Altenstein, La noblesse belge, Annuaire de 1890, II, p.319-322.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: