gahetNA in the National Archives

KNVB

2.19.123
H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.123
Author: H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1889-1997
merendeel 1889-1996

Omvang:

135,60 meter; 4945 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en fotoboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en zijn afdelingen bevat onder ander stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de bond en zijn afdelingen. Dit zijn onder ander notulen van vergaderingen, jaarverslagen en periodieken zoals "Het Sportblad", "De Sportkroniek", "Voetbal-Almanakken", en "Voetbal-Jaarboekjes". Daarnaast is er ruimschoots materiaal bewaard over bijvoorbeeld het spelen op zondag, de adresboekjes en verschillende handboeken. Verder bevat het een drietal fotoboeken van alle wedstrijden van het Nederlands elftal over de jaren 1894-1946 en diverse andere foto's en krantenknipsels.

Archiefvormers:

 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) , 1889-
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Amsterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Arnhem , 1908-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Dordrecht , 1911-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Drenthe , 1926-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Friesland , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gelderland , 1896-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gouda , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Groningen , 1907-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Haarlem , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Leiden , 1903-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Limburg , 1908-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Nijmegen , 1909-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Brabant , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Holland , 1902-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Rotterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Twenthe , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Utrecht , 1901-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zeeland , 1921-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zwolle , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), 's-Gravenhage , 1894-1996

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Begin jaren negentig onderzocht de KNVB de mogelijkheden om tot een andere structuur van het amateurvoetbal en van de arbeidsorganisatie te komen. Eind 1994 werden de voorstellen inzake herstructurering in behandeling genomen. Dit betekende dat de afdelingsbesturen samenwerkingsverbanden zouden moeten aangaan dan wel hun districtsgrenzen moesten wijzigen. Hierdoor werden de twintig afdelingen omgevormd tot negen districten ( Functieboek K.N.V.B. Amateurvoetbal, Zeist 1994, 1. Zie verder: Voetbal Totaal, 6 oktober 1994 (inv.nr 839). ).

In dezelfde tijd was een werkgroep van de afdeling Friesland bezig het archief op te schonen en systematisch te ordenen. Op grond daarvan meende deze dat bij alle afdelingen aan de volgende onderwerpen aandacht besteed zou moeten worden:

 1. een grondige opschoning en systematische ordening van het archief;
 2. een ordening van het daar aanwezige fotomateriaal, waarbij zoveel mogelijk wordt vermeld wat op de foto is te zien, wanneer dit plaats vond en waar;
 3. de aanwezige bibliotheken systematisch op te zetten ( Brief van de met de ordening van het archief belaste werkgroep van de afdeling Friesland aan het afdelingsbestuur d.d. 24 januari 1995. Omstreeks april werd er ook een rubriekmatig ingedeeld ordeningsplan opgesteld. Zie: objectdossier van de KNVB. ).

Op grond van de daarbij geformuleerde aanbevelingen en vanwege de reorganisatieplannen benoemde de KNVB op verzoek van het afdelingsbestuur van Friesland een werkgroep archivering van de sectie amateurvoetbal. Deze stelde zich drie taken ten doel:

 1. inventarisatie van de bestaande archieven en het vaststellen van criteria voor het bewaren of vernietigen van archivalia;
 2. het ontwerpen van een toekomstig archiefsysteem; en
 3. het uitwerken van een soort "museum-idee" ( Brief van de directeur amateurvoetbal van de KNVB aan de KNVB Afdelingen d.d. 3 mei 1995. ).

Ten aanzien van de te bewaren stukken werd besloten, dat deze direct betrekking moesten hebben op het beleid en de organisatie dan wel dat deze van geschiedkundige waarde moesten zijn. Al spoedig daarna benaderde de KNVB de toenmalige afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief om de mogelijkheden van overbrenging van het oud-archief te onderzoeken alsmede om een plan voor informatievoorziening op te stellen. Verder hield de voornoemde werkgroep zich bezig met de schoning van de afdelingsarchieven, wat resulteerde in een bewaartermijnenlijst ( Hoewel het afdelingsarchief van Limburg niet in deze inventaris is opgenomen, is enigszins te reconstrueren hoe dit er moet uitzien, daar dit archief als uitgangspunt diende voor de concept-vernietigingslijst van KNVB-archiefbescheiden. Tegelijkertijd werd er een lijst opgesteld voor de bewaartermijnen van bepaalde specifieke dossiers. De definitieve criteria voor bewaren of vernietigen van archiefbestanden is als bijlage te vinden bij de brief van de directeur amateurvoetbal van de KNVB aan de KNVB Afdelingen d.d. 10 augustus 1995. Zie voor alle lijsten het objectdossier van de KNVB. ).

Zoals vermeld telde de KNVB op dat moment twintig afdelingen. Met uitzondering van de afdelingen Zwolle, Noord-Holland ( Volgens inspectierapport d.d. 4 juni 1998 beslaat dit archief 30 meter. Het is opgeslagen op het bondsbureau te Alkmaar, Olympiaweg 1. Zie voor de inhoud inv.nr 3909. ), Amsterdam en Limburg werden de archieven later ook overgebracht naar de Limos-kazerne aan de Gelderselaan 27 te Nijmegen, dat als centraal depot dienst deed. De afdelingen Limburg en Amsterdam droegen hun archief later alsnog aan de KNVB over, zodat het bij een tweede bewerking kon worden meegenomen.

In deze inventaris treft men de archieven van het hoofdbestuur van de KNVB en een aantal afdelingen aan. Opvallend bij de archieven van het hoofdbestuur is het ontbreken van de talrijke commissiearchieven, die in de Jaarverslagen uitgebreid aan de orde komen. Bij de aanvang van de inventarisatie bestond het archief van het hoofdbestuur hoofdzakelijk uit een groot aantal, gedeeltelijk dubbele series periodieken. De archiefstukken waren voor het grootste deel in aparte dozen opgeborgen met aan de buitenzijde een globale omschrijving van de inhoud. Daarbinnen waren deze in stofmappen verpakt met op de omslag een summiere inhoudsaanduiding. Vermoedelijk heeft de afdeling archief en documentatie van de KNVB deze ordening destijds aangebracht. Op deze bestanden bestond echter geen depotlijst noch een inventaris. Aanvullingen vanuit de ambtelijke organisatie vonden niet structureel plaats maar waren afhankelijk van functiewisselingen en toevalligheden. Het archief was in het bondskantoor te Zeist in drie aaneensluitende ruimten opgeslagen ( Verslag van de bespreking van het hoofd van de afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief met vertegenwoordigers van de KNVB van 8 mei 1995. Uit de daarin opgenomen globale beschrijving blijkt, dat niet alle daar genoemde bestanden in 1998 naar het Nationaal Archief zijn overgebracht. ).

In 1998 werd het archief van het hoofdbestuur van de KNVB ter bewerking naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht.

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geacht Nat. archief,
Ik vond in het nalatenschap van mijn vader (Jacobus Johannes Bolland geb. 1901 Den Haag) het volgende blauw-gaemailleerdee speldje, een witte schuine band van links onder naar rechts boven met in gouden hoofdletters K.N.E.B. Het speldje is boven en opzij iets ingedeukt. In het blauwe veld li. bov. staat een kroontje. in het blauwe veld re. ond. staat een geveterde bal (hand of voetbal) Volgens de Kon. Biblioth. zou het een speldje zijn van de in 1920 opgerichte voetbal en sportcl. van de Konkl. Nederl. Edelmetaal Bedrijven , van Kempen , Begeer en Vos. Men moest echter om lid te worden geemployeerd zijn bij deze bedrijven. Daar mijn grootvader of ov.gr. vader Zilversmid was zou mijn vader bij deze ver. lid geweest kunnen zijn. Kunt u mij hierover enige mededelingen doen. Met vr..groet H.R. Bolland
Reeds geinformeerd bij:
service@ kempen-begeer.nl/ Speldjes museum/ info@begeer.nl/ KNVB
www.kb.nl/ receptie@van veluwe.nl/ gemeentearchief.den Haag/ bragt@rkd.

Geachte heer Bolland. U reactie is ter afhandeling doorgezet naar de collega's van de afdeling dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het digitaliseren van de ledenlijsten. Echter, sedert gisteren krijg ik geen ledenlijst meer te zien. Als ik op de link voor een bepaald seizoen druk kom ik weer terug bij de pagina met alle seizoenen ledenlijsten.

Als het wel werkt is het zoeksysteem beneden de maat. Als ik op een individuele scan ga staan komt er een geel kadertje met wat letters en een heleboel cijfers tevoorschijn. Pas als ik dan klik kan ik zien van welke vereniging ik de ledenlijst te pakken heb.

Sommige seizoenen hebben wel meer dan 400 scans. Het werkt bijzonder ongelukkig als ik die allemaal individueel moet openen om te zien welke vereniging het betreft. Er zit namelijk niet echt een logische alfabetische of chronologische volgorde in.

Het zou wel zo handig zijn om bij elk seizoen een lijstje te voegen welke vereniging op welke scans terug te vinden is. Ik heb voor mezelf 1899/00 al gedaan.

Met vriendelijke groet,

Laszlo Scheltens

Heeft iemand informatie voor mij over de Abcouder voetbalvereniging ASC'37?

Geachte heer van Dam,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: