gahetNA in the National Archives

KNVB

2.19.123
H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.123
Author: H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1889-1997
merendeel 1889-1996

Omvang:

135.60 meter; 4946 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en fotoboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en zijn afdelingen bevat onder ander stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de bond en zijn afdelingen. Dit zijn onder ander notulen van vergaderingen, jaarverslagen en periodieken zoals "Het Sportblad", "De Sportkroniek", "Voetbal-Almanakken", en "Voetbal-Jaarboekjes". Daarnaast is er ruimschoots materiaal bewaard over bijvoorbeeld het spelen op zondag, de adresboekjes en verschillende handboeken. Verder bevat het een drietal fotoboeken van alle wedstrijden van het Nederlands elftal over de jaren 1894-1946 en diverse andere foto's en krantenknipsels.

Archiefvormers:

 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) , 1889-
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Amsterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Arnhem , 1908-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Dordrecht , 1911-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Drenthe , 1926-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Friesland , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gelderland , 1896-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gouda , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Groningen , 1907-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Haarlem , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Leiden , 1903-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Limburg , 1908-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Nijmegen , 1909-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Brabant , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Holland , 1902-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Rotterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Twenthe , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Utrecht , 1901-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zeeland , 1921-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zwolle , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), 's-Gravenhage , 1894-1996

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

H.J.Ph.G. Kaajan, die dit archief dat zelfde jaar inventariseerde, koos voor een indelingsschema, dat is gebaseerd op Stukken van algemene aard en Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Daarbij is de laatste categorie op haar beurt weer onderverdeeld in Organisatie (en personeel) en Taakuitvoering met daarbinnen de nodige subrubrieken. Zo nodig volgde(n) hierop nog een onderdeel Documentatie en/of Gedeponeerde archieven.

De door de KNVB zelf uitgegeven periodieken werden geregeld ook in de afdelingsarchieven aangetroffen. Waar nodig zijn de in het archief van het hoofdbestuur ontbrekende jaargangen aangevuld met exemplaren uit de afdelingsarchieven. Daarnaast zijn de series adresboeken en dergelijke van de afdelingen in sommige gevallen gecomplementeerd met delen, die ter kennisgeving naar het hoofdbestuur waren opgestuurd. Dit gebeurde omdat het organisatorisch gezien op dat niveau het meest juist was om deze archivalia te bewaren. Volgens afspraak zijn dubbelen van de periodieken Sportkroniek, De KNVB-er, Neerlands Voetbal en Voetbal-Totaal na afloop van de inventarisatie ten behoeve van de eigen organisatie geretourneerd naar de KNVB te Zeist. Verder werden alle dubbelen van periodieken van de afdelingen verwijderd. Er werden tijdens de inventarisatie geen stukken aangetroffen, die voor vernietiging in aanmerking kwamen ( Zie voor een historisch overzicht van de sportjournalistiek: inv.nr. 1039, p. 96-101. ).

In 1999 werden ook de afdelingsarchieven vanuit Nijmegen naar Den Haag overgebracht. Voordat hiertoe werd overgegaan had een aantal vrijwilligers zich met het schonen en globaal inventariseren bezig gehouden. Het voor een groot deel in archiefdozen verpakte bestand was voornamelijk op niveau van series als notulen en periodieken ontsloten. De aanduidingen hiervan waren op etiketten vermeld. Enkel van het archief van het afdelingsarchief van Friesland is bekend, dat dit in 1994 werd geschoond ( Brief van de met de ordening van het archief belaste werkgroep van de afdeling Friesland aan het afdelingsbestuur d.d. 24 januari 1995. Zie: objectdossier van de KNVB. ). Van deze afdelingsarchieven inventariseerden A.S. Fris en F. van Dijk het archief van Haarlem respectievelijk de afdelingsarchieven van Drenthe en Gouda. W.J. Graat deed hetzelfde met de overige veertien afdelingsarchieven. Dit gebeurde onder leiding van Kaajan, die inmiddels de leiding van het project had gekregen. Tijdens de inventarisatie van de afdelingsarchieven werden veel dubbelen aangetroffen. Deze bestonden voor een niet onbelangrijk deel uit de door de KNVB uitgegeven periodieken, waarop elke afdeling een abonnement had. Zoals vermeld complementeerden deze hiaten in de series van het hoofdbestuur. Verder bestond deze uit dubbelen van eigen afdelingsuitgaven van allerlei soort. Op deze wijze kon ongeveer 30 meter apart worden gezet. Er werd tijdens de inventarisatie van deze bestanden al evenmin iets vernietigd.

Eind 2001 zocht de archivaris van de KNVB, R. van Dam, opnieuw contact met het Nationaal Archief (sinds 2002 Nationaal Archief genaamd). Dit in verband met het feit dat er in het Bondsgebouw te Zeist een aanzienlijke aanvulling op het archief van het Hoofdbestuur was aangetroffen. Bij de overdracht daarvan werd een globale lijst van deze stukken meegeleverd. Tegelijk werden meer recente afleveringen van periodieken van verschillende afdelingen, die bij de KNVB waren binnengekomen, als aanvulling meegestuurd. Deze werden evenals bij de eerste bewerking om praktische redenen zoveel mogelijk bij de desbetreffende afdelingen geplaatst. Het archief van de afdeling Haarlem werd uitgebreid met een aantal recente notulenboeken, jaarverslagen en adresboeken. Tenslotte had de afdeling Limburg inmiddels zijn afdelingsarchief bij de KNVB ingeleverd. Voordien had men zelf het eigen archief al beschreven. Tijdens de bewerking is dit waar nodig gedetailleerder gebeurd, terwijl de inventarisnummers op dezelfde wijze zijn geordend als dat bij de andere afdelingen was gedaan. De bewerking van dit supplement gebeurde hoofdzakelijk in 2002 door de vroegere projectleider Kaajan. Door tijdgebrek werd dit pas in het daarop volgende jaar geheel afgerond.

In 2004 werd nog een supplement toegevoegd aan de documentatie van de afdeling Amsterdam. Het jaar daarop droeg de afdeling Amsterdam alsnog het gehele afdelingsarchief aan de KNVB over. Het archief, waarvan de eerste drie decennia helaas bijna geheel ontbreken, werd dat zelfde jaar nog volgens het gebruikelijke schema geïnventariseerd. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande ordening. De systematiek van het afzonderlijk bergen van de communiqués werd met terugwerkende kracht voor de gehele inventaris doorgevoerd. Tijdens de bewerking werden in principe de exemplaren waarvan twee of meer aanwezig waren verwijderd. Soms gebeurde dit niet wanneer er aanvullende informatie op een dubbele stond, die niet op het officieel ondertekende stuk stond. Omdat het onduidelijk is waarom een fragment van het archief van H.R.V.C. in dit bestand aanwezig was, werd dit als gedeponeerd archief opgenomen. Het notulenboek van de afdeling Noord-Holland werd daarentegen bij de bestaande rubriek van deze afdeling ingevoegd.

Verder werd in 2005 een zeer uitgebreide aanvulling op het archief van de afdeling Gouda aan het Nationaal Archief ter bewerking aangeboden, waaronder het oudste notulenboek uit 1905. Met name de rubriek "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen" werd dientengevolge met enkele nieuwe subrubrieken uitgebreid, terwijl bestaande rubrieken als notulen en jaarverslagen werden gecomplementeerd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geacht Nat. archief,
Ik vond in het nalatenschap van mijn vader (Jacobus Johannes Bolland geb. 1901 Den Haag) het volgende blauw-gaemailleerdee speldje, een witte schuine band van links onder naar rechts boven met in gouden hoofdletters K.N.E.B. Het speldje is boven en opzij iets ingedeukt. In het blauwe veld li. bov. staat een kroontje. in het blauwe veld re. ond. staat een geveterde bal (hand of voetbal) Volgens de Kon. Biblioth. zou het een speldje zijn van de in 1920 opgerichte voetbal en sportcl. van de Konkl. Nederl. Edelmetaal Bedrijven , van Kempen , Begeer en Vos. Men moest echter om lid te worden geemployeerd zijn bij deze bedrijven. Daar mijn grootvader of ov.gr. vader Zilversmid was zou mijn vader bij deze ver. lid geweest kunnen zijn. Kunt u mij hierover enige mededelingen doen. Met vr..groet H.R. Bolland
Reeds geinformeerd bij:
service@ kempen-begeer.nl/ Speldjes museum/ info@begeer.nl/ KNVB
www.kb.nl/ receptie@van veluwe.nl/ gemeentearchief.den Haag/ bragt@rkd.

Geachte heer Bolland. U reactie is ter afhandeling doorgezet naar de collega's van de afdeling dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het digitaliseren van de ledenlijsten. Echter, sedert gisteren krijg ik geen ledenlijst meer te zien. Als ik op de link voor een bepaald seizoen druk kom ik weer terug bij de pagina met alle seizoenen ledenlijsten.

Als het wel werkt is het zoeksysteem beneden de maat. Als ik op een individuele scan ga staan komt er een geel kadertje met wat letters en een heleboel cijfers tevoorschijn. Pas als ik dan klik kan ik zien van welke vereniging ik de ledenlijst te pakken heb.

Sommige seizoenen hebben wel meer dan 400 scans. Het werkt bijzonder ongelukkig als ik die allemaal individueel moet openen om te zien welke vereniging het betreft. Er zit namelijk niet echt een logische alfabetische of chronologische volgorde in.

Het zou wel zo handig zijn om bij elk seizoen een lijstje te voegen welke vereniging op welke scans terug te vinden is. Ik heb voor mezelf 1899/00 al gedaan.

Met vriendelijke groet,

Laszlo Scheltens

Heeft iemand informatie voor mij over de Abcouder voetbalvereniging ASC'37?

Geachte heer van Dam,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben op zoek naar mijn opa, Ferdinand Jan Koens (Ferrie Koens), hij speelde voor DWS in Amsterdam, waarschijnlijk tussen 1915 en 1930.

Ik hoop dat u iets kunt vinden.

Met vriendelijke groet,

Ferrie Koens

Heb een vraag het is lang geleden maar in 1971 ( 24-01-1971 ) speelde FSC thuis tegen SC Cambuur uitslag 3-0 wie was in die wedstrijd de Scheidsrechter ?.

Geachte heer,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

In het seizoen 1957-1958 speelde Sittardia uit tegen Helmondia''55 ( KNVB-Beker ) uitslag 3-2. Wie scoorde de doelpuntenmakers voor Sittardia ? en wat was de ruststand in die wedstrijd. In de krantenarchief stond geen statistiek vermeld en in het Limburgsdagblad was er geen wedstrijdverslag vermeld. Ben namenlijk een Fortuna verzamelaar.

Geachte heer Smid,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek twee opstellingen van Fortuna Sittard seizoen 1995-1996 KNVB-Beker MVV-Fortuna Sittard ( 12-08-1995 ), en Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard ( 28-11-1995 ).

Beste Ger,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek archiefmateriaal van de voetbalvereniging FC Boswinkel uit Enschede; in de jaren 70 en 80 speelde onze plaatselijke trots in Holten (Blauw Wit '66) ieder jaar tegen deze club. Wie heeft gegevens, met name wedstrijdgegevens?

Geachte heer de Leeuw van Weenen,

Uw vraag is vraag doorgestuurd naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,
Wie kan mij helpen in het verzamelen van de gegevens van de finalewedstrijden om de distriktbeker (alle regio's).
Ik zoek de datum, de teams, de uitslag en waar de finale is gespeeld.
mvg
Adrie Franssen.

Geachte heer Franssen,

Uw vraag is doorgestuurd naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,

Ik ben op zoek naar de eindstanden van SV Dalfsen (voor 1963 nog onder de naam AVV) tussen 1942 en 1962. De vereniging speelde in die periode onder de Zwolsche Voetbalbond. Wellicht kunnen jullie hier bij helpen?

Met vriendelijke groet,
Steve Oosterkamp
SV Dalfsen

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: