gahetNA in the National Archives

Rotterdamsche Bank

2.18.33
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.18.33
Author: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Periode:

1755-1985
merendeel 1863-1964

Omvang:

95.00 meter; 2839 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen en van de driectie, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig.

Archiefvormers:

  • Rotterdamsche Bankvereeniging NV, 1911-1947
  • Rotterdamsche Bank NV, 1947-1964

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Bronnen en literatuur
ABN AMRO, de historie. Publicatie van ABN AMRO Historisch Archief (Amsterdam 1993)Adam, H.B.N.B. 'Een kader voor de inventarisatie van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 1-11 Banktermen. Publicatie Algemene Bank Nederland NV, (Amsterdam 1987) Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992)Beijen, J.W. Het spel en de knikkers; een kroniek van vijftig jaren, (Rotterdam 1968)Berg, L. 'Lijst der voornaamste handelshuizen in Amsterdam en Rotterdam in het jaar 1800', Economisch-historisch jaarboek, 6 (1920) 265-Betzold, W. Offener Brief an die Herren Actionäre der Rotterdamer Bank, (Parijs 1869) Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Publicatie Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, (Rotterdam 1986)Binnerts, S.G. Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons munt- en bankwezen, (z.p. 1921)Boeschoten, W. Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990, (Amsterdam 1992)Blom, J.C.A. Inventaris van de archieven van de firma's Ketwich & Voombergh (1742) 1762-1945 en Labouchere, Oyens & Co 1881-1913 gevestigd te Amsterdam, (Amsterdam 1987)Boissevain, G.M. 'Bankwezen I: Amsterdamsche Bankinstellingen', in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld (Leiden 1910) 811-828Brevet, F.J. 'De effectenbeurs te Rotterdam en haar einde', Rotterdamsch Jaarboekje (1978)Brink, J.R.M. van den. 'Concentratie en schaalvergroting in het Nederlandse bankwezen', Bank- en Effectenbedrijf, (1968)Brink, J.R.M. van den. 'Bankwezen en concentratie. Samenvatting van een inleiding ter gelegenheid van de landelijke economenconferentie 1969 gehouden te Amsterdam', Bank- en Effectenbedrijf, (1969)B[rinkgreve], G. 'De bankgebouwen in de stad' Heemschut, 43 (1966) 126-134Broeke, W. van de. 'Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrijfsleven, 1890-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 154-171Brugmans, I.J. Begin van twee banken 1863, [Leiden 1963]Buist, M.G. 'Banken en industriële revolutie', in: H. Baudet en H. van der Meulen (ed.), Kernproblemen der economische geschiedenis, (Groningen 1978) 215-227Buist, M.G. 'Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10 (Haarlem 1981) 289-322Camijn, A.W.J. Samen effectief. Opkomst, bloei en overgang van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam, (Rotterdam 1987)Crena de Iongh, D. 'Samenwerking tussen banken en industrie', De Ingenieur, 11 (1929)Dijk, H. van. Rotterdam 1810-1880, (Schiedam 1976)Eeghen, I.H.van. 'Het huis Keizersgracht 706 en zijn bewoners', Jaarboek of Maandblad Amstelodamum .. 124-143Eisfeld, C. Das Niederländische Bankwesen, ('s-Gravenhage 1916) 1-2Ende, J.C.M. van den, Wijnberg, N.M. en Wit, W.O. de. 'De invloed van systematic en scientific management op de besluitvorming in dienstverlenende ondernemingen', Management en Organisatie 53-3 (1999) 7-25Everwijn, J.C.A. Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, ('s-Gravenhage 1912)Frederiks, J.G. 'Gebouw Rotterdamsche Bank', Rotterdamsch Jaarboekje, (1894) 193-202 Gebouw Boompjes 77. Uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Rotterdamsche Bankvereeniging op 1-10-1938. Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan der Rotterdamsche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging: 1863-1913. Publicatie van de Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1914)Geljon, P.A. De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914, (Amsterdam 2005)Gerwen, J.L.J.M. van. Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 19e en 20e eeuw. Publicatie NEHA, (Amsterdam 1986)Goddard, J.R. 'Over het bank- en credietwezen in Rotterdam', in: E.O.H.M. Rüempol (ed.), Gedenkboek 1328-1928, (Rotterdam 1928)Godvliet, H.M. Rotterdamsche Bank thans Rotterdamsche Bankvereeniging, 1 october 1863-1943. Typoscript, (z.p. 1943)Graaf, Ton de. 'Bankers and Shipowners: Interests and Influence of Banks in the Maritime World (1870-1964)', in: L.M. Akveld, F.R. Loomeijer and M. Hahn-Pedersen, Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rotterdam 1997. Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie, 13 (Esbjerg 2002) 163-190Graaf, T. de en Mobron, J.J. 'Bankiers en reders: belangen en invloeden op maritiem gebied (1870-1964)', in: K. Davids, T. de Graaf en Y. van Meer, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14 (1995) 63-107Halff, J. Mijn ervaringen met de Robaver en de vrijmetselarij, (z.p. 1939)Harthoorn, P.C. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland voor de concentratie, (z.p. 1928)Hartman jr., W.J. Amsterdam als financieel centrum, een beschrijvende, critische en vergelijkende studie, (z.p. 1937)Hengel, A.J. van. 'Opmerkingen over de rol der handels (of algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing', Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 6 (1929)Hijma, B. Inventaris van de archieven van de Centrale Verzekeringen N.V., voorheen N.V. De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, te 's-Gravenhage (1902) 1904-1985, (Amsterdam 1993)Hinsberg, M. Repliek aan Mr. M. Mees, naar aanleiding van zijn Open brief aan mr. P.F. Hubrecht over de commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1864)Hinsberg, M. Open brief aan de aandeelhouders der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1867)Hirschfeld, H.M. Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen, (Roermond 1925)Hirschfeld, H.M. Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, (z.p. 1922)'100 jaar Rotterdamsche Bank 1863-1963', De Tikker, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank, jrg. 7 (1963)Holtrop, M.W. 'Geld- en bankwezen', in: F. Beelaerts van Blokland (ed.), Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (Amsterdam 1953) 332-342Hubrecht, P.F. 'De commanditaire deelneming in de Rotterdamsche Bank', De Economist, (1864) bijblad 302Jong, A.M. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Deel I. De Nederlandsche Bank van 1814-1864. Deel II-IV. De Nederlandsche Bank van 1864-1914, (Haarlem 1930, 1967)Jonge, J.A. de. 'Het economisch leven in Nederland 1844-1873; Bankwezen en Handel', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Bussum 1977) 68-70. Idem 1873-1895, Bankwezen, AGN 13 (Haarlem 1978) 51-52. Idem 1895-1914, Bankwezen, AGN, 13 (Haarlem 1978) 272-274Jonker, J. 'Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 158-190Jonker, J. 'Spoilt for Choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital market 1900-1940', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson (eds.), The evolution of financial institutions and markets in twentieth-century Europe, (Aldershot 1995) 187-208Jonker, J.P.B. 'Lachspiegel van de vooruitgang. Het historiografische beeld van de Nederlandse industriefinanciering in de negentiende eeuw', NEHA-Bulletin, 5 (1991) 5-23Jonker, J.P.B. Merchants, Bankers, Middlemen; the Amsterdam money market during the first half of the 19th century, (Amsterdam 1996)'Jubileum Rotterdamsche Bankvereeniging', Wereldkroniek, 27 (1913) 445Kämper-Attema, M. en H.H. Vleesenbeek Mees en Chabot, Twee kassiers te Rotterdam. Een bijdrage tot de geschiedenis van de financiële infrastruktuur van de stad Rotterdam 1850-1914, (Rotterdam 1986)Karsten, C.F. 'Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken', Bank- en Effectenbedrijf, (1955-1)Kiliani, R. Die Groszbanken-Entwicklung in Holland, (Leipzig 1923)Klein, P.W. 'Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 36 (1973) 131-145Krevel, J.H.A.H. van. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Een onderzoek naar de financiering van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij & de Rotterdamsche Lloyd 1870-1920, 2 dln. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1995)Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, (Amsterdam 1992)Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, dl. II A en B (Amsterdam 1996)Langenhorst, J.F. Geschiedenis van het Nederlandsche Bankbedrijf van 1814 tot heden, (Amsterdam 1923)Leeuwen, W. van en Smit, J. 'Banken in Amsterdam', De Sluitsteen. Tijdschrift voor negentiende- en twintigste-eeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 12 (1996)Leur, W.J. de en Schoone, F.A.M. Tentoonstelling: Pincoffs en de Rotterdamse havens. Uitgave Gemeentearchief Rotterdam, (Rotterdam 1979)Loos, J.C.W. De Rotterdamsche Catastrophe, (Rotterdam 1877)Lugt, J.A. van der. Economische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en industriële financiering. De verbreiding van de crédit mobilier-gedachte in Nederland, 1856-1873. Doctoraalscriptie Economie en Geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1997)Manschot, H.J. 'Het Nederlandse bankwezen. Concentratie en binnenlandse expansie, meer speciaal sedert 1945', Maandschrift Economie, (1960) 559- Mededelingen aan heeren deelhebbers in de Rotterdamsche Bank van de interimaire directie, (Rotterdam 1869) Mededeelingen over de concessieaanvraag voor Binnenlandsche Spoorwegen door de Rotterdamsche Bank C.S., [Rotterdam 1875]Mees, M. De commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank. Open brief aan Mr. P.F. Hubrecht, (Rotterdam 1864)Mees, M. Nog een woord over de commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1864)Mensema A.J. Inventaris van de archieven van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank N.V., (1796) 1861-1964 (1984). Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel nummer 59, (Zwolle/Amsterdam 1996)Mews, Y. De financiering van de industrialisatie in de Lage Landen: een werkstuk over het investeringsbankwezen, Niet gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1988)Mijland, H.J.M. Documentkennis der financiële administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg-20e eeuwse bedrijfsadministraties, (Utrecht 1978)Mobron, J.J. Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse binnenstad, 1860-1970. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 2003)Mobron, J.J. Banking in the City. Centre Bank Buildings in Amsterdam 1860-1970, (Amsterdam 2006)Mobron, J.J. en Meihuizen, J. De geschiedenis van de gedecoreerde glasramen 1863-heden, [Rotterdam 2001] Nederlandsch-Indische Handelsbank 1863-14 juli-1913. Uitgave ter herdenking van het vijftigjarig bestaan der Nederlandsch-Indische Handelsbank, (Amsterdam 1913) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.; gevestigd te Amsterdam 1863-14 juli 1938, (Amsterdam 1938)Nierop, A.H. van en Baak, E. De Nederlandse naamloze vennootschappen, (Zwolle 1900- )Nierop, H.A. van en Jongman, C.D. Schets van het bankwezen, (Haarlem 1930). Heruitgegeven als Schets van het bankwezen in Nederland, (z.p. 1965)O[ldenkott], B. Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank in hoofdstukken door B.O., (Rotterdam 1869)O[ldenkott], B. 'Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank in hoofdstukken (1863-1880). Tweede Stuk', Potloodstreepjes van Revidivus 5 & 6, (Leiden 1879)Oosterwijk, B. Haven-Adel aan de Maas. Frans Swarttouw - Willem Ruys - Philippus van Ommeren - William H. Müller - Anthony Veder - Jhr. Otto Reuchlin, (Rotterdam 1997)Oosterwijk, B. Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs 1827-1911. Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw. Nederlands grootste fraudeur aller tijden, (Rotterdam 1979)Posthumus, N.W. 'Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse groot-industrie (II)', Economisch-Historisch Jaarboek, 11 (1925) 175-179Renooij, D.C. De Nederlandse emissiemarkt van 1904 tot 1939, (Amsterdam 1951)Renooij, D.C. 'Structuurveranderingen in het Nederlandse algemene bankwezen en de monetaire politiek', De Economist, (1961) 753-774Ridder, P. de. In balans? Een onderzoek naar de Nederlandse bancaire sector tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet gepubliceerde scriptie Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1999)Riemens, H. De financiële ontwikkeling van Nederland, (Amsterdam 1949)Roos, F. de. De algemene banken in Nederland, (z.p. 1958). Heruitgegeven als Roos, F. de en Renooij, D.C. De algemene banken in Nederland, (Leiden/Antwerpen 1980) Rotterdamsche Bankvereeniging Rotterdam-Amsterdam. Album ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Rotterdamsche Bankvereeniging, [Rotterdam 1914] Rotterdamsche Bankvereeniging Rotterdam-Amsterdam-The Hague, (Rotterdam 1924)Scheer, P. 'Schoon schip maken of stilzwijgen. Hoe gaan bedrijven om met hun eigen oorlogsverleden', Forum, opinieblad VNO-NCW no. 9, jrg. 11 (2005) 36-40Schipper, J.J.M., Schotsman, R.J., Wijtvliet, C.A.M. Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging, 1949-1989. NIBE-bankhistorische reeks nr. 6, (Amsterdam 1989)Schneider, A.M. Het vestigingsbeleid van banken in Nederland. Doctoraalscriptie economie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1984)Scholte, A.H. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1915-1949. Doctoraalscriptie economische-sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989)Scholte, A.H. 'Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 170-190Seenus, R. van. Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandse bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918, (Amsterdam 1945)Snijdelaar, T. 'Pioniers in geldzaken', Vrouw en bedrijf, 8 (1993) 40-42Sternheim, A. Het bankwezen in Nederland, ['s-Gravenhage 1925]Straub, S. Inventaris van het archief van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, vanaf 1950 Nationale Handelsbank (1857) 1863-1964 (1972), (Weesp 2008) Ten geleide; Rotterdamsche Bank N.V. Rotterdam. Introductieboekje voor nieuwe personeelsleden, [Amsterdam/Rotterdam 1956-1959] Ten geleide bij uw indiensttreding bij de Rotterdamsche Bank N.V. Rotterdam, [Rotterdam 1950-1953]Teuling, A.J.M. den. 'Het inventariseren van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 12-33Teychiné Stakenburg, A.J. Beeld en beeldenaar Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele, (Rotterdam 1979)Tielhof, M. van. Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel, (Amsterdam/Antwerpen 2003)Tielhof, M. van. 'The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish assets in the Netherlands', Financial History Review, 12.1 (2005) 87-108Tienhoven, J.P. van. 'Bankwezen II: Provinciale banken en bijzondere kredietinstellingen', in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 829-843Tienhoven, J.P. van. Industrie en banken. De handel volgt de banken, ('s-Gravenhage 1917)Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren van de bezetting, ('s-Gravenhage 1946) Van Oss' Effectenboek, (Groningen 1903-1977/78 )Verloren. P. 'Overzicht der werkzaamheden van eenige Nederlandsche Crediet-instellingen', Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, (1866) 6 e.v.Verrijn Stuart, G.M. 'Het bankwezen', in: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, (z.p. 1939) 357 e.v.Verrijn Stuart, G.M. Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën, (Wassenaar 1923)Verrijn Stuart, G.M. Geld, crediet en bankwezen, ('s-Gravenhage 1956)Vries, Joh. de. 'De bank in historisch perspectief', Amstelodanum, (1991-3) 61-68Vries, Joh. de. De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw, (Haarlem 1977)Vries, Joh. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Visserings tijdvak 1914-1931, (Amsterdam 1989)Vries, Joh. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam 1994)Vries, Joh. de. 'Het economisch leven in Nederland 1918-1940', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 14 (Haarlem 1979) 102-146Vries, Joh. de. 'Het Nederlandse Financiële Imperium', Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992)Vries, Joh. de. Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse effectenbeurs 1876-1976, (z.p. 1976)Vries, Joh. de, Vroom, W. en Graaf, T. de (eds.). Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999, (Amsterdam 1999)Vries, Joh. de, Vroom, W. and Graaf, T. de (eds.). Worldwide banking. ABN AMRO Bank 1824-1999, (Amsterdam 1999)Vries, M. de. Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis, (z.p. 1923)Vries, M. de. Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsch bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876, (z.p. 1923)Werf, D.C.J. van der. De Bond, De Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814. NIBE-bankhistorische reeks no. 5, (Amsterdam 1988)Werf, D.C.J. van der. Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964, (Amsterdam 1999)Werf, D.C.J. van der. 'The two Dutch bank mergers of 1964: the creation of Algemene Bank Nederland and Amsterdam-Rotterdam Bank', Financial History Review, 6 (1999-1) 67-84Werf, D.C.J. van der. 'De organisatie van en het toezicht op het bankwezen en de effectenhandel in de provincie, 1815-1975', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 172-187Werf, D.C.J. van der en Vries, Joh. de. 'De modernisering van de Friese economie door de Nederlandsche bank en de Friese kassiers van 1865 tot 1919', in: H. Diederiks e.a. (ed.). Het Platteland in een veranderende wereld, (Hilversum 1994) 235-253Westerman, W. 'Het vijftigjarig bestaan der Rotterdamsche Bank', Rotterdamsch Jaarboekje, (1914) 45-50Westerman, W.M. De concentratie van het bankwezen, ('s-Gravenhage 1919)Westerman, W.M. 'Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijfentwintig jaren', in: W.G. de Bas (ed.). Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 september 1923 (Voorschoten 1923) 477-486Wierema, H. Arbeidsverhoudingen in het bankwezen. Een kritische anlyse, (Nijmegen 1979)Wiersma, G. 'Vrouwenbank: nog steeds geen overbodige luxe', Het Financieele Dagblad, 21/23 juni 1997Wijnand, J.H. Het bankwezen in Nederland, (Amsterdam 1944)Wijtvliet, C.A.M. Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914. Dissertatie Katholieke Universiteit Brabant, (z.p. 1993)Wijtvliet, C.A.M. 'De moeizame start van het Nederlands Algemene Bankwezen', Bank en Effectenbedrijf, (1987) 227-229Wijtvliet, C.A.M. 'Rotterdamsche Bank nam het voortouw', Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 250-252Wijtvliet, C.A.M. 'Reactie van de Amsterdamsche Bank op de expansie van Robaver', Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 298-302Wintersteijn, M.C. Banken, haar boekhouding en organisatie, (Leiden z.j.)Wit, O. de, Wit, D. de en Ende, J. van den. The emergence of a new regime: management and office mechanization in Dutch banking in the 1920's;. Paper for the Annual SHOT Meeting (London 1996)Wit, O. de en Ende, J. van den. 'The Emergence of a New Regime: Business Management and Office Mechanisation in the Dutch Financial Sector in the 1920s', Business History, 42-2 (April 2000) 87-118Wit, O. de en Ende, J. van den. 'Het kantoor in een stroomversnelling na de Tweede Wereldoorlog', in: E. van Oost e.a. (red.). De gemechaniseerde administratie, 1880-1940, (Den Haag 1998) 18-65Wit, O. de en Ende, J. van den. 'Het gemechaniseerde kantoor, 1914-1940', in: J.W. Schot e.a. (red.). Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, 1 (Zutphen 1998) 237-269Wit, W.O. de en Hermans, J., m.m.v. A.A. Albert de la Bruhèze, 'De Rotterdamsche Bank en de effectenhandel: integratie en innovatie', in: J.W. Schot e.a. (red.). Techniek in Nederland in de Twintigste Eeeuw, deel V. Transport en Communicatie, (Zutphen 2002) 191-194Wormser, M. Een blik in het verleden en in de toekomst der Rotterdamsche Bank, (z.p. 1863)W[ormser], M. Mijn gevoelen over de Rotterdamsche Bank, (z.p. 1868)Zappey, W.M. 'Bankgeheimen. Enkele opmerkingen over Nederlandse Bankgeschiedenis', in: W.J. Wieringa. Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de 19e en 20ste eeuw, (Alphen aan den Rijn 1967) 299-311Zweeden, A.F. van. 'Schetsen uit de geschiedenis van de Rotterdamsche Bank', Jaarverslag Rotterdamsche Bank, 100 (1962) 22-51

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

In mijn bezit zijn enkele bescheiden uit de nalatenschap van Mej. J. Willemsteyn uit Ridderkerk die vanaf 1930 gewerkt heeft op het kantoor van de Rotterdamsche Bank in Ridderkerk, en begonnen is op het kantoor aan de Molendijk, waar zij de bank door de oorlog heeft geloodst. Op 1 januari 1955 werd zij benoemd tot Algemene Procuratiehoudster en werd daarmede de eerste vrouwelijke procuratiehoudster van een bank in Nederland. Dit laatste heb ik niet in de stukken kunnen terugvinden, maar gold in de familie als een feit.

Naast haar arbeidsovereenkomst en krantenknipsels bij haar 25-jarig jubileum kwam ik een Reisverslag tegen uit 1946 van een reis naar Denemarken, aangeboden door de Directie van de Bank aan medewerkers. Het is een mooi document uit die tijd.

Mocht u in het e.e.a. geïnteresseerd zijn dan wil ik u deze stukken graag toesturen.

Met vriendelijke groet,

Mw. H. van der Staay-Stip

(Mw. Willemsteyn was de tante van mijn man)

Geachte mevrouw van der Staay-Stip,

Uw reactie zal onder de aandacht worden gebracht van onze collega's van de afdeling collectie beheer. Een collega van die afdeling neemt zo spoedig mogelijk per mail contact met u op om de eventuele mogelijkheden met u te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Wie heeft er informatie over het glas in lood dat in het pand van de Roterdamche Bankvereenigin aan de Kneuterdijk 8 in den Haag heeft gezeten?
Ik heb namaelijkeen aantal glas-in-lood ramen waarvan beweert wordt dat zij uitditpand komen.
Ik zou graag willen weten; waar hebben deze ramen gezeten, wie heeft ze gemaakt, wat beelden ze uit, en wie is de ontwerper.

Wellicht zijn er nog foto's waar "per ongeluk" de ramen op staan?

Met vriendelijke groet,
Goos Vreugdenhil

Geachte heer Vreugdenhil,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u ook iets aan de informatie op deze pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Mertens

Ook kan het Haags Gemeente Archief u vast van dienst zijn. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/haags-gemeentearchi...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: