gahetNA in the National Archives

Rotterdamsche Bank

2.18.33
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.18.33
Author: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Periode:

1755-1985
merendeel 1863-1964

Omvang:

95.00 meter; 2839 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen en van de driectie, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig.

Archiefvormers:

  • Rotterdamsche Bankvereeniging NV, 1911-1947
  • Rotterdamsche Bank NV, 1947-1964

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

Zoals vermeld kende het hoofdkantoor, in ieder geval voor wat betreft de periode waaruit de grote meerderheid van de in deze inventaris beschreven archivalia dateert, een structuur met een aantal relatief autonome onderdelen. Dit waren de hoofdkantoorlokaties te Rotterdam en Amsterdam, en tijdelijk de Provinciale Centrale te 's-Gravenhage. Met name de bank te Amsterdam nam een eigen positie in. De Provinciale Centrale werd in 1949 ondergebracht in het hoofdkantoor te Rotterdam, waardoor een aantal functies van de bank Rotterdam en de Provinciale Centrale werden samengevoegd.

Een hoofdindeling van de inventaris gebaseerd op deze onderdelen ligt dus voor de hand, en zou uit archieftechnisch oogpunt misschien ook het meest juist zijn geweest. Om een aantal redenen is echter van een dergelijke indeling afgezien. Ten eerste vanwege het feit dat de diverse bestanden verspreid over diverse depots werden aangetroffen zonder aanduiding van de herkomst. In de meeste gevallen was die herkomst via mondelinge overlevering of uit de aard van de stukken wel te achterhalen, maar voor een relatief grote groep stukken was dit onmogelijk. Een indeling op bedrijfsonderdeel zou dus òf het nodige gokwerk, òf een grote restgroep hebben opgeleverd. Een tweede reden is het fragmentarische karakter van de per onderdeel overgeleverde bestanden. Van de drie genoemde afzonderlijke onderdelen zijn in alle gevallen slechts van enkele afdelingen bestanden overgeleverd. Indeling op bedrijfsonderdeel zou drie zeer gemankeerde archiefjes hebben opgeleverd. Anderzijds zouden dubbele series opgenomen moeten worden (jaarverslagen, in meervoud opgemaakte notulen). Ten derde is er de gedeeltelijke integratie van afdelingen van met name de bank Rotterdam en de Provinciale Centrale na 1949. Waar dit nuttig en mogelijk was, is op rubriekniveau wel een splising aangebracht; dit is bijvoorbeeld het geval bij de correspondentie en het kredietbedrijf.

Verder is bij de indeling afgezien van een indeling naar organisatie (afdelingsstructuur) en gekozen voor een ordening naar functies. Deels vloeit dit voort uit de bovenomschreven keuze; de afdelingsstructuur van de bedrijfsonderdelen was niet in alle gevallen identiek. Een reden was verder de herhaaldelijke reorganisatie van de afdelingsstructuren door de groei van de instelling, hergroepering van functies etc., met name in de laatste decennia. Keuze voor de structuur van een bepaald moment zou voor nodeloos ingewikkelde indelings- en plaatsingsproblemen hebben gezorgd. Verder zouden in bepaalde gevallen stukken betreffende eenzelfde zaak over meerdere rubrieken verspreid zijn geraakt, vanwege de bemoeienis van meerdere afdelingen met de betreffende zaak. Tenslotte geldt ook hier het relatief grote aantal 'zwevende' los aangetroffen stukken waarvan de herkomst onduidelijk is, en die bij een indeling naar functie makkelijker zijn onder te brengen. Overigens is in het inventarisschema de organisatiestructuur van de bank in grote lijnen natuurlijk wel terug te vinden, omdat de grootheden afdeling/functie(s) in veel gevallen op natuurlijke wijze samenvloeien.

De dossiers voortgekomen uit de verplichtingen van de bank naar aanleiding van besluiten inzake vijandelijk vermogen en rechtsherstel in en na de Tweede Wereldoorlog zijn vanwege hun specifieke karakter bij elkaar onder één rubriek geplaatst, hoewel ze inhoudelijk bezien mogelijk over verschillende andere rubrieken verspreid hadden kunnen worden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

In mijn bezit zijn enkele bescheiden uit de nalatenschap van Mej. J. Willemsteyn uit Ridderkerk die vanaf 1930 gewerkt heeft op het kantoor van de Rotterdamsche Bank in Ridderkerk, en begonnen is op het kantoor aan de Molendijk, waar zij de bank door de oorlog heeft geloodst. Op 1 januari 1955 werd zij benoemd tot Algemene Procuratiehoudster en werd daarmede de eerste vrouwelijke procuratiehoudster van een bank in Nederland. Dit laatste heb ik niet in de stukken kunnen terugvinden, maar gold in de familie als een feit.

Naast haar arbeidsovereenkomst en krantenknipsels bij haar 25-jarig jubileum kwam ik een Reisverslag tegen uit 1946 van een reis naar Denemarken, aangeboden door de Directie van de Bank aan medewerkers. Het is een mooi document uit die tijd.

Mocht u in het e.e.a. geïnteresseerd zijn dan wil ik u deze stukken graag toesturen.

Met vriendelijke groet,

Mw. H. van der Staay-Stip

(Mw. Willemsteyn was de tante van mijn man)

Geachte mevrouw van der Staay-Stip,

Uw reactie zal onder de aandacht worden gebracht van onze collega's van de afdeling collectie beheer. Een collega van die afdeling neemt zo spoedig mogelijk per mail contact met u op om de eventuele mogelijkheden met u te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Wie heeft er informatie over het glas in lood dat in het pand van de Roterdamche Bankvereenigin aan de Kneuterdijk 8 in den Haag heeft gezeten?
Ik heb namaelijkeen aantal glas-in-lood ramen waarvan beweert wordt dat zij uitditpand komen.
Ik zou graag willen weten; waar hebben deze ramen gezeten, wie heeft ze gemaakt, wat beelden ze uit, en wie is de ontwerper.

Wellicht zijn er nog foto's waar "per ongeluk" de ramen op staan?

Met vriendelijke groet,
Goos Vreugdenhil

Geachte heer Vreugdenhil,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u ook iets aan de informatie op deze pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Mertens

Ook kan het Haags Gemeente Archief u vast van dienst zijn. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/haags-gemeentearchi...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: