gahetNA in the National Archives

Amsterdamsche Bank

2.18.32
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.18.32
Author: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Periode:

1609-1993
merendeel 1871-1964

Omvang:

258.50 meter; 4243 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig.

Archiefvormers:

  • Amsterdamsche Bank NV, 1871-1964
  • Amsterdamsche Bank NV, Bijbank te Rotterdam, 1917-1967
  • Incasso-Bank NV, 1891-1948
  • Bandar Oliepalmen Cultuur Maatschappij, 1910-1964
  • Bank van Doijer & Kalff NV te Zwolle, 1824-1957
  • Financieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen NV te Amsterdam, 1883-1959
  • Friesche Bank NV te Leeuwarden, 1917-1937

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Bronnen en literatuur
ABN AMRO, de historie. Publicatie ABN AMRO Historisch Archief (Amsterdam 1993)Adam, H.B.N.B. 'Een kader voor de inventarisatie van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 1-11'Amsterdamsche Bankinstellingen, de Amsterdamsche Bank', Boon's Geïllustreerd Magazijn, (1902) 1-10 Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam, Organisatie, (z.p. 1949) Banktermen. Publicatie Algemene Bank Nederland (Amsterdam 1987) Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992) Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Publicatie Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, (Rotterdam 1986)Binnerts, S.G. Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons munt- en bankwezen, (z.p. 1921)Boeijkens, P. Inventaris van de archieven van Wertheim en Gompertz, bankiers en commissionairs ca. 1880-1925. Niet gepubliceerd typoscript, (Amsterdam 1976)Boeschoten, W. Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990, (Amsterdam 1992)Boissevain, G.M. 'Bankwezen I: Amsterdamsche Bankinstellingen', in: H. Smissaert, Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 811-828Breet, E. Dossier 421, de Credietvereeniging gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1853. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989)Brink, J.R.M. van den. 'Concentratie en schaalvergroting in het Nederlandse bankwezen', Bank- en Effectenbedrijf, (1968)Brink, J.R.M. van den. 'Bankwezen en concentratie. Samenvatting van een inleiding ter gelegenheid van de landelijke economenconferentie 1969 gehouden te Amsterdam', Bank- en Effectenbedrijf, (1969)B[rinkgreve], G. 'De bankgebouwen in de stad', Heemschut, 43 (1966) 26-134Broeke, W.van de. 'Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrijfsleven, 1890-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 154-171Brouwer, S. De Amsterdamsche Bank 1871-1946, (Amsterdam 1946)Brouwer, S. 'Mr. Pieter Hofstede de Groot (1870-1951)', Economisch Historisch Jaarboek, 25 (1952) 260 e.v.Brugmans, I.J. Begin van twee banken 1863. Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank, (Leiden 1963)Buist, M.G. 'Banken en industriële revolutie', in: H. Baudet en H. van der Meulen (red.), Kernproblemen der economische geschiedenis, (Groningen 1978) 215-227Buist, M.G. 'Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10 (Haarlem 1981) 289-322 Coöperatieve Middenstands Spaar-en Credietbank Aalten 1915-1950, [Aalten 1950]Cornelissen, I. Opkomst en Ondergang van een Onweerstaanbare Oplichter, Siegfried Wreszynski, een zedenschets, (Amsterdam\Antwerpen 1993) Credietvereeniging 26 maart 1853-1903, [Amsterdam 1903] Credietvereeniging 26 maart 1853-1913, [Amsterdam 1913] Credietvereeniging te Amsterdam. Opgericht 1853, [z.p. 1916]Crena de Iongh, D. 'Samenwerking tussen banken en industrie', De Ingenieur, 11 (1929) Dagelijks Nieuwsbulletin van de Amsterdamsche Bank, voortgezet als AMRO-Nieuwsbulletin, (Amsterdam 1954- )Dijk, W. van. Noorderbank N.V. 1895-1945 , [Alkmaar 1946] Doijer & Kalff 1825-1925, [Zwolle 1925]Eisfeld, C. Das Niederländische Bankwesen, ('s-Gravenhage 1916)Everwijn, J.C.A. Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, ('s-Gravenhage 1912) Gedenkboek T. Goedewaagen en Zonen te Gouda, mei 1849-1949, [Gouda 1949] Gedenkboek ter herinnering aan het vijfentwintigjarig bestaan van het Noordhollandsch Landbouwcrediet: 1887-19 februari 1912, [Alkmaar 1912]Geljon, P.A. De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914, (Amsterdam 2005)Gerwen, J.L.J.M. Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 19e en 20e eeuw. Publicatie NEHA, (Amsterdam 1986)Graaf, T. de en Mobron, J.J. 'Bankiers en reders: belangen en invloeden op maritiem gebied (1870-1964)', in: K. Davids, T. de Graaf en Y. van Meer. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, , 14 (1995) 63-107Graaf, T. de en Mobron, J.J. De bank in Friesland/De bank yn Fryslân. De geschiedenis van ABN AMRO in Friesland/De skiednis fan ABN AMRO yn Fryslân, (Amsterdam 1998)Graaf, T. de. 'Het gebouw van de Amsterdamsche Bank aan de Herengracht', Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, 85-4 (1998) 116-123Gratama, J. 'Het gebouw De Bisschop op den Dam te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad Architectura, 38 (1934) 393-398Harthoorn, P.C. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland voor de concentratie, [z.p. 1928]Hartman jr., W.J. Amsterdam als financieel centrum, een beschrijvende, critische en vergelijkende studie, (z.p. 1937)Hartogh, H.A. 'Mr. F.S. van Nierop 1844-1924', Eigen Haard, 50-7 (1924) 124-126Hengel, A.J. van. 'Opmerkingen over de rol der handels (of algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing', Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 6 (1929)'Het Nieuwe gebouw van de Amsterdamsche Bank', Het Bouwbedrijf, [1927] 155 e.v.Hijma, B. Inventaris van de archieven van De Centrale Verzekeringen N.V., voorheen N.V. De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, te 's-Gravenhage (1902-) 1904-1985. Stichting Beheer Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, werkuitgave 18, (Amsterdam 1993)Hirschfeld, H.M. Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen, (Roermond 1925)Hirschfeld, H.M. Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, (1922)'History of the Incasso-Bank', The Bankers Magazine New York, [1926]Hofstede de Groot, P. 'Van Nierop', De Gids, 1 (1924) 445-448Holtrop, M.W. 'Geld- en bankwezen', in: F. Beelaerts van Blokland, (ed.), Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, (Amsterdam 1953) 332-342Houwink ten Cate, J. De mannen van de daad en Duitsland 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek, ('s-Gravenhage 1995)Houwink ten Cate, J.Th.M. Amsterdam als Finanzplatz Deutschlands (1919-1932). Typoscript, (Utrecht/Mainz 1983)Houwink ten Cate, J.Th.M. Die Niederländisch-Deutsche Beziehungen in der Zwischenkriegszeit (1919-1932). Typoscript, (Mainz z.j.)'In memoriam K.G. Goedewaagen, directeur van de Incasso-Bank', Eigen Haard, 50 (1924) 619-620Jong, A.M. de. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Deel I. De Nederlandsche Bank van 1814-1864. Deel II-IV. De Nederlandsche Bank van 1864-1914, (Haarlem, 1930, 1967)Jonge, J.A. de. 'Het economisch leven in Nederland 1844-1873: Bankwezen en Handel', [Nieuwe] Algememe Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Bussum 1977) 68-76. Idem 1873-1895: 'Bankwezen', AGN 13 (Haarlem 1978) 51-52. Idem 1895-1914: 'Bankwezen', AGN 13 (Haarlem 1978) 272-274'Jongeren wonen in dokterskamer; geschiedenis van het Amro-gebouw' [over het pand van Doijer & Kalff te Zwolle], Woonmagazine. Uitgave van woningbouwvereniging SAVO, 1 (1992-1) 12-15Jonker, J.P.B. 'Lachspiegel van de vooruitgang. Het historiografische beeld van de Nederlandse industriefinanciering in de negentiende eeuw', NEHA-Bulletin 5 (1991) 5-23Jonker, J.P.B. Merchants, Bankers, Middlemen. The Amsterdam money market during the first half of the 19th century, (Amsterdam 1996)Jonker, J. 'Spoilt for Choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital market 1900-1940', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson (eds.), The evolution of financial institutions and markets in twentieth-century Europe, (Aldershot 1995) 187-208Jonker, J. 'Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 158-190Kalff jr., G. en Kalff J.Azn., J. De familie Kalff; stam- en geschiedboek, (Amsterdam 1950)Kalff, J. 'Een provinciaal kassierskantoor in 1865', Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie op 13 mei 1928, [z.p. 1928] 5-23Karsten, C.F. 'Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken', Bank- en Effectenbedrijf, (1955-1)Kiliani, R. Die Groszbanken-Entwicklung in Holland, (Leipzig 1923)Klein, P.W. 'Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw', Economisch- en Sociaal Historisch Jaarboek, 36 (1973) 131-145Krevel, J.H.A.H. van. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Een onderzoek naar de financiering van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij & de Rotterdamsche Lloyd 1870-1920. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht, 2 dln., (Utrecht 1995)Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, (Amsterdam 1992)Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, dl. II A-B, (Amsterdam 1996)Langenhorst, J.F. Geschiedenis van het Nederlandsche Bankbedrijf van 1814 tot heden, (Amsterdam 1923)Leeuwen, W. van en Smit, J. (ed). 'Banken in Amsterdam', De Sluitsteen. Tijdschrift voor negentiende- en twintigste-eeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 12 (1996)Levy, J.A. 'Mr. F.S. van Nierop', Eigen Haard, 37 (1911) 804-808Lugt, J.A. van der. Economische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en industriële financiering; de verbreiding van de crédit mobilier-gedachte in Nederland, 1856-1873. Doctoraalscriptie Economie en Geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1997)Manschot, H.J. 'Het Nederlandse bankwezen. Concentratie en binnenlandse expansie, meer speciaal sedert 1945', Maandschrift Economie, (1960) 559-Mensema A.J. Inventaris van de archieven van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank N.V., (1796) 1861-1964 (1984). Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel nummer 59, (Zwolle/Amsterdam 1990)Mews, Y. De financiering van de industrialisatie in de Lage Landen: een werkstuk over het investeringsbankwezen. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1988)M[ieras], J.P.M. 'Het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad Architectura, XLVIII (1927) 100-103Mijland, H.J.M. Documentkennis der financiële administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg-20e eeuwse bedrijfsadministraties, (Utrecht 1978)Mobron, J.J. Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse binnenstad, 1860-1970. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 2003)Mobron, J.J. Banking in the City. Centre Bank Buildings in Amsterdam 1860-1970, (Amsterdam 2006)Neumeijer, P.H. Historisch overzicht omtrent het hoofdkantoor voor Rotterdam van de Incasso-Bank N.V. gevestigd te Rotterdam 1903-1943. Typoscript, (Rotterdam 1943)Nierop, A.H. van en Baak, E. De Nederlandse naamloze vennootschappen, (Zwolle 1900- )Nierop, H.A. van en Jongman, C.D. Schets van het bankwezen, (Haarlem 1930). Heruitgave als Schets van het bankwezen in Nederland, (z.p. 1965)Nierop, M.A. van. Familiegeschiedenis/familyhistory Van Nierop 1813-2000, (Amsterdam 2000) Ons Jubileum, 1871-1946. Fotoboekje ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Amsterdamsche Bank [Amsterdam 1946]Ouëndag, W.B. 'De Amsterdamsche Bank te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad Architectura, LIII (1932) 425-440Posthumus, N.W. 'Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche groot-industrie (II)', Economisch-Historisch Jaarboek, 11 (1925) 175-179Renooij, D.C. De Nederlandsche emissiemarkt van 1904 tot 1939, (Amsterdam 1951)Renooij, D.C. 'Structuurveranderingen in het Nederlandse algemene bankwezen en de monetaire politiek', De Economist, (1961) 753-774Ridder, P. de. In balans? Een onderzoek naar de Nederlandse bancaire sector tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet gepubliceerde scriptie Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht, [Utrecht 1999]Ridder, P. de. Bankieren tijdens de bezetting. Een onderzoek naar de Amsterdamsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij in de periode 1938-1948. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht, [Utrecht 2000]Riemens, H. De financiële ontwikkeling van Nederland, (Amsterdam 1949)Rijxman, A.S. 'Mr. Frederik Salomon van Nierop 1844-1924', in: Bedrijf en Samenleving, economische-historische studies over Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw aangeboden aan prof. I.J. Brugmans, (Alphen aan den Rijn/Brussel 1967)Rijxman, A.S. A.C. Wertheim 1832-1897, (Amsterdam 1961)Riley, J.C. Pieter Stadnitski and Dutch investment banking, 1770-1815, (Ann Arbor 1972)Roessel, N. van. Piet de Jager. Een Brabantse Rotterdammer, een Amsterdamsche Bankdirecteur, (Helmond, z.j.)Roos, F. de. De algemene banken in Nederland, (1958). Heruitgave met medewerking van D.C. Renooij, (Leiden/Antwerpen 1980)Scheer, P. 'Schoon schip maken of stilzwijgen. Hoe gaan bedrijven om met hun eigen oorlogsverleden', Forum, Opinieblad VNO-NCW, 9, jrg. 11 (2005) 36-40Schelven, A.L. van. Genealogie Van Nierop (Tiel-Hoorn-Amsterdam). Genealogische notities Hartog ('s-Gravenhage-Amsterdam). Typoscript, [Hengelo 1998] Schipper, J.J.M., Schotsman, R.J., Wijtvliet, C.A.M. Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging 1949-1989. NIBE-bankhistorische reeks, 6 (Amsterdam 1989)Schneider, A.M. Het vestigingbeleid van banken in Nederland. Doctoraalscriptie economie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1984)Scholte, A.H. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1915-1949. Doctoraalscriptie economisch-sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989)Scholte, A.H. 'Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 170-190Seenus, R. van. Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandse bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918, (Amsterdam 1945)Sluys, D.M. 'Mr. Frederik Salomon van Nierop', Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, II (1925) 17-26Sternheim, A. Het bankwezen in Nederland, ['s-Gravenhage 1925]Teuling, A.J.M. den. 'Het inventariseren van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad 88 (1984), 12-33Tielhof, M. van. Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel, (Amsterdam/Antwerpen 2003)Tielhof, M. van. 'The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish assets in the Netherlands', Financial History Review, 12.1 (2005) 87-108Tienhoven, J.P. van. 'Bankwezen II: Provinciale banken en bijzondere kredietinstellingen', in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 829-843Tienhoven, J.P. van. Industrie en banken. De handel volgt de banken ('s-Gravenhage 1917)Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren van de bezetting, ('s-Gravenhage 1946) Van Oss' Effectenboek, (Groningen 1903-1977/78 )Veenendaal jr., A.J. 'An example of other people's money. Dutch capital in American Railroads', Business and economic history, XXI (1992) second series, 147-158Veenendaal jr., A.J. 'The Kansas City Southern Railway and the Dutch connection', Business History Review, LXI (1987) 291-316Veenendaal jr., A.J. 'Nederlands kapitaal plaveit de weg van Kansas City naar de Golf van Mexico', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 119-138Vermeulen, F. 'De Amsterdamse familie Wertheim', Ons Amsterdam, 44 (1992) 286-290Verrijn Stuart, G.M. 'Het bankwezen', in: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, [z.p. 1939] 357 e.v.Verrijn Stuart, G.M. Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën, (Wassenaar 1923)Verrijn Stuart, G.M. Geld, crediet en bankwezen, ('s-Gravenhage 1956)'Vijftig jaar Incasso-Bank', De Bank, maandblad voor het personeel van de Incasso-Bank, februari 1941Vries, Joh. de. Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor den Effectenhandel en de Amsterdamse effectenbeurs 1876-1976, (Amsterdam 1976)Vries, Joh. de. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Visserings tijdvak 1914-1938, (Amsterdam 1989)Vries, Joh. de. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam 1994)Vries, Joh. de. 'Het Nederlandse Financiële Imperium', in: Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven, I (Amsterdam 1992)Vries, Joh. de. De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw, (Haarlem 1977)Vries, Joh. de, Vroom, W. en Graaf, T. de (eds.). Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999, (Amsterdam 1999)Vries, Joh. de, Vroom, W. and Graaf, T. de (eds.). Worldwide banking. ABN AMRO Bank 1824-1999, (Amsterdam 1999)Vries, M. de. Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsch bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876, (z.p. 1923)Vries, M. de. Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis, (z.p. 1923)Werf, D.C.J. van der. De Bond, de Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814, NIBE-bankhistorische reeks no. 5, (Amsterdam 1988)Werf, D.C.J. van der. 'De organisatie van en het toezicht op het bankwezen en de effectenhandel in de provincie, 1815-1975', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 172-187Werf, D.C.J. van der. Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964, (Amsterdam 1999)Werf, D.C.J. van der. 'The two Dutch bank mergers of 1964: the creation of Algemene Bank Nederland and Amsterdam-Rotterdam Bank', Financial History Review, 6 (1999-1) 67-84Werf, D.C.J. van der en Vries, Joh. de. 'De modernisering van de Friese economie door de Nederlandsche bank en de Friese kassiers van 1865 tot 1919', in: H. Diederiks e.a. (ed.), Het Platteland in een veranderende wereld. Opstellen aangeboden aan prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, (Hilversum 1994) 235-253Westerman, W.M. De concentratie van het bankwezen, ('s-Gravenhage 1919)Westerman, W.M. 'Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijfentwintig jaren', in: W.G. de Bas (ed.), Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 september 1923, (Voorschoten 1923) 477-486Wijnand, J.H. Het bankwezen in Nederland, (Amsterdam 1944)Wijtvliet, C.A.M. 'Reactie van de Amsterdamsche Bank op de expansie van Robaver', Bank- en Effectenbedrijf, (1987), 298-302Wijtvliet, C.A.M. Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914. Dissertatie Katholieke Universiteit Brabant, (z.p. 1993)Wijtvliet, C.A.M. 'De moeizame start van het Nederlands Algemene Bankwezen', Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 227-229Wintersteijn, M.C. Banken, haar boekhouding en organisatie, (Leiden z.j.)Zappey, W.M. 'Bankgeheimen. Enkele opmerkingen over Nederlandse Bankgeschiedenis', in: W.J. Wieringa. Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de 19e en 20ste eeuw, (Alphen aan den Rijn 1967) 299-311

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geachte heer of dame,

Ik heb een polis gevonden no: 420303.
Van een overlijdings akte.
Van een bedrag van 100gld.
Mijn vraag is nu of deze uitbetaald kan worden
En wat ik daar voor stappen moet ondernemen.

Het adres is j.j. Grijpink
Andesstraat 2
Purmerend
1448tv
Ik hoop dat u mijn verder kan helpen alvast bedankt.

Hr. J.J Grijpink.

Ik heb in de jarig 50 in het vakantie huis gewerkt in laag soeren en mij vraag is heb ik daar nog pensioen van

Mijn moeder, E. Timmer heeft van 1 november 1946 tot 25 mei 1948 bij de Amsterdamsche Bank gewerkt. Heeft zij daar nog een pensioen van? Zij heeft gewerkt in de Jac. Obrechtstraat 67.
Met vriendelijke groet,
Marion Holwerda

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: