gahetNA in the National Archives

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2.10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De onderhavige inventaris bestaat met name uit archiefbescheiden die betrekking hebben op de organisatie van CFI en de beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering. Dit laatste betreft voornamelijk archiefbescheiden die betrekking hebben op de opname van onderwijsinstellingen in de Plannen van Spreiding en Situering (PSS). Dit vindt zijn oorsprong in een beslissing van de Tweede Kamer uit 1991 om over te gaan tot schaalvergroting in het volwassenenonderwijs.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het volwassenenonderwijs georganiseerd in grote aantallen scholen en schooltjes, projecten, buurthuizen, centra en wat dies meer zij, alle met beperkte aantallen deelnemers. Op inhoudelijke en sturingsgronden en om redenen van efficiëntie ging de overheid in de jaren tachtig tot schaalvergroting over. Opleidingen werden op inhoudelijke gronden samengevoegd.

PSS moest leiden tot een herschikking van de bestaande scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en bedrijfsbegeleidend onderwijs (BBO). De clustering van onderwijsvoorzieningen leidde tot de vorming van regionale opleidingencentra (ROC). In 1991 werd door de Minister van OCW de Hoofdlijnennotitie ROC's vastgesteld, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de vorming van ROC's. In 1992 werd deze notitie herzien. De bevoegde gezagen konden vanaf dat moment verzoeken indienen bij CFI tot opname van VAVO- of BBO-scholen in de Plannen van spreiding en situering, waardoor ze voor bekostiging in aanmerking kwamen.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: