gahetNA in the National Archives

Koloniën / Dossierarchief

2.10.54
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.54
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
CC0

Periode:

1859-1979
merendeel 1945-1963

Omvang:

285.00 meter; 12085 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het dossierarchief van het ministerie van Koloniën, waarvan de oudste stukken dateren uit 1859, is een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebiedsdelen en bevat onder meer uitgebreide rapportages en briefwisselingen over alle aspecten van het koloniaal bestuur. Het zeer omvangrijke archief is opgesplitst in een openbaar en een geheim deel met indicateurs, dossierregisters, indices en klappers als toegangen. De inventaris is voorzien van een uitgebreide index met trefwoorden, die het mogelijk maakt te zoeken op onderwerpen, plaatsnamen en (in mindere mate) persoonsnamen.
De oudere stukken, een serie A-dossiers van voor 1940, betreffen in grote lijnen bestuurlijke regelingen, internationale overeenkomsten en zaken van juridische aard. Het merendeel van de stukken stamt uit de jaren 1945-1963 met een uitloop naar 1979. Onder deze stukken bevindt zich ook veel materiaal over de nasleep van de oorlog.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957
 • Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1959
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Nederlands Nieuw-Guinea, 1959-1962
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Afwikkelingszaken Westelijk Nieuw-Guinea, 1962-1963
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Financiële en Administratieve Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Verantwoording van de bewerking

Het dossierarchief van het ministerie van Koloniën is door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) bewerkt in het kader van het meerjarenconvenant afgesloten op 29 september 1994 tussen de Rijksarchiefdienst, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de CAS. De bewerking vond plaats bij de CAS in Winschoten in de periode september 1996 tot april 1997. Aan dit project werkten mee:

 • O. Bos als verantwoordelijk teamleider;
 • A.B. van der Ploeg als opsteller eindproductbepaling.

De selectie werd uitgevoerd door de volgende analisten:

 • M. Broesder;
 • J. Brouwer;
 • M. Doeve-van Rijkom;
 • M. Jager;
 • A.T. Nanninga.
Van het Algemeen Rijksarchief was drs. H.A.J. van Schie van de afdeling Dienstverlening bij de bewerking betrokken. Het archief werd in tien blokken aangeboden, n.l.:
blok 1Dossierarchief openbaar, 1945-1963. Dozen B1-2191, studiebeurzen 1-9 en invordering 1-25, omvang c. 207 m1.
blok 2Dossierarchief geheim, 1945-1963. Dozen T1-615, met twee kaartenbakken, omvang c. 59 m1.
blok 3A-dossiers, c. 1900-1940. Dozen A1-156 en 159-166, omvang c. 20,5 m1.
blok 4AG-dossiers, c. 1900-1940. Dozen A157-158, omvang 0,25 m1.
blok 5K-dossiers, 1950-1959. Dozen 1-71, omvang c. 7,4 m1.
blok 6Bureau Bevoorrading, 1950-1962. Dozen N1-844, omvang c. 64 m1.
blok 7Bureau afwikkelingszaken Nieuw Guinea, 1963-1965. Ongenummerde doos, omvang c. 0,1 m1.
blok 8Personeelsdossiers ministerie en Bronbeek, 1950-1962. Dozen II1-28, omvang c. 2,6 m1.
blok 9Toegangen. Ongenummerde registers, geheime indicateurs A838-844 en kaartsysteem, omvang c. 7,75 m1 en 20 ladenbakjes.
blok 10Dossiers South Pacific Commission, 1947-1963. Dozen P1-90, omvang c. 11,5 m1.

De blokken 1-4 bevatten de gewone en geheime dossiers. Blok 5 bevat archiefbescheiden die grotendeels oorspronkelijk uit blok 1 of blok 2 afkomstig zijn maar bij de instelling van het Kabinet van de Vice-Minister-President in 1959 daar naartoe zijn overgebracht. Tijdens de bewerking van het archief van het Kabinet zijn deze bescheiden als vreemd archief afgescheiden. De blokken 6 en 8 zijn onderdeel van het dossierarchief maar zijn destijds vanuit praktische overwegingen afzonderlijk geborgen geweest. Blok 7 sluit qua nummering en inhoud aan bij de dossierserie in blok 1 en is om die reden bij de bewerking betrokken. Tot blok 9 worden gerekend de dossierregisters, de indicateurs (moederbladen van het fiche-doorschrijfsysteem), de dossierfiches op archiefcode geordend en het registratuurplan. En blok 10 tenslotte bestaat uit de dossiers betreffende de South Pacific Commission (SPC).

De fysieke plaatsing van de archiefbestanddelen werd bepaald door de oorspronkelijke serie en het oorspronkelijke dossiernummer. De volgorde van de series is: A-dossiers 1900-1940 (blok 3), AG-dossiers 1900-1940 (blok 4), openbaar 1945-1963 (blok 1 en 7), SPC-dossiers 1947-1963 (blok 10) en geheim 1945-1963 (blok 2). Aan het eind van de bewerking waren er dus vijf series. De voor bewaring aangewezen toegangen uit blok 9 werden vóór de series dossiers geplaatst.

Wanneer een dossier uit meerdere mappen bestond en dientengevolge een zodanige omvang had dat deze de inhoud van één standaardarchiefdoos te boven ging werd het dossier geborgen over meerdere dozen. De volgorde van de mappen binnen het dossier werd bepaald door het toegevoegde mapnummer.

Wanneer een dossier oorspronkelijk apart geborgen bijlagen had, zijn die bijlagen nu bij de dossiers geborgen waartoe zij behoren, tenzij de bijlagen een zodanig afwijkend formaat hadden dat zij niet in een standaardarchiefdoos geborgen konden worden. In een dergelijk geval werden de bijlagen fysiek achter het laatste dossier geborgen met behoud van de logische koppeling aan het dossier waartoe de bijlagen behoorden.

De materiële eenheden kregen een nieuw uniek nummer, beginnend bij 1 en doorlopend.

De beschrijvingen zijn geordend met behulp van het Registratuurplan van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen. De aan de dossiers toegekende codegetallen waren bepalend. In geval van meervoudige codering werd de eerstgebruikte codering gebruikt.

De beschrijvingen van de dossiers uit de verschillende blokken worden bij elkaar gehouden, waarbij de volgorde van die bij elkaar gehouden beschrijvingen is: A, A-geheim, openbaar, geheim. Binnen de rubrieken zijn de beschrijvingen waar nodig per geografisch gebied in vaste volgorde (Nederland - Oost-Indië (Nederlands-Indië c.q. Indonesië -Nederlands Nieuw-Guinea) - West-Indië (Curaçao c.q. Nederlandse Antillen [evt. Aruba/Bonaire/Curaçao en Saba/Sint Eustatius/Sint Maarten] - Suriname) geclusterd. Binnen de al dan niet geclusterde rubrieken is de ordening van de bijeengehouden beschrijvingen chronologisch (de overall-datering van de bijeengehouden beschrijvingen is daarbij bepalend). Bij grote hoeveelheden beschrijvingen binnen een rubriek is de clustering d.m.v. subrubrieken gebeurd.

De beschrijvingen bestaan uit: inventarisnummer, redactionele aanduiding, inhoud (subject/correspondenten, onderwerp/zaak/handeling, object), datering en uiterlijke vorm. Indien de redactionele aanduiding en de uiterlijke vorm bestaan uit de woorden 'stukken betreffende' of 'dossier inzake', resp. '1 omslag ' of 'x omslagen', dan wel '1 pak' of 'x pakken' zijn deze weggelaten. De beschrijvingen hebben een nummering die correspondeert met de nummering van de materiële eenheden.

Wanneer een dossier uit meerdere materiële eenheden bestond, werden de onderscheidende kenmerken in de beschrijving opgenomen. Eventueel werden daartoe alle of de relevante tabopschriften uit een map overgenomen.

Wanneer de oorspronkelijke beschrijving van een dossier niet voldoende indicatie gaf over de inhoud van het dossier werd de beschrijving aangevuld met de tabopschriften uit het dossier. Het verschijnsel van niet voldoende informatie in de beschrijving deed zich voor bij 'dikke' mappen en wanneer er veel mappen per dossier waren.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

mljn vader was kapitein der chinezen op bangka van 1925 tot de Japanse invasie op Bangka Febr.1942, toen de stoottroepen op Bangka in Febr.1946 landen, hebben de oude B.B. ambtenaren die met de stoottroepen kwamen,direct nadat zij Pangkalpinang hebben veroverd op de TNI,kwamen zij bij
op bezoek en m'n vader hulp vragen of hij mee wil helpen het bestuur weer in
orde te brengen, niet wetende of m'n vader nog in dienst was van het oude B.B bestuur.Ik was in Sept 1946 naar Holland gestuurd om m'n verder studie te voltooien. Ik kwam in 1953 terug en ik vroeg hem wat is het met z'n loopbaan gebeurd, hij heeft geen pensioen gekregen of is hij. zo maar de deur uitgezet, daar z 'n hulp niet meer nodig is. hij heeft nooit willen vertellen wat in periode iin Nederland was willen vertellen, misschien hebt U stukken ,daarover,van mensen had ik horen zeggen,kwestie vlag incident tussen het gezag en de chinese bevolking ter plaatse

Mhd ,sianbong

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: