gahetNA in the National Archives

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.26
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

 • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In een grondig onderzoek werd de houdbaarheid van het door de directeur van het Kabinet van de Gouverneur gevormde rubriekenstelsel onderzocht. Het bleek echter, dat verschillende onderwerpen konden worden ondergebracht in uiteenlopende rubrieken, en dat stukken betreffende eenzelfde zaak inderdaad verspreid waren geborgen. Een politiek-militair overleg inzake het kernbomvrijmaken van Latijns-Amerika vond zijn weerslag in de rubrieken "Buitenlandse Betrekkingen: Latijns-Amerika", "Conferentie en Verdragen" en "Militaire Zaken".

Rubrieken als "Opbouw" en "0penbare werken", "Binnenlandse Zaken" en "Sociale Zaken" liepen als het ware in elkaar over: hetzelfde gold voor stukken betreffende ontwikkelingsprojecten, die men nu eens in rubrieken betreffende deze projecten (V.N.O.S.), dan weer in de rubrieken betreffende de bepaalde landsministeries aantrof.

Het gevolg is, dat de verschillende rubrieken nader moesten worden gesystematiseerd en enkele elementen in een logische orde moesten worden ondergebracht. Dit betekende, dat onderscheid moest worden gemaakt tussen de organisatie van het Kabinet van de Gouverneur en organisatorische aangelegenheden van de landsinstellingen; dat een overzichtelijk geheel moest worden gemaakt van alle buitenlandse betrekkingen van Suriname; dat individuele gevallen, waarbij de gouverneur bemiddelde, los moesten staan van algemene beleidsaangelegenheden, waarin de gouverneur of de landsregering betrokken waren. Aan de hand hiervan werd een globale herindeling van de rubrieken vastgesteld, die de basis vormde van een inventarisatiewerkplan. Van het archief werden de volgende bestanddelen afgezonderd:

 1. Archivalia van vóór 1952. Deze stukken bleken alle te behoren tot het archief van de Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim, 1885-1951.
 2. Archivalia over nevenactiviteiten van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur en van andere functionarissen: het archief van de vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname, het archief van de voorzitter van de Adviescommissie inzake Technische Bijstand; het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname en het archief van de Rijksvoorlichtingsambtenaar.
 3. Archivalia van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, die een aanvulling zijn op het in 1974 reeds geïnventariseerde archief, dat afzonderlijk werd geregistreerd.

Het restant werd nader beschreven: de opschriften van de dossiers werden op kaart gezet en de dossiers op hun inhoud gecontroleerd, de losse stukken werden eveneens beschreven, waar nodig in de dossiers gevoegd, soms gebundeld. Nadat uiteindelijk de definitieve orde van de stukken was vastgesteld, werd door een index de inhoud van het gehele archief nader toegankelijk gemaakt: de inhoud van diverse bundels kon hierin worden verwerkt, evenals de inhoud van dossiers, waarvan de beschrijving om redenen van geheimhouding de namen van personen of de beschrijving van specifieke handelingen moest ontberen.

Bij de vaststelling van de beschrijvingen van bepaalde onderwerpen deden zich verschillende problemen voor met de benaming. Hiervoor zijn vaste gedragslijnen gevolgd:

 1. Zoveel mogelijk zijn Nederlandse benamingen gebruikt. Dit geldt ook voor internationale instellingen of begrippen. Dus: Technische Bijstand in plaats van Technical Assistance, Caribische Commissie in plaats van Caribbean Commission. Dit geldt ook voor begrippen, die populair zijn geworden door internationaal bekende afkortingen: U.N.E.S.C.O. = Organisatie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Onvertaald bleven slechts typisch "onnederlandse" uitdrukkingen als "guesthouse" of benamingen van Suriname organisaties (Sanatan Dharm, Arya Dewaker).
 2. Waar mogelijk zijn afkortingen opgelost, ook wanneer de afkorting bekender is dan het originele begrip. In dat geval is de afkorting aan de beschrijving toegevoegd: Overzeese Gas- en Electriciteismaatschappij (O.G.E.M.); Vormingscentrum "Na Arbeid Komt Sport" (N.A.K.S.). Afkortingen, die voor verschillende benamingen van eenzelfde orgaan staan, zoals V.H.P., zijn gehandhaafd.
 3. Bij beschrijving van plaatsnamen is de spelling gevolgd, die in de tijd, waarin de stukken ontstonden, gebruikelijk was: zo vindt men herhaaldelijk Copieweg voor Kopiweg. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar districten: dorpen of gebieden, die zich thans in de districten Para of Brokopondo bevinden, vielen in 1951 onder het district Suriname en worden soms als zodanig vermeld: Zanderij, Afobaka.

In alle voorkomende gevallen zijn er in de index verwijzingen opgenomen. Aan de inventaris is een lijst van de voornaamste in de correspondentie voorkomende afkortingen toegevoegd, hetgeen vooral het lezen van telegrammen kan vergemakkelijken. De inventaris werd in 1981 voltooid door drs J.A.A. Bervoets, chartermeester I bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Bij de samenstelling van de inleiding droeg de heer L. Duchenne bij door het verstrekken van uitvoerige inlichtingen. Mr W.W. Timmers, referendaris bij het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken gaf advies over enkele staatsrechtelijke aangelegenheden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: