gahetNA in the National Archives

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.26
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

  • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
  • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Ordeningsplan

Index op zaaknamen

Index op persoonsnamen

Lijst van de voornaamste afkortingen in brieven en telegrammen

AID
Agency for International Development
AVEOS
Algemene Verenigde Radio Omroep Suriname
BVD
Binnenlandse Veiligheidsdienst (Nederland)
CID
Centrale Inlichtingendienst
CIS
Centraal Inkoopbureau Suriname
COLAS
Commandant van de Landmacht in Suriname
COTRIS
Commandant van de Troepenmacht in Suriname
DAC
Development Assistance Committee
DIRKAB
Directeur van het Kabinet van de Gouverneur
EBU
Europese Betalings Unie
ECLA
Economie Commission for Latin America
ECOSOC
Economische en Sociale-Raad van de Verenigde Naties
EEG
Europese Economische Gemeenschap
EGBS
Evangelische Broedergemeente in Suriname
EMA
European Monetary Agreement
EOF
Europees Ontwikkelingsfonds
ERVEDE
Rijksvoorlichtingsdienst Nederland (R.V.D.)
EZ
Economische Zaken
FAO
Food and Agricultural Organization (Verenigde Naties)
FOA
Foreign Operation and Administration Mission (van de Verenigde Staten)
GATT
General Agreement for Tariffs and Trade
GEVMIN
Gevolmachtigd Minister
IA-ECOSOC
Inter-Amerikaanse sectie van de ECOSOC (z.a.)
ICA
International Cooperative Administration (van de Verenigde Staten)
ILO
International Labour Organization
3MC0
Internationale Maritieme Consultatieve Organisatie
IMF
Internationaal Monetair Fonds
INTERBANK
International Bank for Reconstruction and Development
KABSNA
Kabinet voor Suriname en Nederlands-Antilliaanse Zaken (Nederland)
KABVTCEMP
Kabinet van de Vice-minister-president (van Nederland)
KLM
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Nederland)
KNSM
Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij
LTT
Lands Telegraaf en Telefoon
LW
Landbouw, Veeteelt en Visserij
MINPRES
Minister-president
MINZO
Ministerie van Zaken Overzee (Nederland)
MSA
Mutual Security Administration (van de Verenigde Staten)
OAS
Organisatie van Amerikaanse Staten
OEES
Organisatie van Europese Economische Samenwerking
OESO
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OW
Onderwijs en Volksvoorlichting
OWV
Openbare Werken en Verkeer
PAA
Pan American Airways
PAHO
Pan American Health Organisation
PASO
Pan American Sanitary Organization
PBF
Prins Bernhard Fonds
SAIP
Stichting Administratie Indische Pensioenen
SLM
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
SML
Stichting tot ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname
SPS
Stichting Planbureau Suriname
STICUSA
Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen
SURREG
Surinaamse Regering(sraad)
SWF
Surinaams Welvaartsfonds
TAV
Tweede Algemene Volkstelling
TCA
Technical Cooperation Administration (van de Verenigde Staten)
TJP
Tien jarenplan
TRIS
Troepenmacht in Suriname
UNCTAD
United Nations Conference for Trade and Development
UNESCO
United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization
UNICEF
United Nations International Children Education Fund
UNIDO
United Nations International Development Organization
UNO
United Nations Organization
USA
United States of America
USAID
United States Agency for International Development
USOM
United States Operation Mission to Surinam
VJP
Vijfjarenplan
VNA
Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen
VNOS
Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname.
WHO
World Health Organization
WMO
Wereld Meteorologische Organisatie
WOSUNA
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek in Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
ZWO
(Stichting) Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: