gahetNA in the National Archives

Duplicaat Volkstelling Suriname 1921

2.10.19.01
J.A.A. Bervoets en S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.19.01
Author: J.A.A. Bervoets en S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1921-1921

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Microfiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Archief bevat registratielijsten die zijn ingevuld bij de eerste volkstelling in de kolonie Suriname in 1921.Het originele archief berust in het Nationaal Archief van Suriname. Beschikbaarstelling via website d.m.v. scans van origelen en microfiches

Archiefvormers:

  • Gouvernement in Suriname
  • Bureau Volkstelling
  • N.E. Henriquez
  • J. Gemmink, algemene leider van de Tweede Volkstelling in Suriname in 1950

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Surinaamse Volkstelling van 1921
1 Het Besluit tot samenstelling van een Bevolkingsregister voor Suriname

In 1910 werden door het Nederlandse gouvernement in Suriname pogingen in het werk gesteld om bij landsverordening een bevolkingsregister tot stand te brengen in navolging van de gemeentelijke bevolkingsregisters, die sedert 1850 in Nederland werden bijgehouden . Op 29 oktober 1914 werd een ontwerp-verordening in deze zin aan de Koloniale Staten voorgelegd; goedkeuring door de Staten volgde echter pas op 24 april 1917. Bij gouvernementsresolutie van 30 april 1917, nr. 1438, werd het besluit tot samenstelling van het bevolkingsregister vastgelegd; de afkondiging geschiedde op 29 november 1917 (Gouvernementsblad nr. 80).

2 De voorbereiding op de Volkstelling

Voor de totstandkoming van dit register werd in 1919 N.E. Henriquez door de Nederlandse regering uitgezonden. Hierbij werd tot een telling van de bestaande bevolking besloten en na voorbereidende werkzaamheden van twee jaar werden bij Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921, Gouvernementsblad nr. 29, de uitvoerende maatregelen van de bevolkingsregistratie verordend. De telling zelf werd omschreven in de artikelen 8 tot en met 15. Zij behelsde 'eene registratie der woonbevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921'. De vragen, die na 1 augustus door de tellers moesten worden gesteld, stonden omschreven in artikel 10 sub 1.

3 De wijze van registratie

Nadere instructies over te ondervragen personen kan men ontlenen aan de artikelen 16 en 17, waarin enkele bijzondere categorieën van in het bevolkingsregister op te nemen personen zijn vermeld. De vragen werden ingevuld op 'registratielijsten' door de te registreren persoon zelf; alleen wanneer zulks 'van Overheidswege' nodig werd geacht, geschiedde dit door de opnemers van de bevolkingstelling. Deze hielden per straat een 'register' bij (art. 12).

De opnemers hadden speciale registers voor bijzondere categorieën als 'tijdelijk aanwezige personen in inrichtingen, gestichten of instellingen', die echter ook voor andere gevallen werden aangewend; verblijvenden in hotels, schepen aan de kust, op werkplaatsen in de bossen, zulks naargelang de opvatting van de opnemer. Het aldus verkregen materiaal werd verwerkt op de gezinskaarten op het bevolkingsregister van Paramaribo en in de districten.

De telling van 1921 beperkte zich voornamelijk tot de 'woonbevolking' en behelsde bijgevolg slechts het gecultiveerde gedeelte van Suriname. Bosnegers en Indianen in stamverband bleven buiten de registratie evenals het merendeel van de bewoners van geïmproviseerde optrekjes in de periferie van huizen (stoep- of erfbewoners). Waar 'daklozen' werden geregistreerd zal dit vermoedelijk in opvangcentra zijn geschied.

4 De Tweede Algemene Volkstelling van 1950

In 1929 stelde Henriquez een herziening van de registratie van het bevolkingsregister voor, omdat de gezinsregistratie per woning vanwege de veelvuldige migratie van gezinsleden in Suriname ondoenlijk werd. Dit impliceerde een nieuwe volkstelling, doch hieraan werd eerst in 1950 uitvoering gegeven.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Storend is het dat er op bladzijden van de scans, u zich niet houdt aan
- de alfabetische volgorde waar, bijvoorbeeld de naam Bos volgt op Bruinhart.
- Dat er een naam niet voorkomt die er in het archief zou moeten voorkomen.
- Het betreft dan namen van overleden voorouders, waarvan het onroerend goed nog altijd in bezit is en die ten tijde van de volkstelling woonachtig waren op de beoogde locaties.

- Ook zeer storend is het, dat er niet op naam geselecteerd kan worden.

Beperkend, irritant en frustrerend.

Jammer.
Schenkers.

Geachte heer/mevrouw Schenkers,
Uw vragen zijn doorgestuurd naar het Nationaal Archief Suriname dat dit archief sinds 2010 in de collectie heeft.

Ls,
Reactie op antwoord de heer of mevrouw Schenkers.
U kunt wel zeggen 'ik stuur het door naar Suriname, want zij hebben het archief nu in beheer' maar dat is nonsens wat u zegt. Het archief in suriname is het archief dat u zo overgedragen heeft. Het is het Nederlandse systeem en je kan er niet op naam zoeken ook niet in Nederland wat inderdaad frustrerend is. Er wordt oom een geboorte datum gevraagd. De namen van je voorouders ken je maar niet de geboorte datum en dan houdt het zoeken op.
Ik ben net terug uit suriname. Ik wil er even bij zeggen dat het personeel van het nationaal archief in Suriname fantastisch is. Zij helpen je geweldig.
Pauline

Ook ik vind het jammer dat het niet mogelijk is te raadplegen op alfabetische volgorde. Trouwens reeds in 1996, heb ik deze kaarten in den Haag geraadpleegd, en geloof me ze waren niet gesorteerd op alfabetisch lexicografische volgorde. Ik heb in elk geval geprobeerd, waar ik kon de kaarten te sorteren. . Het archief in Den H
aag had dit voor de overdracht kunnen doen. Het moet mogelijk zijn om met de hedendaagse techniek de naamkaarten in de juiste volgorde te krijgen. Het zou het zoeken makelijk maken.

Is het mogelijk een kopie te krijgen van de door mij gevonden namen op de persoonskaart?

Bij persoonskaarten G-H zit geen enkele achternaam met de letter H

Persoonskaarten H-I vanaf kartnummer 771 beginnen de achternamen met de letter I

Ben het eens met alles wat hierboven beschreven is.
Hoeveel moeite moet het geweest zijn om voordat de pagina's onder de scan gingen ze even op alfabetische volgorde te leggen. Wat een monnikenwerk! Onvoorstelbaar dat er zo weinig aandacht is voor zulke belangrijke kaarten.
Misschien een TIP voor de volkstelling van 1950??

De kaarten in de bakken hebben nooit op alfabetische volgorde gestaan, erover mopperen heeft geen enkele zin. gewoon alles doorlopen, ja het kost je tijd maar dat koste het je ook als je dit in het archief moest gaan doen.
Met een beetje mazzel komt dit ook terecht bij het project "Vele handen" en komt er daarna een zoekfunctie op naam in de kaarten.
Tot dan zullen we het allemaal hiermee moeten doen, help een ander en zet je bevindingen hier neer

Zoek je Halfhide, persoonskaarten H nr 162, tussen scan nummer 165 en 300 zit 82 x een Halfhide meer zijn er niet

Schmidt, Rasmus, Martin, onderwijzer te Ganzee, is te vinden in kaartenbak 201 op volgende 917. Zie ook registratielijst kring 1X volgende 667 en 668.

174 bak L-M vanaf nr 600 is letter M

178 bak M-N vanaf scan 640 is letter N

Kring 21. Kwattaweg begint bij nr 541.lizm9

kring 15-1 begin zwartenhovenbrugstraat

Hulp gevraagd.betreft Mercuur B L Volgens de namenklapper moet het te vinden zijn in district Paramaribo kring 12 lijst 97 . Straat Drambrandersgracht. Ik heb de gehele straat bekeken maar niets gevonden. Mocht ieman het toevallig tegenkomen dan gaarne hier plaatsen aub. bvd

District paramaribo kring 12 is bij scan 186 te vinden Deekman, Jacques, Johannes drambrandersgracht 50 b

Ik heb in District Paramaribo gezocht in Kring 4 lijst 272 naar E M Jessurun. Gehele kring 4 wagenwegstraat doorlopen . echter de lijst komt helaas niet voor. Heeft een uwer een idee hoe dat kan en waar het misschien op een andere plek te vinden is?

Kring 19 wanicastraat

kring 20 van Idsingastraat

Boven Suriname kring IV Powaka

Aan mercuur (18 januari 2014).
Inventarisnummer 14 is een allegaartje van lijsten die niet onder hun juiste kring te vinden zijn.
Ik heb dat hele nummer doorgelopen op zoek naar ontbrekende lijsten en aantekeningen gemaakt.
Voor de Wagenwegstraat begint u bij scan 220 (mogelijk nog een paar eerdere) en zoekt alles door tot en met scan (of nog een paar latere).
Succes er mee.

Nog eens aan mercuur.
Er zit in inventarisnummer 14 een Jessurun op scan 290 (Wagenwegstraat) en een op scan 341 (Keizerstraat). maar er kunnen er nog meer zijn, heb niet alles opgeschreven.

In inventarisnummer 14 vind je ook de Majellastichting de Weesinrichting aan de Wanicastraat.
Voor de Majellastichting zie scan 30 en volgende.
Voor de Weesinrichting zie scan 651 en volgende.

ik zoek naar overgrootvader Ho a Ten

Geachte heer Heilbron ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening.

inventaris 31 is NIET kring XXVII (27) maar kring XVII (17)

inventaris 31 is kring XVII (17) Weidestraat en Hofstraat

Wie weet in welke kring Weidestraat zit?
Bvd

Ik zoek naar informatie over betovergrootvader Marius Frans Levy (of Levi).

Geachte mevrouw Naarden-Oosterholt,

De Weidestraat kunt u vinden in inventaris 31 kring XVII (17)

Geachte Dejese,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Weidestraat is kring XXVII

Persoonskaarten 159 F-G vanaf kaar 161 beginnen de achternamen met G

Waarom word dit niet als project aan "vele handen" uitbesteed om er een goede database van te maken ?

Ben op zoek naar Egbert Bottenbley gehuwd met Rose Douglas

Geachte heer Bottenbley,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ben opzoek naar informatie over mijn overgrootmoeder Mary Ann Cameron slaven naam Mary 1845 en haar vader Alan Cameron 1806.

Vriendelijke groet

Geachte mevrouw Cameron,

Uw vraag is doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk zal iemand per mail contact met u opnemen.
Tevens kunt u contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Weet iemand waar ik de naam Stocker kan vinden?

geachte heer/mevrouw

Verschillende archiefinventarisnummers (namenklappers met bijbehorende scans) in dit archief verwijzen naar de namen beginnende met de letter S. Het betreft inventarisnummers: 187, 188, 189, 190, 191 en 201.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Is er ook een mogelijkheid om een goede kopie van een scan te ontvangen bijvoorbeeld in pdf?
Wanneer ik een scan als jpeg downloaden aanklik heb ik een belabberde kwaliteit en vallen de namen niet te lezen.

Met vriendelijke groet,

Richard

Aan nationaal archief 9 dec 11:54:

Ik heb deze inventarisnummer geheel doorzocht maar geen Stöcker gevonden.
Zijn er nog andere nummers waar deze naam in zou kunnen zitten?

Geachte Richard,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Richard,

Als u zeker weet dat de familie die u zoekt in 1921 in Suriname woonachtig was, maar niet in de Volkstelling voorkomt, dan kunt u het beste contact opnemen met het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Tevens kunt u contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

@carlie44
Er wordt hard gewerkt aan het indexeren van de kaartjes volkstelling 1921.

Maar 110.000 kaartjes invullen vergt tijd.

Er zijn is nu 75% ingevuld maar met wat extra handjes gaat het veel sneller.

http://ugc.jayveel.nl/volkstelling-suriname-1921/

Met vriendelijke groet, Huub.

goedenavond, ik ben op zoek naar mijn bedovergrootmoeder. anna lotje duijser geboren 1863 overleden 26-2-1928 ouders of andere verwanten familie duijser. ik ben al 5 jaren bezig help!! mvd shirley

Beste Shirley,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega van die afdeling of een collega van het Centraal Bureau voor Genealogie per mail contact met u op.

Als u zeker weet dat de familie die u zoekt in 1921 in Suriname woonachtig was, maar niet in de Volkstelling voorkomt, dan kunt u het beste contact opnemen met het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Tevens kunt u contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 11 november 2013 - 18:06 heeft Mercuur de volgende vraag in deze rubriek geplaatst. Helaas heb ik daarop geen antwoord aangetroffen.

“Hulp gevraagd. Betreft Mercuur B L Volgens de namenklapper moet het te vinden zijn in district Paramaribo kring 12 lijst 97 . Straat Drambrandersgracht. Ik heb de gehele straat bekeken maar niets gevonden. Mocht iemand het toevallig tegenkomen dan gaarne hier plaatsen aub. bvd"

Op het betreffende lijstnr 97 moet volgens haar persoonskaart uit de namenklapper MJH Brown (geb. 2 maart 1913) uit Nickerie staan. Die lijst ontbreekt. 96 en 98 zijn wel aanwezig.

Waarschijnlijk is het origineel helemaal niet gescanned.
Immers trof ik wel onder inv. nr. 112 112 (de numerieke tabellen van het aantal inwoners enz.) scannummer 252 het lijstnr. 97 aan met 3 personen, 1 man en 2 vrouwen.
Ik wil graag weten bij Brown in huis was.
Bij voorbaat dank, O.G. Brouwn

Geachte O.G. Brouwn,

Als het specifieke lijstnummer niet in de scan van de Volkstelling voorkomt, dan kunt u het beste contact opnemen met het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Tevens zal uw vraag ter behandeling worden doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

@ Huub
Ik lees je bericht nu pas, geweldig initiatief....
Ik ga er zeker wat mee doen

Ik ben op zoek naar mijn overgrootouders Julius Antoin Charles Meijer (of Meyer) en zijn vrouw Carmen Eliza Ramirez en dochter Olga Meijer. ik kan ze niet vinden

Geachte heer/mevrouw,

Als uw overgrootouders in Nederland geboren zijn zou u ze moeten kunnen vinden via de volgende site: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/

Als ze geboren zijn in Suriname kunt u het beste contact opnemen met het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Tevens kunt u contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hi,ik ben opzoek naar informatie over mijn 3x overgrootouders hij was een Engelsman afkomstig uit Engeland zijn naam was George Arthur Gwijnne baker verdronken in de Coppename rivier in 1842 ,over zijn partner Catharina Sijbille Martin is niets bekend evenals de kinderen.ze hebben in Coronie gewoond op het Cardrosspark park,kan iemand mij aan informatie helpen over dit gezin.Grt. Cameron

Beste Cameron,

Om meer te weten te kunnen komen over uw voorouders raden wij u aan contact te zoeken met Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Daarnaast kunnen ze u in Engeland vast verder helpen aan de gegevens van George Arthur Gwijnne baker.
http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guid...

Tevens kunt u contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Kring VIII Steenbakkerijstraat is Steenbakkersgracht; Scan 2 t/m 1119 betreft de Steenbakkersgracht.

Paramaribo --> Kring XII --> Drambrandersgracht scan 2 t/m scan 222, Kleine Saramaccastraat scan 223 t/m scan 403 en Pontenwerfstraat scan 404 t/m scan 943.

Beste heer/mevrouw,

Is het mogelijk dat iemand mij aan informatie kan helpen over Eltman? Hoeveel mensen hebben de naam Eltman gehad tijdens de naamgeving in 1863?

Hoeveel Eltman's waren er tijdens de Volkstelling van 1921?

Groet,

Rinaldo

Beste Rinaldo,

Hiervoor kunt u het beste contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/ of het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Eén persoon met de naam Eltman en dat is uw betovergrootmoeder Christina. Ik heb u eerder vandaag gemaild.
Groet, Denie

Help! Volgens de namenklapper met inventaris nummer 149_scan: 183_Paramaribo_kring 23_lijst 1a_Cultuurtuinlaan is er tijdens de volkstelling een Bouwknecht geteld…maar ik kan het registratielijst niet vinden. Mocht iemand tijdens zijn/haar speurwerk dit tegenkomen dan hoor ik dit graag.

Groet, Rinaldo

In inventaris nummer 75 kring 5 t/m 6 zit een scan van de Watermolenstraat. Het betreft: scan 439 en 440.

Majellastichting zit onder kring 14

Verlengde weidestraat onder welke kring komt het voor?

Kring XVI 16 Grote Dwarsstraat

In kring 20 de navolgende straten. Verlengde Weidestraat, verlengde Hogestraat, kalkbranderstraat, Achtersteeg, Oranjelaan, Sophialaan

Opzoek naar George Arthur Gwijnne Baker en zijn partner Katharine Sijbille martin ze woonden op het Cardrosspark in Coronie, Hi isverdronken in de Coppename rivier in 1842

Geachte mevrouw Cameron,

Hiervoor kunt u het beste contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/ of het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de naam Rodrigues, Bij de eerste twee kaartenbakken onder de letter R komt deze naam niet voor. Bij het openen van de derde kaartenbak bleek dat die scans nog niet digitaal beschikbaar zijn. Heeft u enig idee wanneer dit wel he geval zal zijn?
M.v.g. Toni

Beste Toni,

Hartelijk dank voor het melden van het ontbreken van deze scans. Wij hebben onze collega's van de technische afdeling gevraagd om dit probleem z.s.m. op te lossen.

Met vriendelijk groet,

Het Nationaal Archief

inventarisnr 118 in de volkstelling van 1921 hoort daar helemaal niet thuis. Daarin zitten de inwoners van het meisjes internaat gravenstraat. Als u naar hun geboortedatum kijkt ziet u dat hun geb. dat . van na 1921 is. Ik ontdekte dit daar mijn schoonmoeder daar ook staat en zij is geb. in 1933.

Ik Jeanette Gemerts 75j ben op zoek naar info omtrent gronden van mijn grootouders en ouders. Mijn ouders heten Emile F. Gemerts 1905 mijn moeder Athlolinda Alma Nelson 1907 zij woonden aan de Grote Dwarsstraat 105 nu A L Waaldijkstraat met de fam Gemerts, maar ook was er fam aan de Grote Dwarsstraat L no 191 en 195 en tevens Maagdenstraat. Plantage Meerzorg en Kroonenburg Leliendaal en Vossenburg behoren hier ook toe. Overgrootouders van vaders kant heten Gemerts en Vijent overgrootouders van moeders kant heten Nelson en Van Leeuwaarde. Deze grote families hebben reeds in Suriname voor de emancipatie grondbezit gehad en nog steeds. Hun ambachten waren doodskistenmaker, bakker, muzikant,politieambt ambtenaar burgelijke stand enz. Het is nu nog onduidelijk hoe de grondverdeling heeft plaatsgevonden waardoor niet alle nazaten/erven op de hoogte zijn gebracht. Ik hoop dat iemand mij iets meer kan mailen zodat vooral de kleinkinderen hier verder mee kunnen gaan en iets kunnen opbouwen.

kan iemand de betekenis van de letters op de archiefkaarten uitleggen?
sommige spreken voor zich anderen weer niet.
bijvoorbeeld: H-E-Z-D-NV / W-EVM-E M -E V - N E
bij voorbaat dank

ter aanvulling:
Mijn vader heet C.J. Smith geboren 1914. Op de kaart staat kl.zoon. Klein zoon van wie? vraag ik mij dan af.
Straat: 1ste zijstraat; weet iemand welke straat dit nu is?
links onder: Eng Oud ; heeft hij Engelse ouders gehad?
verder : kring 22/Lijst 19
alvast bedankt voor uw informatie.,

28-09-2017
Mijn moeder's vader heette Max Jules Turney . gehuwd met Eliene Pauline beyse. zijn moeder heette Alexandrina Francisca Klipsteen en zijn vader heette Turney Exley zoon van Elizabeth turney .
hun vader was een Barbados kooplied .
De naam kennen wij niet .
Wij zijn opzoek vanwaar Elizabeth Turney afkomst is (ze is geboren in engeland ,London)
wie was haar vader en moeder .
en alles wat er gevonden wordt over de naam TURNEY kunt u geven het help ons waar wij afkomstig zijn

MVG : Oginda Turney

Geachte Oginda Turney,

Hiervoor kunt u het beste contact zoeken met de Stichting voor Surinaamse Genealogie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/ of het Nationaal Archief van Suriname: http://www.nationaalarchief.sr/

Aangezien u aangeeft dat Elizabeth Turney geboren is in Engeland kunt u aldaar ook informatie vinden:http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/?research-category=family-history

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Overzicht Kring 20 - 28, betreffende de straatnamen Volkstelling 1921; http://www.stamboomsuriname.nl/genealogische-bronnen/volkstellingen/volk...

Geachte Oliva,

H = Hoofd, E= Echtgenote, Z = Inwonende zoon, D = Inwonende dochter, NV = Niet Verwant, W= Wettig,
EVM = Erkend dor vader en moeder, EM = Erkend door moeder, EV = Erkenning door vader, NE = Niet erkend,
O = Ongehuwd, H= Gehuwd, W= Weduwnaar/weduwe, S= Gescheiden, T = gescheiden van tafel en Bed

Geachte Turney Oginda,

ik heb voor u gevonden: Cyril Joshua en Edith Niomie Smith (Engelse onderdanen), kinderen van Edgar Campbell Smith en wijlen Elisabeth Magdalena Heesbeen. Zoals ik t lees, kleinkinderen van Johanna Henriette van Frederikslust, weduwe van Benjamin David Heesbeen. http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/2.1...

Geachte Turney Oginda,

Volgens opgave is Exley geboren op Barbados. Daar zal zijn geboorte akte moeten liggen en dus ook een aantal gegevens van zijn ouders. http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/2.1...
Op delpher.nl staan oude kranten waarin een Exly Turney wordt vermeld.

Geachte Olivia,

In Suriname zijn plantages vaak niet juridisch opgedeeld (meestal wel bij witte mensen) en vallen zoals het daar wordt genoemd onder boedel. Eigendom gaat zoals ik het ooit heb begrepen automatisch over van ouders op kind(eren). Het verdelen zal dus door de nog in leven zijnde begunstigden moeten worden verzorgt.

Beste Toni,

Ik weet niet welke Rodrigues je zoekt. In het zoekscherm van gahetna.nl kun je via "Collectie" het zoekveld openen en daar de naam invullen en vervolgens zoeken. Zie http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00339/q/zoekterm/Rodrigues/q/com... en http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445/q/zoekterm/Rodrigues/q/com... voor de resultaten

T.a.v. degene die zoekt naar George Arthur Gwijnne Baker en zijn partner Katharine Sijbille martin. Bij het Nationaal Archief in Den Haag kun je overlijdensaktes via microfiches raadplegen (info is niet online beschikbaar). Indien zij nazaten hebben kan info wellicht via hun verkregen worden. zie http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445/q/zoekterm/baker/q/comments/1 en http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445/view/NT00445_Telkaarten/q/...

Beste Rinaldo,

jij bent op zoek naar informatie omtrent Jansje Maria Bouweknecht en Hermanus Vrede. Zie http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/2.1...

Ik ben op zoek naar informatie van K/370 (contractarbeider uit India). Zij zou dochter zijn van K/369. Helaas staat niet vermeld welke naam, etc. K/370 heeft. Met andere woorden, de informatie ontbreekt volledig op gahetna.nl. Het verzoek bij het archief van Suriname indienen is weinig succesvol. Alvast dank voor een reactie / actie.

Beste Patricia,

Zou het Somareea (m) geboren 11 januari 1886 kunnen zijn?

Hartelijk dank voor de reactie m.b.t K/370. Het zou inderdaad Somareea kunnen zijn. Ik dacht dat contractarbeiders die uit India kwamen een contractnummer kregen. Somareea is in Suriname geboren en heeft daar dus een contractnummer toegekend gekregen. Begrijp ik dat goed?

Helaas hebben we geen directe informatie kunnen vinden of het mogelijk is om als in Suriname geborene ook een contract aan te gaan. Of dat het kind van de contractant ook automatisch een nummer ontvangt.

Wellicht bieden de onderstaande bronnen een uitkomst:

Gobardhan-Rambocus, L., Hassankhan, M.S. (red.), 1993, Immigratie en Ontwikkeling, emancipatie van contractanten, Anton de Kom Universiteit, Paramaribo

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/hindoestanen

Hartelijk dank voor de informatie. Ik ga ermee aan de slag

Goedeavond,

Ik ben opzoek naar meer Registratie lijsten van Plantage Watervliet.
Plantage Watervliet is te vinden in Iventaris 75, District Boven Suriname, Kring V.
Mocht u tijdens uw zoektocht lijsten van Plantage Watervliet vinden, dan hoor ik dit graag van u.

Groet,

Rinaldo

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: