gahetNA in the National Archives

Justitie / Wettendossiers

2.09.47
Centrale Archief Selectiedienst, C.O. van der Meij
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.47
Author: Centrale Archief Selectiedienst, C.O. van der Meij
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1831-2000
merendeel 1850-1975

Omvang:

133,50 meter; 3077 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige stukken zijn in het Engels en in het Frans en in het Duits en in het Italiaans en in het

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit bestand betreft alleen die wetten waarvoor het departement van Justitie eerstverantwoordelijke of medeverantwoordelijke was. De dossiers bevatten niet slechts stukken over de totstandkoming van wetten, maar ook over wijzigingen, aanvullingen en herzieningen. Naast de wetsontwerpen, bevat het archief veel correspondentie van de minister met ambtenaren, adviseurs, maar ook gewone burgers; archieven van een aantal Staatscommissies en verder gedrukt materiaal als memoranda van belangenbehartigers (bv. Stichtingen), krantenknipsels etc. De dossiers zijn genummerd in een min of meer chronologische volgorde en via een trefwoordenindex toegankelijk. In een later stadium zijn wettendossiers betreffende eenzelfde hoofdwet of wetboek toegevoegd aan het eerste dossier van zo’n groep, waardoor er gaten vielen in de nummering.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie
  • Ministerie van Justitie: Directie Wetgeving, Wettendossiers, 1930-1995

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Dit archiefonderdeel is geselecteerd op basis van het BSD Kwaliteit van Wetgeving, 1945-1998, RIO 12, (Stcr. 2002, 8 en vastgestelde actualisatie in Stcrt. 2007, 32), Handeling 17.

De selectie heeft plaatsgevonden op zo hoog mogelijk niveau per dossier. Dit archief is bewaard op basis van de waardering van de handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen. Het betreft vooral het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig internationaal beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. De wet- en regelgeving wordt getoetst aan terughoudendheid met regelgeveling; op hun consequenties voor de onder rechtspleging en rechtshulp ressortenerende diensten; op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid; op constitutionele, Europees-rechtelijke en internationaal-rechtelijke aspecten en naar aanleiding van kritiek van de Raad van State op diverse kwaliteitseisen.

Bij de bewerking zijn die dossiers retour gegaan naar het ministerie van Justitie die geen betrekking hadden op het totstandkomen van wet- en regelgeving.

Alleen de dubbele stukken zijn vernietigd. Het aangetroffen kaartsysteem is gebruikt bij de selectie, maar omdat het systeem een toegang betreft op het gehele archief van de Directie Wetgeving, dat nog steeds gebruikt wordt door Justitie, en niet alleen is toegespitst op het deel dat ter bewerking is aangeboden is besloten om deze toegang bij het ministerie van Justitie te laten.

PWAA heeft in overleg met de zorgdrager een cesuur aangebracht in 1976. Alle wetgevingsdossiers beginnend na 1975 zijn nog bij de zorgdrager in Rijswijk.

Na de bewerking is 91 meter overgebleven voor blijvende bewaring die zijn overgebracht naar het Nationaal Archief.

Bij de overbrenging zijn veel van de originele stoffen mappen, met het betreffende wetsnummer erop, verwijderd.

Aanvullingen

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: