gahetNA in the National Archives

Justitie / Stichtingenregister

2.09.12.02
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.12.02
Author: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1957-1976

Omvang:

225.00 meter; 50069 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte docuemten, geen bijzonder handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dossiers van de bij het Ministerie van Justitie geregistreerde stichtingen over de periode 1957-1976. Het archief is ontsloten d.m.v. een kaartsysteem dat op microfiches in de studiezaal beschikbaar is.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Stichtingen opgericht vòòr 1957

Pas in 1956 kwam er een wettelijke regeling tot stand die bepaalde welke voorschriften bij het oprichten en besturen van stichtingen in acht moesten worden genomen. Tot 1 januari 1957 (de datum waarop de wet in werking trad) was er nauwelijks enige bemoeienis van de overheid met stichtingen. Dientengevolge berusten er geen dossiers over stichtingen van voor 1957 in de archieven van het Algemeen Rijksarchief (met uitzondering van bestaande stichtingen die in 1956/1957 zijn geregistreerd).

Voor gegevens over beurzenstichtingen en vicarieën, zie de inventarissen 2.09.01 (inv.nrs 4833 4838), 2.04.32 en 2.08.05 (inv.nrs 6727-6852 dossierarchief en 8243 8262 openbaar archief ). Wel kan men in de notariële archieven statuten van stichtingen aantreffen.

Stichtingen opgericht in de periode 1956-1976

De in 1956 uitgekomen Wet op Stichtingen schreef onder meer centrale registratie van alle stichtingen voor die vanaf 1 januari 1957 tot stand kwamen. Tevens werd bepaald dat elke stichting bij notariële akte moest worden opgericht. Stichtingen die in 1956 reeds bestonden en wilden blijven bestaan, dienden zich ook te laten registreren. In de dossiers van laatstgenoemde stichtingen kunnen dan ook stukken van voor 1956 worden gevonden.

Verenigingen en stichtingen opgericht na juli 1976

Een bij notariële akte opgerichte vereniging of stichting dient geregistreerd te worden bij de Kamer van Koophandel en fabrieken in het ressort waarin de vestigingsplaats is gelegen.

Statuten verschijnen niet meer in de Staatscourant. In Woerden is een Databank gevestigd die een centrale registratie bijhoudt van alle verenigingen en stichtingen. Deze databank geeft alleen inlichtingen aan de 37 aangesloten Kamers van Koophandel en Fabrieken. Voor inlichtingen over verenigingen en stichtingen wende men zich dan ook tot deze Kamers.

Voor meer informtatie over verenigingen en stichtingen zie gidsje (2.23.13).

In 1980 werd het gehele bestand van het Centraal Stichtingenregister overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief..

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: