gahetNA in the National Archives

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Author: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38.50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
 • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Vóór inventarisatie bedroeg het archief, waaruit reeds veel vernietigd was, 41 m'; na inventarisatie 36,4 m' tengevolge van vernietiging, afscheiding van niet in het archief thuis horende stukken en betere verpakking. Uit het archief werd ca. 0,5 m afgescheiden ter invoeging in andere archieven en ca. 2 meter vernietigd.

Lijst van voor en tijdens de inventarisatie vernietigde stukken

Vóór de inventarisatie was al veel niet meer aanwezig in het weer bijeengebrachte archief van de Afdeling Nijverheid. Zo lang het tegendeel niet blijkt, wordt aangenomen dat de stukken irregulier vernietigd zijn. Slechts voor de vernietiging van ingezonden zeebrieven is in de jaren vijftig een machtiging afgegeven. Totaal afwezig zijn de door de Afdeling gevormde dossiers:

 • N: Nijverheid ,algemene zaken
 • O: Ontplofbare stoffen, algemene zaken
 • 25: Opgaven geslaagden examen voor stuurlieden en machinisten
 • 106: Meteorologisch Instituut, materieel
 • 111a: Inzending van zeebrieven
 • 112a: Binnenlandse scheepsrampen
 • 116: Scheepvaartstatistiek, vrachtvaartstatistiek.
 • 122: Petroleum (daar is ook nooit veel van geweest)
 • 135: Deserties schepelingen

Vóór de inventarisatie was praktisch niets (meer) aanwezig van de dossiers:

 • 19a:Vergunning tot vervoer of overlading van ontplofbare stoffen
 • 24: Commissie stuurliedenexamens
 • 32: Uitspraken Raad van Tucht voor de Koopvaardij/Raad voor de Scheepvaart
 • 41: Algemeen Seinboek
 • 90: Justeerlonen
 • 97: Standaarden
 • 107: Meteorologisch Instituut, publicaties
 • 111: Uitreiking van zeebrieven
 • 112: Zeerampen
 • 115: Schepenlijst / mutaties in de koopvaardijvloot
 • 117: Bescherming onderzeese telegraafkabels
 • 121: Aan - en afmonstering van schepelingen
 • 134: Scheepsmeting
 • 137: Gevangenis- en gestichtsarbeid
 • 138: Electrische geleidingen voor de nijverheid
 • 216: Statistiek van de scheepvaartbewegingen
 • Z: Zuivering van Afvalwater (heeft bij de Afdeling Nijverheid ook maar enkele maanden bestaan)

Hoeveel verdwenen is van deze en de overige dossiers is zonder monnikenwerk niet aan te geven. Tijdens de inventarisatie is slechts weinig vernietigd (ca. 2 m'). De vernietiging is uitgevoerd op grond van de machtigingen van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Economische Zaken, verleend bij brief van de minister van WVC van 24 mei 1984 MMA/Ar-13237. Het betreft zaken van eenvoudige administratieve aard, zoals:

 • dankbetuigingen voor toegezonden stukken
 • verlof-en dienstreisaangelegenheden
 • sollicitatie en medische keuring van personeel
 • wijzigingen in salaris en rang
 • aanstelling van tijdelijke krachten
 • verzoeken om toezending van kantoorbehoeften en formulieren
 • telefoonaansluitingen, onderhoud van gebouwen
 • kasbeheer, krediettoewijzingen
 • begrotingen, met uitzondering van de begrotingen zelf
 • technische zaken van het drukken van publicaties
 • kwitanties voor het vervoer van ontplofbare stoffen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: