gahetNA in the National Archives

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Author: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38.50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
 • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van taken van de afdeling Nijverheid

Waar mogelijk is bij de taken aangegeven op welke wettelijke regelingen zij berusten, onder verwijzing naar de desbetreffende dossiers. De vermelde regelingen zijn slechts een selectie.

A VISSERIJEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor de zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij.
  dossier 1
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke regelingen voor de visserij met betrekking tot:
a. Overkoepelende (uitvoerende en adviserende) organen

College voor de Zeevisserijen

 • Wet op de zeevisserijen van 13 juni 1857 (S. 86)
 • Wet op de zeevisserijen van 21 juni 1881 (S. 76)
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 68 betreffende het College voor de Zeevisserijen
  dossier 1, 10

College voor de Visserijen

 • Wet van 6 oktober 1908 (S. 311), gewijzigd bij wet van 8 februari 1912 (S. 66) en wet van 29 juli 1916 (S.345) (Visserijwet 1908)
  dossier 1, 10

Visserij-inspectie

 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 24 juni 1911 S. 153 tot regeling van de werkkring en de bevoegdheden der ambtenaren van de Visserij-inspectie
  dossier 1

Uitgave visserijverslag van het College voor de (Zee)Visserijen

dossier 8

Uitgave Verslagen en Berichten / Mededelingen der Visserij-inspectie

dossier 8

b. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van de visserij

Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken

 • Koninklijk Besluit van 7 februari 1888 nr. 10
  dossier 9

(Internationaal) onderzoek der zee ten behoeve van de visserij

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

 • Koninklijk Besluit van 10 mei 1912 nr. 99 S. 169 tot vaststelling van een reglement voor het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek
  dossier 130

Rijksinstituut voor Hydrografisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Rijksinstituut voor Biologisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Toezicht op het Visserijproefstation

 • dossier V

Visserij-onderwijs

 • dossier V
c. Handel in vis

Toezicht op handel en keuring en verwerking van vis

 • Zeevisserijwet 1857 en 1881
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 118, houdende bepalingen betreffende de keuring van gekaakte haring
 • Beschikking van de minister van LN&H van 26 juni 1911 tot vaststelling van een instructie voor de keurmeesters van gekaakte haring
  dossier V, 10
d. Zeevisserij

Politietoezicht op de visserij in de Noordzee

 • Wet van 7 december 1883 (S. 202), gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886 (S. 64) en 31 december 1887 (S. 265) ter uitvoering van de op 6 mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie op de visserij in de Noordzee buiten de territoriale wateren.
 • Wet van 15 april 1891 (S. 84), gewijzigd bij de wet van 30 december 1893 (S. 262), houdende bepalingen ter uitvoering van de op 16 november 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst, strekkende tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank onder de vissers op de Noordzee en tot het tegengaan van soortgelijke misbruiken in de territoriale wateren des Rijks.
  dossier 11, 12, 15

Zeewaardigheid van vissersvaartuigen

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Visserslichten

 • Koninklijk Besluit van 10 januari 1907 nr. 51, houdende bepalingen betreffende visserslichten.
  dossier 31

Registratie van vissersvaartuigen

 • Wet van 21 juni 1881 (S. 76), houdende bepalingen omtrent de zeevisserijen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 7 oktober 1884 (S. 211), van 15 april 1886 (S. 64) en 14 juni 1890 (S. 95).
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1911 S. 144 betreffende de registers voor de zee- en kustvissersvaartuigen en het voeren van lettertekens en nummers door de kustvissers-vaartuigen
  dossier 14

Vakbekwaamheid als schipper, stuurman en machinist van zeevissersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 6 april 1907 nr. 63 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van stuurman en van schipper aan boord van zeevissersvaartuigen, alsmede van diploma's van schipper aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907, S. 83).
 • Koninklijk Besluit van 6 juni 1907 nr. 40 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van machinist-stoker en van machinist aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907 (machinisten) (S. 144)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 131). (Reglement voor de Visserij-examens (stuurlieden en schippers)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 132). (Reglement voor de Visserij-examens (machinist-stokers en machinisten).
  dossier S/visserij-examens

Geneeskundige verzorging van vissers op zee

 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 S. 94, bevelende de plaatsing in het Staatsblad van de te 's-Gravenhage op 21 december 1904 getekende Conventie betreffende hospitaalschepen.
 • Koninklijk Besluit van 28 april 1908 S. 120 tot bekendmaking der Staten van wie op 1 april 1908 verbindend waren de verdragen en verklaringen, getekend ter 1e Vredesconferentie, de Conventie betreffende hospitaalschepen, alsmede de Rode Kruis-Conventie van Genève van 1864.
  dossier V

Arbeidsomstandigheden van vissers

dossier V, 134

Desertie door zeevissers

 • Wet van 28 juni 1881 S. 98 houdende strafbepalingen tot beteugeling van desertie van zeevissers
  dossier 135

Uitoefening van de visserij in de oorlog 1914-1918

 • Oorlogszeeongevallenwet 1915
  dossier S, V

Maatregelen tegen overbevissing van de Noordzee

dossier 9, 130

Kuilvisserij

 • Zeevisserijenwet 1881
  dossier 1

Bescherming van onderzeese telegraafkabels tegen beschadigingen door vistuig

 • Wet van 15 april 1886 S. 65 , gewijzigd bij de wet van 4 juli 1887 S.109, houdende maatregelen ter uitvoering van de internationale overeenkomst tot bescherming van onderzeese telegraafkabels
  dossier 117
e. Kustvisserij

Afgrenzingen; vissen door vreemde vaartuigen in de territoriale wateren

 • Wet van 26 oktober 1889 (S. 135), tot vaststelling van bepalingen tegen het vissen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territorale wateren van het Rijk.
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 65 tot vaststelling van de grenzen tussen de kust- en de binnenvisserij en tussen de wateren, waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend.
  dossier 1, 11

Instellingen

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement op de Kustvisserijraden.
  dossier 1

Verlenen van consenten voor de kustvisserij

 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Visserij in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen

 • Koninklijk Besluit van 17 augustus 1900 S. 149
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.163 (Zuidhollandse Stromenvisserij-reglement), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 nr. 34 houdende bepalingen omtrent de taak en samenstelling van het Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.164 (Zeeuwse Stromenvisserij-reglement)
  dossier 1

Visserij in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement voor de Kustvisserijraden.
 • Koninklijk Besluit van 20 maart 1911 nr. 54 houdende de oprichting van de Zuiderzeevisserijraad.
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 161 (Waddenzee-visserij-reglement)
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 162 (Zuiderzee-visserij-reglement
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 13 (Reglement voor de Visserij in de Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens.
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 14 (Nieuw reglement voor de visserij in de Waddenzee, Lauwerszee en Dollart en de daaraan gelegen open havens en de noordelijke zeegaten
  dossier 1

Teelt van en de visserij op schelpen en schaaldieren /in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 15 mei 1884 S. 107, houdende vaststelling van voorschriften tot bescherming der teelt en tot regeling van de visserij op schelpdieren in de Zuiderzee en Waddenzee, de Lauwerszee en de Dollard
  dossier 13

Bevordering van de kreeftenteelt in de Zeeuwse wateren

 • Zeeuwse stromenvisserij-reglement 1911
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1912 S. 175
  dossier 17

Bestrijding van waterverontreiniging; zuivering van afvalwater, met name in verband met oester- en mosselkweek

 • Koninklijk Besluit van 30 juli 1920 nr. 53 tot oprichting van het Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
  dossier V, Z, 17

Doden van zeehonden en robben en het verstrekken van premies daarvoor

 • Koninklijk Besluit van 5 februari 1877 S. 19 betreffende het doden en vangen van robben
 • Koninklijk Besluit van 29 december 1914 nr. 35 betreffende de vaststelling van nieuwe bepalingen voor het toekennen van premies voor het doden van zeehonden binnen het Rijk.
  dossier 16

Steunverlening aan Zuiderzeevissers i.v.m. de afsluiting en inpoldering

dossier V

Ansjovisvisserij

dossier 1

Nestvisserij en -handel

dossier 1, 1a2

f. Binnenvisserij

Binnenvisserij in zijn algemeenheid

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 67 tot vaststelling van het Binnenvisserijreglement, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
  dossier 1

Politietoezicht op de binnenvisserij

 • Wet van 13 juni 1857 (S. 87) tot regeling der jacht en visserij, [gewijzigd bij de wetten van 14 april 1886 (S. 61), 15 april 1866 (S. 64), 13 juli 1896 (S. 105) en 14 juli 1904 (S. 148)][, voor zover het de zoetwater-visserij betreft.] (Jachtwet 1857)
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Zalm- en elftvisserij

 • Overeenkomst, gesloten op 30 juni 1885 te Berlijn, tot regeling der zalmvisserij in het stroomgebied van de Rijn [waarvan sommige bepalingen zijn goedgekeurd bij de wet van 14 april 1886 (S. 60)
 • Koninklijk Besluit van 21 juli 1886 (S. 123), houdende nadere regeling van de wijze van uitoefening der zalm- en elftvisserij
 • Koninklijk Besluit van 22 februari nr. 1906, houdende de instelling van de Commissie voor het Zalmvraagstuk. (ontbinding: K.B. 9-1-17 nr. 39)
  dossier 2, 3, 4, 6

Zalmvisserij in het bijzonder in het stroomgebied van de Rijn en de Maas

dossier 2, 7

Zalmteelt in Nederland

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Bevordering van de visstand in de binnenwateren

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Maten van vis en vistuig

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 119, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1922 S. 374, tot vaststelling van een Reglement voor de Binnenvisserij. (Binnenvisserijreglement)
  dossier 1

Gesloten tijd voor het vissen

 • Jachtwet 1857
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50 tot wijziging van het Zuid-hollandse Stromen Visserijreglement en het Binnenreglement voor het hengelen in de gesloten tijd
  dossier 1

Verpachting van viswater; hengelsport; uitgifte van vis-akten

 • Jachtwet 1857
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Vonnissen ingevolge de visserijwet

 • Visserijwet 1908
  dossier 1
B VERVOER EN OPSLAG VAN LICHT-ONTVLAMBARE EN ONTPLOFBARE STOFFEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen, dossier A (ontplofbare stoffen), 18
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen
Vervoer van ontplofbare stoffen
 • Wet van 26 april 1884 (S. 81) houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1885 (S. 187), houdende vaststelling van voorschriften omtrent het vervoer , de in- uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen (Reglement op het Vervoer etc. van Ontplofbare Stoffen)
  dossier 18, 18a, 19, 19a, A, O
Opslag en bewaring van petroleum
 • Koninklijk Besluit van 29 april 1864 S. 39 betreffende de lokalen tot bewaring van petroleum bestemd
  dossier 122
C SCHEEPVAART
 1. Het ontwerpen van wettelijke regelingen op het gebied van de zee-, kust- en binnenscheepvaart en het zeerecht en het bevorderen van de scheepvaart - Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 nr. 29 tot instelling van de Sleeptank-commissie (ontbonden bij Koninklijk Besluit van 19 september 1921 nr. 34), dossier S , (A en 37 ook herziening zeerecht)
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor de scheepvaart met betrekking tot:
a. Uitvoerende en adviserende organen:

Scheepvaartinspectie

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Raad van Tucht voor de Koopvaardij

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33

Raad voor de Scheepvaart

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33
b. Zee- en kustvaart

1. Registratie van schepen

Afgifte, wijziging en intrekking van zeebrieven

 • Wet van 28 mei 1869 (S. 96) betrekkelijk de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het voeren van de Nederlandse vlag.
  dossier 42, 43, 111, 111a

Scheepsmeting

 • Koninklijk Besluit van 22 april 1852 S. 64 tot vaststelling van een reglement voor de scheepsmeting voor de binnenvaartuigen, aan het recht van patent onderworpen
 • Wet van 3 juni 1875 S. 101 tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en nadere regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 21 augustus 1875 S. 146 tot regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1910 S. 94, houdende nadere bepalingen omtrent de meting van binnenvaartuigen-Scheepsmetingwet van 22 december 1919 S. 880
  dossier 134

2. Veiligheid op zee, opleiding en zorg voor varend personeel

Toezicht op vissersvaartuigen

 • Schepenwet 1909
  dossier A, S

Toezicht op passagiersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 11 maart 1908 nr. 28, waarbij gelegenheid wordt gegeven om Nederlandse passagiersschepen te onderwerpen aan een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht op hun deugdelijkheid en op die van hun uitrusting.
 • Schepenwet 1909
  dossier S, 20, 21, 29, 32, 33, 37

Bescherming van mensenlevens op zee en onderzoek naar en voorkoming van aanvaringen en scheepsrampen

 • Wet van 11 juli 1882 S. 86 ,houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee
 • Koninklijk Besluit van 24 april 1897 (S. 107) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1905 (S. 117) en 10 januari 1907 (S. 12).
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1906 nr. 80 houdende de instelling en de benoeming van de leden van de Commissie voor het voorkomen van Zeerampen
 • Schepenwet 1909
 • Wet van 28 december 1914 S. 616 tot uitvoering van het op 20 januari 1914 te Londen getekende internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
 • Koninklijk Besluit van 30 december 1914 nr. 119 ter bepaling welke schepen uitgezonderd zijn van het Veiligheidsverdrag.
 • Wet van 5 april 1919 S. 151 tot uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Scheepvaart (Verdrags-)wet).
  dossier S, 20, 30, 31, 37

Uitgave van het Algemeen Seinboek

 • Koninklijk Besluit van 25 januari 1905 S. 30 tot vaststelling van seinen van schepen die een loods verlangen.
 • Koninklijk Besluit van 30 april 1910 S. 129 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het seinstelsel in de reglementen voor de scheepvaart ter beveiliging van beweegbare spoorbruggen.
  dossier 41

Reddingwezen

 • Koninklijk Besluit van 7 juni 1907 nr. 46, houdende instelling en benoeming van de leden van de Commissie voor het Reddingwezen.
  dossier 38

Zeevaartkundig onderwijs en stuurlieden- en machinistendiploma's voor visserij en koopvaardij

 • Wet van 28 mei 1901 S. 139, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten (Schipperswet)
 • Wet van 16 juli 1907 S. 218/244, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
 • Koninklijk Besluit van 31 januari 1907 nr. 20 houdende aanwijzing der zeevaartscholen, welker besturen bevoegd zijn tot het afgeven van het bewijs bedoeld in art. 8, eerste lid van de wet van 28 mei 1901, S. 139, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1904 Stb . 156
  dossier S, 23, 24, 25, 26, 28

Tucht en desertie op koopvaardijschepen en vissersvaartuigen

 • Wet van 7 mei 1856 (S. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, gewijzigd bij de wet van 13 november 1879 (S. 190) en art. 16 der invoeringswet van het Strafwetboek en bij art. 71 van de Schepenwet 1909.
  dossier 32, 33, 135

Sanitaire maatregelen op schepen en geneeskundig onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 7 maart 1911 S. 86 houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de bestaande ziekenverblijven aan boord van Nederlandse schepen
 • Koninklijk Besluit van 26 februari 1919 S. 52, houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de ziekenverblijven aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen
 • Schipperswet 1901
 • Schepenwet 1909
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1909 S. 315, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet.
  dossier S, 28, 36, 37

Verzekering van schepelingen tegen ongevallen

 • Wet van 8 mei 1915 S. 214, houdende vaststelling van bepalingen betreffende het waarborgen van uitkeringen aan schepelingen en hun nagelaten betrekkingen in verband met ongevallen aan schepelingen overkomen ten gevolge van of in verband met een gebeurtenis, welke een onmiddelijk gevolg is van de huidige oorlog, gewijzigd bij wet van 27 juni 1919 S. 415 (Oorlogszeeongevallenwet)
  dossier S/zeeongevallenwet/oorlogszeeongevallenverzekering/-wet/verzekering van schepelingen

Aan- en afmonstering van schepelingen

 • Koninklijk Besluit van 8 september 1861 S. 81, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk behoort plaats te hebben en tevens omtrent de beloning, door die ambtenaar te genieten, de nodige regels gesteld worden.
 • Koninklijk Besluit van 17 juli 1906 S. 206, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk in het buitenland geschiedt.
  dossier S, V, 121

Militaire verloven van schepelingen

dossier S

3. Overige taken

Toezicht op de exploitatie van het haventerrein te Vlissingen

 • Wet van 18 december 1882 S. 230 houdende goedkeuring der overeenkomst met de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen, betreffende de exploitatie van een gedeelte van de havens en de haventerreinen aldaar.
  dossier 44

Toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers

 • Wet van 1 juni 1861 (S. 53), gewijzigd en aangevuld bij die van 15 juli 1869 (S. 124), houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers, gewijzigd bij art. 10 van de Invoeringswet van het Strafwetboek.
 • Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 nr. 15 en van 21 februari 1908 nr. 26 betreffende de vestiging van commissies van toezicht te Amsterdam en Rotterdam.
 • Koninklijke Besluiten van 2 november 1861 nr. 63, 26 november 1869 nr. 14 en 7 december 1874 nr. 29 houdende de instelling van commissies van toezicht te Dordrecht, Vlissingen en Harlingen
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1912 nr. 40 tot wijziging van de Wet op de Landverhuizing.
  dossier 29, 64, 65

Verlening van de De Ruytermedaille

 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1907 nr. 1 (De Ruyter-medaille)
  dossier S/ De Ruytermedailles

Strandvonderij

 • Koninklijk Besluit van 23 augustus 1852 S. 141 houdende vaststelling van bepalingen op de strandvonderij.
  dossier 40

Kustwacht

dossier 39

Inlichtingen verzamelen en verstrekken over scheepvaart in het buitenland.

 • geen specifieke wettelijke basis
  dossier 20, 21

Bijhouden van de statistiek van de zeescheepvaart

dossier 115, 116, 216

c. Binnenscheepvaart

Binnenschipperij in zijn algemeenheid

 • Wet van 7 december 1918 S. 774, houdende bepalingen mbt de binnenscheepvaart
  dossier 136

Statistiek van de binnenscheepvaartbeweging

dossier 216

(Voorkoming van) binnenlandse scheepsrampen

 • Wet van 15 april 1891 S. 91 houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk die voor scheepvaart openstaan.
  dossier 112a

Vaart op de Rijn

 • Herziene Rijnvaart-akte van 17 oktober 1868 (S. 1869 nr 75), voorzover nodig goedgekeurd bij de wet van 4 april 1869 (S. 37).
 • Koninklijk Besluit van 27 april 1896 (S. 74), houdende aanwijzing der ambtenaren en beambten belast met de handhaving van de politiebepalingen vastgesteld krachtens de Rijnvaartakte.
 • Reglement van Politie voor de Scheepvaart en de vlotvaart op de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 april 1905 (S. 126), gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1906 (S. 266) en Koninklijk Besluit van 21 april 1910 (S. 119).
 • Rijnvaartpolitiereglement voor de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 jan 1913 (S. 40).
 • Koninklijk Besluit van 26 oktober 1906 (S. 273), houdende bepalingen omtrent de commissiën van deskundigen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en -scheepspatenten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1913 (S. 274)
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1900 (S. 152) tot vaststelling van bepalingen voor het vervoer van bijtende en vergiftige stoffen langs de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1910 (S. 367)
 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1903 (S. 89), houdende politiebepalingen op het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 april 1906 (S. 67) en Koninklijk Besluit van 8 augustus 1913 (S. 348).
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1905 (S. 131), houdende vaststelling van politiebepalingen op het vervoer van petroleum en hare distillatie-produkten in tankschepen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1910 (S. 87).
 • Wet van 29 mei 1920 S. 272, houdende vaststelling van bepalingen in aansluiting aan de op de Rijnvaartakte steunende gemeenschappelijke politieverordening der Rijnoeverstaten betreffende de uitrusting van schepen en vlotten met bergruimten voor drinkwater
  dossier 150
D MIJNWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke regelingen voor het mijnwezen, dossier 73
 • (Medewerking) aan de uitvoering van wettelijke regelingen voor het mijnwezen met betrekking tot:
Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 S. 78 tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 S. 139 betreffende het Staatsmijnbedrijf in Limburg en de Mijnraad
  dossier 71
Staatstoezicht op de Mijnen en Groeven
 • Besluit van 2 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling der instructie voor de hoofdingenieur, de ingenieur, de adjunct-ingenieur en de opzichter der mijnen
  dossier 72
Raad van Beroep voor het Mijnwezen
 • Koninklijk Besluit van 29 oktober 1906 nr. 27, houdende vaststelling van een instructie voor de Raad van Beroep voor het Mijnwezen:
  dossier 73
Regeling van de mijnbouw
 • Wet van 21 april 1810 " concernant les mines, les minières et les carrières " (bull. des lois nr. 285) (Mijnwet 1810)
 • Wet van 27 april 1904 (S. 73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning met wijziging van de wet van 21 april 1810 (bulletin des lois 285) (Mijnwet 1903)
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1906 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 9, 1e lid van de wet van 27 april 1904 (S.73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging van de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) (Bij dit besluit vaststelling van het Mijnreglement 1906)
 • Wet van 26 maart 1920 S. 156 tot wijziging van de Mijnwet 1903 S. 1904 nr. 73: dossier 71, 72, 73
Toezicht op gezondheid en welzijn van en de sociale voorzieningen voor mijnwerkers
 • Mijnreglement 1906
 • Besluit van 1 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de verklaringen van wormvrijheid, bedoeld in art. 209, eerste lid van het Mijnreglement 1906
 • Besluit van 9 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de eisen voor de verband-en geneesmiddelen, de draagbaren voor het transport van gewonden en zieken en het lokaal voor de voorlopige opname van dezen, als bedoeld in art. 223, 1e lid, van het Mijnreglement 1906
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1907 S. 138, tot vaststelling van een kiesreglement voor de arbeiderscommissies, bedoeld in hoofdstuk XV van het Mijnreglement
  dossier 71, 72, 73
Verlening van mijnbouwconcessies
 • Mijnwet 1903
 • Wet van 6 maart 1915 (S.141), houdende bepaling voor het gebruik van grond voor mijnontginning.
 • Wet van 23 maart 1918 (S. 168) tot tijdelijke ontginning van bruinkolen zonder concessie:
  dossier 74
Exploitatie van staatsmijnen
 • Wet van 24 juni 1901 (S. 170) betreffende de exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg.
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 (S. 78) tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad.
 • Mijnwet 1903
 • Koninklijk Besluit van 8 januari 1903 S. 4 tot aanwijzing van een mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901 S. 170.-Koninklijk Besluit van 24 oktober 1906, S.270 tot aanwijzing van een tweede mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Koninklijk Besluit van 8 augustus 1910 S. 249 tot aanwijzing van een derde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Wetten van 13 februari 1911 (S. 68) en 23 sept. 1912 (Stb 307) en 27 september 1920 S. 752 tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.
 • Koninklijk Besluit van 12 maart 1915 S. 146 tot aanwijzing van een vierde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wetten van 24 juni 1901, S. 170 en van 23 september 1912 S. 307.
 • Wet van 18 juni 1918 S. 421 tot ontginning van steenzout bij Buurse
  dossier 71sa, 71sm, 71sp,71sv, 74
Opsporing van delfstoffen van staatswege
 • Wet van 24 juli 1903 (S. 230) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
 • Wet van 6 oktober 1908 (S.312) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
  Dossier 74a
Toezicht op particuliere mijnen
 • Mijnwet 1903
  Dossier 75, 76, 80, 82, 83, 85
E IJKWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen, dossier 88
 • (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen op het gebied van:
  Dossier 88
De Inspectie van het IJkwezen
 • Wet van 7 april 1869 (S. 57), betreffende de maten, gewichten en weegwerktuigen, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1869 (S. 88), 19 jun 1871 (S. 62), 31 dec 1872 (S. 160), 8 juli 1874 (S. 96), 4 juni 1878 (S. 85), 28 dec 1879 (S. 249), 30 december 1880 (S. 254), 30 december 1881 (S. 253), 11 juli 1882 (S. 91), 15 april 1886 (S. 64), 2 mei 1897 (S. 122) en 25 juli 1919 (S. 522) (IJkwet)
  Dossier 88, 89, 90, 95, 96, 98
IJkwerktuigen en -werkzaamheden
 • IJkwetten 1869 - 1919
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 159 tot vaststelling van een reglement betreffende de vorm, enz. der maten en gewichten
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 Stb 160 betreffende het justeren der gewichten
 • Koninklijk Besluit van 4 september 1873 S. 127 tot vaststelling van een reglement betreffende de samenstelling , het onderzoek en de ijk der weegwerktuigen
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 nr. 45, houdende de instelling en benoeming van de leden van de Staatscommissie voor de Weegwerktuigen.
 • Koninklijk Besluit van 30 oktober 1908 nr. 58, tot wijziging van het besluit uit 1869 betreffende de stempelmerken.
 • Wet van 7 april 1911 (S. 113), betreffende het gebruik van de benaming "metriek karaat"
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1911 nr. 18 tot vaststelling van het Reglement op de Maten en Gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1912 nr. 19 tot vaststelling van het Reglement op het justeren van de gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1913 S. 391 : Nieuw Reglement op de ijk van gasmeters
 • Koninklijk Besluit van 26 november 1913 nr. 46 tot regeling van her-ijk
 • Koninklijk Besluit van 23 oktober 1919 S. 611 betreffende het ijkloon voor maten en gewichten en gasmeters
  Dossier 90, 91, 92, 94
Standaarden
 • Koninklijk Besluit van 3 oktober 1887 S. 168 tot aanwijzing van de Nederlandse standaarden der maten en gewichten en tot regeling van hun bewaring
  Dossier 97
Examens voor adjunct-ijker
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 161 betreffende het examen van ijkers of adjunct-ijkers
  Dossier 96
F METEOROLOGIE
Toezicht op het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 • Koninklijk Besluit van 19 juni 1899 S. 116 tot vaststelling van een reglement voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, vernieuwd bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1906 S. 220
  Dossier 101-109
Toezicht op de Stormwaarschuwingsdienst

Dossier 110( De stormwaarschuwingsdienst werd opgericht op 1 juni 1860 ("Koninklijk Meteorologisch Instituut 1854-1954", blz. 38 en 145). )

G OVERIGE
Bescherming van de nationale nijverheid

Dossier A, N

Advisering aan de minister van Justitie over oprichting van naamloze vennootschappen
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1833 nr. 24, houdende algemene voorschriften ten aanzien statuten van naamloze vennootschappen
  Dossier A
Electrische eenheden

Dossier 120

Electrische geleidingen

Dossier 138

Overzicht van door de Afdeling Nijverheid gebruikte dossiers in numerieke volgorde, voorafgegaan door de algemene "letter" dossiers. Hierin wordt ook aangegeven welke dosiernummers/-letters nooit gebruikt zijn en welke in onbruik geraakt zijn bij de Afdeling Nijverheid.

Benaming van de (sub) "dossiers"

De benaming voor een en het zelfde (sub)dossier is in de periode van het archief (en trouwens ook daarvoor en daarna) niet altijd consequent dezelfde geweest. Sommige naamvariaties zijn hieronder vermeld, andere, zeer minieme variaties, niet.

Betekenis van de jaartallen bij de (sub)dossiers.

De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, danwel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven. Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken. Zoveel mogelijk is aangegeven wanneer een dossier beëindigd is door overname van de taak door een andere instantie, met verwijzing naar de vindplaats in het desbetreffende archief. Of er in werkelijkheid nog stukken van een bepaald (sub)dossier aanwezig zijn, hangt natuurlijk ook af van vernietiging die na de vorming van het archief regulier of irregulier heeft plaatsgevonden (zie daarvoor bijlage 5).

Bij het aangeven van de aansluitingen op een dossier is slechts 1 stap terug en 1 stap vooruit gedaan.

Verklaring der hieronder volgende afkortingen
AHN
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid
LNH
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
WHN
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
W
Ministerie van Waterstaat
afd. H
Afdeling Handel
afd. M
Afdeling Mijnwezen
afd. H&N
Afdeling Handel en Nijverheid
afd. N
Afdeling Nijverheid
afd. S
Afdeling Scheepvaart
afd. V
Afdeling Visserijen

 

Table showing searchresults in archives
NR / LETTER EN NAAMIS VERVOLG OPWORDT VERVOLGD IN
A ALGEMENE ZAKEN 1906-1922A ALGEMENE ZAKEN-1905 WHN, afd. H&NA ALGEMENE ZAKEN 1923- AHN, afd. H&N W, afd. S
A Boeken, verslagen 1906-1922A Boeken, verslagen-1905 WHN, afd. H&N
A Britse parlementsstukken 1906-1922A Britse parlementsstukken-1905
A Poolcongres 1908A Algemene zaken-1907
A Algemene zaken, Poolcommissie 1909
A Algemene zaken, christelijke feestdagen 1915
A Naamloze vennootschappen 1917-1919 zie ook dossier 132A Algemene zaken 1906-LNH, afd. N
A Visserijen, algemene zaken 1906A Visserijen-1905 WHN, afd. H&NA zonder omschrijving 1921-LNH, afd. V
A Ontplofbare stoffen, inzending quitanties wegens geleiding 1906
A Scheepvaart, algemene zaken 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Scheepvaart, algemene zaken/toezicht op vissersvaartuigen 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Algemene zaken, herziening zeerecht 1907A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NA Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
A Handel 1906A Handel-1905 WHN, afd. H&NA Algemene zaken 1906, nov. -LNH, afd. H
A Japanse handelsstatistiek 1906
A Zee- en Rijnvaartverkeer 1906
A Staten betreffende invoer op Java etc. 1906
A Revue des Mines etc. 1906
A Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate 1906
A Kamers van Koophandel, jaarverslagen 1906A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N
A Nijverheid 1906A Nijverheid-1905 WHN, afd. H&N
A Bescherming nationale nijverheid 1906A Bescherming nationale nijverheid-1905 WHN, afd. H&NN Bescherming nationale nijverheid 1907-LNH, afd. N
A Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek dec. 1906-LNH, afd. H
N NIJVERHEID, ALGEMENE ZAKEN 1907-1910A Nijverheid -1906 LNH, afd. N
N Bescherming van de nationale nijverheid 1907A Bescherming van de nationale nijverheid -1906 LNH, afd. N
O ONTPLOFBARE STOFFEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1912
S SCHEEPVAART, ALGEMENE ZAKEN/SCHEEPVAART 1907-1922A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Scheepvaart algemeen 1923-W, afd. S
S Examens als machiniststoker en als machinist op stoom-zeevissersvaartiuigen 1907A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Examens vissersvaartuigen 1907A Visserijen, algemene zaken 1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Visserij-examens 1907-1922A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Vissers-vaartuigen 1907A Scheepvaart, algemene zaken, /toezicht vissersvaartuigen-1906 LNH, afd. N
S De Ruyter-medailles 1907S De Ruyter-medailles 1923-W, afd. S
S Scheepskeuring 1908
S Staatskeuring van passagiers-vaartuigen 1908
S Zeevaartkundig onderwijs 1909
S Herziening zeerecht 1909-1912A Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1911-1922S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1923-W, afd. S
S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1921S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1923-W, afd. S
S Schepelingenwet 1912
S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1912-1922S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1923-W, afd. S
S (Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
S Zeemansgidsen 1913-1921S Zeemansgidsen 1923- W, afd. S
S Verzekering van schepelingen 1915
S Casco-verzekering 1915
S (Militaire) verloven 1916-1919
S Machinisten-staking 1916
S Sleeptank (of proefdok) 1918-1921
S Sleeptank-commissie 1919
S Oorlogs-zee-ongevallen-verzekering/-wet 1915-1919
S Wijziging Oorlogs-zee-ongevallenwet 1918-1919
S Zee-ongevallenwet 1920-1922S Zee-ongevallenwet, gesloten verzekeringen beslissingen/diversen 1923-W, afd. S
S/ Arbitrage in zaken van 32 prijs en buit 1918-1919
V VISSERIJEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1920V (geen omschrijving bekend; geldt voor alle visserijdossiers) 1920-LNH, afd. V
V Visserij-onderwijs 1910
V Visserij-proefstation 1918-1919
V Visserij-proefstation en Vereniging voor Koeltechniek 1920
V Waterverontreiniging 1920
V Waterverontreiniging/zuivering van afvalwater 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. N
V Zuiderzee 1920
Z ZUIVERING VAN AFVALWATER 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. V
1 (Uitvoering) (VISSERIJ)WET(geving) 1906-19191 Visserijwet(-geving)-1905 WHM, afd. H&N1 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
1 Visserijwet, uitvoering der A.M. 1915-1920
1 Visserijwet, wijziging 1912-1920
1 Visserijwet, akten 1912
1 (Vis-)(en hengel-)akten 1915-1920
1 Hengelen 1916
1 Visserijwet, vonnissen 1916
1 Formulieren [voor de kustvisserij] 1916
1 Visserijwet, formulieren 1918-1920
1 Visserijwet, algemene zaken 1919-1920
1 (Visserijwet) Kuilvisserij 1912-1913
1 (Visserijwet) Consenten 1912-1920
1 Vissen van Duitsers in de Dollart 1912
1 Ansjovis 1914-1920
1 Ansjovis-controle 1914-1916
1 Maat op bot 1916
1 Nestvisserij 1915-1920
1 Visserij-inspectie 1911-1920
1 Visserij-commissie 1908
1 Wijziging Reglement Zuid-hollandse Stromenvisserij 1916
1 Wijziging reglement Zeeuwse Stromenvisserij 1916
1 Zuiderzee en Waddenzee, visserij-reglement 1916
1 Zuiderzee-visserijraad 1912-1920
1/130 Reorganisatie van de Visserijdienst 1916
1A Visserijwet, algemene zaken 1912
1A2 Visserijwet, nesthandel 1912
2 ZALMVISSERIJ/OP DE RIJN 1909-19202 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
2 Zalmtractaat 19062 Zalmtractaat-1905 WHN, afd. H&N
2 Zalmvisserij 1906-19162 Zalmvisserij-1905 WHN, afd. H&N
3 ZALMTEELT (-kwekerij) (in Nederland) 1906-19203 Zalmteelt [ook zalmpoting]-1905 WHN, afd. H&N3 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
4 ELFT 1911-19124 Ankerkuil-visserij, elftenteelt, moezelzalm-1901 WHN, afd. H&N4 Omschrijving onbekend 1922-LNH, afd. V
5 ZALMWET (overtreding) 19075 Vonnissen wegens overtreding der zalmwet-1905 WHN, afd. H&N
6 (Plaatsing van) ZALMSTEKEN 1906-19176 (Plaatsing van) zalmsteken-1905 WHN, afd. H&N
7 ZALMVISSERIJ IN DE MAAS 1906-19207 Zalmvisserij in de Maas-1898 WHN, afd. H&N7 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 VISSERIJVERSLAG [College voor de (Zee-) Visserijen] 1906-19208 Visserijen, verslag over 1905 WHN, afd. H&N8 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 Verslagen en Berichten/Mededelingen der Visserij-inspectie 1915-1916
9 WETENSCHAPPELIJK ADVISEUR (IN VISSERIJZAKEN) 1906-19149 Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)-1905 WHN, afd. H&N
10 COLLEGE VOOR DE (ZEE)VISSERIJEN 1906-192010 College voor de (Zee)visserijen-1905 WHN, afd. H&N10 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
10 Keurmeesters (voor vis) 1906
11 NOORDZEE-VISSERIJ 1906-192011 Noordzee-visserij-1905 WHN, afd. H&N11 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
11 Noordzee-visserij, conventie 1918
11 Praairapporten 1907-1908
12 (NOORDZEE-VISSERIJ) KRUISTOCHT-RAPPORTEN 1906-192012 Kruistocht-rapporten-1905 WHN, afd. H&N12 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
12 Praairapporten 1907-1908
13 ZUIDERZEE-VISSERIJ / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-191113 Zuiderzee-visserij / schelpdieren in de Zuiderzee-1905 WHN, afd. H&N13 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
14 LETTERTEKENS OP VISSERS-VAARTUIGEN 1906-192014 Lettertekens op vissers-vaartuigen-1905 WHN, afd. H&N14 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
15 PROVIANDVERKOOP OP ZEE 1907-192015 Proviandverkoop op zee-1905 WHN, afd. H&N
15 Drankverkoop op zee 1906-1914
16 ZEEHONDEN- EN ROBBENVANGST 190616 Robbenvangst-1905 WHN, afd. H&N
16 Zeehonden 1906-192016 Zeehonden-1905 WHN, afd. H&N16 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 SCHELPDIEREN 1906-192017 Schelpdieren-1905 WHN, afd. H&N17 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 Kreeften 1919
18 ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192218 Ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N18 Ontplofbare stoffen 1923-W, afd. S
18 Uitvoering en wijziging der bepalingen [ontplofbare stoffen] 1906
18 (Toepassing/ wijziging) Reglement (op het vervoer etc. van ontplofbare stoffen) 1906-192118 Ontplofbare stoffen, reglement, diversen 1923-W, afd. S
18A VERVOER OP DE RIJN (ontplofbare stoffen) 1906-1908
19 (Personeel) KORPS GELEIDERS ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219 Ontplofbare stoffen, personeel-1905 WHN, afd. H&N19 Ontplofbare stoffen, personeel 1923-W, afd. S
19A VERGUNNING TOT VERVOER OF OVERLADING VAN ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219A Vergunning tot vervoer of overlading van ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N19A Ontplofbare stoffen, vergunningen, commissarissen 1923-W, afd. S
20 SCHEEPVAART IN ENGELAND (wetgeving, scheepsmeting) 1908-192220 Scheepvaart, Engeland 1923-W, afd. S
20 Conferentie te Londen 1913
20 Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland 190720 Merchant Shipping Act-1904 WHN, afd. H&N
20 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1914-192220 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1923-W, afd. S
20 Verdragswet 1915
21 SCHEEPVAART IN HET BUITENLAND 1906-192221 Scheepvaart in het buitenland -1905 WHN, afd. H&N21 Scheepvaart in het buitenland 1923-W, afd. S
21 Scheepvaart in het buitenland, Frankrijk 1912-1913
21/S Toezicht op passagiersschepen 1907-
21/37 Australische schepenwet 1912
21/37 Conferentie te Sint Petersburg en te Londen 1914
22 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
23 STUURLIEDEN-EXAMENS, (uitvoering) REGLEMENT 1906-192223 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement-1905 WHN, afd. H&N23 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement 1923-W, afd. S
24 STUURLIEDEN-EXAMENS, COMMISSIE 1906-192224 Stuurlieden-examens, commissie-1905 WHN, afd. H&N24 Stuurlieden-examens, commissie 1923-W, afd. S
25 STUURLIEDEN-EXAMENS, OPGAVEN GESLAAGDEN / GEEXAMINEERDEN 1906-192125 Stuurlieden-examens, geslaagden-1905 WHN, afd. H&N25 Stuurlieden-examens, geslaagden, afgekeurden enz. 1923-W, afd. S
25 Uitslag examens stuurlieden en machinisten 1906
26 MACHINISTEN-EXAMENS 1906-192226 Machinisten-examens, Commissie Machinisten-examens-1905 WHN, afd. H&N26 Machinisten-examens, Commissie enz. 1923-W, afd. S
27 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
28 SCHIPPERSWET, (uitvoering/wijziging) 1906-192228 Schipperswet, wijziging toepassing 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Geneeskundig onderzoek 1916-1922
28 (Schipperswet,) Machinisten-diploma's 1906-192228 Schipperswet (diploma's) (als machinist)-1905 WHN, afd. H&N28 Machinisten-diploma's 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1906-192228 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, dispensaties 1906-192228 Dispensaties, verzoeken, zaken 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, overtredingen 1907-1908
29 STOOMVAART-LIJNEN 1906-1921 (nov.-dec. 1906 ook bij afd. Handel)29 Stoomvaart-lijnen-1905 WHN, afd. H&N29 Stoomvaart-lijnen 1923-W, afd. S
29 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn 1906-191929 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn-1905 WHN, afd. H&N
29 (Stoomvaart-lijnen/), Koninklijke Hollandse Lloyd 1908-192029 Koninklijke Hollandse Lloyd 1923-W, afd. S
29 Stoomvaart-lijnen, vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29 Stoomvaart-lijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-192229 Maatschappij Zeeland 1923-W, afd. S
29 Wijziging Sabangcontract 190829 Sabang-1905 WHN, afd. H&N
30 AANVARINGEN (op zee) 1906-192130 Aanvaringen (op zee)-1905 WHN, afd. H&N
30 Keuring van (sein)lantaarns 1908-1909
30/31 Aanvaringen/visserslichten 192130/31 Aanvaringen, visserslichten 1923-W, afd. S
30/31 Stakellicht 1916
31 VISSERSLICHTEN 1906-192031 Visserslichten-1905 WHN, afd. H&N
32 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/ZAKEN) 1906-190932 Raad van Tucht-1905 WHN, afd. H&N32 Raad voor de Scheepvaart (,uitspraken) 1909-LNH, afd. N
32 RAAD VOOR DE SCHEEPVAART (,UITSPRAKEN) 1909-192232 Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (,zaken)-1909 LNH, afd. N32 Raad voor de Scheepvaart, zaken/ uitspraken 1923-W, afd. S
33 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/PERSONEEL) 1906-190933 Raad van Tucht, personeel-1905 WHN, afd. H&N33 Raad voor de Scheepvaart, personeel 1923-W, afd. S
34 NIET MEER IN GEBRUIK34 Laad- en losdagen voor schepen-1903 WHN, afd. H&N
35 NIET MEER IN GEBRUIK35 Loodsgelden-commissie-1898 WHN, afd. H&N
36 SANITAIRE MAATREGELEN (op schepen) 1906-1922 (nov.-dec. 1906 ook bij afdeling Handel)36 Sanitaire maatregelen (op schepen)-1905 WHN, afd. H&N36 Sanitaire maatregelen (op schepen) 1923-W, afd. S
37 SCHEPENWET (,wijziging toepassing) 1907-192237 Schepenwet, wijziging, algemene toepassing 1923-W, afd. S
37 Onderzoek naar (en voorkoming van) zeerampen 1906-1908
37 (Schepenwet) Journalen voor vissers-vaartuigen 1912-1913
37 Schepenwet, dispensaties 1912-1913
37 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1912-192237 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1923-W, afd. S.
37 Schepenwet, verslag over 1912 1913
37 (Schepenwet,) Uitwatering(scommissie) 1913-192137 Uitwateringscommissie 1923-W, afd. S
37 Lloyds register 1916
37 (Schepenwet,) Classificatiebureaus 1918-192237 Classificatiebureaus 1923-W, afd. S
37 Certificaten volgens de Schepenwet 1918
37 Schepenwet, overtredingen 1920-192237 Schepenwet, overtredingen 1923-W, afd. S
37 Herziening zeerecht 1921S Herziening zeerecht-1912 LNH, afd. N
38 (COMMISSIE VOOR HET) REDDINGWEZEN 1906-192238 Reddingwezen-1905 WHN, afd. H&N38 Reddingwezen 1923-W, afd. S
38 Reddingwezen, Congres te Frankfurt 1908
39 KUSTWACHT 1906-192239 Kustwacht-1905 WHN, afd. H&N (ook 39 Draadloze verbindingen)Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923-
40 STRANDVONDERIJ 1906-192240 Strandvonderij-1905 WHN, afd. H&N40 Strandvonderij 1923-W, afd. S
41 ALGEMEEN SEINBOEK 1906-192241 Algemeen seinboek-1905 WHN, afd. H&N (zie ook dossier 115)41 Algemeen seinboek 1923-W, afd. S
42 WET OP DE ZEEBRIEVEN, WIJZIGING 1908-192242 Herziening Wet op de Zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
43 (TOEPASSING DER) WET OP DE ZEEBRIEVEN 1906-192243 (Toepassing der) Wet op de zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N43 Zeebrieven, toepassing 1923-W, afd. S
44 HAVENTERREIN VLISSINGEN 1906-192244 Haventerrein Vlissingen-1905 WHN, afd. H&N44 Haventerrein Vlissingen 1923-W, afd. S
45 KAMERS VAN KOOPHANDEL, INSTELLING 190645 Kamers van Koophandel, instelling-1905 WHN, afd. H&N45 Kamers van Koophandel, instelling nov. 1906-LNH, afd. H
46 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REGLEMENT niet gebruikt in jan. - nov. 190646 Kamers van Koophandel, reglement nov. 1906-LNH, afd. H
47 KAMERS VAN KOOPHANDEL, UITVOERING REGLEMENT 190647/A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N47 Kamers van Koophandel, uitvoering reglement nov. 1906-LNH, afd. H
48 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REORGANISATIE 190648 Kamers van Koophandel, reorganisatie-1905 WHN, afd. H&N (ook Centrale Raad voor Handel en Nijverheid)48 Kamers van Koophandel, reorganisatie nov. 1906-LNH, afd. H
49 VERENIGING HET BUITENLAND (niet gebruikt in jan. - nov. 190649 Vereniging Het Buitenland-1902 WHN, afd. H&N49 Vereniging Het Buitenland nov. 1906-LNH, afd. H
50 COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK 190650 Commissie voor de Handelspolitiek-1905 WHN, afd. H&N50 Commissie voor de Handelspolitiek nov. 1906-LNH, afd. H
51 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST51 Frankrijk nov. 1906-LNH, afd. H
52 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST52 Japan nov. 1906-LNH, afd. H
53 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST53 Portugal nov. 1906-LNH, afd. H
54 HANDELSVERDRAGEN MET ROEMENIE niet gebruikt in jan. - nov. 190654 Handelsverdragen met Roemenië -1905 WHN, afd. H&N54 Roemenië nov. 1906 LNH, afd. H
55 HANDELSBETREKKINGEN 190655 Handelsverdrag met Spanje-1900 WHN, afd. H&N55 Spanje nov. 1906-LNH, afd. H
56 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST56 Turkije nov. 1906-LNH, afd. H
57 HANDELSBETREKKINGEN MET DE VERENIGDE STATEN 190657 Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten-1905 WHN, afd. H&N57 Amerika nov. 1906-LNH, afd. H
58 HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSLAND E.A. 190658 Handelsbetrekkingen-1905 WHN, afd. H&N (ook Montenegro, Bulgarije)58 Handelsbetrekkingen, algemene zaken nov. 1906-LNH, afd. H
59 NIET MEER IN GEBRUIK59 Zuivelhandel met het buitenland-1901 WHN, afd. H&N
60 INVOERRECHTEN enz., Brits tarief / Engeland 1906
60 INVOERRECHTEN (DUITSLAND), SCHEEPVAARTRECHTEN DUITSLAND 190660 Invoerrechten/ Duits tarief. Scheepvaart-rechten op de Rijn-1905 WHN, afd. H&N60 (Scheepvaart-rechten in) Duitsland nov. 1906-LNH, afd. H
60 Rechten op suiker 190660 Rechten op suiker-1905 WHN, afd. H&N60 Suiker-conventie nov. 1906-LNH, afd. H
61 DIRECTEUREN VAN ENTREPOTS 190661 Directeuren van entrepots-1905 WHN, afd. H&N61 Entrepots, directeuren van nov. 1906-LNH, afd. H
62 OCTROOIEN 190662 Octrooien-1905 WHN, afd. H&N62 Octrooien nov. 1906-LNH, afd. H
63 INDUSTRIELE EIGENDOM 190663 Industriële eigendom-1905 WHN, afd. H&N63 Industriële eigendom nov. 1906-LNH, afd. H
64 LANDVERHUIZERS(-ZING) 1906-192264 Landverhuizers(-zing)-1905 WHN, afd. H&N64 Landverhuizers(-zing) 1923-W, afd. S
64 Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving 1909-1920
65 LANDVERHUIZERS, SUBSIDIES (aan de Landverhuizerscommissies) 1906-192265 Subsidies aan de Commissies van Toezicht op Landverhuizers-1905 WHN, afd. H&N65 Landverhuizing Subsidie, Commissie 1923-W, afd. S
66 TENTOONSTELLINGEN / MARSEILLE JOHANNESBURG 190666 Tentoonstelling Marseille, Parijs-1905 WHN, afd. H&N66 Tentoonstellingen nov. 1906 LNH, afd. H
67 TENTOONSTELLINGEN / MILAAN 190667 Tentoonstelling Milaan-1905 WHN, afd. H&N67 Tentoonstellingen / Milaan nov. 1906-LNH, afd. H
68 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
69 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
70 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
71 ALGEMENE ZAKEN [mijnwezen] 1906-192171 Mijnwezen, Algemene Zaken-1905 WHN, afd. H&N71 Mijnwezen, algemeen 1923-W, afd. M
71 Verslag over 1905 190671 Verslag over 1904 1905 WHN, afd. H&N
71 Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71 Mijnwezen, Duitsland 1912
71 Mijnwezen, Engeland 1912
71 Gebruik van Limburgse kolen 1913-1914
71 (Mijnwezen,) Mijnraad 1913-192271 Mijnraad 1923-W, afd. M
71 Mijnwezen, buitenland 1915-192271 Mijnwezen, buitenland 1923-W, afd. M
71 Arbeiderscontroleurs 1916-191871 Arbeiderscontroleurs 1923-W, afd. M
71 Centrale Knappschaftskas 1916
71 (Algemeen) Mijnwerkersfonds 1917-1919
71 Commissie voor de arbeidsvoorwaarden 1917-1918
71 Contactcommissie voor het Mijnbedrijf 1919-1920
71 Recht op de mijnen 1919
71 S/A STAATSMIJNEN, (/ALGEMENE ZAKEN) 1906-192271 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken)-1905 WHN, afd. H&N71 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken) 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1909-192171 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) levering electrische stroom 1909-1922
71 s/a Electriciteits-voorziening71 s/a Electriciteits-voorziening 1923-W, afd. M
71 s/a Levering van gas 1916
71 S/M STAATSMIJNEN, AANLEG (ENZ.) VAN MIJNEN (A, Wilhelmina, Emma)71 s/m Aanleg van mijnen-1905 WHN, afd. H&N71 s/m Staatsmijnen, aanleg 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Emma vergoedingen eigenaren bovengrond / schachtbekleding 1908
71 s/m Staatsmijn Emma spoorwegaansluiting 1909
71 s/m Aanleg etc, (Staats-) Mijn Emma71 s/m Staatsmijnen, Emma 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Wilhelmina 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Wilhelmina 1923-W, afd. M
71 s/m Aanleg derde staatsmijn 1909-1910
71 s/m (Derde staatsmijn,) Staatsmijn Hendrik 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Hendrik 1923-W, afd. M
71 s/m (Vierde staatsmijn,) Staatsmijn Maurits71 s/m Staatsmijnen, Maurits 1923-W, afd. M
71 s/m (Staatsmijnen) Uitvoering van werken 1915-1922
71 s/m Vijfde Staatsmijn (bij Vlodrop) 1919-1921
71 s/m Staatsmijnen, werken gebouwen etc. algemeen 1921
71 S/P STAATSMIJNEN, PERSONEEL 1906-192271 s/p Staatsmijnen, personeel-1905 WHN, afd. H&N71 s/p Staatsmijnen, personeel 1923-W, afd. M
71 s/p Staatsmijnpersoneel ongevallen 1918
71 S/V STAATSMIJNEN, VERGOEDINGEN WEGENS BORINGEN IN HET STAATSMIJNENVELD 1906-191771 s/v Vergoedingen wegens boringen, vorderingnummer-1905 WHN, afd. H&N
72 STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN EN GROEVEN 1906-192272 Staatstoezicht, algemeen / personeel 1923-W, afd. M
72 Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen 190672 Ingenieur der Mijnen-1905 WHN, afd. H&N
73 WIJZIGING DER MIJNWET UITVOERING MIJNREGLEMENT 1906-192273 Wijziging der Mijnwet-1905 WHN, afd. H&N73 Mijnwet en Mijnreglement 1923-W, afd. M
73 (Bestrijding van) Mijnwormziekte 1906-192273 Mijnwormziekte-1903 WHN, afd. H&N73 Mijnwormziekte 1923-W, afd. M
73 Mijnreglement, kabelonderzoek 1911
73 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1906-192273 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1923-W, afd. M
74 (PROEFBORINGEN EN) CONCESSIE-AANVRAGEN 1906-192274 Proefboringen etc.-1905 WHN, afd. H&N74 Proefboringen / en concessie-aanvragen 1923-W, afd. M
74 Concessie-aanvragen Carisborg 1906-1907
74 Concessie-aanvragen Clara 1907
74 Concessie-aanvragen Mijnveld Staatsraad M. Brouwers 1907
74 (Concessie) Mijnveld Eendracht (,uitbreiding staatsmijnveld) 1911-1919
74 Uitbreiding staatsmijnveld, Maasvelden 1912
74 Bruinkool-concessies 1912-1918
74 Bruinkool-concessies, Carisborg 1916-1917
74 Mijnveld / concessie Herman 1917-1921
74 Bruinkolen 1917
74 Bruinkool-opsporingen en -ontginningen 191974 Bruinkool-ontginningen 1923-W, afd. M
74 Zoutontginning bij Buurse 1918
74 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1921-192274 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1923-W, afd. M
74 A RIJKSOPSPORING VAN DELFSTOFFEN / EXPLORATIE VAN NEDERLAND 1906-191874 a Opsporing van a delfstoffen / van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
74 a Rijksopsporing van a delfstoffen, eindverslag 1918
74 a (Rijksopsporing a van delfstoffen / Geologische Dienst 1916-192274a Geologische Dienst 1923-W, afd. M
74a Uitvoering / wijziging Exploratiewet 1906-190774a Uitvoering Exploratiewet-1905 WHN, afd. H&N
74 a Publicatie der "Mededelingen" 1909
74 ap NIET MEER IN GEBRUIK74 ap Personeel opsporingen van delfstoffen van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
75 DOMANIALE MIJN 1906-192275 Domaniale mijn-1905 WHN, afd. H&N75 Domaniale mijn 1923-W, afd. M
76 MIJN CARL (Oranje-Nassau II) 1906-190776 Mijnveld Pauline (Carl)-1905 WHN, afd. H&N
77 NIET MEER IN GEBRUIK77 Mijnveld Crescendo-1902 WHN, afd. H&N
78 NIET MEER IN GEBRUIK78 Mijnveld Charlotte voorheen Ernst-1900 WHN, afd. H&N
79 NIET MEER IN GEBRUIK79 Mijnveld Koningin-Regentes-1902 WHN, afd. H&N
80 MIJN(VELD) LAURA-VEREENIGING 1906-192280 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N80 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
81 NIET MEER IN GEBRUIK81 Mijnveld Limburg-1902 WHN, afd. H&N
82 MIJN NEUPRICK 1915-191682 Neuprick Bleijerheide-1905 WHN, afd. H&N
83 MIJN(EN) ORANJE-NASSAU (I EN II) 1906-192283 (Ventilatie) Mijn(veld) Oranje-Nassau-1905 WHN, afd. H&N83 Oranje-Nassau 1923-W, afd. M
84 NIET MEER IN GEBRUIK84 Concessie Simpelveld-1898 WHN, afd. H&N
85 MIJN LAURA-VEREENIGING 1906-192285 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N85 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
86 NIET MEER IN GEBRUIK86 Mijnveld Wilhelmina-1902 WHN, afd. H&N
87 MIJN WILLEM EN SOPHIA 1906-192287 Mijn Willem en Sophia-1905 WHN, afd. H&N87 Mijn Willem en Sophia 1923-W, afd. M
88 IJKWEZEN, ALGEMENE ZAKEN/INSTRUCTIE/REGLEMENT 1906-192288 IJkwezen, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
89 IJKWEZEN, FINANCIELE ZAKEN 1906-192289 IJkwezen, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
90 (IJKWEZEN,) JUSTEERLONEN 1906-192290 (IJkwezen) Justeerlonen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
91 (IJKWEZEN,) HER-IJK 1906-192291 (IJkwezen) Her-ijk-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
92 (IJKWEZEN,) GASMETERS / Gasmeter-ijk 1906-192292 (IJk van) Gasmeters-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
93 MATEN EN GEWICHTEN niet gebruikt93 Maten en gewichten-1905 WHN, afd. H&N
94 WEEGWERKTUIGEN 1906-191894 Weegwerktuigen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
95 (IJKWEZEN,) MATERIEEL 1906-192295 IJkwezen, materieel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 (IJKWEZEN,) (VERLOVEN VAN HET) PERSONEEL 1906-192296 (IJkwezen,) Personeel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 Inspecteur (ijkwezen) 1907
96 Examen voor adjunct-ijker 1908
97 (IJKWEZEN,) STANDAARDEN 1906-192297 Standaarden, ijkwezen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJKKANTOREN/ ijkwezen, gebouwen 1906-192298 IJkkantoren-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJkkantoren, 's-Gravenhage 190798 's-Gravenhage -1905 WHN, afd. H&N
99 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
100 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
101 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ALGEMENE ZAKEN 1906-1922101 Meteorologisch instituut, algemene zaken WHN, afd. H&N101 Meteorologisch Instituut, algemene zaken W, afd. S
101 Vliegerstation 1917
102 METEOROLOGISCH INSTITUUT, FINANCIELE ZAKEN 1906-1922102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&N102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1923-W, afd. S
103 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ORGANISATIE 1906-1912103 Meteorologisch Instituut, organisatie-1905
104 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PERSONEEL 1906-1922104 Meteorologisch Instituut Personeel-1905 WHN, afd. H&N104 Meteorologisch Instituut, personeel 1923-W, afd. S
105 METEOROLOGISCH INSTITUUT, GEBOUWEN 1906-1922105 Meteorologisch Instituut, gebouwen-1905 WHN, afd. H&N105 Meteorologisch Instituut, gebouwen 1923-W, afd. S
105 Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht - Zeist 1907
106 METEOROLOGISCH INSTITUUT, MATERIEEL 1906-1922106 Meteorologisch Instituut, materieel-1905 WHN, afd. H&N106 Meteorologisch Instituut, materieel 1923-W, afd. S
107 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PUBLICATIES 1906-1922107 Meteorologisch Instituut, publicaties-1905 WHN, afd. H&N107 Meteorologisch Instituut, publicaties 1923-W, afd. S
108 (METEOROLOGISCH INSTITUUT,) WEERBERICHTEN 1906-1922108 Weerberichten-1905 WHN, afd. H&N108 (Meteorologisch instituut,) weerberichten 1923-W, afd. S
109 METEOROLOGISCH INSTITUUT, JAARVERSLAGEN 1906-1922109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen-1905 WHN, afd. H&N109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1923-W, afd. S
110 STORMWAARSCHUWINGSDIENST 1906-1922110 Stormwaarschuwingsdienst-1905 WHN, afd. H&N110 Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923- W, afd. S
110 Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110 Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
111 UITREIKING / AFGIFTE VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 (Afgifte van) Zeebrieven-1905 1905 WHN, afd. H&N111 Zeebrieven, afgifte 1923-W, afd. S
111 A INZENDING VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 A Inzending van zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
112 ZEERAMPEN 1906-1922112 Zeerampen-1905 WHN, afd. H&N112 Zeerampen 1923-W, afd. S
112 A BINNENLANDSE SCHEEPSRAMPEN 1912-1922112 Binnenlandse scheepsrampen 1923-W, afd. S
113 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
114 INLICHTINGEN 1906-1922 (ook bij afd. Handel vanaf nov. 1906)114 Inlichtingen-1905 WHN, afd. H&N114 Inlichtingen 1923-W, afd. S
115 SCHEPENLIJST (/MUTATIES IN DE KOOPVAARDIJVLOOT) 1906-1922115 Schepenlijst-1905 (ook scheepsseinen) WHN, afd. H&N115 Schepenlijst 1923-W, afd. S
116 (ZEE)SCHEEPVAARTSTATISTIEK (,vrachtvaartlijsten)/ statistiek der Zeescheepvaart 1906-1922116 Scheepvaartstatistiek / scheepslijsten-1905 WHN, afd. H&N116 Scheepvaartstatistiek 1923-W, afd. S
116 (Scheepvaartstatistiek/) Stand van de vloot 1909-1911
116 Inzending vrachtvaartlijsten / Statistiek der zeescheepvaart 1911
116 Scheepslijsten 1919-1921
116 Vrachtvaart-statistiek 1912
117 BESCHERMING ONDERZEESE TELEGRAAFKABELS 1910-1914117 Bescherming onderzeese telegraafkabels-1901 WHN, afd. H&N117 Bescherming onderzeese telegraafkabels 1921-LNV, afd. V
118 BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES 1906118 Bulletin international des Douanes-1905 WHN, afd. H&N118 Bulletin international des Douanes nov. 1906-LNH, afd. H
119 CONGO-TRACTAAT 1906119 Slavenhandel-1905 WHN, afd. H&N119 Congo-conferentie nov. 1906-LNH, afd. H
120 ELECTRISCHE EENHEDEN 1906-1910120 Electrische eenheden-1902
121 AAN- EN AFMONSTERING 1920
121 Aanmonstering van schepelingen / scheepsvolk 1906-1916121 Aan- en afmonstering van scheepsvolk-1905 WHN, afd. H&N
121/37 Aanmonstering 1921121 Aanmonstering 1923-W, afd. S
122 PETROLEUM 1907-1915122 Petroleum-commissie-1901 WHN, afd. H&N
123-129 NIET MEER IN GEBRUIK123-129 Dossiers betreffende het stoomwezen en de Hinderwet
130 ONDERZOEK DER ZEE 1906-1914130 Onderzoek der zee-1905 WHN, afd. H&N
130 (Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserijonderzoek) 1912-1920Ministerie van LNH, afdeling Visserijen 1921-
131 KATOEN 1906131 Katoen-1905 WHN, afd. H&N131 Katoen nov. 1906-LNH, afd. H
132 NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 1906A Naamloze vennootschappen-1905 WHN, afd. H&N132 Naamloze vennootschappen nov. 1906-LNH, afd. H
133 ACCOUNTANTS 1906133 Accountants-1905 WHN, afd. H&N133 Wettelijke regeling van het beroep van accountant nov. 1906-LNH, afd. H
134 SCHEEPMETING 1906-1922134 Scheepsmeting-1905 WHN, afd. H&N134 Scheepsmeting 1923-W, afd. S
135 DESERTIES 1906-1922A Scheepvaart, deserties-1905 WHN, afd. H&N
136 BINNENSCHIPPERIJ (/-SCHEEPVAART) 1906-1922136 Binnenschipperij-1905 WHN, afd. H&N136 Binnenscheepvaart, algemeen 1923-W, afd. S
136 (Binnen-schipperij,) Schippersbeurzen 1914-1915
136 Ligdagen voor binnenschepen 1914-1915
137 GESTICHTSARBEID 1906-1922137 Rijksinkoopbureau 1923-W, afd. S
137 Gevangenisarbeid 1906-1907A Gevangenisarbeid-1905 WHN, afd. H&N
138 ELECTRISCHE GELEIDINGEN TEN DIENSTE VAN DE NIJVERHEID 1906-1912A Electrische geleidingen ten dienste van de nijverheid-1905
138 Commissie voor de Electrische Geleidingen 1909-1910
139 MIDDENSTAND 1906A Middenstand-1905 WHN, afd. H&N139 (Commissie voor de) Middenstand nov. 1906-LNH, afd. H
140 NIJVERHEIDS-STATISTIEK 1906140 Nijverheids-statistiek na 1906 LNH, afd. H
141 ONDERZOEK VAN KOOPWAREN 1906141 Onderzoek van handelswaren nov. 1906-LNH, afd. H
141 Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906
142-149 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
150 RIJNVAART(-ZAKEN) (/schippers, scheepspatenten) 1906-1920
150 Rijnvaart, (jaar)verslag 1911-1922150 Rijnvaart, verslag 1923-W, afd. S
150 Reglement van Politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Haas (en publicatie verzameling reglementen) 1907
150 Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening 1914-1920
150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein 1921-1922150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein / Die freie Donau 1923-W, afd. S
151-154 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
155 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWEDEN 1906155 Zweden en Noorwegen nov. 1906-LNH, afd. H
156 HANDELSBETREKKINGEN MET OOSTENRIJK-HONGARIJE 1906156 Oostenrijk-Hongarije nov. 1906-LNH, afd. H
157 HANDELSBETREKKINGEN MET GRIEKENLAND 1906157 Griekenland nov. 1906-LNH, afd. H
158 HANDELSBETREKKINGEN MET BULGARIJE 1906158 Bulgarije nov. 1906-LNH, afd. H
159 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWITSERLAND 1906159 Zwitserland nov. 1906-LNH, afd. H
160-215 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
216 STATISTIEK VAN DE SCHEEPVAARTBEWEGING 1910-1921
216 Statistiek van de binnen-scheepvaart 1908

De namen der (sub)dossiers zijn soms lichtelijk gewijzigd of omgezet in verband met een betere alfabetisering. De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, dan wel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven.

Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken.

 

A
121/37Aanmonstering1921
121Aan- en afmonstering 1920
121Aanmonstering v.schepelingen / scheepsvolk1906-1916
30Aanvaringen (op zee) 1906-1921
30/31Aanvaringen, visserslichten 1921
133Accountants1906
41Algemeen seinboek 1906-1922
AAlgemene zaken 1906-1922
AAlgemene zaken, christelijke feestdagen 1915
AAlgemene zaken, Poolcommissie 1909
1Ansjovis 1914-1920
1Ansjoviscontrole 1914-1916
71Arbeiderscontroleurs (mijnwezen)1916-1918
S(32)Arbitrage in zaken van prijs en buit1918-1919
21/37Australische schepenwet 1912
B
ABescherming van de nationale nijverheid 1906
NBescherming van de nationale nijverheid 1907
117Bescherming van onderzeese telegraafkabels 1910-1914
112aBinnenlandse scheepsrampen 1912-1922
136(Binnenschipperij,) Schippersbeurzen1914-1915
136Binnenschipperij(/-scheepvaart) 1906-1922
ABoeken, verslagen , enz. 1906-1922
ABritse parlementsstukken 1906-1922
74Bruinkolen 1917
74Bruinkoolconcessies1912-1918
74Bruinkoolconcessies, Carisborg 1916-1917
74Bruinkoolopsporingen en -ontginningen1919
118Bulletin International des Douanes 1906
C
SCascoverzekering 1915
71Centrale Knappschaftskas 1916
37Certificaten volgens de Schepenwet 1918
AChristelijke feestdagen1915
10College voor de (Zee)visserijen1906-1920
50Commissie voor de Handelspolitiek 1906
71Commissie voor de Arbeidsvoorwaarden1917-1918
138Commissie voor de Electrische geleidingen 1909-1910
38(Commissie voor het) Reddingwezen1906-1922
74Concessie-aanvragen (Proefboringen en)1906-1922
74Concessie-aanvragen, Carisborg1906-1907
74Concessie-aanvragen, Clara1907
74Concessie-aanvragen, Maasconcessies 1908
74Concessie-aanvragen, Mijnveld Staatsraad M. Brouwers1907
74(Concessie) Mijnveld Eendracht(,uitbreiding staatsmijnveld)1911-1919
20Conferentie te Londen1913
21/37Conferentie te Sint Petersburg en te Londen1914
119Congo-tractaat1906
71Contactcommissie voor het Mijnbedrijf1919-1920
D
SDe Ruyter-medailles1908
135Deserties1906-1922
61Directeuren van entrepots1906
75Domaniale mijn1906-1922
15Drankverkoop op zee1906
150Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening1914-1920
E
71saElectriciteitsvoorziening1921
120Electrische eenheden1906-1910
138Electrische geleidingen (ten behoeve van de nijverheid)1906-1912
4Elft1911-1912
96Examen voor adjunct-ijker1908
SExamens vissersvaartuigen1907
SExamens als machinist-stoker en als machinist op stoomzeevissersvaartuigen1907
74aExploratiewet, uitvoering / wijziging van de1906-1907
F
1Formulieren [voor de kustvisserij]1916
G
71saGas, levering van1916
92Gasmeters/gasmeterijk1906-1920
137Gestichtsarbeid1906-1922
137Gevangenisarbeid1906-1907
H
A(Handel) Algemene zaken1906
55Handelsbetrekkingen1906
158Handelsbetrekkingen met Bulgarije1906
58Handelsbetrekkingen met Duitsland e.a.1906
157Handelsbetrekkingen met Griekenland1906
156Handelsbetrekkingen met Oostenrijk-Hongarije1906
57Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten1906
155Handelsbetrekkingen met Zweden1906
159Handelsbetrekkingen met Zwitserland1906
44Haventerrein te Vlissingen1906-1922
1Hengelen1916
91Herijk1906-1922
AHerziening ven het zeerecht1908
SHerziening van het zeerecht1909-1912
37Herziening van het zeerecht1921
I
63Industrieële eigendom1906
114Inlichtingen1906-1922
60Invoerrechten (in Duitsland) / scheepvaartrechten in Duitsland1906
60Invoerrechten enz., Brits tarief / Engeland 1906
AInvoer op Java etc., staten betreffende1906
J
AJapanse handelsstatistiek1906
90Justeerlonen1906-1922
K
45Kamers van Koophandel, instelling1906
AKamers van Koophandel, jaarverslagen1906
48Kamers van Koophandel, reorganisatie1906
47Kamers van Koophandel, uitvoering reglement 1906
131Katoen1906
30Keuring van (sein)lantaarns1908-1909
10Keurmeesters (voor vis)1906
74Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie1921-1922
19Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen (personeel)1906-1922
17Kreeften1919
39Kustwacht1906-1922
L
64Landverhuizers (-zing)1906-1922
65Landverhuizers, subsidies Landverhuizerscommissies1906-1922
64Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving1909-1920
14Lettertekens op vissersvaartuigen1906-1920
136Ligdagen voor binnenschepen1914-1915
71Limburgse kolen, gebruik van1913-1914
37Lloyds register1916
M
1Maat op bot1916
S,26Machinisten-examens1906-1922
SMachinistenstaking1916
20Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland1907
101Meteorologisch Instituut (,algemene zaken)1906-1922
105Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht-Zeist1909
102Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1906-1922
105Meteorologisch Instituut, gebouwen1906-1922
109Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1906-1922
106Meteorologisch Instituut, materieel1906-1922
103Meteorologisch Instituut, organisatie1906-1912
104Meteorologisch Instituut, personeel1906-1922
107Meteorologisch Instituut, publicaties1906-1922
108(Meteorologisch Instituut,) weerberichten 1906-1922
139Middenstand1906
S(Militaire) verloven1916-1919
76Mijn Carl (Oranje-Nassay II)1906-1907
85Mijn Laura - Vereeniging1906-1922
82Mijn Neuprick1915-1916
87Mijn Willem en Sophia1906-1922
83Mijn(en) Oranje - Nassau (I en II)1906-1922
80Mijn(veld) Laura - Vereeniging1906-1922
73Mijnreglement, kabelonderzoek1911
74Mijnveld/concessie Herman1917-1921
71Mijnwerkersfonds (Algemeen)1917-1919
73Mijnwet, wijziging en uitvoering mijnreglement1906-1922
71(Mijnwezen) algemene zaken1906-1921
71Mijnwezen, buitenland1915-1922
71Mijnwezen, Duitsland1912
71Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71Mijnwezen, Engeland1912
72Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen1906
71(Mijnwezen,) Mijnraad1913-1922
71(Mijnwezen) Verslag over 19051906
73Mijnwormziekte (bestrijding van)1906-1922
N
132Naamloze vennootschappen1906
ANaamloze vennootschappen1917-1919
1Nestvisserij1915-1920
ANijverheid1906
N(Nijverheid) Algemene zaken1907-1910
140Nijverheidsstatistiek1906
11Noordzeevisserij, conventie1918
11Noordzeevisserij1906-1920
12(Noordzeevisserij) Kruistochtrapporten1906-1920
O
62Octrooien1906
130(Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserij-onderzoek)1912-1920
130Onderzoek der zee1906-1914
141Onderzoek van koopwaren1906
18Ontplofbare stoffen1906-1922
O(Ontplofbare stoffen) algemene zaken1907-1912
A(Ontplofbare stoffen) inzending quitanties wegens geleidekosten1906-1907
18Ontplofbare stoffen (toepassing / wijziging) reglement (op het vervoer etc.) 1906-1921
18(Ontplofbare stoffen) Uitvoering en wijziging der bepalingen1906
19aOntplofbare stoffen, vergunning tot vervoer of overlading1906-1922
18a(Ontplofbare stoffen) Vervoer op de Rijn1906-1908
SOorlogszeeongevallenverzekering/ -wet1915-1919
SOorlogszeeongevallenwet, wijziging1918-1919
P
21/SPassagiersschepen, toezicht op1907
122Petroleum1907-1915
APoolcommissie, Algemene Zaken1909
APoolcongres1908
11Praairapporten1907-1908
12Praairapporten1907-1908
15Proviandverkoop op zee1907-1920
R
73Raad van Beroep (voor het Mijnwezen)1906-1922
32Raad voor de Scheepvaart1911-1922
33Raad voor de Scheepvaart (personeel)1909-1922
32Raad voor de Scheepvaart, uitspraken1912-1922
33Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/personeel)1906-1909
32Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/zaken)1906-1909
S(Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
SRadio(tele)grafie (op schepen)1912-1922
71Recht op de mijnen1919
60Rechten op suiker1906
38Reddingwezen, congres te Frankfort1908
150Reglement van politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Maas (en publicatie verzameling reglementen)1907
ARevue des Mines1906
ARijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
141Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
74aRijksopsporing van Delfstoffen, eindverslag 1918
74aRijksopsporing van Delfstoffen / exploratie van Nederland1906-1918
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) / Geologische Dienst1916-1922
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) Publicatie der "Mededelingen"1909
150Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein1921-1922
150Rijnvaart, (jaar)verslag1911-1922
150Rijnvaart(zaken)( / scheepspatenten)1906-1920
S
29Sabangcontract, wijziging1908-
36Sanitaire maatregelen (op schepen)1906-1922
SScheepskeuring1908
116Scheepslijsten1919-1921
134Scheepsmeting1906-1922
SScheepsrampen
A(Scheepvaart) algemene zaken / toezicht vissersvaartuigen1906
S(Scheepvaart) algemene zaken / Scheepvaart1907-1922
20Scheepvaart in Engeland (wetgeving, scheepsmeting)1908-1922
21Scheepvaart in het buitenland1906-1922
21Scheepvaart in het buitenland: Frankrijk1912-1913
SScheepvaartinspectie (/personeel)1911-1922
SScheepvaartinspectie, verzoeken om plaatsing1921
116(Scheepvaartstatistiek /) Stand van de vloot1909-1911
17Schelpdieren1906-1920
SSchepelingenwet1912
115Schepenlijst (/mutataties koopvaardijvloot)1906-1922
37(Schepenwet,) classificatiebureaus1918-1922
37Schepenwet, dispensaties1912-1913
37Schepenwet, geneeskundig onderzoek1912-1922
37(Schepenwet,) journalen voor vissersvaartuigen1912-1913
37Schepenwet, overtredingen1920-1922
37(Schepenwet,) uitwatering(scommissie)1913-1921
37Schepenwet, verslag over 19121913
37Schepenwet (,wijziging, toepassing)1907-1922
28Schipperswet, dispensaties1906-1922
28(Schipperswet,) geneeskundig onderzoek1916-1922
28(Schipperswet, machinistendiploma's1906-1922
28Schipperswet, overtredingen1907-1908
28(Schipperswet,) stuurliedendiploma's1906-1922
28Schipperswet, (uitvoering/toepassing/wijziging)1906-1922
SSleeptank (of proefdok) 1918-1921
SSleeptankcommissie 1919
SStaatskeuring van passagiers-vaartuigen1908
71smStaatsmijn Emma (,aanleg etc.)1910-1922
71smStaatsmijn Emma, spoorwegaansluiting1909
71smStaatsmijn Emma, vergoeding eigenaren bovengrond / schachtbekleding1908
71smStaatsmijn, aanleg derde1909-1910
71smStaatsmijn Hendrik (derde staatsmijn)1910-1922
71smStaatsmijn Maurits (vierde staatsmijn)1913-1921
71smStaatsmijn, Vijfde (bij Vlodrop)1919-1921
71smStaatsmijn Wilhelmina1910-1922
71smStaatsmijnen, aanleg (enz.) van mijnen (mijn A / Wilhelmina, Emma)1906-1910
71saStaatsmijnen, (/ algemene zaken)1906-1922
71saStaatsmijnen, kasbeheer1909-1921
71saStaatsmijnen, levering van electrische stroom door1909-1922
71spStaatsmijnen, personeel 1906-1922
71smStaatsmijnen, uitvoering van werken (etc.) 1915-1922
71svStaatsmijnen, vergoedingen wegens boringen in het Staatsmijnenveld1906-1917
71smStaatsmijnen, werken, gebouwen etc. algemeen1921
71spStaatsmijnpersoneel, ongevallen 1918
74Staatsmijnveld, uitbreiding Maasvelden 1912
72Staatstoezicht op de mijnen en groeven 1906-1922
30/31Stakellicht 1916
216Statistiek der scheepvaartbeweging 1910-1921
216Statistiek van de binnenscheepvaart 1908
29Stoomvaartlijnen1906-1921
29Stoomvaartlijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-1922
29Stoomvaartlijnen / vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29(Stoomvaartlijnen /) Java-China-Japanlijn1906-1919
29(Stoomvaartlijnen /) Koninklijke Hollandse Lloyd1908-1920
110Stormwaarschuwingsdienst 1906-1922
110Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
40Strandvonderij1906-1922
25Stuurlieden en machinisten, uitslag examens1906
24Stuurliedenexamens, Commissie 1906-1922
25Stuurliedenexamens, opgave geslaagden/geëxamineerden1906-1921
23Stuurliedenexamens ((uitvoering) reglement)1906-1922
T
66Tentoonstellingen, / Marseille, Johannesburg1906
67Tentoonstellingen, Milaan 1906
V
20Verdrag van Londen (,veiligheid ter zee)1914-1922
20Verdragswet (verdrag van Londen)1915
SVerzekering van schepelingen 1915
1(Vis-) (en hengel-) akten1915-1920
1Vissen van Duitsers in de Dollart1912
VVisserij Proefstation en Vereniging voor Koeltechniek1920
1/130Visserijdienst, reorganisatie van de1916
A(Visserijen) algemene zaken1906
V(Visserijen) algemene zaken1907-1920
1Visserijcommissie1908
SVisserij-examens1907-1922
1Visserij-inspectie1911-1920
8Visserij-inspectie, Verslagen/ mededelingen1915-1916
VVisserij-onderwijs1910
VVisserijproefstation1918-1919
8Visserijverslag [College voor de (Zee)Visserijen]1906-1920
1Visserijwet, akten1912
1aVisserijwet, algemene zaken 1912
1Visserijwet, algemene zaken1919-1920
1(Visserijwet,) consenten1912-1920
1Visserijwet, formulieren1918-1920
1(Visserijwet,) kuilvisserij1912-1913
1a2Visserijwet, nesthandel1912
1Visserijwet, uitvoering der A.M.1915-1920
1Visserijwet, vonnissen1916
1Visserijwet, wijziging1912-1920
1(Visserij)Wet(geving), uitvoering der1906-1919
31Visserslichten1906-1920
SVissersvaartuigen1907
101Vliegerstation1917
116Vrachtvaartstatistiek1912
W
VWaterverontreiniging, zuivering van afvalwater1920
VWaterverontreiniging1920
94Weegwerktuigen1906-1918
42Wet op de Zeebrieven, wijziging1908-1922
9Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)1906-1914
IJ
88IJkwezen, algemene zaken / instructie / reglement1906-1922
96IJkwezen, (Verloven van het) personeel1906-1922
95(IJkwezen) Materieel1906-1922
89(IJkwezen), financiën / Financiële Zaken1906-1922
96(IJkwezen) Inspecteur1907
98IJkkantoren, Den Haag 1907
98IJkkantoren / ijkwezen, gebouwen 1906-1922
97(IJkwezen) Standaarden1906-1922
Z
6Zalmsteken (plaatsing van)1906-1917
3Zalmteelt (-kwekerij)(in Nederland)1906-1920
2Zalmtractaat1906
2Zalmvisserij1906-1916
7Zalmvisserij in/op de Maas1906-1920
2Zalmvisserij /op de Rijn1909-1920
5Zalmwet (overtreding der)1907-
111aZeebrieven, inzending van 1906-1922
111Zeebrieven, uitreiking/afgifte van 1906-1922
43Zeebrieven, (toepassing der) wet op de1906-1922
16Zeehonden 1906-1920
16Zeehonden- en robbenvangst1906
SZeemansgidsen1913-1921
SZeeongevallenwet1920-1922
112Zeerampen 1906-1922
37Zeerampen, onderzoek naar en voorkoming van1906-1908
1Zeeuwse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
SZeevaartkundig onderwijs1909
116(Zee)Scheepvaartstatistiek (vrachtvaartlijsten) / Statistiek der Zeescheepvaart1906-1922
116Zeescheepvaart, Inzending vrachtvaartlijsten voor de statistiek van de1911
AZee- en Rijnvaartverkeer1906
AZeitschrift für das Berg-Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate1906
74Zoutconcessies/ontginning1916-1918
74Zoutontginning bij Buurse1918-
VZuiderzee 1920
1Zuiderzee en Waddenzee, visserijreglement 1916-
1Zuiderzeevisserijraad1912-1920
13Zuiderzeevisserij / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-1911
1Zuid-hollandse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
ZZuivering van afvalwater 1920

 

Table showing searchresults in archives
Oude nummers (doos/map)Nieuwe inventarisnummers
1 - 6vernietigd; aanwezig in het archief van de Hoofdinspecteur der Visserijen)
7157
8158
9159
10160
----
11/1112, 114, 124-125, 146, 172, en stukken ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, Directie van de Landbouw en van het Ministerie van Financiën, Afdeling Domeinen
11/297-98, 116-123
11/3131-133
11/4161
11/5vernietigd
11/6116-118, 161
11/7116-118, 161
11/8121-125, 156, 161, 178-179
11/9116-118
----
12/1121-125, 156, 161, 178-179
12/2116-118
12/3121-123
12/4119-120
12/5ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur
12/6119-127
12/7121-123
12/8121-123
12/9124-125
12/10128-129, 132-133
12/11108
12/12128-130
12/13130
12/14130
12/15132-133
12/16132-133
12/17113, 115
12/18114-118, 124-129, 131
12/19116-118
12/20119-120
12/21119-123
----
13/1115
13/2119-120, 128-129
13/3119-125
13/4121-123, 128-129
13/5124-125, 128-131
13/6124-125, 132-134
13/7 - 13/1699, 107-108, 114-133, 171, 179
----
14/1112
14/2 - 14/10ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid
14/11112
14/12112
14/13112
14/14112 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afd. Handel en Nijverheid I
----
15/1112
15/2112, 113
15/3113, 165
15/4113
15/5114-118
15/6113-120
15/7126-129
----
16/1112
16/2135
16/3112-114
16/4114
16/5116-118
----
17/1197-199, 124-130, 134 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
17/2115-133
17/3119-120
17/4121-123, 132-134
17/5115-118
17/6116-125
17/7116-120
17/8119-123
17/9119-120, 132-134
17/10119-120, 124-129, 131-134
17/11134, 173
----
18/1104
18/2104, 112
18/3104
18/4105
18/5106
18/6177-180
18/7177-180
18/8178, 180
18/9177-180
18/10178
18/11177, 178
18/12177-180
----
19/1177-178
19/2177-178
19/3177-178
19/4181
----
20/1177-178
20/2177-179
20/3177-178
20/4115-118
20/5178-179
20/6183
20/7178
20/8178
20/9178
----
21/1 - 21/2179-180
21/3179-180
21/4179
21/5179-180 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
21/6179
21/7179
21/8178
21/9156, 177
21/10177
21/11104, 156, 177
21/12177
21/13177
21/14177-179
21/15177-180
21/16177
21/17178
21/18178
21/19104, 107
----
22/1179-180
22/2126-127, 131, 171
22/3179
22/4128-130, 132-133
22/5179
22/6179
22/7179-180
22/8130-133
22/9131
22/10179
22/11132-134
22/12180
22/13142
----
23/198, 105
23/2106, 108
23/3 - 23/4106-109
23/5106, 121-123
23/6108, 109
23/7108, 109
----
24/1166
24/2166
24/3166
24/4106, 166
24/5166
24/6102, 104, 116-118, 166
24/7114, 115
24/8116-120
24/9119-123
24/10128-130, 134
----
25/1116-120, 124-127
25/2116-123, 128-129, 131-133
25/3115-118, 121-125, 166
25/4166
25/5115-118, 121-125, 166
25/6115-118, 121-125, 166
25/7166
25/8222
25/9128-129
25/10166
25/11108, 166
25/12166
----
26/1112-118
26/2116-118, 122-125
26/3116-118
26/4 - 26/7119-123, 126-129, 131
26/8131
26/9136
26/10182, 138, 99, 143-144 en vernietigd
----
27/1162
27/2162
27/3162
27/4162
27/5162
27/6163
27/7162
27/8162-163
27/9162
27/10162
27/11oorspronkelijk niet beschreven; opgenomen in archief Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
27/12180
----
28/1162
28/2162
28/3162
28/4104, 162
28/5164
28/6168
28/7104
28/8104
28/9105-106
28/10167
28/11167
28/12167
28/13167
28/14105-106
----
29/1178, 180
29/2176
29/3105-106
29/4168
29/5168
29/6168
29/7168
29/8168
----
30/1162
30/2 - 30/497, 104-109
30/5106
30/6171-172
30/7106-108, 124-125
30/8106-107
30/9106-108, 218
30/10107
30/11106-107
30/12107, 256
30/13107-108
30/14107
----
31/198, 106
31/2106
31/3106-109, 210
31/4107
31/5107-108
31/6107-108
31/7108
31/8201, 218
31/9109
31/10109
31/11109
31/12102, 109
31/13104-105, 146, 155
31/14108
31/15202
31/16109
----
32/1161
32/2116-118
32/3161
32/4162
32/5104
32/6156
32/7177-180
32/8ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
32/9131
32/10177
32/11163
32/12109
32/13128-129
32/14104
32/15105
32/16179
32/1799, 130-133, 104, 113 en ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
32/19vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie.
----
33/1116-123, 131
33/2114-115
33/3124-127
33/4116-120
33/5116-120
33/6119-120
33/7126-127
33/8126-127
----
34/1115-118
34/2116-118
34/3116-118
34/4119-120
34/5119-120
34/6119-123
34/7124-125
34/8124-125
34/9124-125
34/10124-127
34/11126-127
34/12132-134, 173
----
35/1165
35/2165
35/3165
35/4116-118
35/5124-125
35/6124-125
35/7126-127
35/8131-133
35/9113, 165
35/10165
35/11165
35/12116-127
35/13114-118, 165
----
36/1117-120
36/2116-118
36/3116-118
36/4116-123
36/5119-120
36/6117-120
36/7106, 108, 119-120
36/8116-120
36/9119-127, 132-134
36/10119-120
36/11119-120
36/12119-120
36/12119-120
36/13119-123
36/14119-120
36/15119-120
36/16122-123
36/17121-123
36/18121-123
36/19121-125
36/20121-125
36/21124-125, 132-133
36/22124-125
36/23124-125
36/24126-130
36/25126-127
36/26131, 172-173
36/27126-127
36/28134
----
37/1115-118
37/2116-123, 126-127
37/3116-118, 126-127
37/4116-123, 128-129, 132-134
37/5114-118, 121-123, 124-125, 128-129
37/6116-118
37/7 - 37/9139
----
38/1165
38/2121-123
38/3131-133
38/4134
38/5165
38/6131-133
38/7107, 109
38/8109, 134
38/9 - 38/11104-105, 106, 108, 116-134 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
----
39/1128-129
39/2116-123
39/3169
39/4109
39/5105
39/6116-123, 131
39/7119-120
39/8119-123
39/998, 119-123
39/10121-123, 126-129, 131
39/11121-134
39/12121-123, 126-127, 132-134
39/13121-134
39/14121-125
39/15124-125
39/16124-127, 131
39/1799, 109, 128-129, 131
39/18134
39/19124-125
----
40/1114-118
40/2119-120
40/3121-123
40/4119-129
40/5128-129
40/6132-134, 173
----
41/1121-125
41/2165
41/3165
41/4109
41/5165
41/6165
41/7165
41/8126-127, 179-180
41/9106 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
41/10105, 115
41/11162
41/12113-114
41/13131
41/14 vernietigd
----
42/1169-170
42/2170
42/3172
42/4173
42/5173
42/6173
42/7169-170, 172
42/8169-170
42/9169-171
42/10169-170
42/11169
----
43/1 - 43/12169-173
----
44/1 - 44/3169-173
44/4169
44/5169
44/6119-120
44/7170-171
44/8121-123, 170-171
44/9173
44/10169
44/11165, 169-170
----
45/1172
45/2172
45/3172-173
45/4105-106
45/5116-123, 170-171
45/6121-123, 170
45/7171
45/8172
45/9134, 173
45/10169
45/11171-173
45/12172-173
45/13173
----
46/1119-120
46/2121-125
46/3175
46/497
46/5107, 121-123, 170-171, 173
46/6171
46/7171
46/8171
46/9171-172
----
47/1169
47/2171-172
47/3172-173
47/4172-173
47/5173
47/697, 104, 106-108
47/7174
47/8169
47/9114
47/10173
47/11vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie
47/12ingevoegd in archief Visserij-inspectie
----
48/1106-109
48/2107
48/3107
48/4107-108
48/5vernietigd
----
49/1104-105
49/2105-109
49/3ingevoegd in archief Afdeling Comptabiliteit
49/4105, 165
49/5107-109
49/6105
49/7112-118 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
----
50/1104, 194
50/2104-105
50/3104-105
50/4104
50/5106
50/6106
50/7106-107
50/8106-107
50/9106
50/10107-109
50/11108
----
51/1119-120, 124-127
51/2119-123, 130-133
51/3121-123
51/4131-133
51/5119-120
51/6107-108
51/7180
51/8109, 111
51/9116-118
51/10116-120
51/11116-120
51/12116-123
51/13116-133
51/14119-120, 124-125
51/15121-123
51/16119-120
51/17119-123, 128-129
51/18121-123
51/19119-123
51/20121-125, 132-134
51/21128-129
----
52/1113
52/2116-127
52/3126-127, 131
52/4128-129
52/5132-133
52/6132-133
52/7121-125, 165
52/8119-120
52/9119-120
52/10119-125
52/11121-131
52/12124-125
52/13124-125, 132-134
52/14126-127
52/15134
52/16116-118
52/17116-118
52/18116-120
52/19121-123
52/20124-125
52/21128-129
52/22134
----
53/1119-125, 128-131
53/2124-125, 132-133
53/3116-120, 124-127
53/4128-129
53/5131-134
53/6134
53/7119-123
53/8131-134
53/9124-125, 132-134
53/10128-131, 134
53/11121-134
53/12132-133
53/13132-134
----
54/1109
54/2105-106
54/3116-118
54/4121-123
54/5121-123, 130
54/6106, 108
54/7134 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
54/8105
54/9124-125
54/10107-108
54/11109, 132-133
----
55/1116-118
55/2119-120
55/3132-134
55/4119-120
55/5119-125
55/6121-123
55/7128-130, 132-133
55/8109
55/9116-120
55/10121-123
55/11132-133
55/12128-130, 134
55/13126-127
55/14132-133
55/15132-133
55/16119-120
55/17141
55/18130-131
----
56/1 - 56/3112-134, 202 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
56/4145
56/5137
----
57/1131
57/2119-125, 130-134
57/3121-123
57/4126-130
57/5106, 108-109, 126-127
57/6 - 57/8112
57/9104
57/10112
57/11112
57/12113
57/13121-125, 128-129
57/14126-130, 132-133
57/15131
----
58/1128-131
58/2128-130, 132-134
58/3119-131
58/4134
58/5128-129
58/6116-118, 121-123
58/7116-119
58/8119-123
58/9116-120
58/10119-123
58/11124-125
58/12132-133
58/13116-118
58/14124-125
58/15116-123, 126-127
58/16119-120
58/17124-125
58/18116-118
58/19116-118
58/20116-118
58/21116-118
58/22116-118
58/23 - 58/24116-127
58/25119-120
58/26132-134
58/27124-125
58/28116-118
58/29128-130
58/30116-118
58/31134
58/32 - 58/33121-125
----
59/1 - 59/2113-118
59/3116-118
59/4116-118
59/5119-120
59/6119-123
59/7121-125
----
60/1124-130
60/2124-127
60/3126-127
60/4126-127
60/5128-130
60/6130-133
60/7134
----
61/1115
61/2114, 116-118
61/3119-123
61/4121-123
61/5121-123
61/6126-131
61/7179
61/8113
61/9156
61/11146
----
62/1149
62/2 - 62/3147
62/4152
62/5146
62/6146
62/7146
62/8148 en stuk ingevoegd in archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
62/9105
62/10153
62/11121-125
62/12151
62/13146
62/14126-129
62/15150
62/16109, 132-134
62/17151
----
63/1154
63/2146
63/3151
63/4146
63/5146
63/6146
63/7146
63/8146
63/9146 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
63/10146
63/11112-114
----
64/1151
64/298-99
64/3vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/4112, 11-118, 119-120, 126-127, 130, 134, 146, 151
64/5vernietigd en voor een deel ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/6vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
----
65/1ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
65/2151
65/3121-123, 126-127, 132-134
----
66/1110
66/297, 104-105
66/3195-196, 198-199
66/4105
66/5105
66/7vernietigd
67140
geen104, 134, 162, 169

Numeriek "dossier"-(=rubrieken)overzicht

Waar mogelijk is bij de taken aangegeven op welke wettelijke regelingen zij berusten, onder verwijzing naar de desbetreffende dossiers. De vermelde regelingen zijn slechts een selectie.

A VISSERIJEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor de zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij.
  dossier 1
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke regelingen voor de visserij met betrekking tot:
a. Overkoepelende (uitvoerende en adviserende) organen

College voor de Zeevisserijen

 • Wet op de zeevisserijen van 13 juni 1857 (S. 86)
 • Wet op de zeevisserijen van 21 juni 1881 (S. 76)
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 68 betreffende het College voor de Zeevisserijen
  dossier 1, 10

College voor de Visserijen

 • Wet van 6 oktober 1908 (S. 311), gewijzigd bij wet van 8 februari 1912 (S. 66) en wet van 29 juli 1916 (S.345) (Visserijwet 1908)
  dossier 1, 10

Visserij-inspectie

 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 24 juni 1911 S. 153 tot regeling van de werkkring en de bevoegdheden der ambtenaren van de Visserij-inspectie
  dossier 1

Uitgave visserijverslag van het College voor de (Zee)Visserijen

dossier 8

Uitgave Verslagen en Berichten / Mededelingen der Visserij-inspectie

dossier 8

b. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van de visserij

Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken

 • Koninklijk Besluit van 7 februari 1888 nr. 10
  dossier 9

(Internationaal) onderzoek der zee ten behoeve van de visserij

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

 • Koninklijk Besluit van 10 mei 1912 nr. 99 S. 169 tot vaststelling van een reglement voor het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek
  dossier 130

Rijksinstituut voor Hydrografisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Rijksinstituut voor Biologisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Toezicht op het Visserijproefstation

 • dossier V

Visserij-onderwijs

 • dossier V
c. Handel in vis

Toezicht op handel en keuring en verwerking van vis

 • Zeevisserijwet 1857 en 1881
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 118, houdende bepalingen betreffende de keuring van gekaakte haring
 • Beschikking van de minister van LN&H van 26 juni 1911 tot vaststelling van een instructie voor de keurmeesters van gekaakte haring
  dossier V, 10
d. Zeevisserij

Politietoezicht op de visserij in de Noordzee

 • Wet van 7 december 1883 (S. 202), gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886 (S. 64) en 31 december 1887 (S. 265) ter uitvoering van de op 6 mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie op de visserij in de Noordzee buiten de territoriale wateren.
 • Wet van 15 april 1891 (S. 84), gewijzigd bij de wet van 30 december 1893 (S. 262), houdende bepalingen ter uitvoering van de op 16 november 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst, strekkende tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank onder de vissers op de Noordzee en tot het tegengaan van soortgelijke misbruiken in de territoriale wateren des Rijks.
  dossier 11, 12, 15

Zeewaardigheid van vissersvaartuigen

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Visserslichten

 • Koninklijk Besluit van 10 januari 1907 nr. 51, houdende bepalingen betreffende visserslichten.
  dossier 31

Registratie van vissersvaartuigen

 • Wet van 21 juni 1881 (S. 76), houdende bepalingen omtrent de zeevisserijen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 7 oktober 1884 (S. 211), van 15 april 1886 (S. 64) en 14 juni 1890 (S. 95).
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1911 S. 144 betreffende de registers voor de zee- en kustvissersvaartuigen en het voeren van lettertekens en nummers door de kustvissers-vaartuigen
  dossier 14

Vakbekwaamheid als schipper, stuurman en machinist van zeevissersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 6 april 1907 nr. 63 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van stuurman en van schipper aan boord van zeevissersvaartuigen, alsmede van diploma's van schipper aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907, S. 83).
 • Koninklijk Besluit van 6 juni 1907 nr. 40 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van machinist-stoker en van machinist aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907 (machinisten) (S. 144)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 131). (Reglement voor de Visserij-examens (stuurlieden en schippers)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 132). (Reglement voor de Visserij-examens (machinist-stokers en machinisten).
  dossier S/visserij-examens

Geneeskundige verzorging van vissers op zee

 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 S. 94, bevelende de plaatsing in het Staatsblad van de te 's-Gravenhage op 21 december 1904 getekende Conventie betreffende hospitaalschepen.
 • Koninklijk Besluit van 28 april 1908 S. 120 tot bekendmaking der Staten van wie op 1 april 1908 verbindend waren de verdragen en verklaringen, getekend ter 1e Vredesconferentie, de Conventie betreffende hospitaalschepen, alsmede de Rode Kruis-Conventie van Genève van 1864.
  dossier V

Arbeidsomstandigheden van vissers

dossier V, 134

Desertie door zeevissers

 • Wet van 28 juni 1881 S. 98 houdende strafbepalingen tot beteugeling van desertie van zeevissers
  dossier 135

Uitoefening van de visserij in de oorlog 1914-1918

 • Oorlogszeeongevallenwet 1915
  dossier S, V

Maatregelen tegen overbevissing van de Noordzee

dossier 9, 130

Kuilvisserij

 • Zeevisserijenwet 1881
  dossier 1

Bescherming van onderzeese telegraafkabels tegen beschadigingen door vistuig

 • Wet van 15 april 1886 S. 65 , gewijzigd bij de wet van 4 juli 1887 S.109, houdende maatregelen ter uitvoering van de internationale overeenkomst tot bescherming van onderzeese telegraafkabels
  dossier 117
e. Kustvisserij

Afgrenzingen; vissen door vreemde vaartuigen in de territoriale wateren

 • Wet van 26 oktober 1889 (S. 135), tot vaststelling van bepalingen tegen het vissen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territorale wateren van het Rijk.
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 65 tot vaststelling van de grenzen tussen de kust- en de binnenvisserij en tussen de wateren, waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend.
  dossier 1, 11

Instellingen

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement op de Kustvisserijraden.
  dossier 1

Verlenen van consenten voor de kustvisserij

 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Visserij in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen

 • Koninklijk Besluit van 17 augustus 1900 S. 149
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.163 (Zuidhollandse Stromenvisserij-reglement), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 nr. 34 houdende bepalingen omtrent de taak en samenstelling van het Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.164 (Zeeuwse Stromenvisserij-reglement)
  dossier 1

Visserij in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement voor de Kustvisserijraden.
 • Koninklijk Besluit van 20 maart 1911 nr. 54 houdende de oprichting van de Zuiderzeevisserijraad.
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 161 (Waddenzee-visserij-reglement)
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 162 (Zuiderzee-visserij-reglement
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 13 (Reglement voor de Visserij in de Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens.
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 14 (Nieuw reglement voor de visserij in de Waddenzee, Lauwerszee en Dollart en de daaraan gelegen open havens en de noordelijke zeegaten
  dossier 1

Teelt van en de visserij op schelpen en schaaldieren /in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 15 mei 1884 S. 107, houdende vaststelling van voorschriften tot bescherming der teelt en tot regeling van de visserij op schelpdieren in de Zuiderzee en Waddenzee, de Lauwerszee en de Dollard
  dossier 13

Bevordering van de kreeftenteelt in de Zeeuwse wateren

 • Zeeuwse stromenvisserij-reglement 1911
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1912 S. 175
  dossier 17

Bestrijding van waterverontreiniging; zuivering van afvalwater, met name in verband met oester- en mosselkweek

 • Koninklijk Besluit van 30 juli 1920 nr. 53 tot oprichting van het Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
  dossier V, Z, 17

Doden van zeehonden en robben en het verstrekken van premies daarvoor

 • Koninklijk Besluit van 5 februari 1877 S. 19 betreffende het doden en vangen van robben
 • Koninklijk Besluit van 29 december 1914 nr. 35 betreffende de vaststelling van nieuwe bepalingen voor het toekennen van premies voor het doden van zeehonden binnen het Rijk.
  dossier 16

Steunverlening aan Zuiderzeevissers i.v.m. de afsluiting en inpoldering

dossier V

Ansjovisvisserij

dossier 1

Nestvisserij en -handel

dossier 1, 1a2

f. Binnenvisserij

Binnenvisserij in zijn algemeenheid

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 67 tot vaststelling van het Binnenvisserijreglement, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
  dossier 1

Politietoezicht op de binnenvisserij

 • Wet van 13 juni 1857 (S. 87) tot regeling der jacht en visserij, [gewijzigd bij de wetten van 14 april 1886 (S. 61), 15 april 1866 (S. 64), 13 juli 1896 (S. 105) en 14 juli 1904 (S. 148)][, voor zover het de zoetwater-visserij betreft.] (Jachtwet 1857)
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Zalm- en elftvisserij

 • Overeenkomst, gesloten op 30 juni 1885 te Berlijn, tot regeling der zalmvisserij in het stroomgebied van de Rijn [waarvan sommige bepalingen zijn goedgekeurd bij de wet van 14 april 1886 (S. 60)
 • Koninklijk Besluit van 21 juli 1886 (S. 123), houdende nadere regeling van de wijze van uitoefening der zalm- en elftvisserij
 • Koninklijk Besluit van 22 februari nr. 1906, houdende de instelling van de Commissie voor het Zalmvraagstuk. (ontbinding: K.B. 9-1-17 nr. 39)
  dossier 2, 3, 4, 6

Zalmvisserij in het bijzonder in het stroomgebied van de Rijn en de Maas

dossier 2, 7

Zalmteelt in Nederland

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Bevordering van de visstand in de binnenwateren

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Maten van vis en vistuig

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 119, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1922 S. 374, tot vaststelling van een Reglement voor de Binnenvisserij. (Binnenvisserijreglement)
  dossier 1

Gesloten tijd voor het vissen

 • Jachtwet 1857
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50 tot wijziging van het Zuid-hollandse Stromen Visserijreglement en het Binnenreglement voor het hengelen in de gesloten tijd
  dossier 1

Verpachting van viswater; hengelsport; uitgifte van vis-akten

 • Jachtwet 1857
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Vonnissen ingevolge de visserijwet

 • Visserijwet 1908
  dossier 1
B VERVOER EN OPSLAG VAN LICHT-ONTVLAMBARE EN ONTPLOFBARE STOFFEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen, dossier A (ontplofbare stoffen), 18
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen
Vervoer van ontplofbare stoffen
 • Wet van 26 april 1884 (S. 81) houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1885 (S. 187), houdende vaststelling van voorschriften omtrent het vervoer , de in- uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen (Reglement op het Vervoer etc. van Ontplofbare Stoffen)
  dossier 18, 18a, 19, 19a, A, O
Opslag en bewaring van petroleum
 • Koninklijk Besluit van 29 april 1864 S. 39 betreffende de lokalen tot bewaring van petroleum bestemd
  dossier 122
C SCHEEPVAART
 1. Het ontwerpen van wettelijke regelingen op het gebied van de zee-, kust- en binnenscheepvaart en het zeerecht en het bevorderen van de scheepvaart - Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 nr. 29 tot instelling van de Sleeptank-commissie (ontbonden bij Koninklijk Besluit van 19 september 1921 nr. 34), dossier S , (A en 37 ook herziening zeerecht)
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor de scheepvaart met betrekking tot:
a. Uitvoerende en adviserende organen:

Scheepvaartinspectie

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Raad van Tucht voor de Koopvaardij

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33

Raad voor de Scheepvaart

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33
b. Zee- en kustvaart

1. Registratie van schepen

Afgifte, wijziging en intrekking van zeebrieven

 • Wet van 28 mei 1869 (S. 96) betrekkelijk de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het voeren van de Nederlandse vlag.
  dossier 42, 43, 111, 111a

Scheepsmeting

 • Koninklijk Besluit van 22 april 1852 S. 64 tot vaststelling van een reglement voor de scheepsmeting voor de binnenvaartuigen, aan het recht van patent onderworpen
 • Wet van 3 juni 1875 S. 101 tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en nadere regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 21 augustus 1875 S. 146 tot regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1910 S. 94, houdende nadere bepalingen omtrent de meting van binnenvaartuigen-Scheepsmetingwet van 22 december 1919 S. 880
  dossier 134

2. Veiligheid op zee, opleiding en zorg voor varend personeel

Toezicht op vissersvaartuigen

 • Schepenwet 1909
  dossier A, S

Toezicht op passagiersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 11 maart 1908 nr. 28, waarbij gelegenheid wordt gegeven om Nederlandse passagiersschepen te onderwerpen aan een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht op hun deugdelijkheid en op die van hun uitrusting.
 • Schepenwet 1909
  dossier S, 20, 21, 29, 32, 33, 37

Bescherming van mensenlevens op zee en onderzoek naar en voorkoming van aanvaringen en scheepsrampen

 • Wet van 11 juli 1882 S. 86 ,houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee
 • Koninklijk Besluit van 24 april 1897 (S. 107) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1905 (S. 117) en 10 januari 1907 (S. 12).
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1906 nr. 80 houdende de instelling en de benoeming van de leden van de Commissie voor het voorkomen van Zeerampen
 • Schepenwet 1909
 • Wet van 28 december 1914 S. 616 tot uitvoering van het op 20 januari 1914 te Londen getekende internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
 • Koninklijk Besluit van 30 december 1914 nr. 119 ter bepaling welke schepen uitgezonderd zijn van het Veiligheidsverdrag.
 • Wet van 5 april 1919 S. 151 tot uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Scheepvaart (Verdrags-)wet).
  dossier S, 20, 30, 31, 37

Uitgave van het Algemeen Seinboek

 • Koninklijk Besluit van 25 januari 1905 S. 30 tot vaststelling van seinen van schepen die een loods verlangen.
 • Koninklijk Besluit van 30 april 1910 S. 129 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het seinstelsel in de reglementen voor de scheepvaart ter beveiliging van beweegbare spoorbruggen.
  dossier 41

Reddingwezen

 • Koninklijk Besluit van 7 juni 1907 nr. 46, houdende instelling en benoeming van de leden van de Commissie voor het Reddingwezen.
  dossier 38

Zeevaartkundig onderwijs en stuurlieden- en machinistendiploma's voor visserij en koopvaardij

 • Wet van 28 mei 1901 S. 139, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten (Schipperswet)
 • Wet van 16 juli 1907 S. 218/244, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
 • Koninklijk Besluit van 31 januari 1907 nr. 20 houdende aanwijzing der zeevaartscholen, welker besturen bevoegd zijn tot het afgeven van het bewijs bedoeld in art. 8, eerste lid van de wet van 28 mei 1901, S. 139, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1904 Stb . 156
  dossier S, 23, 24, 25, 26, 28

Tucht en desertie op koopvaardijschepen en vissersvaartuigen

 • Wet van 7 mei 1856 (S. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, gewijzigd bij de wet van 13 november 1879 (S. 190) en art. 16 der invoeringswet van het Strafwetboek en bij art. 71 van de Schepenwet 1909.
  dossier 32, 33, 135

Sanitaire maatregelen op schepen en geneeskundig onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 7 maart 1911 S. 86 houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de bestaande ziekenverblijven aan boord van Nederlandse schepen
 • Koninklijk Besluit van 26 februari 1919 S. 52, houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de ziekenverblijven aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen
 • Schipperswet 1901
 • Schepenwet 1909
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1909 S. 315, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet.
  dossier S, 28, 36, 37

Verzekering van schepelingen tegen ongevallen

 • Wet van 8 mei 1915 S. 214, houdende vaststelling van bepalingen betreffende het waarborgen van uitkeringen aan schepelingen en hun nagelaten betrekkingen in verband met ongevallen aan schepelingen overkomen ten gevolge van of in verband met een gebeurtenis, welke een onmiddelijk gevolg is van de huidige oorlog, gewijzigd bij wet van 27 juni 1919 S. 415 (Oorlogszeeongevallenwet)
  dossier S/zeeongevallenwet/oorlogszeeongevallenverzekering/-wet/verzekering van schepelingen

Aan- en afmonstering van schepelingen

 • Koninklijk Besluit van 8 september 1861 S. 81, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk behoort plaats te hebben en tevens omtrent de beloning, door die ambtenaar te genieten, de nodige regels gesteld worden.
 • Koninklijk Besluit van 17 juli 1906 S. 206, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk in het buitenland geschiedt.
  dossier S, V, 121

Militaire verloven van schepelingen

dossier S

3. Overige taken

Toezicht op de exploitatie van het haventerrein te Vlissingen

 • Wet van 18 december 1882 S. 230 houdende goedkeuring der overeenkomst met de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen, betreffende de exploitatie van een gedeelte van de havens en de haventerreinen aldaar.
  dossier 44

Toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers

 • Wet van 1 juni 1861 (S. 53), gewijzigd en aangevuld bij die van 15 juli 1869 (S. 124), houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers, gewijzigd bij art. 10 van de Invoeringswet van het Strafwetboek.
 • Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 nr. 15 en van 21 februari 1908 nr. 26 betreffende de vestiging van commissies van toezicht te Amsterdam en Rotterdam.
 • Koninklijke Besluiten van 2 november 1861 nr. 63, 26 november 1869 nr. 14 en 7 december 1874 nr. 29 houdende de instelling van commissies van toezicht te Dordrecht, Vlissingen en Harlingen
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1912 nr. 40 tot wijziging van de Wet op de Landverhuizing.
  dossier 29, 64, 65

Verlening van de De Ruytermedaille

 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1907 nr. 1 (De Ruyter-medaille)
  dossier S/ De Ruytermedailles

Strandvonderij

 • Koninklijk Besluit van 23 augustus 1852 S. 141 houdende vaststelling van bepalingen op de strandvonderij.
  dossier 40

Kustwacht

dossier 39

Inlichtingen verzamelen en verstrekken over scheepvaart in het buitenland.

 • geen specifieke wettelijke basis
  dossier 20, 21

Bijhouden van de statistiek van de zeescheepvaart

dossier 115, 116, 216

c. Binnenscheepvaart

Binnenschipperij in zijn algemeenheid

 • Wet van 7 december 1918 S. 774, houdende bepalingen mbt de binnenscheepvaart
  dossier 136

Statistiek van de binnenscheepvaartbeweging

dossier 216

(Voorkoming van) binnenlandse scheepsrampen

 • Wet van 15 april 1891 S. 91 houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk die voor scheepvaart openstaan.
  dossier 112a

Vaart op de Rijn

 • Herziene Rijnvaart-akte van 17 oktober 1868 (S. 1869 nr 75), voorzover nodig goedgekeurd bij de wet van 4 april 1869 (S. 37).
 • Koninklijk Besluit van 27 april 1896 (S. 74), houdende aanwijzing der ambtenaren en beambten belast met de handhaving van de politiebepalingen vastgesteld krachtens de Rijnvaartakte.
 • Reglement van Politie voor de Scheepvaart en de vlotvaart op de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 april 1905 (S. 126), gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1906 (S. 266) en Koninklijk Besluit van 21 april 1910 (S. 119).
 • Rijnvaartpolitiereglement voor de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 jan 1913 (S. 40).
 • Koninklijk Besluit van 26 oktober 1906 (S. 273), houdende bepalingen omtrent de commissiën van deskundigen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en -scheepspatenten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1913 (S. 274)
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1900 (S. 152) tot vaststelling van bepalingen voor het vervoer van bijtende en vergiftige stoffen langs de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1910 (S. 367)
 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1903 (S. 89), houdende politiebepalingen op het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 april 1906 (S. 67) en Koninklijk Besluit van 8 augustus 1913 (S. 348).
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1905 (S. 131), houdende vaststelling van politiebepalingen op het vervoer van petroleum en hare distillatie-produkten in tankschepen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1910 (S. 87).
 • Wet van 29 mei 1920 S. 272, houdende vaststelling van bepalingen in aansluiting aan de op de Rijnvaartakte steunende gemeenschappelijke politieverordening der Rijnoeverstaten betreffende de uitrusting van schepen en vlotten met bergruimten voor drinkwater
  dossier 150
D MIJNWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke regelingen voor het mijnwezen, dossier 73
 • (Medewerking) aan de uitvoering van wettelijke regelingen voor het mijnwezen met betrekking tot:
Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 S. 78 tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 S. 139 betreffende het Staatsmijnbedrijf in Limburg en de Mijnraad
  dossier 71
Staatstoezicht op de Mijnen en Groeven
 • Besluit van 2 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling der instructie voor de hoofdingenieur, de ingenieur, de adjunct-ingenieur en de opzichter der mijnen
  dossier 72
Raad van Beroep voor het Mijnwezen
 • Koninklijk Besluit van 29 oktober 1906 nr. 27, houdende vaststelling van een instructie voor de Raad van Beroep voor het Mijnwezen:
  dossier 73
Regeling van de mijnbouw
 • Wet van 21 april 1810 " concernant les mines, les minières et les carrières " (bull. des lois nr. 285) (Mijnwet 1810)
 • Wet van 27 april 1904 (S. 73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning met wijziging van de wet van 21 april 1810 (bulletin des lois 285) (Mijnwet 1903)
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1906 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 9, 1e lid van de wet van 27 april 1904 (S.73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging van de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) (Bij dit besluit vaststelling van het Mijnreglement 1906)
 • Wet van 26 maart 1920 S. 156 tot wijziging van de Mijnwet 1903 S. 1904 nr. 73: dossier 71, 72, 73
Toezicht op gezondheid en welzijn van en de sociale voorzieningen voor mijnwerkers
 • Mijnreglement 1906
 • Besluit van 1 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de verklaringen van wormvrijheid, bedoeld in art. 209, eerste lid van het Mijnreglement 1906
 • Besluit van 9 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de eisen voor de verband-en geneesmiddelen, de draagbaren voor het transport van gewonden en zieken en het lokaal voor de voorlopige opname van dezen, als bedoeld in art. 223, 1e lid, van het Mijnreglement 1906
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1907 S. 138, tot vaststelling van een kiesreglement voor de arbeiderscommissies, bedoeld in hoofdstuk XV van het Mijnreglement
  dossier 71, 72, 73
Verlening van mijnbouwconcessies
 • Mijnwet 1903
 • Wet van 6 maart 1915 (S.141), houdende bepaling voor het gebruik van grond voor mijnontginning.
 • Wet van 23 maart 1918 (S. 168) tot tijdelijke ontginning van bruinkolen zonder concessie:
  dossier 74
Exploitatie van staatsmijnen
 • Wet van 24 juni 1901 (S. 170) betreffende de exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg.
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 (S. 78) tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad.
 • Mijnwet 1903
 • Koninklijk Besluit van 8 januari 1903 S. 4 tot aanwijzing van een mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901 S. 170.-Koninklijk Besluit van 24 oktober 1906, S.270 tot aanwijzing van een tweede mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Koninklijk Besluit van 8 augustus 1910 S. 249 tot aanwijzing van een derde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Wetten van 13 februari 1911 (S. 68) en 23 sept. 1912 (Stb 307) en 27 september 1920 S. 752 tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.
 • Koninklijk Besluit van 12 maart 1915 S. 146 tot aanwijzing van een vierde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wetten van 24 juni 1901, S. 170 en van 23 september 1912 S. 307.
 • Wet van 18 juni 1918 S. 421 tot ontginning van steenzout bij Buurse
  dossier 71sa, 71sm, 71sp,71sv, 74
Opsporing van delfstoffen van staatswege
 • Wet van 24 juli 1903 (S. 230) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
 • Wet van 6 oktober 1908 (S.312) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
  Dossier 74a
Toezicht op particuliere mijnen
 • Mijnwet 1903
  Dossier 75, 76, 80, 82, 83, 85
E IJKWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen, dossier 88
 • (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen op het gebied van:
  Dossier 88
De Inspectie van het IJkwezen
 • Wet van 7 april 1869 (S. 57), betreffende de maten, gewichten en weegwerktuigen, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1869 (S. 88), 19 jun 1871 (S. 62), 31 dec 1872 (S. 160), 8 juli 1874 (S. 96), 4 juni 1878 (S. 85), 28 dec 1879 (S. 249), 30 december 1880 (S. 254), 30 december 1881 (S. 253), 11 juli 1882 (S. 91), 15 april 1886 (S. 64), 2 mei 1897 (S. 122) en 25 juli 1919 (S. 522) (IJkwet)
  Dossier 88, 89, 90, 95, 96, 98
IJkwerktuigen en -werkzaamheden
 • IJkwetten 1869 - 1919
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 159 tot vaststelling van een reglement betreffende de vorm, enz. der maten en gewichten
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 Stb 160 betreffende het justeren der gewichten
 • Koninklijk Besluit van 4 september 1873 S. 127 tot vaststelling van een reglement betreffende de samenstelling , het onderzoek en de ijk der weegwerktuigen
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 nr. 45, houdende de instelling en benoeming van de leden van de Staatscommissie voor de Weegwerktuigen.
 • Koninklijk Besluit van 30 oktober 1908 nr. 58, tot wijziging van het besluit uit 1869 betreffende de stempelmerken.
 • Wet van 7 april 1911 (S. 113), betreffende het gebruik van de benaming "metriek karaat"
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1911 nr. 18 tot vaststelling van het Reglement op de Maten en Gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1912 nr. 19 tot vaststelling van het Reglement op het justeren van de gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1913 S. 391 : Nieuw Reglement op de ijk van gasmeters
 • Koninklijk Besluit van 26 november 1913 nr. 46 tot regeling van her-ijk
 • Koninklijk Besluit van 23 oktober 1919 S. 611 betreffende het ijkloon voor maten en gewichten en gasmeters
  Dossier 90, 91, 92, 94
Standaarden
 • Koninklijk Besluit van 3 oktober 1887 S. 168 tot aanwijzing van de Nederlandse standaarden der maten en gewichten en tot regeling van hun bewaring
  Dossier 97
Examens voor adjunct-ijker
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 161 betreffende het examen van ijkers of adjunct-ijkers
  Dossier 96
F METEOROLOGIE
Toezicht op het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 • Koninklijk Besluit van 19 juni 1899 S. 116 tot vaststelling van een reglement voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, vernieuwd bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1906 S. 220
  Dossier 101-109
Toezicht op de Stormwaarschuwingsdienst

Dossier 110( De stormwaarschuwingsdienst werd opgericht op 1 juni 1860 ("Koninklijk Meteorologisch Instituut 1854-1954", blz. 38 en 145). )

G OVERIGE
Bescherming van de nationale nijverheid

Dossier A, N

Advisering aan de minister van Justitie over oprichting van naamloze vennootschappen
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1833 nr. 24, houdende algemene voorschriften ten aanzien statuten van naamloze vennootschappen
  Dossier A
Electrische eenheden

Dossier 120

Electrische geleidingen

Dossier 138

Overzicht van door de Afdeling Nijverheid gebruikte dossiers in numerieke volgorde, voorafgegaan door de algemene "letter" dossiers. Hierin wordt ook aangegeven welke dosiernummers/-letters nooit gebruikt zijn en welke in onbruik geraakt zijn bij de Afdeling Nijverheid.

Benaming van de (sub) "dossiers"

De benaming voor een en het zelfde (sub)dossier is in de periode van het archief (en trouwens ook daarvoor en daarna) niet altijd consequent dezelfde geweest. Sommige naamvariaties zijn hieronder vermeld, andere, zeer minieme variaties, niet.

Betekenis van de jaartallen bij de (sub)dossiers.

De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, danwel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven. Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken. Zoveel mogelijk is aangegeven wanneer een dossier beëindigd is door overname van de taak door een andere instantie, met verwijzing naar de vindplaats in het desbetreffende archief. Of er in werkelijkheid nog stukken van een bepaald (sub)dossier aanwezig zijn, hangt natuurlijk ook af van vernietiging die na de vorming van het archief regulier of irregulier heeft plaatsgevonden (zie daarvoor bijlage 5).

Bij het aangeven van de aansluitingen op een dossier is slechts 1 stap terug en 1 stap vooruit gedaan.

Verklaring der hieronder volgende afkortingen
AHN
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid
LNH
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
WHN
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
W
Ministerie van Waterstaat
afd. H
Afdeling Handel
afd. M
Afdeling Mijnwezen
afd. H&N
Afdeling Handel en Nijverheid
afd. N
Afdeling Nijverheid
afd. S
Afdeling Scheepvaart
afd. V
Afdeling Visserijen

 

Table showing searchresults in archives
NR / LETTER EN NAAMIS VERVOLG OPWORDT VERVOLGD IN
A ALGEMENE ZAKEN 1906-1922A ALGEMENE ZAKEN-1905 WHN, afd. H&NA ALGEMENE ZAKEN 1923- AHN, afd. H&N W, afd. S
A Boeken, verslagen 1906-1922A Boeken, verslagen-1905 WHN, afd. H&N
A Britse parlementsstukken 1906-1922A Britse parlementsstukken-1905
A Poolcongres 1908A Algemene zaken-1907
A Algemene zaken, Poolcommissie 1909
A Algemene zaken, christelijke feestdagen 1915
A Naamloze vennootschappen 1917-1919 zie ook dossier 132A Algemene zaken 1906-LNH, afd. N
A Visserijen, algemene zaken 1906A Visserijen-1905 WHN, afd. H&NA zonder omschrijving 1921-LNH, afd. V
A Ontplofbare stoffen, inzending quitanties wegens geleiding 1906
A Scheepvaart, algemene zaken 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Scheepvaart, algemene zaken/toezicht op vissersvaartuigen 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Algemene zaken, herziening zeerecht 1907A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NA Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
A Handel 1906A Handel-1905 WHN, afd. H&NA Algemene zaken 1906, nov. -LNH, afd. H
A Japanse handelsstatistiek 1906
A Zee- en Rijnvaartverkeer 1906
A Staten betreffende invoer op Java etc. 1906
A Revue des Mines etc. 1906
A Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate 1906
A Kamers van Koophandel, jaarverslagen 1906A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N
A Nijverheid 1906A Nijverheid-1905 WHN, afd. H&N
A Bescherming nationale nijverheid 1906A Bescherming nationale nijverheid-1905 WHN, afd. H&NN Bescherming nationale nijverheid 1907-LNH, afd. N
A Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek dec. 1906-LNH, afd. H
N NIJVERHEID, ALGEMENE ZAKEN 1907-1910A Nijverheid -1906 LNH, afd. N
N Bescherming van de nationale nijverheid 1907A Bescherming van de nationale nijverheid -1906 LNH, afd. N
O ONTPLOFBARE STOFFEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1912
S SCHEEPVAART, ALGEMENE ZAKEN/SCHEEPVAART 1907-1922A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Scheepvaart algemeen 1923-W, afd. S
S Examens als machiniststoker en als machinist op stoom-zeevissersvaartiuigen 1907A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Examens vissersvaartuigen 1907A Visserijen, algemene zaken 1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Visserij-examens 1907-1922A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Vissers-vaartuigen 1907A Scheepvaart, algemene zaken, /toezicht vissersvaartuigen-1906 LNH, afd. N
S De Ruyter-medailles 1907S De Ruyter-medailles 1923-W, afd. S
S Scheepskeuring 1908
S Staatskeuring van passagiers-vaartuigen 1908
S Zeevaartkundig onderwijs 1909
S Herziening zeerecht 1909-1912A Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1911-1922S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1923-W, afd. S
S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1921S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1923-W, afd. S
S Schepelingenwet 1912
S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1912-1922S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1923-W, afd. S
S (Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
S Zeemansgidsen 1913-1921S Zeemansgidsen 1923- W, afd. S
S Verzekering van schepelingen 1915
S Casco-verzekering 1915
S (Militaire) verloven 1916-1919
S Machinisten-staking 1916
S Sleeptank (of proefdok) 1918-1921
S Sleeptank-commissie 1919
S Oorlogs-zee-ongevallen-verzekering/-wet 1915-1919
S Wijziging Oorlogs-zee-ongevallenwet 1918-1919
S Zee-ongevallenwet 1920-1922S Zee-ongevallenwet, gesloten verzekeringen beslissingen/diversen 1923-W, afd. S
S/ Arbitrage in zaken van 32 prijs en buit 1918-1919
V VISSERIJEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1920V (geen omschrijving bekend; geldt voor alle visserijdossiers) 1920-LNH, afd. V
V Visserij-onderwijs 1910
V Visserij-proefstation 1918-1919
V Visserij-proefstation en Vereniging voor Koeltechniek 1920
V Waterverontreiniging 1920
V Waterverontreiniging/zuivering van afvalwater 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. N
V Zuiderzee 1920
Z ZUIVERING VAN AFVALWATER 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. V
1 (Uitvoering) (VISSERIJ)WET(geving) 1906-19191 Visserijwet(-geving)-1905 WHM, afd. H&N1 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
1 Visserijwet, uitvoering der A.M. 1915-1920
1 Visserijwet, wijziging 1912-1920
1 Visserijwet, akten 1912
1 (Vis-)(en hengel-)akten 1915-1920
1 Hengelen 1916
1 Visserijwet, vonnissen 1916
1 Formulieren [voor de kustvisserij] 1916
1 Visserijwet, formulieren 1918-1920
1 Visserijwet, algemene zaken 1919-1920
1 (Visserijwet) Kuilvisserij 1912-1913
1 (Visserijwet) Consenten 1912-1920
1 Vissen van Duitsers in de Dollart 1912
1 Ansjovis 1914-1920
1 Ansjovis-controle 1914-1916
1 Maat op bot 1916
1 Nestvisserij 1915-1920
1 Visserij-inspectie 1911-1920
1 Visserij-commissie 1908
1 Wijziging Reglement Zuid-hollandse Stromenvisserij 1916
1 Wijziging reglement Zeeuwse Stromenvisserij 1916
1 Zuiderzee en Waddenzee, visserij-reglement 1916
1 Zuiderzee-visserijraad 1912-1920
1/130 Reorganisatie van de Visserijdienst 1916
1A Visserijwet, algemene zaken 1912
1A2 Visserijwet, nesthandel 1912
2 ZALMVISSERIJ/OP DE RIJN 1909-19202 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
2 Zalmtractaat 19062 Zalmtractaat-1905 WHN, afd. H&N
2 Zalmvisserij 1906-19162 Zalmvisserij-1905 WHN, afd. H&N
3 ZALMTEELT (-kwekerij) (in Nederland) 1906-19203 Zalmteelt [ook zalmpoting]-1905 WHN, afd. H&N3 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
4 ELFT 1911-19124 Ankerkuil-visserij, elftenteelt, moezelzalm-1901 WHN, afd. H&N4 Omschrijving onbekend 1922-LNH, afd. V
5 ZALMWET (overtreding) 19075 Vonnissen wegens overtreding der zalmwet-1905 WHN, afd. H&N
6 (Plaatsing van) ZALMSTEKEN 1906-19176 (Plaatsing van) zalmsteken-1905 WHN, afd. H&N
7 ZALMVISSERIJ IN DE MAAS 1906-19207 Zalmvisserij in de Maas-1898 WHN, afd. H&N7 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 VISSERIJVERSLAG [College voor de (Zee-) Visserijen] 1906-19208 Visserijen, verslag over 1905 WHN, afd. H&N8 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 Verslagen en Berichten/Mededelingen der Visserij-inspectie 1915-1916
9 WETENSCHAPPELIJK ADVISEUR (IN VISSERIJZAKEN) 1906-19149 Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)-1905 WHN, afd. H&N
10 COLLEGE VOOR DE (ZEE)VISSERIJEN 1906-192010 College voor de (Zee)visserijen-1905 WHN, afd. H&N10 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
10 Keurmeesters (voor vis) 1906
11 NOORDZEE-VISSERIJ 1906-192011 Noordzee-visserij-1905 WHN, afd. H&N11 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
11 Noordzee-visserij, conventie 1918
11 Praairapporten 1907-1908
12 (NOORDZEE-VISSERIJ) KRUISTOCHT-RAPPORTEN 1906-192012 Kruistocht-rapporten-1905 WHN, afd. H&N12 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
12 Praairapporten 1907-1908
13 ZUIDERZEE-VISSERIJ / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-191113 Zuiderzee-visserij / schelpdieren in de Zuiderzee-1905 WHN, afd. H&N13 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
14 LETTERTEKENS OP VISSERS-VAARTUIGEN 1906-192014 Lettertekens op vissers-vaartuigen-1905 WHN, afd. H&N14 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
15 PROVIANDVERKOOP OP ZEE 1907-192015 Proviandverkoop op zee-1905 WHN, afd. H&N
15 Drankverkoop op zee 1906-1914
16 ZEEHONDEN- EN ROBBENVANGST 190616 Robbenvangst-1905 WHN, afd. H&N
16 Zeehonden 1906-192016 Zeehonden-1905 WHN, afd. H&N16 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 SCHELPDIEREN 1906-192017 Schelpdieren-1905 WHN, afd. H&N17 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 Kreeften 1919
18 ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192218 Ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N18 Ontplofbare stoffen 1923-W, afd. S
18 Uitvoering en wijziging der bepalingen [ontplofbare stoffen] 1906
18 (Toepassing/ wijziging) Reglement (op het vervoer etc. van ontplofbare stoffen) 1906-192118 Ontplofbare stoffen, reglement, diversen 1923-W, afd. S
18A VERVOER OP DE RIJN (ontplofbare stoffen) 1906-1908
19 (Personeel) KORPS GELEIDERS ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219 Ontplofbare stoffen, personeel-1905 WHN, afd. H&N19 Ontplofbare stoffen, personeel 1923-W, afd. S
19A VERGUNNING TOT VERVOER OF OVERLADING VAN ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219A Vergunning tot vervoer of overlading van ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N19A Ontplofbare stoffen, vergunningen, commissarissen 1923-W, afd. S
20 SCHEEPVAART IN ENGELAND (wetgeving, scheepsmeting) 1908-192220 Scheepvaart, Engeland 1923-W, afd. S
20 Conferentie te Londen 1913
20 Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland 190720 Merchant Shipping Act-1904 WHN, afd. H&N
20 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1914-192220 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1923-W, afd. S
20 Verdragswet 1915
21 SCHEEPVAART IN HET BUITENLAND 1906-192221 Scheepvaart in het buitenland -1905 WHN, afd. H&N21 Scheepvaart in het buitenland 1923-W, afd. S
21 Scheepvaart in het buitenland, Frankrijk 1912-1913
21/S Toezicht op passagiersschepen 1907-
21/37 Australische schepenwet 1912
21/37 Conferentie te Sint Petersburg en te Londen 1914
22 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
23 STUURLIEDEN-EXAMENS, (uitvoering) REGLEMENT 1906-192223 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement-1905 WHN, afd. H&N23 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement 1923-W, afd. S
24 STUURLIEDEN-EXAMENS, COMMISSIE 1906-192224 Stuurlieden-examens, commissie-1905 WHN, afd. H&N24 Stuurlieden-examens, commissie 1923-W, afd. S
25 STUURLIEDEN-EXAMENS, OPGAVEN GESLAAGDEN / GEEXAMINEERDEN 1906-192125 Stuurlieden-examens, geslaagden-1905 WHN, afd. H&N25 Stuurlieden-examens, geslaagden, afgekeurden enz. 1923-W, afd. S
25 Uitslag examens stuurlieden en machinisten 1906
26 MACHINISTEN-EXAMENS 1906-192226 Machinisten-examens, Commissie Machinisten-examens-1905 WHN, afd. H&N26 Machinisten-examens, Commissie enz. 1923-W, afd. S
27 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
28 SCHIPPERSWET, (uitvoering/wijziging) 1906-192228 Schipperswet, wijziging toepassing 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Geneeskundig onderzoek 1916-1922
28 (Schipperswet,) Machinisten-diploma's 1906-192228 Schipperswet (diploma's) (als machinist)-1905 WHN, afd. H&N28 Machinisten-diploma's 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1906-192228 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, dispensaties 1906-192228 Dispensaties, verzoeken, zaken 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, overtredingen 1907-1908
29 STOOMVAART-LIJNEN 1906-1921 (nov.-dec. 1906 ook bij afd. Handel)29 Stoomvaart-lijnen-1905 WHN, afd. H&N29 Stoomvaart-lijnen 1923-W, afd. S
29 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn 1906-191929 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn-1905 WHN, afd. H&N
29 (Stoomvaart-lijnen/), Koninklijke Hollandse Lloyd 1908-192029 Koninklijke Hollandse Lloyd 1923-W, afd. S
29 Stoomvaart-lijnen, vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29 Stoomvaart-lijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-192229 Maatschappij Zeeland 1923-W, afd. S
29 Wijziging Sabangcontract 190829 Sabang-1905 WHN, afd. H&N
30 AANVARINGEN (op zee) 1906-192130 Aanvaringen (op zee)-1905 WHN, afd. H&N
30 Keuring van (sein)lantaarns 1908-1909
30/31 Aanvaringen/visserslichten 192130/31 Aanvaringen, visserslichten 1923-W, afd. S
30/31 Stakellicht 1916
31 VISSERSLICHTEN 1906-192031 Visserslichten-1905 WHN, afd. H&N
32 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/ZAKEN) 1906-190932 Raad van Tucht-1905 WHN, afd. H&N32 Raad voor de Scheepvaart (,uitspraken) 1909-LNH, afd. N
32 RAAD VOOR DE SCHEEPVAART (,UITSPRAKEN) 1909-192232 Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (,zaken)-1909 LNH, afd. N32 Raad voor de Scheepvaart, zaken/ uitspraken 1923-W, afd. S
33 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/PERSONEEL) 1906-190933 Raad van Tucht, personeel-1905 WHN, afd. H&N33 Raad voor de Scheepvaart, personeel 1923-W, afd. S
34 NIET MEER IN GEBRUIK34 Laad- en losdagen voor schepen-1903 WHN, afd. H&N
35 NIET MEER IN GEBRUIK35 Loodsgelden-commissie-1898 WHN, afd. H&N
36 SANITAIRE MAATREGELEN (op schepen) 1906-1922 (nov.-dec. 1906 ook bij afdeling Handel)36 Sanitaire maatregelen (op schepen)-1905 WHN, afd. H&N36 Sanitaire maatregelen (op schepen) 1923-W, afd. S
37 SCHEPENWET (,wijziging toepassing) 1907-192237 Schepenwet, wijziging, algemene toepassing 1923-W, afd. S
37 Onderzoek naar (en voorkoming van) zeerampen 1906-1908
37 (Schepenwet) Journalen voor vissers-vaartuigen 1912-1913
37 Schepenwet, dispensaties 1912-1913
37 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1912-192237 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1923-W, afd. S.
37 Schepenwet, verslag over 1912 1913
37 (Schepenwet,) Uitwatering(scommissie) 1913-192137 Uitwateringscommissie 1923-W, afd. S
37 Lloyds register 1916
37 (Schepenwet,) Classificatiebureaus 1918-192237 Classificatiebureaus 1923-W, afd. S
37 Certificaten volgens de Schepenwet 1918
37 Schepenwet, overtredingen 1920-192237 Schepenwet, overtredingen 1923-W, afd. S
37 Herziening zeerecht 1921S Herziening zeerecht-1912 LNH, afd. N
38 (COMMISSIE VOOR HET) REDDINGWEZEN 1906-192238 Reddingwezen-1905 WHN, afd. H&N38 Reddingwezen 1923-W, afd. S
38 Reddingwezen, Congres te Frankfurt 1908
39 KUSTWACHT 1906-192239 Kustwacht-1905 WHN, afd. H&N (ook 39 Draadloze verbindingen)Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923-
40 STRANDVONDERIJ 1906-192240 Strandvonderij-1905 WHN, afd. H&N40 Strandvonderij 1923-W, afd. S
41 ALGEMEEN SEINBOEK 1906-192241 Algemeen seinboek-1905 WHN, afd. H&N (zie ook dossier 115)41 Algemeen seinboek 1923-W, afd. S
42 WET OP DE ZEEBRIEVEN, WIJZIGING 1908-192242 Herziening Wet op de Zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
43 (TOEPASSING DER) WET OP DE ZEEBRIEVEN 1906-192243 (Toepassing der) Wet op de zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N43 Zeebrieven, toepassing 1923-W, afd. S
44 HAVENTERREIN VLISSINGEN 1906-192244 Haventerrein Vlissingen-1905 WHN, afd. H&N44 Haventerrein Vlissingen 1923-W, afd. S
45 KAMERS VAN KOOPHANDEL, INSTELLING 190645 Kamers van Koophandel, instelling-1905 WHN, afd. H&N45 Kamers van Koophandel, instelling nov. 1906-LNH, afd. H
46 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REGLEMENT niet gebruikt in jan. - nov. 190646 Kamers van Koophandel, reglement nov. 1906-LNH, afd. H
47 KAMERS VAN KOOPHANDEL, UITVOERING REGLEMENT 190647/A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N47 Kamers van Koophandel, uitvoering reglement nov. 1906-LNH, afd. H
48 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REORGANISATIE 190648 Kamers van Koophandel, reorganisatie-1905 WHN, afd. H&N (ook Centrale Raad voor Handel en Nijverheid)48 Kamers van Koophandel, reorganisatie nov. 1906-LNH, afd. H
49 VERENIGING HET BUITENLAND (niet gebruikt in jan. - nov. 190649 Vereniging Het Buitenland-1902 WHN, afd. H&N49 Vereniging Het Buitenland nov. 1906-LNH, afd. H
50 COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK 190650 Commissie voor de Handelspolitiek-1905 WHN, afd. H&N50 Commissie voor de Handelspolitiek nov. 1906-LNH, afd. H
51 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST51 Frankrijk nov. 1906-LNH, afd. H
52 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST52 Japan nov. 1906-LNH, afd. H
53 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST53 Portugal nov. 1906-LNH, afd. H
54 HANDELSVERDRAGEN MET ROEMENIE niet gebruikt in jan. - nov. 190654 Handelsverdragen met Roemenië -1905 WHN, afd. H&N54 Roemenië nov. 1906 LNH, afd. H
55 HANDELSBETREKKINGEN 190655 Handelsverdrag met Spanje-1900 WHN, afd. H&N55 Spanje nov. 1906-LNH, afd. H
56 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST56 Turkije nov. 1906-LNH, afd. H
57 HANDELSBETREKKINGEN MET DE VERENIGDE STATEN 190657 Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten-1905 WHN, afd. H&N57 Amerika nov. 1906-LNH, afd. H
58 HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSLAND E.A. 190658 Handelsbetrekkingen-1905 WHN, afd. H&N (ook Montenegro, Bulgarije)58 Handelsbetrekkingen, algemene zaken nov. 1906-LNH, afd. H
59 NIET MEER IN GEBRUIK59 Zuivelhandel met het buitenland-1901 WHN, afd. H&N
60 INVOERRECHTEN enz., Brits tarief / Engeland 1906
60 INVOERRECHTEN (DUITSLAND), SCHEEPVAARTRECHTEN DUITSLAND 190660 Invoerrechten/ Duits tarief. Scheepvaart-rechten op de Rijn-1905 WHN, afd. H&N60 (Scheepvaart-rechten in) Duitsland nov. 1906-LNH, afd. H
60 Rechten op suiker 190660 Rechten op suiker-1905 WHN, afd. H&N60 Suiker-conventie nov. 1906-LNH, afd. H
61 DIRECTEUREN VAN ENTREPOTS 190661 Directeuren van entrepots-1905 WHN, afd. H&N61 Entrepots, directeuren van nov. 1906-LNH, afd. H
62 OCTROOIEN 190662 Octrooien-1905 WHN, afd. H&N62 Octrooien nov. 1906-LNH, afd. H
63 INDUSTRIELE EIGENDOM 190663 Industriële eigendom-1905 WHN, afd. H&N63 Industriële eigendom nov. 1906-LNH, afd. H
64 LANDVERHUIZERS(-ZING) 1906-192264 Landverhuizers(-zing)-1905 WHN, afd. H&N64 Landverhuizers(-zing) 1923-W, afd. S
64 Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving 1909-1920
65 LANDVERHUIZERS, SUBSIDIES (aan de Landverhuizerscommissies) 1906-192265 Subsidies aan de Commissies van Toezicht op Landverhuizers-1905 WHN, afd. H&N65 Landverhuizing Subsidie, Commissie 1923-W, afd. S
66 TENTOONSTELLINGEN / MARSEILLE JOHANNESBURG 190666 Tentoonstelling Marseille, Parijs-1905 WHN, afd. H&N66 Tentoonstellingen nov. 1906 LNH, afd. H
67 TENTOONSTELLINGEN / MILAAN 190667 Tentoonstelling Milaan-1905 WHN, afd. H&N67 Tentoonstellingen / Milaan nov. 1906-LNH, afd. H
68 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
69 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
70 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
71 ALGEMENE ZAKEN [mijnwezen] 1906-192171 Mijnwezen, Algemene Zaken-1905 WHN, afd. H&N71 Mijnwezen, algemeen 1923-W, afd. M
71 Verslag over 1905 190671 Verslag over 1904 1905 WHN, afd. H&N
71 Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71 Mijnwezen, Duitsland 1912
71 Mijnwezen, Engeland 1912
71 Gebruik van Limburgse kolen 1913-1914
71 (Mijnwezen,) Mijnraad 1913-192271 Mijnraad 1923-W, afd. M
71 Mijnwezen, buitenland 1915-192271 Mijnwezen, buitenland 1923-W, afd. M
71 Arbeiderscontroleurs 1916-191871 Arbeiderscontroleurs 1923-W, afd. M
71 Centrale Knappschaftskas 1916
71 (Algemeen) Mijnwerkersfonds 1917-1919
71 Commissie voor de arbeidsvoorwaarden 1917-1918
71 Contactcommissie voor het Mijnbedrijf 1919-1920
71 Recht op de mijnen 1919
71 S/A STAATSMIJNEN, (/ALGEMENE ZAKEN) 1906-192271 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken)-1905 WHN, afd. H&N71 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken) 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1909-192171 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) levering electrische stroom 1909-1922
71 s/a Electriciteits-voorziening71 s/a Electriciteits-voorziening 1923-W, afd. M
71 s/a Levering van gas 1916
71 S/M STAATSMIJNEN, AANLEG (ENZ.) VAN MIJNEN (A, Wilhelmina, Emma)71 s/m Aanleg van mijnen-1905 WHN, afd. H&N71 s/m Staatsmijnen, aanleg 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Emma vergoedingen eigenaren bovengrond / schachtbekleding 1908
71 s/m Staatsmijn Emma spoorwegaansluiting 1909
71 s/m Aanleg etc, (Staats-) Mijn Emma71 s/m Staatsmijnen, Emma 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Wilhelmina 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Wilhelmina 1923-W, afd. M
71 s/m Aanleg derde staatsmijn 1909-1910
71 s/m (Derde staatsmijn,) Staatsmijn Hendrik 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Hendrik 1923-W, afd. M
71 s/m (Vierde staatsmijn,) Staatsmijn Maurits71 s/m Staatsmijnen, Maurits 1923-W, afd. M
71 s/m (Staatsmijnen) Uitvoering van werken 1915-1922
71 s/m Vijfde Staatsmijn (bij Vlodrop) 1919-1921
71 s/m Staatsmijnen, werken gebouwen etc. algemeen 1921
71 S/P STAATSMIJNEN, PERSONEEL 1906-192271 s/p Staatsmijnen, personeel-1905 WHN, afd. H&N71 s/p Staatsmijnen, personeel 1923-W, afd. M
71 s/p Staatsmijnpersoneel ongevallen 1918
71 S/V STAATSMIJNEN, VERGOEDINGEN WEGENS BORINGEN IN HET STAATSMIJNENVELD 1906-191771 s/v Vergoedingen wegens boringen, vorderingnummer-1905 WHN, afd. H&N
72 STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN EN GROEVEN 1906-192272 Staatstoezicht, algemeen / personeel 1923-W, afd. M
72 Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen 190672 Ingenieur der Mijnen-1905 WHN, afd. H&N
73 WIJZIGING DER MIJNWET UITVOERING MIJNREGLEMENT 1906-192273 Wijziging der Mijnwet-1905 WHN, afd. H&N73 Mijnwet en Mijnreglement 1923-W, afd. M
73 (Bestrijding van) Mijnwormziekte 1906-192273 Mijnwormziekte-1903 WHN, afd. H&N73 Mijnwormziekte 1923-W, afd. M
73 Mijnreglement, kabelonderzoek 1911
73 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1906-192273 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1923-W, afd. M
74 (PROEFBORINGEN EN) CONCESSIE-AANVRAGEN 1906-192274 Proefboringen etc.-1905 WHN, afd. H&N74 Proefboringen / en concessie-aanvragen 1923-W, afd. M
74 Concessie-aanvragen Carisborg 1906-1907
74 Concessie-aanvragen Clara 1907
74 Concessie-aanvragen Mijnveld Staatsraad M. Brouwers 1907
74 (Concessie) Mijnveld Eendracht (,uitbreiding staatsmijnveld) 1911-1919
74 Uitbreiding staatsmijnveld, Maasvelden 1912
74 Bruinkool-concessies 1912-1918
74 Bruinkool-concessies, Carisborg 1916-1917
74 Mijnveld / concessie Herman 1917-1921
74 Bruinkolen 1917
74 Bruinkool-opsporingen en -ontginningen 191974 Bruinkool-ontginningen 1923-W, afd. M
74 Zoutontginning bij Buurse 1918
74 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1921-192274 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1923-W, afd. M
74 A RIJKSOPSPORING VAN DELFSTOFFEN / EXPLORATIE VAN NEDERLAND 1906-191874 a Opsporing van a delfstoffen / van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
74 a Rijksopsporing van a delfstoffen, eindverslag 1918
74 a (Rijksopsporing a van delfstoffen / Geologische Dienst 1916-192274a Geologische Dienst 1923-W, afd. M
74a Uitvoering / wijziging Exploratiewet 1906-190774a Uitvoering Exploratiewet-1905 WHN, afd. H&N
74 a Publicatie der "Mededelingen" 1909
74 ap NIET MEER IN GEBRUIK74 ap Personeel opsporingen van delfstoffen van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
75 DOMANIALE MIJN 1906-192275 Domaniale mijn-1905 WHN, afd. H&N75 Domaniale mijn 1923-W, afd. M
76 MIJN CARL (Oranje-Nassau II) 1906-190776 Mijnveld Pauline (Carl)-1905 WHN, afd. H&N
77 NIET MEER IN GEBRUIK77 Mijnveld Crescendo-1902 WHN, afd. H&N
78 NIET MEER IN GEBRUIK78 Mijnveld Charlotte voorheen Ernst-1900 WHN, afd. H&N
79 NIET MEER IN GEBRUIK79 Mijnveld Koningin-Regentes-1902 WHN, afd. H&N
80 MIJN(VELD) LAURA-VEREENIGING 1906-192280 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N80 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
81 NIET MEER IN GEBRUIK81 Mijnveld Limburg-1902 WHN, afd. H&N
82 MIJN NEUPRICK 1915-191682 Neuprick Bleijerheide-1905 WHN, afd. H&N
83 MIJN(EN) ORANJE-NASSAU (I EN II) 1906-192283 (Ventilatie) Mijn(veld) Oranje-Nassau-1905 WHN, afd. H&N83 Oranje-Nassau 1923-W, afd. M
84 NIET MEER IN GEBRUIK84 Concessie Simpelveld-1898 WHN, afd. H&N
85 MIJN LAURA-VEREENIGING 1906-192285 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N85 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
86 NIET MEER IN GEBRUIK86 Mijnveld Wilhelmina-1902 WHN, afd. H&N
87 MIJN WILLEM EN SOPHIA 1906-192287 Mijn Willem en Sophia-1905 WHN, afd. H&N87 Mijn Willem en Sophia 1923-W, afd. M
88 IJKWEZEN, ALGEMENE ZAKEN/INSTRUCTIE/REGLEMENT 1906-192288 IJkwezen, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
89 IJKWEZEN, FINANCIELE ZAKEN 1906-192289 IJkwezen, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
90 (IJKWEZEN,) JUSTEERLONEN 1906-192290 (IJkwezen) Justeerlonen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
91 (IJKWEZEN,) HER-IJK 1906-192291 (IJkwezen) Her-ijk-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
92 (IJKWEZEN,) GASMETERS / Gasmeter-ijk 1906-192292 (IJk van) Gasmeters-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
93 MATEN EN GEWICHTEN niet gebruikt93 Maten en gewichten-1905 WHN, afd. H&N
94 WEEGWERKTUIGEN 1906-191894 Weegwerktuigen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
95 (IJKWEZEN,) MATERIEEL 1906-192295 IJkwezen, materieel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 (IJKWEZEN,) (VERLOVEN VAN HET) PERSONEEL 1906-192296 (IJkwezen,) Personeel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 Inspecteur (ijkwezen) 1907
96 Examen voor adjunct-ijker 1908
97 (IJKWEZEN,) STANDAARDEN 1906-192297 Standaarden, ijkwezen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJKKANTOREN/ ijkwezen, gebouwen 1906-192298 IJkkantoren-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJkkantoren, 's-Gravenhage 190798 's-Gravenhage -1905 WHN, afd. H&N
99 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
100 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
101 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ALGEMENE ZAKEN 1906-1922101 Meteorologisch instituut, algemene zaken WHN, afd. H&N101 Meteorologisch Instituut, algemene zaken W, afd. S
101 Vliegerstation 1917
102 METEOROLOGISCH INSTITUUT, FINANCIELE ZAKEN 1906-1922102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&N102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1923-W, afd. S
103 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ORGANISATIE 1906-1912103 Meteorologisch Instituut, organisatie-1905
104 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PERSONEEL 1906-1922104 Meteorologisch Instituut Personeel-1905 WHN, afd. H&N104 Meteorologisch Instituut, personeel 1923-W, afd. S
105 METEOROLOGISCH INSTITUUT, GEBOUWEN 1906-1922105 Meteorologisch Instituut, gebouwen-1905 WHN, afd. H&N105 Meteorologisch Instituut, gebouwen 1923-W, afd. S
105 Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht - Zeist 1907
106 METEOROLOGISCH INSTITUUT, MATERIEEL 1906-1922106 Meteorologisch Instituut, materieel-1905 WHN, afd. H&N106 Meteorologisch Instituut, materieel 1923-W, afd. S
107 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PUBLICATIES 1906-1922107 Meteorologisch Instituut, publicaties-1905 WHN, afd. H&N107 Meteorologisch Instituut, publicaties 1923-W, afd. S
108 (METEOROLOGISCH INSTITUUT,) WEERBERICHTEN 1906-1922108 Weerberichten-1905 WHN, afd. H&N108 (Meteorologisch instituut,) weerberichten 1923-W, afd. S
109 METEOROLOGISCH INSTITUUT, JAARVERSLAGEN 1906-1922109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen-1905 WHN, afd. H&N109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1923-W, afd. S
110 STORMWAARSCHUWINGSDIENST 1906-1922110 Stormwaarschuwingsdienst-1905 WHN, afd. H&N110 Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923- W, afd. S
110 Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110 Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
111 UITREIKING / AFGIFTE VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 (Afgifte van) Zeebrieven-1905 1905 WHN, afd. H&N111 Zeebrieven, afgifte 1923-W, afd. S
111 A INZENDING VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 A Inzending van zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
112 ZEERAMPEN 1906-1922112 Zeerampen-1905 WHN, afd. H&N112 Zeerampen 1923-W, afd. S
112 A BINNENLANDSE SCHEEPSRAMPEN 1912-1922112 Binnenlandse scheepsrampen 1923-W, afd. S
113 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
114 INLICHTINGEN 1906-1922 (ook bij afd. Handel vanaf nov. 1906)114 Inlichtingen-1905 WHN, afd. H&N114 Inlichtingen 1923-W, afd. S
115 SCHEPENLIJST (/MUTATIES IN DE KOOPVAARDIJVLOOT) 1906-1922115 Schepenlijst-1905 (ook scheepsseinen) WHN, afd. H&N115 Schepenlijst 1923-W, afd. S
116 (ZEE)SCHEEPVAARTSTATISTIEK (,vrachtvaartlijsten)/ statistiek der Zeescheepvaart 1906-1922116 Scheepvaartstatistiek / scheepslijsten-1905 WHN, afd. H&N116 Scheepvaartstatistiek 1923-W, afd. S
116 (Scheepvaartstatistiek/) Stand van de vloot 1909-1911
116 Inzending vrachtvaartlijsten / Statistiek der zeescheepvaart 1911
116 Scheepslijsten 1919-1921
116 Vrachtvaart-statistiek 1912
117 BESCHERMING ONDERZEESE TELEGRAAFKABELS 1910-1914117 Bescherming onderzeese telegraafkabels-1901 WHN, afd. H&N117 Bescherming onderzeese telegraafkabels 1921-LNV, afd. V
118 BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES 1906118 Bulletin international des Douanes-1905 WHN, afd. H&N118 Bulletin international des Douanes nov. 1906-LNH, afd. H
119 CONGO-TRACTAAT 1906119 Slavenhandel-1905 WHN, afd. H&N119 Congo-conferentie nov. 1906-LNH, afd. H
120 ELECTRISCHE EENHEDEN 1906-1910120 Electrische eenheden-1902
121 AAN- EN AFMONSTERING 1920
121 Aanmonstering van schepelingen / scheepsvolk 1906-1916121 Aan- en afmonstering van scheepsvolk-1905 WHN, afd. H&N
121/37 Aanmonstering 1921121 Aanmonstering 1923-W, afd. S
122 PETROLEUM 1907-1915122 Petroleum-commissie-1901 WHN, afd. H&N
123-129 NIET MEER IN GEBRUIK123-129 Dossiers betreffende het stoomwezen en de Hinderwet
130 ONDERZOEK DER ZEE 1906-1914130 Onderzoek der zee-1905 WHN, afd. H&N
130 (Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserijonderzoek) 1912-1920Ministerie van LNH, afdeling Visserijen 1921-
131 KATOEN 1906131 Katoen-1905 WHN, afd. H&N131 Katoen nov. 1906-LNH, afd. H
132 NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 1906A Naamloze vennootschappen-1905 WHN, afd. H&N132 Naamloze vennootschappen nov. 1906-LNH, afd. H
133 ACCOUNTANTS 1906133 Accountants-1905 WHN, afd. H&N133 Wettelijke regeling van het beroep van accountant nov. 1906-LNH, afd. H
134 SCHEEPMETING 1906-1922134 Scheepsmeting-1905 WHN, afd. H&N134 Scheepsmeting 1923-W, afd. S
135 DESERTIES 1906-1922A Scheepvaart, deserties-1905 WHN, afd. H&N
136 BINNENSCHIPPERIJ (/-SCHEEPVAART) 1906-1922136 Binnenschipperij-1905 WHN, afd. H&N136 Binnenscheepvaart, algemeen 1923-W, afd. S
136 (Binnen-schipperij,) Schippersbeurzen 1914-1915
136 Ligdagen voor binnenschepen 1914-1915
137 GESTICHTSARBEID 1906-1922137 Rijksinkoopbureau 1923-W, afd. S
137 Gevangenisarbeid 1906-1907A Gevangenisarbeid-1905 WHN, afd. H&N
138 ELECTRISCHE GELEIDINGEN TEN DIENSTE VAN DE NIJVERHEID 1906-1912A Electrische geleidingen ten dienste van de nijverheid-1905
138 Commissie voor de Electrische Geleidingen 1909-1910
139 MIDDENSTAND 1906A Middenstand-1905 WHN, afd. H&N139 (Commissie voor de) Middenstand nov. 1906-LNH, afd. H
140 NIJVERHEIDS-STATISTIEK 1906140 Nijverheids-statistiek na 1906 LNH, afd. H
141 ONDERZOEK VAN KOOPWAREN 1906141 Onderzoek van handelswaren nov. 1906-LNH, afd. H
141 Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906
142-149 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
150 RIJNVAART(-ZAKEN) (/schippers, scheepspatenten) 1906-1920
150 Rijnvaart, (jaar)verslag 1911-1922150 Rijnvaart, verslag 1923-W, afd. S
150 Reglement van Politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Haas (en publicatie verzameling reglementen) 1907
150 Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening 1914-1920
150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein 1921-1922150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein / Die freie Donau 1923-W, afd. S
151-154 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
155 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWEDEN 1906155 Zweden en Noorwegen nov. 1906-LNH, afd. H
156 HANDELSBETREKKINGEN MET OOSTENRIJK-HONGARIJE 1906156 Oostenrijk-Hongarije nov. 1906-LNH, afd. H
157 HANDELSBETREKKINGEN MET GRIEKENLAND 1906157 Griekenland nov. 1906-LNH, afd. H
158 HANDELSBETREKKINGEN MET BULGARIJE 1906158 Bulgarije nov. 1906-LNH, afd. H
159 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWITSERLAND 1906159 Zwitserland nov. 1906-LNH, afd. H
160-215 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
216 STATISTIEK VAN DE SCHEEPVAARTBEWEGING 1910-1921
216 Statistiek van de binnen-scheepvaart 1908

De namen der (sub)dossiers zijn soms lichtelijk gewijzigd of omgezet in verband met een betere alfabetisering. De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, dan wel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven.

Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken.

 

A
121/37Aanmonstering1921
121Aan- en afmonstering 1920
121Aanmonstering v.schepelingen / scheepsvolk1906-1916
30Aanvaringen (op zee) 1906-1921
30/31Aanvaringen, visserslichten 1921
133Accountants1906
41Algemeen seinboek 1906-1922
AAlgemene zaken 1906-1922
AAlgemene zaken, christelijke feestdagen 1915
AAlgemene zaken, Poolcommissie 1909
1Ansjovis 1914-1920
1Ansjoviscontrole 1914-1916
71Arbeiderscontroleurs (mijnwezen)1916-1918
S(32)Arbitrage in zaken van prijs en buit1918-1919
21/37Australische schepenwet 1912
B
ABescherming van de nationale nijverheid 1906
NBescherming van de nationale nijverheid 1907
117Bescherming van onderzeese telegraafkabels 1910-1914
112aBinnenlandse scheepsrampen 1912-1922
136(Binnenschipperij,) Schippersbeurzen1914-1915
136Binnenschipperij(/-scheepvaart) 1906-1922
ABoeken, verslagen , enz. 1906-1922
ABritse parlementsstukken 1906-1922
74Bruinkolen 1917
74Bruinkoolconcessies1912-1918
74Bruinkoolconcessies, Carisborg 1916-1917
74Bruinkoolopsporingen en -ontginningen1919
118Bulletin International des Douanes 1906
C
SCascoverzekering 1915
71Centrale Knappschaftskas 1916
37Certificaten volgens de Schepenwet 1918
AChristelijke feestdagen1915
10College voor de (Zee)visserijen1906-1920
50Commissie voor de Handelspolitiek 1906
71Commissie voor de Arbeidsvoorwaarden1917-1918
138Commissie voor de Electrische geleidingen 1909-1910
38(Commissie voor het) Reddingwezen1906-1922
74Concessie-aanvragen (Proefboringen en)1906-1922
74Concessie-aanvragen, Carisborg1906-1907
74Concessie-aanvragen, Clara1907
74Concessie-aanvragen, Maasconcessies 1908
74Concessie-aanvragen, Mijnveld Staatsraad M. Brouwers1907
74(Concessie) Mijnveld Eendracht(,uitbreiding staatsmijnveld)1911-1919
20Conferentie te Londen1913
21/37Conferentie te Sint Petersburg en te Londen1914
119Congo-tractaat1906
71Contactcommissie voor het Mijnbedrijf1919-1920
D
SDe Ruyter-medailles1908
135Deserties1906-1922
61Directeuren van entrepots1906
75Domaniale mijn1906-1922
15Drankverkoop op zee1906
150Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening1914-1920
E
71saElectriciteitsvoorziening1921
120Electrische eenheden1906-1910
138Electrische geleidingen (ten behoeve van de nijverheid)1906-1912
4Elft1911-1912
96Examen voor adjunct-ijker1908
SExamens vissersvaartuigen1907
SExamens als machinist-stoker en als machinist op stoomzeevissersvaartuigen1907
74aExploratiewet, uitvoering / wijziging van de1906-1907
F
1Formulieren [voor de kustvisserij]1916
G
71saGas, levering van1916
92Gasmeters/gasmeterijk1906-1920
137Gestichtsarbeid1906-1922
137Gevangenisarbeid1906-1907
H
A(Handel) Algemene zaken1906
55Handelsbetrekkingen1906
158Handelsbetrekkingen met Bulgarije1906
58Handelsbetrekkingen met Duitsland e.a.1906
157Handelsbetrekkingen met Griekenland1906
156Handelsbetrekkingen met Oostenrijk-Hongarije1906
57Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten1906
155Handelsbetrekkingen met Zweden1906
159Handelsbetrekkingen met Zwitserland1906
44Haventerrein te Vlissingen1906-1922
1Hengelen1916
91Herijk1906-1922
AHerziening ven het zeerecht1908
SHerziening van het zeerecht1909-1912
37Herziening van het zeerecht1921
I
63Industrieële eigendom1906
114Inlichtingen1906-1922
60Invoerrechten (in Duitsland) / scheepvaartrechten in Duitsland1906
60Invoerrechten enz., Brits tarief / Engeland 1906
AInvoer op Java etc., staten betreffende1906
J
AJapanse handelsstatistiek1906
90Justeerlonen1906-1922
K
45Kamers van Koophandel, instelling1906
AKamers van Koophandel, jaarverslagen1906
48Kamers van Koophandel, reorganisatie1906
47Kamers van Koophandel, uitvoering reglement 1906
131Katoen1906
30Keuring van (sein)lantaarns1908-1909
10Keurmeesters (voor vis)1906
74Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie1921-1922
19Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen (personeel)1906-1922
17Kreeften1919
39Kustwacht1906-1922
L
64Landverhuizers (-zing)1906-1922
65Landverhuizers, subsidies Landverhuizerscommissies1906-1922
64Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving1909-1920
14Lettertekens op vissersvaartuigen1906-1920
136Ligdagen voor binnenschepen1914-1915
71Limburgse kolen, gebruik van1913-1914
37Lloyds register1916
M
1Maat op bot1916
S,26Machinisten-examens1906-1922
SMachinistenstaking1916
20Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland1907
101Meteorologisch Instituut (,algemene zaken)1906-1922
105Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht-Zeist1909
102Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1906-1922
105Meteorologisch Instituut, gebouwen1906-1922
109Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1906-1922
106Meteorologisch Instituut, materieel1906-1922
103Meteorologisch Instituut, organisatie1906-1912
104Meteorologisch Instituut, personeel1906-1922
107Meteorologisch Instituut, publicaties1906-1922
108(Meteorologisch Instituut,) weerberichten 1906-1922
139Middenstand1906
S(Militaire) verloven1916-1919
76Mijn Carl (Oranje-Nassay II)1906-1907
85Mijn Laura - Vereeniging1906-1922
82Mijn Neuprick1915-1916
87Mijn Willem en Sophia1906-1922
83Mijn(en) Oranje - Nassau (I en II)1906-1922
80Mijn(veld) Laura - Vereeniging1906-1922
73Mijnreglement, kabelonderzoek1911
74Mijnveld/concessie Herman1917-1921
71Mijnwerkersfonds (Algemeen)1917-1919
73Mijnwet, wijziging en uitvoering mijnreglement1906-1922
71(Mijnwezen) algemene zaken1906-1921
71Mijnwezen, buitenland1915-1922
71Mijnwezen, Duitsland1912
71Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71Mijnwezen, Engeland1912
72Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen1906
71(Mijnwezen,) Mijnraad1913-1922
71(Mijnwezen) Verslag over 19051906
73Mijnwormziekte (bestrijding van)1906-1922
N
132Naamloze vennootschappen1906
ANaamloze vennootschappen1917-1919
1Nestvisserij1915-1920
ANijverheid1906
N(Nijverheid) Algemene zaken1907-1910
140Nijverheidsstatistiek1906
11Noordzeevisserij, conventie1918
11Noordzeevisserij1906-1920
12(Noordzeevisserij) Kruistochtrapporten1906-1920
O
62Octrooien1906
130(Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserij-onderzoek)1912-1920
130Onderzoek der zee1906-1914
141Onderzoek van koopwaren1906
18Ontplofbare stoffen1906-1922
O(Ontplofbare stoffen) algemene zaken1907-1912
A(Ontplofbare stoffen) inzending quitanties wegens geleidekosten1906-1907
18Ontplofbare stoffen (toepassing / wijziging) reglement (op het vervoer etc.) 1906-1921
18(Ontplofbare stoffen) Uitvoering en wijziging der bepalingen1906
19aOntplofbare stoffen, vergunning tot vervoer of overlading1906-1922
18a(Ontplofbare stoffen) Vervoer op de Rijn1906-1908
SOorlogszeeongevallenverzekering/ -wet1915-1919
SOorlogszeeongevallenwet, wijziging1918-1919
P
21/SPassagiersschepen, toezicht op1907
122Petroleum1907-1915
APoolcommissie, Algemene Zaken1909
APoolcongres1908
11Praairapporten1907-1908
12Praairapporten1907-1908
15Proviandverkoop op zee1907-1920
R
73Raad van Beroep (voor het Mijnwezen)1906-1922
32Raad voor de Scheepvaart1911-1922
33Raad voor de Scheepvaart (personeel)1909-1922
32Raad voor de Scheepvaart, uitspraken1912-1922
33Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/personeel)1906-1909
32Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/zaken)1906-1909
S(Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
SRadio(tele)grafie (op schepen)1912-1922
71Recht op de mijnen1919
60Rechten op suiker1906
38Reddingwezen, congres te Frankfort1908
150Reglement van politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Maas (en publicatie verzameling reglementen)1907
ARevue des Mines1906
ARijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
141Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
74aRijksopsporing van Delfstoffen, eindverslag 1918
74aRijksopsporing van Delfstoffen / exploratie van Nederland1906-1918
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) / Geologische Dienst1916-1922
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) Publicatie der "Mededelingen"1909
150Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein1921-1922
150Rijnvaart, (jaar)verslag1911-1922
150Rijnvaart(zaken)( / scheepspatenten)1906-1920
S
29Sabangcontract, wijziging1908-
36Sanitaire maatregelen (op schepen)1906-1922
SScheepskeuring1908
116Scheepslijsten1919-1921
134Scheepsmeting1906-1922
SScheepsrampen
A(Scheepvaart) algemene zaken / toezicht vissersvaartuigen1906
S(Scheepvaart) algemene zaken / Scheepvaart1907-1922
20Scheepvaart in Engeland (wetgeving, scheepsmeting)1908-1922
21Scheepvaart in het buitenland1906-1922
21Scheepvaart in het buitenland: Frankrijk1912-1913
SScheepvaartinspectie (/personeel)1911-1922
SScheepvaartinspectie, verzoeken om plaatsing1921
116(Scheepvaartstatistiek /) Stand van de vloot1909-1911
17Schelpdieren1906-1920
SSchepelingenwet1912
115Schepenlijst (/mutataties koopvaardijvloot)1906-1922
37(Schepenwet,) classificatiebureaus1918-1922
37Schepenwet, dispensaties1912-1913
37Schepenwet, geneeskundig onderzoek1912-1922
37(Schepenwet,) journalen voor vissersvaartuigen1912-1913
37Schepenwet, overtredingen1920-1922
37(Schepenwet,) uitwatering(scommissie)1913-1921
37Schepenwet, verslag over 19121913
37Schepenwet (,wijziging, toepassing)1907-1922
28Schipperswet, dispensaties1906-1922
28(Schipperswet,) geneeskundig onderzoek1916-1922
28(Schipperswet, machinistendiploma's1906-1922
28Schipperswet, overtredingen1907-1908
28(Schipperswet,) stuurliedendiploma's1906-1922
28Schipperswet, (uitvoering/toepassing/wijziging)1906-1922
SSleeptank (of proefdok) 1918-1921
SSleeptankcommissie 1919
SStaatskeuring van passagiers-vaartuigen1908
71smStaatsmijn Emma (,aanleg etc.)1910-1922
71smStaatsmijn Emma, spoorwegaansluiting1909
71smStaatsmijn Emma, vergoeding eigenaren bovengrond / schachtbekleding1908
71smStaatsmijn, aanleg derde1909-1910
71smStaatsmijn Hendrik (derde staatsmijn)1910-1922
71smStaatsmijn Maurits (vierde staatsmijn)1913-1921
71smStaatsmijn, Vijfde (bij Vlodrop)1919-1921
71smStaatsmijn Wilhelmina1910-1922
71smStaatsmijnen, aanleg (enz.) van mijnen (mijn A / Wilhelmina, Emma)1906-1910
71saStaatsmijnen, (/ algemene zaken)1906-1922
71saStaatsmijnen, kasbeheer1909-1921
71saStaatsmijnen, levering van electrische stroom door1909-1922
71spStaatsmijnen, personeel 1906-1922
71smStaatsmijnen, uitvoering van werken (etc.) 1915-1922
71svStaatsmijnen, vergoedingen wegens boringen in het Staatsmijnenveld1906-1917
71smStaatsmijnen, werken, gebouwen etc. algemeen1921
71spStaatsmijnpersoneel, ongevallen 1918
74Staatsmijnveld, uitbreiding Maasvelden 1912
72Staatstoezicht op de mijnen en groeven 1906-1922
30/31Stakellicht 1916
216Statistiek der scheepvaartbeweging 1910-1921
216Statistiek van de binnenscheepvaart 1908
29Stoomvaartlijnen1906-1921
29Stoomvaartlijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-1922
29Stoomvaartlijnen / vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29(Stoomvaartlijnen /) Java-China-Japanlijn1906-1919
29(Stoomvaartlijnen /) Koninklijke Hollandse Lloyd1908-1920
110Stormwaarschuwingsdienst 1906-1922
110Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
40Strandvonderij1906-1922
25Stuurlieden en machinisten, uitslag examens1906
24Stuurliedenexamens, Commissie 1906-1922
25Stuurliedenexamens, opgave geslaagden/geëxamineerden1906-1921
23Stuurliedenexamens ((uitvoering) reglement)1906-1922
T
66Tentoonstellingen, / Marseille, Johannesburg1906
67Tentoonstellingen, Milaan 1906
V
20Verdrag van Londen (,veiligheid ter zee)1914-1922
20Verdragswet (verdrag van Londen)1915
SVerzekering van schepelingen 1915
1(Vis-) (en hengel-) akten1915-1920
1Vissen van Duitsers in de Dollart1912
VVisserij Proefstation en Vereniging voor Koeltechniek1920
1/130Visserijdienst, reorganisatie van de1916
A(Visserijen) algemene zaken1906
V(Visserijen) algemene zaken1907-1920
1Visserijcommissie1908
SVisserij-examens1907-1922
1Visserij-inspectie1911-1920
8Visserij-inspectie, Verslagen/ mededelingen1915-1916
VVisserij-onderwijs1910
VVisserijproefstation1918-1919
8Visserijverslag [College voor de (Zee)Visserijen]1906-1920
1Visserijwet, akten1912
1aVisserijwet, algemene zaken 1912
1Visserijwet, algemene zaken1919-1920
1(Visserijwet,) consenten1912-1920
1Visserijwet, formulieren1918-1920
1(Visserijwet,) kuilvisserij1912-1913
1a2Visserijwet, nesthandel1912
1Visserijwet, uitvoering der A.M.1915-1920
1Visserijwet, vonnissen1916
1Visserijwet, wijziging1912-1920
1(Visserij)Wet(geving), uitvoering der1906-1919
31Visserslichten1906-1920
SVissersvaartuigen1907
101Vliegerstation1917
116Vrachtvaartstatistiek1912
W
VWaterverontreiniging, zuivering van afvalwater1920
VWaterverontreiniging1920
94Weegwerktuigen1906-1918
42Wet op de Zeebrieven, wijziging1908-1922
9Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)1906-1914
IJ
88IJkwezen, algemene zaken / instructie / reglement1906-1922
96IJkwezen, (Verloven van het) personeel1906-1922
95(IJkwezen) Materieel1906-1922
89(IJkwezen), financiën / Financiële Zaken1906-1922
96(IJkwezen) Inspecteur1907
98IJkkantoren, Den Haag 1907
98IJkkantoren / ijkwezen, gebouwen 1906-1922
97(IJkwezen) Standaarden1906-1922
Z
6Zalmsteken (plaatsing van)1906-1917
3Zalmteelt (-kwekerij)(in Nederland)1906-1920
2Zalmtractaat1906
2Zalmvisserij1906-1916
7Zalmvisserij in/op de Maas1906-1920
2Zalmvisserij /op de Rijn1909-1920
5Zalmwet (overtreding der)1907-
111aZeebrieven, inzending van 1906-1922
111Zeebrieven, uitreiking/afgifte van 1906-1922
43Zeebrieven, (toepassing der) wet op de1906-1922
16Zeehonden 1906-1920
16Zeehonden- en robbenvangst1906
SZeemansgidsen1913-1921
SZeeongevallenwet1920-1922
112Zeerampen 1906-1922
37Zeerampen, onderzoek naar en voorkoming van1906-1908
1Zeeuwse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
SZeevaartkundig onderwijs1909
116(Zee)Scheepvaartstatistiek (vrachtvaartlijsten) / Statistiek der Zeescheepvaart1906-1922
116Zeescheepvaart, Inzending vrachtvaartlijsten voor de statistiek van de1911
AZee- en Rijnvaartverkeer1906
AZeitschrift für das Berg-Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate1906
74Zoutconcessies/ontginning1916-1918
74Zoutontginning bij Buurse1918-
VZuiderzee 1920
1Zuiderzee en Waddenzee, visserijreglement 1916-
1Zuiderzeevisserijraad1912-1920
13Zuiderzeevisserij / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-1911
1Zuid-hollandse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
ZZuivering van afvalwater 1920

 

Table showing searchresults in archives
Oude nummers (doos/map)Nieuwe inventarisnummers
1 - 6vernietigd; aanwezig in het archief van de Hoofdinspecteur der Visserijen)
7157
8158
9159
10160
----
11/1112, 114, 124-125, 146, 172, en stukken ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, Directie van de Landbouw en van het Ministerie van Financiën, Afdeling Domeinen
11/297-98, 116-123
11/3131-133
11/4161
11/5vernietigd
11/6116-118, 161
11/7116-118, 161
11/8121-125, 156, 161, 178-179
11/9116-118
----
12/1121-125, 156, 161, 178-179
12/2116-118
12/3121-123
12/4119-120
12/5ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur
12/6119-127
12/7121-123
12/8121-123
12/9124-125
12/10128-129, 132-133
12/11108
12/12128-130
12/13130
12/14130
12/15132-133
12/16132-133
12/17113, 115
12/18114-118, 124-129, 131
12/19116-118
12/20119-120
12/21119-123
----
13/1115
13/2119-120, 128-129
13/3119-125
13/4121-123, 128-129
13/5124-125, 128-131
13/6124-125, 132-134
13/7 - 13/1699, 107-108, 114-133, 171, 179
----
14/1112
14/2 - 14/10ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid
14/11112
14/12112
14/13112
14/14112 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afd. Handel en Nijverheid I
----
15/1112
15/2112, 113
15/3113, 165
15/4113
15/5114-118
15/6113-120
15/7126-129
----
16/1112
16/2135
16/3112-114
16/4114
16/5116-118
----
17/1197-199, 124-130, 134 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
17/2115-133
17/3119-120
17/4121-123, 132-134
17/5115-118
17/6116-125
17/7116-120
17/8119-123
17/9119-120, 132-134
17/10119-120, 124-129, 131-134
17/11134, 173
----
18/1104
18/2104, 112
18/3104
18/4105
18/5106
18/6177-180
18/7177-180
18/8178, 180
18/9177-180
18/10178
18/11177, 178
18/12177-180
----
19/1177-178
19/2177-178
19/3177-178
19/4181
----
20/1177-178
20/2177-179
20/3177-178
20/4115-118
20/5178-179
20/6183
20/7178
20/8178
20/9178
----
21/1 - 21/2179-180
21/3179-180
21/4179
21/5179-180 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
21/6179
21/7179
21/8178
21/9156, 177
21/10177
21/11104, 156, 177
21/12177
21/13177
21/14177-179
21/15177-180
21/16177
21/17178
21/18178
21/19104, 107
----
22/1179-180
22/2126-127, 131, 171
22/3179
22/4128-130, 132-133
22/5179
22/6179
22/7179-180
22/8130-133
22/9131
22/10179
22/11132-134
22/12180
22/13142
----
23/198, 105
23/2106, 108
23/3 - 23/4106-109
23/5106, 121-123
23/6108, 109
23/7108, 109
----
24/1166
24/2166
24/3166
24/4106, 166
24/5166
24/6102, 104, 116-118, 166
24/7114, 115
24/8116-120
24/9119-123
24/10128-130, 134
----
25/1116-120, 124-127
25/2116-123, 128-129, 131-133
25/3115-118, 121-125, 166
25/4166
25/5115-118, 121-125, 166
25/6115-118, 121-125, 166
25/7166
25/8222
25/9128-129
25/10166
25/11108, 166
25/12166
----
26/1112-118
26/2116-118, 122-125
26/3116-118
26/4 - 26/7119-123, 126-129, 131
26/8131
26/9136
26/10182, 138, 99, 143-144 en vernietigd
----
27/1162
27/2162
27/3162
27/4162
27/5162
27/6163
27/7162
27/8162-163
27/9162
27/10162
27/11oorspronkelijk niet beschreven; opgenomen in archief Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
27/12180
----
28/1162
28/2162
28/3162
28/4104, 162
28/5164
28/6168
28/7104
28/8104
28/9105-106
28/10167
28/11167
28/12167
28/13167
28/14105-106
----
29/1178, 180
29/2176
29/3105-106
29/4168
29/5168
29/6168
29/7168
29/8168
----
30/1162
30/2 - 30/497, 104-109
30/5106
30/6171-172
30/7106-108, 124-125
30/8106-107
30/9106-108, 218
30/10107
30/11106-107
30/12107, 256
30/13107-108
30/14107
----
31/198, 106
31/2106
31/3106-109, 210
31/4107
31/5107-108
31/6107-108
31/7108
31/8201, 218
31/9109
31/10109
31/11109
31/12102, 109
31/13104-105, 146, 155
31/14108
31/15202
31/16109
----
32/1161
32/2116-118
32/3161
32/4162
32/5104
32/6156
32/7177-180
32/8ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
32/9131
32/10177
32/11163
32/12109
32/13128-129
32/14104
32/15105
32/16179
32/1799, 130-133, 104, 113 en ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
32/19vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie.
----
33/1116-123, 131
33/2114-115
33/3124-127
33/4116-120
33/5116-120
33/6119-120
33/7126-127
33/8126-127
----
34/1115-118
34/2116-118
34/3116-118
34/4119-120
34/5119-120
34/6119-123
34/7124-125
34/8124-125
34/9124-125
34/10124-127
34/11126-127
34/12132-134, 173
----
35/1165
35/2165
35/3165
35/4116-118
35/5124-125
35/6124-125
35/7126-127
35/8131-133
35/9113, 165
35/10165
35/11165
35/12116-127
35/13114-118, 165
----
36/1117-120
36/2116-118
36/3116-118
36/4116-123
36/5119-120
36/6117-120
36/7106, 108, 119-120
36/8116-120
36/9119-127, 132-134
36/10119-120
36/11119-120
36/12119-120
36/12119-120
36/13119-123
36/14119-120
36/15119-120
36/16122-123
36/17121-123
36/18121-123
36/19121-125
36/20121-125
36/21124-125, 132-133
36/22124-125
36/23124-125
36/24126-130
36/25126-127
36/26131, 172-173
36/27126-127
36/28134
----
37/1115-118
37/2116-123, 126-127
37/3116-118, 126-127
37/4116-123, 128-129, 132-134
37/5114-118, 121-123, 124-125, 128-129
37/6116-118
37/7 - 37/9139
----
38/1165
38/2121-123
38/3131-133
38/4134
38/5165
38/6131-133
38/7107, 109
38/8109, 134
38/9 - 38/11104-105, 106, 108, 116-134 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
----
39/1128-129
39/2116-123
39/3169
39/4109
39/5105
39/6116-123, 131
39/7119-120
39/8119-123
39/998, 119-123
39/10121-123, 126-129, 131
39/11121-134
39/12121-123, 126-127, 132-134
39/13121-134
39/14121-125
39/15124-125
39/16124-127, 131
39/1799, 109, 128-129, 131
39/18134
39/19124-125
----
40/1114-118
40/2119-120
40/3121-123
40/4119-129
40/5128-129
40/6132-134, 173
----
41/1121-125
41/2165
41/3165
41/4109
41/5165
41/6165
41/7165
41/8126-127, 179-180
41/9106 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
41/10105, 115
41/11162
41/12113-114
41/13131
41/14 vernietigd
----
42/1169-170
42/2170
42/3172
42/4173
42/5173
42/6173
42/7169-170, 172
42/8169-170
42/9169-171
42/10169-170
42/11169
----
43/1 - 43/12169-173
----
44/1 - 44/3169-173
44/4169
44/5169
44/6119-120
44/7170-171
44/8121-123, 170-171
44/9173
44/10169
44/11165, 169-170
----
45/1172
45/2172
45/3172-173
45/4105-106
45/5116-123, 170-171
45/6121-123, 170
45/7171
45/8172
45/9134, 173
45/10169
45/11171-173
45/12172-173
45/13173
----
46/1119-120
46/2121-125
46/3175
46/497
46/5107, 121-123, 170-171, 173
46/6171
46/7171
46/8171
46/9171-172
----
47/1169
47/2171-172
47/3172-173
47/4172-173
47/5173
47/697, 104, 106-108
47/7174
47/8169
47/9114
47/10173
47/11vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie
47/12ingevoegd in archief Visserij-inspectie
----
48/1106-109
48/2107
48/3107
48/4107-108
48/5vernietigd
----
49/1104-105
49/2105-109
49/3ingevoegd in archief Afdeling Comptabiliteit
49/4105, 165
49/5107-109
49/6105
49/7112-118 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
----
50/1104, 194
50/2104-105
50/3104-105
50/4104
50/5106
50/6106
50/7106-107
50/8106-107
50/9106
50/10107-109
50/11108
----
51/1119-120, 124-127
51/2119-123, 130-133
51/3121-123
51/4131-133
51/5119-120
51/6107-108
51/7180
51/8109, 111
51/9116-118
51/10116-120
51/11116-120
51/12116-123
51/13116-133
51/14119-120, 124-125
51/15121-123
51/16119-120
51/17119-123, 128-129
51/18121-123
51/19119-123
51/20121-125, 132-134
51/21128-129
----
52/1113
52/2116-127
52/3126-127, 131
52/4128-129
52/5132-133
52/6132-133
52/7121-125, 165
52/8119-120
52/9119-120
52/10119-125
52/11121-131
52/12124-125
52/13124-125, 132-134
52/14126-127
52/15134
52/16116-118
52/17116-118
52/18116-120
52/19121-123
52/20124-125
52/21128-129
52/22134
----
53/1119-125, 128-131
53/2124-125, 132-133
53/3116-120, 124-127
53/4128-129
53/5131-134
53/6134
53/7119-123
53/8131-134
53/9124-125, 132-134
53/10128-131, 134
53/11121-134
53/12132-133
53/13132-134
----
54/1109
54/2105-106
54/3116-118
54/4121-123
54/5121-123, 130
54/6106, 108
54/7134 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
54/8105
54/9124-125
54/10107-108
54/11109, 132-133
----
55/1116-118
55/2119-120
55/3132-134
55/4119-120
55/5119-125
55/6121-123
55/7128-130, 132-133
55/8109
55/9116-120
55/10121-123
55/11132-133
55/12128-130, 134
55/13126-127
55/14132-133
55/15132-133
55/16119-120
55/17141
55/18130-131
----
56/1 - 56/3112-134, 202 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
56/4145
56/5137
----
57/1131
57/2119-125, 130-134
57/3121-123
57/4126-130
57/5106, 108-109, 126-127
57/6 - 57/8112
57/9104
57/10112
57/11112
57/12113
57/13121-125, 128-129
57/14126-130, 132-133
57/15131
----
58/1128-131
58/2128-130, 132-134
58/3119-131
58/4134
58/5128-129
58/6116-118, 121-123
58/7116-119
58/8119-123
58/9116-120
58/10119-123
58/11124-125
58/12132-133
58/13116-118
58/14124-125
58/15116-123, 126-127
58/16119-120
58/17124-125
58/18116-118
58/19116-118
58/20116-118
58/21116-118
58/22116-118
58/23 - 58/24116-127
58/25119-120
58/26132-134
58/27124-125
58/28116-118
58/29128-130
58/30116-118
58/31134
58/32 - 58/33121-125
----
59/1 - 59/2113-118
59/3116-118
59/4116-118
59/5119-120
59/6119-123
59/7121-125
----
60/1124-130
60/2124-127
60/3126-127
60/4126-127
60/5128-130
60/6130-133
60/7134
----
61/1115
61/2114, 116-118
61/3119-123
61/4121-123
61/5121-123
61/6126-131
61/7179
61/8113
61/9156
61/11146
----
62/1149
62/2 - 62/3147
62/4152
62/5146
62/6146
62/7146
62/8148 en stuk ingevoegd in archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
62/9105
62/10153
62/11121-125
62/12151
62/13146
62/14126-129
62/15150
62/16109, 132-134
62/17151
----
63/1154
63/2146
63/3151
63/4146
63/5146
63/6146
63/7146
63/8146
63/9146 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
63/10146
63/11112-114
----
64/1151
64/298-99
64/3vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/4112, 11-118, 119-120, 126-127, 130, 134, 146, 151
64/5vernietigd en voor een deel ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/6vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
----
65/1ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
65/2151
65/3121-123, 126-127, 132-134
----
66/1110
66/297, 104-105
66/3195-196, 198-199
66/4105
66/5105
66/7vernietigd
67140
geen104, 134, 162, 169

Alfabetisch "(sub)dossier" (= rubrieken)-overzicht

Waar mogelijk is bij de taken aangegeven op welke wettelijke regelingen zij berusten, onder verwijzing naar de desbetreffende dossiers. De vermelde regelingen zijn slechts een selectie.

A VISSERIJEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor de zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij.
  dossier 1
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke regelingen voor de visserij met betrekking tot:
a. Overkoepelende (uitvoerende en adviserende) organen

College voor de Zeevisserijen

 • Wet op de zeevisserijen van 13 juni 1857 (S. 86)
 • Wet op de zeevisserijen van 21 juni 1881 (S. 76)
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 68 betreffende het College voor de Zeevisserijen
  dossier 1, 10

College voor de Visserijen

 • Wet van 6 oktober 1908 (S. 311), gewijzigd bij wet van 8 februari 1912 (S. 66) en wet van 29 juli 1916 (S.345) (Visserijwet 1908)
  dossier 1, 10

Visserij-inspectie

 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 24 juni 1911 S. 153 tot regeling van de werkkring en de bevoegdheden der ambtenaren van de Visserij-inspectie
  dossier 1

Uitgave visserijverslag van het College voor de (Zee)Visserijen

dossier 8

Uitgave Verslagen en Berichten / Mededelingen der Visserij-inspectie

dossier 8

b. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van de visserij

Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken

 • Koninklijk Besluit van 7 februari 1888 nr. 10
  dossier 9

(Internationaal) onderzoek der zee ten behoeve van de visserij

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

 • Koninklijk Besluit van 10 mei 1912 nr. 99 S. 169 tot vaststelling van een reglement voor het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek
  dossier 130

Rijksinstituut voor Hydrografisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Rijksinstituut voor Biologisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Toezicht op het Visserijproefstation

 • dossier V

Visserij-onderwijs

 • dossier V
c. Handel in vis

Toezicht op handel en keuring en verwerking van vis

 • Zeevisserijwet 1857 en 1881
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 118, houdende bepalingen betreffende de keuring van gekaakte haring
 • Beschikking van de minister van LN&H van 26 juni 1911 tot vaststelling van een instructie voor de keurmeesters van gekaakte haring
  dossier V, 10
d. Zeevisserij

Politietoezicht op de visserij in de Noordzee

 • Wet van 7 december 1883 (S. 202), gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886 (S. 64) en 31 december 1887 (S. 265) ter uitvoering van de op 6 mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie op de visserij in de Noordzee buiten de territoriale wateren.
 • Wet van 15 april 1891 (S. 84), gewijzigd bij de wet van 30 december 1893 (S. 262), houdende bepalingen ter uitvoering van de op 16 november 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst, strekkende tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank onder de vissers op de Noordzee en tot het tegengaan van soortgelijke misbruiken in de territoriale wateren des Rijks.
  dossier 11, 12, 15

Zeewaardigheid van vissersvaartuigen

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Visserslichten

 • Koninklijk Besluit van 10 januari 1907 nr. 51, houdende bepalingen betreffende visserslichten.
  dossier 31

Registratie van vissersvaartuigen

 • Wet van 21 juni 1881 (S. 76), houdende bepalingen omtrent de zeevisserijen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 7 oktober 1884 (S. 211), van 15 april 1886 (S. 64) en 14 juni 1890 (S. 95).
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1911 S. 144 betreffende de registers voor de zee- en kustvissersvaartuigen en het voeren van lettertekens en nummers door de kustvissers-vaartuigen
  dossier 14

Vakbekwaamheid als schipper, stuurman en machinist van zeevissersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 6 april 1907 nr. 63 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van stuurman en van schipper aan boord van zeevissersvaartuigen, alsmede van diploma's van schipper aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907, S. 83).
 • Koninklijk Besluit van 6 juni 1907 nr. 40 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van machinist-stoker en van machinist aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907 (machinisten) (S. 144)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 131). (Reglement voor de Visserij-examens (stuurlieden en schippers)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 132). (Reglement voor de Visserij-examens (machinist-stokers en machinisten).
  dossier S/visserij-examens

Geneeskundige verzorging van vissers op zee

 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 S. 94, bevelende de plaatsing in het Staatsblad van de te 's-Gravenhage op 21 december 1904 getekende Conventie betreffende hospitaalschepen.
 • Koninklijk Besluit van 28 april 1908 S. 120 tot bekendmaking der Staten van wie op 1 april 1908 verbindend waren de verdragen en verklaringen, getekend ter 1e Vredesconferentie, de Conventie betreffende hospitaalschepen, alsmede de Rode Kruis-Conventie van Genève van 1864.
  dossier V

Arbeidsomstandigheden van vissers

dossier V, 134

Desertie door zeevissers

 • Wet van 28 juni 1881 S. 98 houdende strafbepalingen tot beteugeling van desertie van zeevissers
  dossier 135

Uitoefening van de visserij in de oorlog 1914-1918

 • Oorlogszeeongevallenwet 1915
  dossier S, V

Maatregelen tegen overbevissing van de Noordzee

dossier 9, 130

Kuilvisserij

 • Zeevisserijenwet 1881
  dossier 1

Bescherming van onderzeese telegraafkabels tegen beschadigingen door vistuig

 • Wet van 15 april 1886 S. 65 , gewijzigd bij de wet van 4 juli 1887 S.109, houdende maatregelen ter uitvoering van de internationale overeenkomst tot bescherming van onderzeese telegraafkabels
  dossier 117
e. Kustvisserij

Afgrenzingen; vissen door vreemde vaartuigen in de territoriale wateren

 • Wet van 26 oktober 1889 (S. 135), tot vaststelling van bepalingen tegen het vissen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territorale wateren van het Rijk.
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 65 tot vaststelling van de grenzen tussen de kust- en de binnenvisserij en tussen de wateren, waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend.
  dossier 1, 11

Instellingen

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement op de Kustvisserijraden.
  dossier 1

Verlenen van consenten voor de kustvisserij

 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Visserij in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen

 • Koninklijk Besluit van 17 augustus 1900 S. 149
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.163 (Zuidhollandse Stromenvisserij-reglement), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 nr. 34 houdende bepalingen omtrent de taak en samenstelling van het Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.164 (Zeeuwse Stromenvisserij-reglement)
  dossier 1

Visserij in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement voor de Kustvisserijraden.
 • Koninklijk Besluit van 20 maart 1911 nr. 54 houdende de oprichting van de Zuiderzeevisserijraad.
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 161 (Waddenzee-visserij-reglement)
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 162 (Zuiderzee-visserij-reglement
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 13 (Reglement voor de Visserij in de Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens.
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 14 (Nieuw reglement voor de visserij in de Waddenzee, Lauwerszee en Dollart en de daaraan gelegen open havens en de noordelijke zeegaten
  dossier 1

Teelt van en de visserij op schelpen en schaaldieren /in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 15 mei 1884 S. 107, houdende vaststelling van voorschriften tot bescherming der teelt en tot regeling van de visserij op schelpdieren in de Zuiderzee en Waddenzee, de Lauwerszee en de Dollard
  dossier 13

Bevordering van de kreeftenteelt in de Zeeuwse wateren

 • Zeeuwse stromenvisserij-reglement 1911
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1912 S. 175
  dossier 17

Bestrijding van waterverontreiniging; zuivering van afvalwater, met name in verband met oester- en mosselkweek

 • Koninklijk Besluit van 30 juli 1920 nr. 53 tot oprichting van het Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
  dossier V, Z, 17

Doden van zeehonden en robben en het verstrekken van premies daarvoor

 • Koninklijk Besluit van 5 februari 1877 S. 19 betreffende het doden en vangen van robben
 • Koninklijk Besluit van 29 december 1914 nr. 35 betreffende de vaststelling van nieuwe bepalingen voor het toekennen van premies voor het doden van zeehonden binnen het Rijk.
  dossier 16

Steunverlening aan Zuiderzeevissers i.v.m. de afsluiting en inpoldering

dossier V

Ansjovisvisserij

dossier 1

Nestvisserij en -handel

dossier 1, 1a2

f. Binnenvisserij

Binnenvisserij in zijn algemeenheid

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 67 tot vaststelling van het Binnenvisserijreglement, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
  dossier 1

Politietoezicht op de binnenvisserij

 • Wet van 13 juni 1857 (S. 87) tot regeling der jacht en visserij, [gewijzigd bij de wetten van 14 april 1886 (S. 61), 15 april 1866 (S. 64), 13 juli 1896 (S. 105) en 14 juli 1904 (S. 148)][, voor zover het de zoetwater-visserij betreft.] (Jachtwet 1857)
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Zalm- en elftvisserij

 • Overeenkomst, gesloten op 30 juni 1885 te Berlijn, tot regeling der zalmvisserij in het stroomgebied van de Rijn [waarvan sommige bepalingen zijn goedgekeurd bij de wet van 14 april 1886 (S. 60)
 • Koninklijk Besluit van 21 juli 1886 (S. 123), houdende nadere regeling van de wijze van uitoefening der zalm- en elftvisserij
 • Koninklijk Besluit van 22 februari nr. 1906, houdende de instelling van de Commissie voor het Zalmvraagstuk. (ontbinding: K.B. 9-1-17 nr. 39)
  dossier 2, 3, 4, 6

Zalmvisserij in het bijzonder in het stroomgebied van de Rijn en de Maas

dossier 2, 7

Zalmteelt in Nederland

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Bevordering van de visstand in de binnenwateren

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Maten van vis en vistuig

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 119, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1922 S. 374, tot vaststelling van een Reglement voor de Binnenvisserij. (Binnenvisserijreglement)
  dossier 1

Gesloten tijd voor het vissen

 • Jachtwet 1857
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50 tot wijziging van het Zuid-hollandse Stromen Visserijreglement en het Binnenreglement voor het hengelen in de gesloten tijd
  dossier 1

Verpachting van viswater; hengelsport; uitgifte van vis-akten

 • Jachtwet 1857
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Vonnissen ingevolge de visserijwet

 • Visserijwet 1908
  dossier 1
B VERVOER EN OPSLAG VAN LICHT-ONTVLAMBARE EN ONTPLOFBARE STOFFEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen, dossier A (ontplofbare stoffen), 18
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen
Vervoer van ontplofbare stoffen
 • Wet van 26 april 1884 (S. 81) houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1885 (S. 187), houdende vaststelling van voorschriften omtrent het vervoer , de in- uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen (Reglement op het Vervoer etc. van Ontplofbare Stoffen)
  dossier 18, 18a, 19, 19a, A, O
Opslag en bewaring van petroleum
 • Koninklijk Besluit van 29 april 1864 S. 39 betreffende de lokalen tot bewaring van petroleum bestemd
  dossier 122
C SCHEEPVAART
 1. Het ontwerpen van wettelijke regelingen op het gebied van de zee-, kust- en binnenscheepvaart en het zeerecht en het bevorderen van de scheepvaart - Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 nr. 29 tot instelling van de Sleeptank-commissie (ontbonden bij Koninklijk Besluit van 19 september 1921 nr. 34), dossier S , (A en 37 ook herziening zeerecht)
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor de scheepvaart met betrekking tot:
a. Uitvoerende en adviserende organen:

Scheepvaartinspectie

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Raad van Tucht voor de Koopvaardij

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33

Raad voor de Scheepvaart

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33
b. Zee- en kustvaart

1. Registratie van schepen

Afgifte, wijziging en intrekking van zeebrieven

 • Wet van 28 mei 1869 (S. 96) betrekkelijk de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het voeren van de Nederlandse vlag.
  dossier 42, 43, 111, 111a

Scheepsmeting

 • Koninklijk Besluit van 22 april 1852 S. 64 tot vaststelling van een reglement voor de scheepsmeting voor de binnenvaartuigen, aan het recht van patent onderworpen
 • Wet van 3 juni 1875 S. 101 tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en nadere regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 21 augustus 1875 S. 146 tot regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1910 S. 94, houdende nadere bepalingen omtrent de meting van binnenvaartuigen-Scheepsmetingwet van 22 december 1919 S. 880
  dossier 134

2. Veiligheid op zee, opleiding en zorg voor varend personeel

Toezicht op vissersvaartuigen

 • Schepenwet 1909
  dossier A, S

Toezicht op passagiersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 11 maart 1908 nr. 28, waarbij gelegenheid wordt gegeven om Nederlandse passagiersschepen te onderwerpen aan een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht op hun deugdelijkheid en op die van hun uitrusting.
 • Schepenwet 1909
  dossier S, 20, 21, 29, 32, 33, 37

Bescherming van mensenlevens op zee en onderzoek naar en voorkoming van aanvaringen en scheepsrampen

 • Wet van 11 juli 1882 S. 86 ,houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee
 • Koninklijk Besluit van 24 april 1897 (S. 107) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1905 (S. 117) en 10 januari 1907 (S. 12).
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1906 nr. 80 houdende de instelling en de benoeming van de leden van de Commissie voor het voorkomen van Zeerampen
 • Schepenwet 1909
 • Wet van 28 december 1914 S. 616 tot uitvoering van het op 20 januari 1914 te Londen getekende internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
 • Koninklijk Besluit van 30 december 1914 nr. 119 ter bepaling welke schepen uitgezonderd zijn van het Veiligheidsverdrag.
 • Wet van 5 april 1919 S. 151 tot uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Scheepvaart (Verdrags-)wet).
  dossier S, 20, 30, 31, 37

Uitgave van het Algemeen Seinboek

 • Koninklijk Besluit van 25 januari 1905 S. 30 tot vaststelling van seinen van schepen die een loods verlangen.
 • Koninklijk Besluit van 30 april 1910 S. 129 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het seinstelsel in de reglementen voor de scheepvaart ter beveiliging van beweegbare spoorbruggen.
  dossier 41

Reddingwezen

 • Koninklijk Besluit van 7 juni 1907 nr. 46, houdende instelling en benoeming van de leden van de Commissie voor het Reddingwezen.
  dossier 38

Zeevaartkundig onderwijs en stuurlieden- en machinistendiploma's voor visserij en koopvaardij

 • Wet van 28 mei 1901 S. 139, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten (Schipperswet)
 • Wet van 16 juli 1907 S. 218/244, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
 • Koninklijk Besluit van 31 januari 1907 nr. 20 houdende aanwijzing der zeevaartscholen, welker besturen bevoegd zijn tot het afgeven van het bewijs bedoeld in art. 8, eerste lid van de wet van 28 mei 1901, S. 139, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1904 Stb . 156
  dossier S, 23, 24, 25, 26, 28

Tucht en desertie op koopvaardijschepen en vissersvaartuigen

 • Wet van 7 mei 1856 (S. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, gewijzigd bij de wet van 13 november 1879 (S. 190) en art. 16 der invoeringswet van het Strafwetboek en bij art. 71 van de Schepenwet 1909.
  dossier 32, 33, 135

Sanitaire maatregelen op schepen en geneeskundig onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 7 maart 1911 S. 86 houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de bestaande ziekenverblijven aan boord van Nederlandse schepen
 • Koninklijk Besluit van 26 februari 1919 S. 52, houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de ziekenverblijven aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen
 • Schipperswet 1901
 • Schepenwet 1909
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1909 S. 315, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet.
  dossier S, 28, 36, 37

Verzekering van schepelingen tegen ongevallen

 • Wet van 8 mei 1915 S. 214, houdende vaststelling van bepalingen betreffende het waarborgen van uitkeringen aan schepelingen en hun nagelaten betrekkingen in verband met ongevallen aan schepelingen overkomen ten gevolge van of in verband met een gebeurtenis, welke een onmiddelijk gevolg is van de huidige oorlog, gewijzigd bij wet van 27 juni 1919 S. 415 (Oorlogszeeongevallenwet)
  dossier S/zeeongevallenwet/oorlogszeeongevallenverzekering/-wet/verzekering van schepelingen

Aan- en afmonstering van schepelingen

 • Koninklijk Besluit van 8 september 1861 S. 81, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk behoort plaats te hebben en tevens omtrent de beloning, door die ambtenaar te genieten, de nodige regels gesteld worden.
 • Koninklijk Besluit van 17 juli 1906 S. 206, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk in het buitenland geschiedt.
  dossier S, V, 121

Militaire verloven van schepelingen

dossier S

3. Overige taken

Toezicht op de exploitatie van het haventerrein te Vlissingen

 • Wet van 18 december 1882 S. 230 houdende goedkeuring der overeenkomst met de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen, betreffende de exploitatie van een gedeelte van de havens en de haventerreinen aldaar.
  dossier 44

Toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers

 • Wet van 1 juni 1861 (S. 53), gewijzigd en aangevuld bij die van 15 juli 1869 (S. 124), houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers, gewijzigd bij art. 10 van de Invoeringswet van het Strafwetboek.
 • Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 nr. 15 en van 21 februari 1908 nr. 26 betreffende de vestiging van commissies van toezicht te Amsterdam en Rotterdam.
 • Koninklijke Besluiten van 2 november 1861 nr. 63, 26 november 1869 nr. 14 en 7 december 1874 nr. 29 houdende de instelling van commissies van toezicht te Dordrecht, Vlissingen en Harlingen
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1912 nr. 40 tot wijziging van de Wet op de Landverhuizing.
  dossier 29, 64, 65

Verlening van de De Ruytermedaille

 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1907 nr. 1 (De Ruyter-medaille)
  dossier S/ De Ruytermedailles

Strandvonderij

 • Koninklijk Besluit van 23 augustus 1852 S. 141 houdende vaststelling van bepalingen op de strandvonderij.
  dossier 40

Kustwacht

dossier 39

Inlichtingen verzamelen en verstrekken over scheepvaart in het buitenland.

 • geen specifieke wettelijke basis
  dossier 20, 21

Bijhouden van de statistiek van de zeescheepvaart

dossier 115, 116, 216

c. Binnenscheepvaart

Binnenschipperij in zijn algemeenheid

 • Wet van 7 december 1918 S. 774, houdende bepalingen mbt de binnenscheepvaart
  dossier 136

Statistiek van de binnenscheepvaartbeweging

dossier 216

(Voorkoming van) binnenlandse scheepsrampen

 • Wet van 15 april 1891 S. 91 houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk die voor scheepvaart openstaan.
  dossier 112a

Vaart op de Rijn

 • Herziene Rijnvaart-akte van 17 oktober 1868 (S. 1869 nr 75), voorzover nodig goedgekeurd bij de wet van 4 april 1869 (S. 37).
 • Koninklijk Besluit van 27 april 1896 (S. 74), houdende aanwijzing der ambtenaren en beambten belast met de handhaving van de politiebepalingen vastgesteld krachtens de Rijnvaartakte.
 • Reglement van Politie voor de Scheepvaart en de vlotvaart op de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 april 1905 (S. 126), gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1906 (S. 266) en Koninklijk Besluit van 21 april 1910 (S. 119).
 • Rijnvaartpolitiereglement voor de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 jan 1913 (S. 40).
 • Koninklijk Besluit van 26 oktober 1906 (S. 273), houdende bepalingen omtrent de commissiën van deskundigen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en -scheepspatenten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1913 (S. 274)
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1900 (S. 152) tot vaststelling van bepalingen voor het vervoer van bijtende en vergiftige stoffen langs de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1910 (S. 367)
 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1903 (S. 89), houdende politiebepalingen op het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 april 1906 (S. 67) en Koninklijk Besluit van 8 augustus 1913 (S. 348).
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1905 (S. 131), houdende vaststelling van politiebepalingen op het vervoer van petroleum en hare distillatie-produkten in tankschepen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1910 (S. 87).
 • Wet van 29 mei 1920 S. 272, houdende vaststelling van bepalingen in aansluiting aan de op de Rijnvaartakte steunende gemeenschappelijke politieverordening der Rijnoeverstaten betreffende de uitrusting van schepen en vlotten met bergruimten voor drinkwater
  dossier 150
D MIJNWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke regelingen voor het mijnwezen, dossier 73
 • (Medewerking) aan de uitvoering van wettelijke regelingen voor het mijnwezen met betrekking tot:
Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 S. 78 tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 S. 139 betreffende het Staatsmijnbedrijf in Limburg en de Mijnraad
  dossier 71
Staatstoezicht op de Mijnen en Groeven
 • Besluit van 2 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling der instructie voor de hoofdingenieur, de ingenieur, de adjunct-ingenieur en de opzichter der mijnen
  dossier 72
Raad van Beroep voor het Mijnwezen
 • Koninklijk Besluit van 29 oktober 1906 nr. 27, houdende vaststelling van een instructie voor de Raad van Beroep voor het Mijnwezen:
  dossier 73
Regeling van de mijnbouw
 • Wet van 21 april 1810 " concernant les mines, les minières et les carrières " (bull. des lois nr. 285) (Mijnwet 1810)
 • Wet van 27 april 1904 (S. 73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning met wijziging van de wet van 21 april 1810 (bulletin des lois 285) (Mijnwet 1903)
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1906 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 9, 1e lid van de wet van 27 april 1904 (S.73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging van de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) (Bij dit besluit vaststelling van het Mijnreglement 1906)
 • Wet van 26 maart 1920 S. 156 tot wijziging van de Mijnwet 1903 S. 1904 nr. 73: dossier 71, 72, 73
Toezicht op gezondheid en welzijn van en de sociale voorzieningen voor mijnwerkers
 • Mijnreglement 1906
 • Besluit van 1 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de verklaringen van wormvrijheid, bedoeld in art. 209, eerste lid van het Mijnreglement 1906
 • Besluit van 9 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de eisen voor de verband-en geneesmiddelen, de draagbaren voor het transport van gewonden en zieken en het lokaal voor de voorlopige opname van dezen, als bedoeld in art. 223, 1e lid, van het Mijnreglement 1906
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1907 S. 138, tot vaststelling van een kiesreglement voor de arbeiderscommissies, bedoeld in hoofdstuk XV van het Mijnreglement
  dossier 71, 72, 73
Verlening van mijnbouwconcessies
 • Mijnwet 1903
 • Wet van 6 maart 1915 (S.141), houdende bepaling voor het gebruik van grond voor mijnontginning.
 • Wet van 23 maart 1918 (S. 168) tot tijdelijke ontginning van bruinkolen zonder concessie:
  dossier 74
Exploitatie van staatsmijnen
 • Wet van 24 juni 1901 (S. 170) betreffende de exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg.
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 (S. 78) tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad.
 • Mijnwet 1903
 • Koninklijk Besluit van 8 januari 1903 S. 4 tot aanwijzing van een mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901 S. 170.-Koninklijk Besluit van 24 oktober 1906, S.270 tot aanwijzing van een tweede mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Koninklijk Besluit van 8 augustus 1910 S. 249 tot aanwijzing van een derde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Wetten van 13 februari 1911 (S. 68) en 23 sept. 1912 (Stb 307) en 27 september 1920 S. 752 tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.
 • Koninklijk Besluit van 12 maart 1915 S. 146 tot aanwijzing van een vierde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wetten van 24 juni 1901, S. 170 en van 23 september 1912 S. 307.
 • Wet van 18 juni 1918 S. 421 tot ontginning van steenzout bij Buurse
  dossier 71sa, 71sm, 71sp,71sv, 74
Opsporing van delfstoffen van staatswege
 • Wet van 24 juli 1903 (S. 230) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
 • Wet van 6 oktober 1908 (S.312) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
  Dossier 74a
Toezicht op particuliere mijnen
 • Mijnwet 1903
  Dossier 75, 76, 80, 82, 83, 85
E IJKWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen, dossier 88
 • (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen op het gebied van:
  Dossier 88
De Inspectie van het IJkwezen
 • Wet van 7 april 1869 (S. 57), betreffende de maten, gewichten en weegwerktuigen, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1869 (S. 88), 19 jun 1871 (S. 62), 31 dec 1872 (S. 160), 8 juli 1874 (S. 96), 4 juni 1878 (S. 85), 28 dec 1879 (S. 249), 30 december 1880 (S. 254), 30 december 1881 (S. 253), 11 juli 1882 (S. 91), 15 april 1886 (S. 64), 2 mei 1897 (S. 122) en 25 juli 1919 (S. 522) (IJkwet)
  Dossier 88, 89, 90, 95, 96, 98
IJkwerktuigen en -werkzaamheden
 • IJkwetten 1869 - 1919
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 159 tot vaststelling van een reglement betreffende de vorm, enz. der maten en gewichten
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 Stb 160 betreffende het justeren der gewichten
 • Koninklijk Besluit van 4 september 1873 S. 127 tot vaststelling van een reglement betreffende de samenstelling , het onderzoek en de ijk der weegwerktuigen
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 nr. 45, houdende de instelling en benoeming van de leden van de Staatscommissie voor de Weegwerktuigen.
 • Koninklijk Besluit van 30 oktober 1908 nr. 58, tot wijziging van het besluit uit 1869 betreffende de stempelmerken.
 • Wet van 7 april 1911 (S. 113), betreffende het gebruik van de benaming "metriek karaat"
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1911 nr. 18 tot vaststelling van het Reglement op de Maten en Gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1912 nr. 19 tot vaststelling van het Reglement op het justeren van de gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1913 S. 391 : Nieuw Reglement op de ijk van gasmeters
 • Koninklijk Besluit van 26 november 1913 nr. 46 tot regeling van her-ijk
 • Koninklijk Besluit van 23 oktober 1919 S. 611 betreffende het ijkloon voor maten en gewichten en gasmeters
  Dossier 90, 91, 92, 94
Standaarden
 • Koninklijk Besluit van 3 oktober 1887 S. 168 tot aanwijzing van de Nederlandse standaarden der maten en gewichten en tot regeling van hun bewaring
  Dossier 97
Examens voor adjunct-ijker
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 161 betreffende het examen van ijkers of adjunct-ijkers
  Dossier 96
F METEOROLOGIE
Toezicht op het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 • Koninklijk Besluit van 19 juni 1899 S. 116 tot vaststelling van een reglement voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, vernieuwd bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1906 S. 220
  Dossier 101-109
Toezicht op de Stormwaarschuwingsdienst

Dossier 110( De stormwaarschuwingsdienst werd opgericht op 1 juni 1860 ("Koninklijk Meteorologisch Instituut 1854-1954", blz. 38 en 145). )

G OVERIGE
Bescherming van de nationale nijverheid

Dossier A, N

Advisering aan de minister van Justitie over oprichting van naamloze vennootschappen
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1833 nr. 24, houdende algemene voorschriften ten aanzien statuten van naamloze vennootschappen
  Dossier A
Electrische eenheden

Dossier 120

Electrische geleidingen

Dossier 138

Overzicht van door de Afdeling Nijverheid gebruikte dossiers in numerieke volgorde, voorafgegaan door de algemene "letter" dossiers. Hierin wordt ook aangegeven welke dosiernummers/-letters nooit gebruikt zijn en welke in onbruik geraakt zijn bij de Afdeling Nijverheid.

Benaming van de (sub) "dossiers"

De benaming voor een en het zelfde (sub)dossier is in de periode van het archief (en trouwens ook daarvoor en daarna) niet altijd consequent dezelfde geweest. Sommige naamvariaties zijn hieronder vermeld, andere, zeer minieme variaties, niet.

Betekenis van de jaartallen bij de (sub)dossiers.

De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, danwel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven. Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken. Zoveel mogelijk is aangegeven wanneer een dossier beëindigd is door overname van de taak door een andere instantie, met verwijzing naar de vindplaats in het desbetreffende archief. Of er in werkelijkheid nog stukken van een bepaald (sub)dossier aanwezig zijn, hangt natuurlijk ook af van vernietiging die na de vorming van het archief regulier of irregulier heeft plaatsgevonden (zie daarvoor bijlage 5).

Bij het aangeven van de aansluitingen op een dossier is slechts 1 stap terug en 1 stap vooruit gedaan.

Verklaring der hieronder volgende afkortingen
AHN
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid
LNH
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
WHN
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
W
Ministerie van Waterstaat
afd. H
Afdeling Handel
afd. M
Afdeling Mijnwezen
afd. H&N
Afdeling Handel en Nijverheid
afd. N
Afdeling Nijverheid
afd. S
Afdeling Scheepvaart
afd. V
Afdeling Visserijen

 

Table showing searchresults in archives
NR / LETTER EN NAAMIS VERVOLG OPWORDT VERVOLGD IN
A ALGEMENE ZAKEN 1906-1922A ALGEMENE ZAKEN-1905 WHN, afd. H&NA ALGEMENE ZAKEN 1923- AHN, afd. H&N W, afd. S
A Boeken, verslagen 1906-1922A Boeken, verslagen-1905 WHN, afd. H&N
A Britse parlementsstukken 1906-1922A Britse parlementsstukken-1905
A Poolcongres 1908A Algemene zaken-1907
A Algemene zaken, Poolcommissie 1909
A Algemene zaken, christelijke feestdagen 1915
A Naamloze vennootschappen 1917-1919 zie ook dossier 132A Algemene zaken 1906-LNH, afd. N
A Visserijen, algemene zaken 1906A Visserijen-1905 WHN, afd. H&NA zonder omschrijving 1921-LNH, afd. V
A Ontplofbare stoffen, inzending quitanties wegens geleiding 1906
A Scheepvaart, algemene zaken 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Scheepvaart, algemene zaken/toezicht op vissersvaartuigen 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Algemene zaken, herziening zeerecht 1907A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NA Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
A Handel 1906A Handel-1905 WHN, afd. H&NA Algemene zaken 1906, nov. -LNH, afd. H
A Japanse handelsstatistiek 1906
A Zee- en Rijnvaartverkeer 1906
A Staten betreffende invoer op Java etc. 1906
A Revue des Mines etc. 1906
A Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate 1906
A Kamers van Koophandel, jaarverslagen 1906A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N
A Nijverheid 1906A Nijverheid-1905 WHN, afd. H&N
A Bescherming nationale nijverheid 1906A Bescherming nationale nijverheid-1905 WHN, afd. H&NN Bescherming nationale nijverheid 1907-LNH, afd. N
A Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek dec. 1906-LNH, afd. H
N NIJVERHEID, ALGEMENE ZAKEN 1907-1910A Nijverheid -1906 LNH, afd. N
N Bescherming van de nationale nijverheid 1907A Bescherming van de nationale nijverheid -1906 LNH, afd. N
O ONTPLOFBARE STOFFEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1912
S SCHEEPVAART, ALGEMENE ZAKEN/SCHEEPVAART 1907-1922A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Scheepvaart algemeen 1923-W, afd. S
S Examens als machiniststoker en als machinist op stoom-zeevissersvaartiuigen 1907A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Examens vissersvaartuigen 1907A Visserijen, algemene zaken 1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Visserij-examens 1907-1922A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Vissers-vaartuigen 1907A Scheepvaart, algemene zaken, /toezicht vissersvaartuigen-1906 LNH, afd. N
S De Ruyter-medailles 1907S De Ruyter-medailles 1923-W, afd. S
S Scheepskeuring 1908
S Staatskeuring van passagiers-vaartuigen 1908
S Zeevaartkundig onderwijs 1909
S Herziening zeerecht 1909-1912A Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1911-1922S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1923-W, afd. S
S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1921S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1923-W, afd. S
S Schepelingenwet 1912
S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1912-1922S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1923-W, afd. S
S (Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
S Zeemansgidsen 1913-1921S Zeemansgidsen 1923- W, afd. S
S Verzekering van schepelingen 1915
S Casco-verzekering 1915
S (Militaire) verloven 1916-1919
S Machinisten-staking 1916
S Sleeptank (of proefdok) 1918-1921
S Sleeptank-commissie 1919
S Oorlogs-zee-ongevallen-verzekering/-wet 1915-1919
S Wijziging Oorlogs-zee-ongevallenwet 1918-1919
S Zee-ongevallenwet 1920-1922S Zee-ongevallenwet, gesloten verzekeringen beslissingen/diversen 1923-W, afd. S
S/ Arbitrage in zaken van 32 prijs en buit 1918-1919
V VISSERIJEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1920V (geen omschrijving bekend; geldt voor alle visserijdossiers) 1920-LNH, afd. V
V Visserij-onderwijs 1910
V Visserij-proefstation 1918-1919
V Visserij-proefstation en Vereniging voor Koeltechniek 1920
V Waterverontreiniging 1920
V Waterverontreiniging/zuivering van afvalwater 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. N
V Zuiderzee 1920
Z ZUIVERING VAN AFVALWATER 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. V
1 (Uitvoering) (VISSERIJ)WET(geving) 1906-19191 Visserijwet(-geving)-1905 WHM, afd. H&N1 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
1 Visserijwet, uitvoering der A.M. 1915-1920
1 Visserijwet, wijziging 1912-1920
1 Visserijwet, akten 1912
1 (Vis-)(en hengel-)akten 1915-1920
1 Hengelen 1916
1 Visserijwet, vonnissen 1916
1 Formulieren [voor de kustvisserij] 1916
1 Visserijwet, formulieren 1918-1920
1 Visserijwet, algemene zaken 1919-1920
1 (Visserijwet) Kuilvisserij 1912-1913
1 (Visserijwet) Consenten 1912-1920
1 Vissen van Duitsers in de Dollart 1912
1 Ansjovis 1914-1920
1 Ansjovis-controle 1914-1916
1 Maat op bot 1916
1 Nestvisserij 1915-1920
1 Visserij-inspectie 1911-1920
1 Visserij-commissie 1908
1 Wijziging Reglement Zuid-hollandse Stromenvisserij 1916
1 Wijziging reglement Zeeuwse Stromenvisserij 1916
1 Zuiderzee en Waddenzee, visserij-reglement 1916
1 Zuiderzee-visserijraad 1912-1920
1/130 Reorganisatie van de Visserijdienst 1916
1A Visserijwet, algemene zaken 1912
1A2 Visserijwet, nesthandel 1912
2 ZALMVISSERIJ/OP DE RIJN 1909-19202 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
2 Zalmtractaat 19062 Zalmtractaat-1905 WHN, afd. H&N
2 Zalmvisserij 1906-19162 Zalmvisserij-1905 WHN, afd. H&N
3 ZALMTEELT (-kwekerij) (in Nederland) 1906-19203 Zalmteelt [ook zalmpoting]-1905 WHN, afd. H&N3 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
4 ELFT 1911-19124 Ankerkuil-visserij, elftenteelt, moezelzalm-1901 WHN, afd. H&N4 Omschrijving onbekend 1922-LNH, afd. V
5 ZALMWET (overtreding) 19075 Vonnissen wegens overtreding der zalmwet-1905 WHN, afd. H&N
6 (Plaatsing van) ZALMSTEKEN 1906-19176 (Plaatsing van) zalmsteken-1905 WHN, afd. H&N
7 ZALMVISSERIJ IN DE MAAS 1906-19207 Zalmvisserij in de Maas-1898 WHN, afd. H&N7 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 VISSERIJVERSLAG [College voor de (Zee-) Visserijen] 1906-19208 Visserijen, verslag over 1905 WHN, afd. H&N8 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 Verslagen en Berichten/Mededelingen der Visserij-inspectie 1915-1916
9 WETENSCHAPPELIJK ADVISEUR (IN VISSERIJZAKEN) 1906-19149 Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)-1905 WHN, afd. H&N
10 COLLEGE VOOR DE (ZEE)VISSERIJEN 1906-192010 College voor de (Zee)visserijen-1905 WHN, afd. H&N10 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
10 Keurmeesters (voor vis) 1906
11 NOORDZEE-VISSERIJ 1906-192011 Noordzee-visserij-1905 WHN, afd. H&N11 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
11 Noordzee-visserij, conventie 1918
11 Praairapporten 1907-1908
12 (NOORDZEE-VISSERIJ) KRUISTOCHT-RAPPORTEN 1906-192012 Kruistocht-rapporten-1905 WHN, afd. H&N12 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
12 Praairapporten 1907-1908
13 ZUIDERZEE-VISSERIJ / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-191113 Zuiderzee-visserij / schelpdieren in de Zuiderzee-1905 WHN, afd. H&N13 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
14 LETTERTEKENS OP VISSERS-VAARTUIGEN 1906-192014 Lettertekens op vissers-vaartuigen-1905 WHN, afd. H&N14 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
15 PROVIANDVERKOOP OP ZEE 1907-192015 Proviandverkoop op zee-1905 WHN, afd. H&N
15 Drankverkoop op zee 1906-1914
16 ZEEHONDEN- EN ROBBENVANGST 190616 Robbenvangst-1905 WHN, afd. H&N
16 Zeehonden 1906-192016 Zeehonden-1905 WHN, afd. H&N16 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 SCHELPDIEREN 1906-192017 Schelpdieren-1905 WHN, afd. H&N17 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 Kreeften 1919
18 ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192218 Ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N18 Ontplofbare stoffen 1923-W, afd. S
18 Uitvoering en wijziging der bepalingen [ontplofbare stoffen] 1906
18 (Toepassing/ wijziging) Reglement (op het vervoer etc. van ontplofbare stoffen) 1906-192118 Ontplofbare stoffen, reglement, diversen 1923-W, afd. S
18A VERVOER OP DE RIJN (ontplofbare stoffen) 1906-1908
19 (Personeel) KORPS GELEIDERS ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219 Ontplofbare stoffen, personeel-1905 WHN, afd. H&N19 Ontplofbare stoffen, personeel 1923-W, afd. S
19A VERGUNNING TOT VERVOER OF OVERLADING VAN ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219A Vergunning tot vervoer of overlading van ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N19A Ontplofbare stoffen, vergunningen, commissarissen 1923-W, afd. S
20 SCHEEPVAART IN ENGELAND (wetgeving, scheepsmeting) 1908-192220 Scheepvaart, Engeland 1923-W, afd. S
20 Conferentie te Londen 1913
20 Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland 190720 Merchant Shipping Act-1904 WHN, afd. H&N
20 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1914-192220 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1923-W, afd. S
20 Verdragswet 1915
21 SCHEEPVAART IN HET BUITENLAND 1906-192221 Scheepvaart in het buitenland -1905 WHN, afd. H&N21 Scheepvaart in het buitenland 1923-W, afd. S
21 Scheepvaart in het buitenland, Frankrijk 1912-1913
21/S Toezicht op passagiersschepen 1907-
21/37 Australische schepenwet 1912
21/37 Conferentie te Sint Petersburg en te Londen 1914
22 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
23 STUURLIEDEN-EXAMENS, (uitvoering) REGLEMENT 1906-192223 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement-1905 WHN, afd. H&N23 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement 1923-W, afd. S
24 STUURLIEDEN-EXAMENS, COMMISSIE 1906-192224 Stuurlieden-examens, commissie-1905 WHN, afd. H&N24 Stuurlieden-examens, commissie 1923-W, afd. S
25 STUURLIEDEN-EXAMENS, OPGAVEN GESLAAGDEN / GEEXAMINEERDEN 1906-192125 Stuurlieden-examens, geslaagden-1905 WHN, afd. H&N25 Stuurlieden-examens, geslaagden, afgekeurden enz. 1923-W, afd. S
25 Uitslag examens stuurlieden en machinisten 1906
26 MACHINISTEN-EXAMENS 1906-192226 Machinisten-examens, Commissie Machinisten-examens-1905 WHN, afd. H&N26 Machinisten-examens, Commissie enz. 1923-W, afd. S
27 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
28 SCHIPPERSWET, (uitvoering/wijziging) 1906-192228 Schipperswet, wijziging toepassing 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Geneeskundig onderzoek 1916-1922
28 (Schipperswet,) Machinisten-diploma's 1906-192228 Schipperswet (diploma's) (als machinist)-1905 WHN, afd. H&N28 Machinisten-diploma's 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1906-192228 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, dispensaties 1906-192228 Dispensaties, verzoeken, zaken 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, overtredingen 1907-1908
29 STOOMVAART-LIJNEN 1906-1921 (nov.-dec. 1906 ook bij afd. Handel)29 Stoomvaart-lijnen-1905 WHN, afd. H&N29 Stoomvaart-lijnen 1923-W, afd. S
29 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn 1906-191929 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn-1905 WHN, afd. H&N
29 (Stoomvaart-lijnen/), Koninklijke Hollandse Lloyd 1908-192029 Koninklijke Hollandse Lloyd 1923-W, afd. S
29 Stoomvaart-lijnen, vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29 Stoomvaart-lijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-192229 Maatschappij Zeeland 1923-W, afd. S
29 Wijziging Sabangcontract 190829 Sabang-1905 WHN, afd. H&N
30 AANVARINGEN (op zee) 1906-192130 Aanvaringen (op zee)-1905 WHN, afd. H&N
30 Keuring van (sein)lantaarns 1908-1909
30/31 Aanvaringen/visserslichten 192130/31 Aanvaringen, visserslichten 1923-W, afd. S
30/31 Stakellicht 1916
31 VISSERSLICHTEN 1906-192031 Visserslichten-1905 WHN, afd. H&N
32 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/ZAKEN) 1906-190932 Raad van Tucht-1905 WHN, afd. H&N32 Raad voor de Scheepvaart (,uitspraken) 1909-LNH, afd. N
32 RAAD VOOR DE SCHEEPVAART (,UITSPRAKEN) 1909-192232 Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (,zaken)-1909 LNH, afd. N32 Raad voor de Scheepvaart, zaken/ uitspraken 1923-W, afd. S
33 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/PERSONEEL) 1906-190933 Raad van Tucht, personeel-1905 WHN, afd. H&N33 Raad voor de Scheepvaart, personeel 1923-W, afd. S
34 NIET MEER IN GEBRUIK34 Laad- en losdagen voor schepen-1903 WHN, afd. H&N
35 NIET MEER IN GEBRUIK35 Loodsgelden-commissie-1898 WHN, afd. H&N
36 SANITAIRE MAATREGELEN (op schepen) 1906-1922 (nov.-dec. 1906 ook bij afdeling Handel)36 Sanitaire maatregelen (op schepen)-1905 WHN, afd. H&N36 Sanitaire maatregelen (op schepen) 1923-W, afd. S
37 SCHEPENWET (,wijziging toepassing) 1907-192237 Schepenwet, wijziging, algemene toepassing 1923-W, afd. S
37 Onderzoek naar (en voorkoming van) zeerampen 1906-1908
37 (Schepenwet) Journalen voor vissers-vaartuigen 1912-1913
37 Schepenwet, dispensaties 1912-1913
37 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1912-192237 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1923-W, afd. S.
37 Schepenwet, verslag over 1912 1913
37 (Schepenwet,) Uitwatering(scommissie) 1913-192137 Uitwateringscommissie 1923-W, afd. S
37 Lloyds register 1916
37 (Schepenwet,) Classificatiebureaus 1918-192237 Classificatiebureaus 1923-W, afd. S
37 Certificaten volgens de Schepenwet 1918
37 Schepenwet, overtredingen 1920-192237 Schepenwet, overtredingen 1923-W, afd. S
37 Herziening zeerecht 1921S Herziening zeerecht-1912 LNH, afd. N
38 (COMMISSIE VOOR HET) REDDINGWEZEN 1906-192238 Reddingwezen-1905 WHN, afd. H&N38 Reddingwezen 1923-W, afd. S
38 Reddingwezen, Congres te Frankfurt 1908
39 KUSTWACHT 1906-192239 Kustwacht-1905 WHN, afd. H&N (ook 39 Draadloze verbindingen)Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923-
40 STRANDVONDERIJ 1906-192240 Strandvonderij-1905 WHN, afd. H&N40 Strandvonderij 1923-W, afd. S
41 ALGEMEEN SEINBOEK 1906-192241 Algemeen seinboek-1905 WHN, afd. H&N (zie ook dossier 115)41 Algemeen seinboek 1923-W, afd. S
42 WET OP DE ZEEBRIEVEN, WIJZIGING 1908-192242 Herziening Wet op de Zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
43 (TOEPASSING DER) WET OP DE ZEEBRIEVEN 1906-192243 (Toepassing der) Wet op de zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N43 Zeebrieven, toepassing 1923-W, afd. S
44 HAVENTERREIN VLISSINGEN 1906-192244 Haventerrein Vlissingen-1905 WHN, afd. H&N44 Haventerrein Vlissingen 1923-W, afd. S
45 KAMERS VAN KOOPHANDEL, INSTELLING 190645 Kamers van Koophandel, instelling-1905 WHN, afd. H&N45 Kamers van Koophandel, instelling nov. 1906-LNH, afd. H
46 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REGLEMENT niet gebruikt in jan. - nov. 190646 Kamers van Koophandel, reglement nov. 1906-LNH, afd. H
47 KAMERS VAN KOOPHANDEL, UITVOERING REGLEMENT 190647/A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N47 Kamers van Koophandel, uitvoering reglement nov. 1906-LNH, afd. H
48 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REORGANISATIE 190648 Kamers van Koophandel, reorganisatie-1905 WHN, afd. H&N (ook Centrale Raad voor Handel en Nijverheid)48 Kamers van Koophandel, reorganisatie nov. 1906-LNH, afd. H
49 VERENIGING HET BUITENLAND (niet gebruikt in jan. - nov. 190649 Vereniging Het Buitenland-1902 WHN, afd. H&N49 Vereniging Het Buitenland nov. 1906-LNH, afd. H
50 COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK 190650 Commissie voor de Handelspolitiek-1905 WHN, afd. H&N50 Commissie voor de Handelspolitiek nov. 1906-LNH, afd. H
51 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST51 Frankrijk nov. 1906-LNH, afd. H
52 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST52 Japan nov. 1906-LNH, afd. H
53 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST53 Portugal nov. 1906-LNH, afd. H
54 HANDELSVERDRAGEN MET ROEMENIE niet gebruikt in jan. - nov. 190654 Handelsverdragen met Roemenië -1905 WHN, afd. H&N54 Roemenië nov. 1906 LNH, afd. H
55 HANDELSBETREKKINGEN 190655 Handelsverdrag met Spanje-1900 WHN, afd. H&N55 Spanje nov. 1906-LNH, afd. H
56 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST56 Turkije nov. 1906-LNH, afd. H
57 HANDELSBETREKKINGEN MET DE VERENIGDE STATEN 190657 Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten-1905 WHN, afd. H&N57 Amerika nov. 1906-LNH, afd. H
58 HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSLAND E.A. 190658 Handelsbetrekkingen-1905 WHN, afd. H&N (ook Montenegro, Bulgarije)58 Handelsbetrekkingen, algemene zaken nov. 1906-LNH, afd. H
59 NIET MEER IN GEBRUIK59 Zuivelhandel met het buitenland-1901 WHN, afd. H&N
60 INVOERRECHTEN enz., Brits tarief / Engeland 1906
60 INVOERRECHTEN (DUITSLAND), SCHEEPVAARTRECHTEN DUITSLAND 190660 Invoerrechten/ Duits tarief. Scheepvaart-rechten op de Rijn-1905 WHN, afd. H&N60 (Scheepvaart-rechten in) Duitsland nov. 1906-LNH, afd. H
60 Rechten op suiker 190660 Rechten op suiker-1905 WHN, afd. H&N60 Suiker-conventie nov. 1906-LNH, afd. H
61 DIRECTEUREN VAN ENTREPOTS 190661 Directeuren van entrepots-1905 WHN, afd. H&N61 Entrepots, directeuren van nov. 1906-LNH, afd. H
62 OCTROOIEN 190662 Octrooien-1905 WHN, afd. H&N62 Octrooien nov. 1906-LNH, afd. H
63 INDUSTRIELE EIGENDOM 190663 Industriële eigendom-1905 WHN, afd. H&N63 Industriële eigendom nov. 1906-LNH, afd. H
64 LANDVERHUIZERS(-ZING) 1906-192264 Landverhuizers(-zing)-1905 WHN, afd. H&N64 Landverhuizers(-zing) 1923-W, afd. S
64 Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving 1909-1920
65 LANDVERHUIZERS, SUBSIDIES (aan de Landverhuizerscommissies) 1906-192265 Subsidies aan de Commissies van Toezicht op Landverhuizers-1905 WHN, afd. H&N65 Landverhuizing Subsidie, Commissie 1923-W, afd. S
66 TENTOONSTELLINGEN / MARSEILLE JOHANNESBURG 190666 Tentoonstelling Marseille, Parijs-1905 WHN, afd. H&N66 Tentoonstellingen nov. 1906 LNH, afd. H
67 TENTOONSTELLINGEN / MILAAN 190667 Tentoonstelling Milaan-1905 WHN, afd. H&N67 Tentoonstellingen / Milaan nov. 1906-LNH, afd. H
68 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
69 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
70 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
71 ALGEMENE ZAKEN [mijnwezen] 1906-192171 Mijnwezen, Algemene Zaken-1905 WHN, afd. H&N71 Mijnwezen, algemeen 1923-W, afd. M
71 Verslag over 1905 190671 Verslag over 1904 1905 WHN, afd. H&N
71 Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71 Mijnwezen, Duitsland 1912
71 Mijnwezen, Engeland 1912
71 Gebruik van Limburgse kolen 1913-1914
71 (Mijnwezen,) Mijnraad 1913-192271 Mijnraad 1923-W, afd. M
71 Mijnwezen, buitenland 1915-192271 Mijnwezen, buitenland 1923-W, afd. M
71 Arbeiderscontroleurs 1916-191871 Arbeiderscontroleurs 1923-W, afd. M
71 Centrale Knappschaftskas 1916
71 (Algemeen) Mijnwerkersfonds 1917-1919
71 Commissie voor de arbeidsvoorwaarden 1917-1918
71 Contactcommissie voor het Mijnbedrijf 1919-1920
71 Recht op de mijnen 1919
71 S/A STAATSMIJNEN, (/ALGEMENE ZAKEN) 1906-192271 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken)-1905 WHN, afd. H&N71 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken) 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1909-192171 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) levering electrische stroom 1909-1922
71 s/a Electriciteits-voorziening71 s/a Electriciteits-voorziening 1923-W, afd. M
71 s/a Levering van gas 1916
71 S/M STAATSMIJNEN, AANLEG (ENZ.) VAN MIJNEN (A, Wilhelmina, Emma)71 s/m Aanleg van mijnen-1905 WHN, afd. H&N71 s/m Staatsmijnen, aanleg 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Emma vergoedingen eigenaren bovengrond / schachtbekleding 1908
71 s/m Staatsmijn Emma spoorwegaansluiting 1909
71 s/m Aanleg etc, (Staats-) Mijn Emma71 s/m Staatsmijnen, Emma 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Wilhelmina 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Wilhelmina 1923-W, afd. M
71 s/m Aanleg derde staatsmijn 1909-1910
71 s/m (Derde staatsmijn,) Staatsmijn Hendrik 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Hendrik 1923-W, afd. M
71 s/m (Vierde staatsmijn,) Staatsmijn Maurits71 s/m Staatsmijnen, Maurits 1923-W, afd. M
71 s/m (Staatsmijnen) Uitvoering van werken 1915-1922
71 s/m Vijfde Staatsmijn (bij Vlodrop) 1919-1921
71 s/m Staatsmijnen, werken gebouwen etc. algemeen 1921
71 S/P STAATSMIJNEN, PERSONEEL 1906-192271 s/p Staatsmijnen, personeel-1905 WHN, afd. H&N71 s/p Staatsmijnen, personeel 1923-W, afd. M
71 s/p Staatsmijnpersoneel ongevallen 1918
71 S/V STAATSMIJNEN, VERGOEDINGEN WEGENS BORINGEN IN HET STAATSMIJNENVELD 1906-191771 s/v Vergoedingen wegens boringen, vorderingnummer-1905 WHN, afd. H&N
72 STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN EN GROEVEN 1906-192272 Staatstoezicht, algemeen / personeel 1923-W, afd. M
72 Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen 190672 Ingenieur der Mijnen-1905 WHN, afd. H&N
73 WIJZIGING DER MIJNWET UITVOERING MIJNREGLEMENT 1906-192273 Wijziging der Mijnwet-1905 WHN, afd. H&N73 Mijnwet en Mijnreglement 1923-W, afd. M
73 (Bestrijding van) Mijnwormziekte 1906-192273 Mijnwormziekte-1903 WHN, afd. H&N73 Mijnwormziekte 1923-W, afd. M
73 Mijnreglement, kabelonderzoek 1911
73 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1906-192273 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1923-W, afd. M
74 (PROEFBORINGEN EN) CONCESSIE-AANVRAGEN 1906-192274 Proefboringen etc.-1905 WHN, afd. H&N74 Proefboringen / en concessie-aanvragen 1923-W, afd. M
74 Concessie-aanvragen Carisborg 1906-1907
74 Concessie-aanvragen Clara 1907
74 Concessie-aanvragen Mijnveld Staatsraad M. Brouwers 1907
74 (Concessie) Mijnveld Eendracht (,uitbreiding staatsmijnveld) 1911-1919
74 Uitbreiding staatsmijnveld, Maasvelden 1912
74 Bruinkool-concessies 1912-1918
74 Bruinkool-concessies, Carisborg 1916-1917
74 Mijnveld / concessie Herman 1917-1921
74 Bruinkolen 1917
74 Bruinkool-opsporingen en -ontginningen 191974 Bruinkool-ontginningen 1923-W, afd. M
74 Zoutontginning bij Buurse 1918
74 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1921-192274 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1923-W, afd. M
74 A RIJKSOPSPORING VAN DELFSTOFFEN / EXPLORATIE VAN NEDERLAND 1906-191874 a Opsporing van a delfstoffen / van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
74 a Rijksopsporing van a delfstoffen, eindverslag 1918
74 a (Rijksopsporing a van delfstoffen / Geologische Dienst 1916-192274a Geologische Dienst 1923-W, afd. M
74a Uitvoering / wijziging Exploratiewet 1906-190774a Uitvoering Exploratiewet-1905 WHN, afd. H&N
74 a Publicatie der "Mededelingen" 1909
74 ap NIET MEER IN GEBRUIK74 ap Personeel opsporingen van delfstoffen van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
75 DOMANIALE MIJN 1906-192275 Domaniale mijn-1905 WHN, afd. H&N75 Domaniale mijn 1923-W, afd. M
76 MIJN CARL (Oranje-Nassau II) 1906-190776 Mijnveld Pauline (Carl)-1905 WHN, afd. H&N
77 NIET MEER IN GEBRUIK77 Mijnveld Crescendo-1902 WHN, afd. H&N
78 NIET MEER IN GEBRUIK78 Mijnveld Charlotte voorheen Ernst-1900 WHN, afd. H&N
79 NIET MEER IN GEBRUIK79 Mijnveld Koningin-Regentes-1902 WHN, afd. H&N
80 MIJN(VELD) LAURA-VEREENIGING 1906-192280 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N80 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
81 NIET MEER IN GEBRUIK81 Mijnveld Limburg-1902 WHN, afd. H&N
82 MIJN NEUPRICK 1915-191682 Neuprick Bleijerheide-1905 WHN, afd. H&N
83 MIJN(EN) ORANJE-NASSAU (I EN II) 1906-192283 (Ventilatie) Mijn(veld) Oranje-Nassau-1905 WHN, afd. H&N83 Oranje-Nassau 1923-W, afd. M
84 NIET MEER IN GEBRUIK84 Concessie Simpelveld-1898 WHN, afd. H&N
85 MIJN LAURA-VEREENIGING 1906-192285 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N85 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
86 NIET MEER IN GEBRUIK86 Mijnveld Wilhelmina-1902 WHN, afd. H&N
87 MIJN WILLEM EN SOPHIA 1906-192287 Mijn Willem en Sophia-1905 WHN, afd. H&N87 Mijn Willem en Sophia 1923-W, afd. M
88 IJKWEZEN, ALGEMENE ZAKEN/INSTRUCTIE/REGLEMENT 1906-192288 IJkwezen, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
89 IJKWEZEN, FINANCIELE ZAKEN 1906-192289 IJkwezen, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
90 (IJKWEZEN,) JUSTEERLONEN 1906-192290 (IJkwezen) Justeerlonen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
91 (IJKWEZEN,) HER-IJK 1906-192291 (IJkwezen) Her-ijk-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
92 (IJKWEZEN,) GASMETERS / Gasmeter-ijk 1906-192292 (IJk van) Gasmeters-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
93 MATEN EN GEWICHTEN niet gebruikt93 Maten en gewichten-1905 WHN, afd. H&N
94 WEEGWERKTUIGEN 1906-191894 Weegwerktuigen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
95 (IJKWEZEN,) MATERIEEL 1906-192295 IJkwezen, materieel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 (IJKWEZEN,) (VERLOVEN VAN HET) PERSONEEL 1906-192296 (IJkwezen,) Personeel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 Inspecteur (ijkwezen) 1907
96 Examen voor adjunct-ijker 1908
97 (IJKWEZEN,) STANDAARDEN 1906-192297 Standaarden, ijkwezen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJKKANTOREN/ ijkwezen, gebouwen 1906-192298 IJkkantoren-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJkkantoren, 's-Gravenhage 190798 's-Gravenhage -1905 WHN, afd. H&N
99 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
100 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
101 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ALGEMENE ZAKEN 1906-1922101 Meteorologisch instituut, algemene zaken WHN, afd. H&N101 Meteorologisch Instituut, algemene zaken W, afd. S
101 Vliegerstation 1917
102 METEOROLOGISCH INSTITUUT, FINANCIELE ZAKEN 1906-1922102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&N102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1923-W, afd. S
103 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ORGANISATIE 1906-1912103 Meteorologisch Instituut, organisatie-1905
104 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PERSONEEL 1906-1922104 Meteorologisch Instituut Personeel-1905 WHN, afd. H&N104 Meteorologisch Instituut, personeel 1923-W, afd. S
105 METEOROLOGISCH INSTITUUT, GEBOUWEN 1906-1922105 Meteorologisch Instituut, gebouwen-1905 WHN, afd. H&N105 Meteorologisch Instituut, gebouwen 1923-W, afd. S
105 Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht - Zeist 1907
106 METEOROLOGISCH INSTITUUT, MATERIEEL 1906-1922106 Meteorologisch Instituut, materieel-1905 WHN, afd. H&N106 Meteorologisch Instituut, materieel 1923-W, afd. S
107 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PUBLICATIES 1906-1922107 Meteorologisch Instituut, publicaties-1905 WHN, afd. H&N107 Meteorologisch Instituut, publicaties 1923-W, afd. S
108 (METEOROLOGISCH INSTITUUT,) WEERBERICHTEN 1906-1922108 Weerberichten-1905 WHN, afd. H&N108 (Meteorologisch instituut,) weerberichten 1923-W, afd. S
109 METEOROLOGISCH INSTITUUT, JAARVERSLAGEN 1906-1922109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen-1905 WHN, afd. H&N109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1923-W, afd. S
110 STORMWAARSCHUWINGSDIENST 1906-1922110 Stormwaarschuwingsdienst-1905 WHN, afd. H&N110 Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923- W, afd. S
110 Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110 Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
111 UITREIKING / AFGIFTE VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 (Afgifte van) Zeebrieven-1905 1905 WHN, afd. H&N111 Zeebrieven, afgifte 1923-W, afd. S
111 A INZENDING VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 A Inzending van zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
112 ZEERAMPEN 1906-1922112 Zeerampen-1905 WHN, afd. H&N112 Zeerampen 1923-W, afd. S
112 A BINNENLANDSE SCHEEPSRAMPEN 1912-1922112 Binnenlandse scheepsrampen 1923-W, afd. S
113 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
114 INLICHTINGEN 1906-1922 (ook bij afd. Handel vanaf nov. 1906)114 Inlichtingen-1905 WHN, afd. H&N114 Inlichtingen 1923-W, afd. S
115 SCHEPENLIJST (/MUTATIES IN DE KOOPVAARDIJVLOOT) 1906-1922115 Schepenlijst-1905 (ook scheepsseinen) WHN, afd. H&N115 Schepenlijst 1923-W, afd. S
116 (ZEE)SCHEEPVAARTSTATISTIEK (,vrachtvaartlijsten)/ statistiek der Zeescheepvaart 1906-1922116 Scheepvaartstatistiek / scheepslijsten-1905 WHN, afd. H&N116 Scheepvaartstatistiek 1923-W, afd. S
116 (Scheepvaartstatistiek/) Stand van de vloot 1909-1911
116 Inzending vrachtvaartlijsten / Statistiek der zeescheepvaart 1911
116 Scheepslijsten 1919-1921
116 Vrachtvaart-statistiek 1912
117 BESCHERMING ONDERZEESE TELEGRAAFKABELS 1910-1914117 Bescherming onderzeese telegraafkabels-1901 WHN, afd. H&N117 Bescherming onderzeese telegraafkabels 1921-LNV, afd. V
118 BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES 1906118 Bulletin international des Douanes-1905 WHN, afd. H&N118 Bulletin international des Douanes nov. 1906-LNH, afd. H
119 CONGO-TRACTAAT 1906119 Slavenhandel-1905 WHN, afd. H&N119 Congo-conferentie nov. 1906-LNH, afd. H
120 ELECTRISCHE EENHEDEN 1906-1910120 Electrische eenheden-1902
121 AAN- EN AFMONSTERING 1920
121 Aanmonstering van schepelingen / scheepsvolk 1906-1916121 Aan- en afmonstering van scheepsvolk-1905 WHN, afd. H&N
121/37 Aanmonstering 1921121 Aanmonstering 1923-W, afd. S
122 PETROLEUM 1907-1915122 Petroleum-commissie-1901 WHN, afd. H&N
123-129 NIET MEER IN GEBRUIK123-129 Dossiers betreffende het stoomwezen en de Hinderwet
130 ONDERZOEK DER ZEE 1906-1914130 Onderzoek der zee-1905 WHN, afd. H&N
130 (Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserijonderzoek) 1912-1920Ministerie van LNH, afdeling Visserijen 1921-
131 KATOEN 1906131 Katoen-1905 WHN, afd. H&N131 Katoen nov. 1906-LNH, afd. H
132 NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 1906A Naamloze vennootschappen-1905 WHN, afd. H&N132 Naamloze vennootschappen nov. 1906-LNH, afd. H
133 ACCOUNTANTS 1906133 Accountants-1905 WHN, afd. H&N133 Wettelijke regeling van het beroep van accountant nov. 1906-LNH, afd. H
134 SCHEEPMETING 1906-1922134 Scheepsmeting-1905 WHN, afd. H&N134 Scheepsmeting 1923-W, afd. S
135 DESERTIES 1906-1922A Scheepvaart, deserties-1905 WHN, afd. H&N
136 BINNENSCHIPPERIJ (/-SCHEEPVAART) 1906-1922136 Binnenschipperij-1905 WHN, afd. H&N136 Binnenscheepvaart, algemeen 1923-W, afd. S
136 (Binnen-schipperij,) Schippersbeurzen 1914-1915
136 Ligdagen voor binnenschepen 1914-1915
137 GESTICHTSARBEID 1906-1922137 Rijksinkoopbureau 1923-W, afd. S
137 Gevangenisarbeid 1906-1907A Gevangenisarbeid-1905 WHN, afd. H&N
138 ELECTRISCHE GELEIDINGEN TEN DIENSTE VAN DE NIJVERHEID 1906-1912A Electrische geleidingen ten dienste van de nijverheid-1905
138 Commissie voor de Electrische Geleidingen 1909-1910
139 MIDDENSTAND 1906A Middenstand-1905 WHN, afd. H&N139 (Commissie voor de) Middenstand nov. 1906-LNH, afd. H
140 NIJVERHEIDS-STATISTIEK 1906140 Nijverheids-statistiek na 1906 LNH, afd. H
141 ONDERZOEK VAN KOOPWAREN 1906141 Onderzoek van handelswaren nov. 1906-LNH, afd. H
141 Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906
142-149 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
150 RIJNVAART(-ZAKEN) (/schippers, scheepspatenten) 1906-1920
150 Rijnvaart, (jaar)verslag 1911-1922150 Rijnvaart, verslag 1923-W, afd. S
150 Reglement van Politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Haas (en publicatie verzameling reglementen) 1907
150 Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening 1914-1920
150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein 1921-1922150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein / Die freie Donau 1923-W, afd. S
151-154 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
155 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWEDEN 1906155 Zweden en Noorwegen nov. 1906-LNH, afd. H
156 HANDELSBETREKKINGEN MET OOSTENRIJK-HONGARIJE 1906156 Oostenrijk-Hongarije nov. 1906-LNH, afd. H
157 HANDELSBETREKKINGEN MET GRIEKENLAND 1906157 Griekenland nov. 1906-LNH, afd. H
158 HANDELSBETREKKINGEN MET BULGARIJE 1906158 Bulgarije nov. 1906-LNH, afd. H
159 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWITSERLAND 1906159 Zwitserland nov. 1906-LNH, afd. H
160-215 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
216 STATISTIEK VAN DE SCHEEPVAARTBEWEGING 1910-1921
216 Statistiek van de binnen-scheepvaart 1908

De namen der (sub)dossiers zijn soms lichtelijk gewijzigd of omgezet in verband met een betere alfabetisering. De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, dan wel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven.

Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken.

 

A
121/37Aanmonstering1921
121Aan- en afmonstering 1920
121Aanmonstering v.schepelingen / scheepsvolk1906-1916
30Aanvaringen (op zee) 1906-1921
30/31Aanvaringen, visserslichten 1921
133Accountants1906
41Algemeen seinboek 1906-1922
AAlgemene zaken 1906-1922
AAlgemene zaken, christelijke feestdagen 1915
AAlgemene zaken, Poolcommissie 1909
1Ansjovis 1914-1920
1Ansjoviscontrole 1914-1916
71Arbeiderscontroleurs (mijnwezen)1916-1918
S(32)Arbitrage in zaken van prijs en buit1918-1919
21/37Australische schepenwet 1912
B
ABescherming van de nationale nijverheid 1906
NBescherming van de nationale nijverheid 1907
117Bescherming van onderzeese telegraafkabels 1910-1914
112aBinnenlandse scheepsrampen 1912-1922
136(Binnenschipperij,) Schippersbeurzen1914-1915
136Binnenschipperij(/-scheepvaart) 1906-1922
ABoeken, verslagen , enz. 1906-1922
ABritse parlementsstukken 1906-1922
74Bruinkolen 1917
74Bruinkoolconcessies1912-1918
74Bruinkoolconcessies, Carisborg 1916-1917
74Bruinkoolopsporingen en -ontginningen1919
118Bulletin International des Douanes 1906
C
SCascoverzekering 1915
71Centrale Knappschaftskas 1916
37Certificaten volgens de Schepenwet 1918
AChristelijke feestdagen1915
10College voor de (Zee)visserijen1906-1920
50Commissie voor de Handelspolitiek 1906
71Commissie voor de Arbeidsvoorwaarden1917-1918
138Commissie voor de Electrische geleidingen 1909-1910
38(Commissie voor het) Reddingwezen1906-1922
74Concessie-aanvragen (Proefboringen en)1906-1922
74Concessie-aanvragen, Carisborg1906-1907
74Concessie-aanvragen, Clara1907
74Concessie-aanvragen, Maasconcessies 1908
74Concessie-aanvragen, Mijnveld Staatsraad M. Brouwers1907
74(Concessie) Mijnveld Eendracht(,uitbreiding staatsmijnveld)1911-1919
20Conferentie te Londen1913
21/37Conferentie te Sint Petersburg en te Londen1914
119Congo-tractaat1906
71Contactcommissie voor het Mijnbedrijf1919-1920
D
SDe Ruyter-medailles1908
135Deserties1906-1922
61Directeuren van entrepots1906
75Domaniale mijn1906-1922
15Drankverkoop op zee1906
150Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening1914-1920
E
71saElectriciteitsvoorziening1921
120Electrische eenheden1906-1910
138Electrische geleidingen (ten behoeve van de nijverheid)1906-1912
4Elft1911-1912
96Examen voor adjunct-ijker1908
SExamens vissersvaartuigen1907
SExamens als machinist-stoker en als machinist op stoomzeevissersvaartuigen1907
74aExploratiewet, uitvoering / wijziging van de1906-1907
F
1Formulieren [voor de kustvisserij]1916
G
71saGas, levering van1916
92Gasmeters/gasmeterijk1906-1920
137Gestichtsarbeid1906-1922
137Gevangenisarbeid1906-1907
H
A(Handel) Algemene zaken1906
55Handelsbetrekkingen1906
158Handelsbetrekkingen met Bulgarije1906
58Handelsbetrekkingen met Duitsland e.a.1906
157Handelsbetrekkingen met Griekenland1906
156Handelsbetrekkingen met Oostenrijk-Hongarije1906
57Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten1906
155Handelsbetrekkingen met Zweden1906
159Handelsbetrekkingen met Zwitserland1906
44Haventerrein te Vlissingen1906-1922
1Hengelen1916
91Herijk1906-1922
AHerziening ven het zeerecht1908
SHerziening van het zeerecht1909-1912
37Herziening van het zeerecht1921
I
63Industrieële eigendom1906
114Inlichtingen1906-1922
60Invoerrechten (in Duitsland) / scheepvaartrechten in Duitsland1906
60Invoerrechten enz., Brits tarief / Engeland 1906
AInvoer op Java etc., staten betreffende1906
J
AJapanse handelsstatistiek1906
90Justeerlonen1906-1922
K
45Kamers van Koophandel, instelling1906
AKamers van Koophandel, jaarverslagen1906
48Kamers van Koophandel, reorganisatie1906
47Kamers van Koophandel, uitvoering reglement 1906
131Katoen1906
30Keuring van (sein)lantaarns1908-1909
10Keurmeesters (voor vis)1906
74Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie1921-1922
19Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen (personeel)1906-1922
17Kreeften1919
39Kustwacht1906-1922
L
64Landverhuizers (-zing)1906-1922
65Landverhuizers, subsidies Landverhuizerscommissies1906-1922
64Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving1909-1920
14Lettertekens op vissersvaartuigen1906-1920
136Ligdagen voor binnenschepen1914-1915
71Limburgse kolen, gebruik van1913-1914
37Lloyds register1916
M
1Maat op bot1916
S,26Machinisten-examens1906-1922
SMachinistenstaking1916
20Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland1907
101Meteorologisch Instituut (,algemene zaken)1906-1922
105Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht-Zeist1909
102Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1906-1922
105Meteorologisch Instituut, gebouwen1906-1922
109Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1906-1922
106Meteorologisch Instituut, materieel1906-1922
103Meteorologisch Instituut, organisatie1906-1912
104Meteorologisch Instituut, personeel1906-1922
107Meteorologisch Instituut, publicaties1906-1922
108(Meteorologisch Instituut,) weerberichten 1906-1922
139Middenstand1906
S(Militaire) verloven1916-1919
76Mijn Carl (Oranje-Nassay II)1906-1907
85Mijn Laura - Vereeniging1906-1922
82Mijn Neuprick1915-1916
87Mijn Willem en Sophia1906-1922
83Mijn(en) Oranje - Nassau (I en II)1906-1922
80Mijn(veld) Laura - Vereeniging1906-1922
73Mijnreglement, kabelonderzoek1911
74Mijnveld/concessie Herman1917-1921
71Mijnwerkersfonds (Algemeen)1917-1919
73Mijnwet, wijziging en uitvoering mijnreglement1906-1922
71(Mijnwezen) algemene zaken1906-1921
71Mijnwezen, buitenland1915-1922
71Mijnwezen, Duitsland1912
71Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71Mijnwezen, Engeland1912
72Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen1906
71(Mijnwezen,) Mijnraad1913-1922
71(Mijnwezen) Verslag over 19051906
73Mijnwormziekte (bestrijding van)1906-1922
N
132Naamloze vennootschappen1906
ANaamloze vennootschappen1917-1919
1Nestvisserij1915-1920
ANijverheid1906
N(Nijverheid) Algemene zaken1907-1910
140Nijverheidsstatistiek1906
11Noordzeevisserij, conventie1918
11Noordzeevisserij1906-1920
12(Noordzeevisserij) Kruistochtrapporten1906-1920
O
62Octrooien1906
130(Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserij-onderzoek)1912-1920
130Onderzoek der zee1906-1914
141Onderzoek van koopwaren1906
18Ontplofbare stoffen1906-1922
O(Ontplofbare stoffen) algemene zaken1907-1912
A(Ontplofbare stoffen) inzending quitanties wegens geleidekosten1906-1907
18Ontplofbare stoffen (toepassing / wijziging) reglement (op het vervoer etc.) 1906-1921
18(Ontplofbare stoffen) Uitvoering en wijziging der bepalingen1906
19aOntplofbare stoffen, vergunning tot vervoer of overlading1906-1922
18a(Ontplofbare stoffen) Vervoer op de Rijn1906-1908
SOorlogszeeongevallenverzekering/ -wet1915-1919
SOorlogszeeongevallenwet, wijziging1918-1919
P
21/SPassagiersschepen, toezicht op1907
122Petroleum1907-1915
APoolcommissie, Algemene Zaken1909
APoolcongres1908
11Praairapporten1907-1908
12Praairapporten1907-1908
15Proviandverkoop op zee1907-1920
R
73Raad van Beroep (voor het Mijnwezen)1906-1922
32Raad voor de Scheepvaart1911-1922
33Raad voor de Scheepvaart (personeel)1909-1922
32Raad voor de Scheepvaart, uitspraken1912-1922
33Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/personeel)1906-1909
32Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/zaken)1906-1909
S(Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
SRadio(tele)grafie (op schepen)1912-1922
71Recht op de mijnen1919
60Rechten op suiker1906
38Reddingwezen, congres te Frankfort1908
150Reglement van politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Maas (en publicatie verzameling reglementen)1907
ARevue des Mines1906
ARijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
141Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
74aRijksopsporing van Delfstoffen, eindverslag 1918
74aRijksopsporing van Delfstoffen / exploratie van Nederland1906-1918
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) / Geologische Dienst1916-1922
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) Publicatie der "Mededelingen"1909
150Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein1921-1922
150Rijnvaart, (jaar)verslag1911-1922
150Rijnvaart(zaken)( / scheepspatenten)1906-1920
S
29Sabangcontract, wijziging1908-
36Sanitaire maatregelen (op schepen)1906-1922
SScheepskeuring1908
116Scheepslijsten1919-1921
134Scheepsmeting1906-1922
SScheepsrampen
A(Scheepvaart) algemene zaken / toezicht vissersvaartuigen1906
S(Scheepvaart) algemene zaken / Scheepvaart1907-1922
20Scheepvaart in Engeland (wetgeving, scheepsmeting)1908-1922
21Scheepvaart in het buitenland1906-1922
21Scheepvaart in het buitenland: Frankrijk1912-1913
SScheepvaartinspectie (/personeel)1911-1922
SScheepvaartinspectie, verzoeken om plaatsing1921
116(Scheepvaartstatistiek /) Stand van de vloot1909-1911
17Schelpdieren1906-1920
SSchepelingenwet1912
115Schepenlijst (/mutataties koopvaardijvloot)1906-1922
37(Schepenwet,) classificatiebureaus1918-1922
37Schepenwet, dispensaties1912-1913
37Schepenwet, geneeskundig onderzoek1912-1922
37(Schepenwet,) journalen voor vissersvaartuigen1912-1913
37Schepenwet, overtredingen1920-1922
37(Schepenwet,) uitwatering(scommissie)1913-1921
37Schepenwet, verslag over 19121913
37Schepenwet (,wijziging, toepassing)1907-1922
28Schipperswet, dispensaties1906-1922
28(Schipperswet,) geneeskundig onderzoek1916-1922
28(Schipperswet, machinistendiploma's1906-1922
28Schipperswet, overtredingen1907-1908
28(Schipperswet,) stuurliedendiploma's1906-1922
28Schipperswet, (uitvoering/toepassing/wijziging)1906-1922
SSleeptank (of proefdok) 1918-1921
SSleeptankcommissie 1919
SStaatskeuring van passagiers-vaartuigen1908
71smStaatsmijn Emma (,aanleg etc.)1910-1922
71smStaatsmijn Emma, spoorwegaansluiting1909
71smStaatsmijn Emma, vergoeding eigenaren bovengrond / schachtbekleding1908
71smStaatsmijn, aanleg derde1909-1910
71smStaatsmijn Hendrik (derde staatsmijn)1910-1922
71smStaatsmijn Maurits (vierde staatsmijn)1913-1921
71smStaatsmijn, Vijfde (bij Vlodrop)1919-1921
71smStaatsmijn Wilhelmina1910-1922
71smStaatsmijnen, aanleg (enz.) van mijnen (mijn A / Wilhelmina, Emma)1906-1910
71saStaatsmijnen, (/ algemene zaken)1906-1922
71saStaatsmijnen, kasbeheer1909-1921
71saStaatsmijnen, levering van electrische stroom door1909-1922
71spStaatsmijnen, personeel 1906-1922
71smStaatsmijnen, uitvoering van werken (etc.) 1915-1922
71svStaatsmijnen, vergoedingen wegens boringen in het Staatsmijnenveld1906-1917
71smStaatsmijnen, werken, gebouwen etc. algemeen1921
71spStaatsmijnpersoneel, ongevallen 1918
74Staatsmijnveld, uitbreiding Maasvelden 1912
72Staatstoezicht op de mijnen en groeven 1906-1922
30/31Stakellicht 1916
216Statistiek der scheepvaartbeweging 1910-1921
216Statistiek van de binnenscheepvaart 1908
29Stoomvaartlijnen1906-1921
29Stoomvaartlijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-1922
29Stoomvaartlijnen / vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29(Stoomvaartlijnen /) Java-China-Japanlijn1906-1919
29(Stoomvaartlijnen /) Koninklijke Hollandse Lloyd1908-1920
110Stormwaarschuwingsdienst 1906-1922
110Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
40Strandvonderij1906-1922
25Stuurlieden en machinisten, uitslag examens1906
24Stuurliedenexamens, Commissie 1906-1922
25Stuurliedenexamens, opgave geslaagden/geëxamineerden1906-1921
23Stuurliedenexamens ((uitvoering) reglement)1906-1922
T
66Tentoonstellingen, / Marseille, Johannesburg1906
67Tentoonstellingen, Milaan 1906
V
20Verdrag van Londen (,veiligheid ter zee)1914-1922
20Verdragswet (verdrag van Londen)1915
SVerzekering van schepelingen 1915
1(Vis-) (en hengel-) akten1915-1920
1Vissen van Duitsers in de Dollart1912
VVisserij Proefstation en Vereniging voor Koeltechniek1920
1/130Visserijdienst, reorganisatie van de1916
A(Visserijen) algemene zaken1906
V(Visserijen) algemene zaken1907-1920
1Visserijcommissie1908
SVisserij-examens1907-1922
1Visserij-inspectie1911-1920
8Visserij-inspectie, Verslagen/ mededelingen1915-1916
VVisserij-onderwijs1910
VVisserijproefstation1918-1919
8Visserijverslag [College voor de (Zee)Visserijen]1906-1920
1Visserijwet, akten1912
1aVisserijwet, algemene zaken 1912
1Visserijwet, algemene zaken1919-1920
1(Visserijwet,) consenten1912-1920
1Visserijwet, formulieren1918-1920
1(Visserijwet,) kuilvisserij1912-1913
1a2Visserijwet, nesthandel1912
1Visserijwet, uitvoering der A.M.1915-1920
1Visserijwet, vonnissen1916
1Visserijwet, wijziging1912-1920
1(Visserij)Wet(geving), uitvoering der1906-1919
31Visserslichten1906-1920
SVissersvaartuigen1907
101Vliegerstation1917
116Vrachtvaartstatistiek1912
W
VWaterverontreiniging, zuivering van afvalwater1920
VWaterverontreiniging1920
94Weegwerktuigen1906-1918
42Wet op de Zeebrieven, wijziging1908-1922
9Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)1906-1914
IJ
88IJkwezen, algemene zaken / instructie / reglement1906-1922
96IJkwezen, (Verloven van het) personeel1906-1922
95(IJkwezen) Materieel1906-1922
89(IJkwezen), financiën / Financiële Zaken1906-1922
96(IJkwezen) Inspecteur1907
98IJkkantoren, Den Haag 1907
98IJkkantoren / ijkwezen, gebouwen 1906-1922
97(IJkwezen) Standaarden1906-1922
Z
6Zalmsteken (plaatsing van)1906-1917
3Zalmteelt (-kwekerij)(in Nederland)1906-1920
2Zalmtractaat1906
2Zalmvisserij1906-1916
7Zalmvisserij in/op de Maas1906-1920
2Zalmvisserij /op de Rijn1909-1920
5Zalmwet (overtreding der)1907-
111aZeebrieven, inzending van 1906-1922
111Zeebrieven, uitreiking/afgifte van 1906-1922
43Zeebrieven, (toepassing der) wet op de1906-1922
16Zeehonden 1906-1920
16Zeehonden- en robbenvangst1906
SZeemansgidsen1913-1921
SZeeongevallenwet1920-1922
112Zeerampen 1906-1922
37Zeerampen, onderzoek naar en voorkoming van1906-1908
1Zeeuwse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
SZeevaartkundig onderwijs1909
116(Zee)Scheepvaartstatistiek (vrachtvaartlijsten) / Statistiek der Zeescheepvaart1906-1922
116Zeescheepvaart, Inzending vrachtvaartlijsten voor de statistiek van de1911
AZee- en Rijnvaartverkeer1906
AZeitschrift für das Berg-Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate1906
74Zoutconcessies/ontginning1916-1918
74Zoutontginning bij Buurse1918-
VZuiderzee 1920
1Zuiderzee en Waddenzee, visserijreglement 1916-
1Zuiderzeevisserijraad1912-1920
13Zuiderzeevisserij / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-1911
1Zuid-hollandse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
ZZuivering van afvalwater 1920

 

Table showing searchresults in archives
Oude nummers (doos/map)Nieuwe inventarisnummers
1 - 6vernietigd; aanwezig in het archief van de Hoofdinspecteur der Visserijen)
7157
8158
9159
10160
----
11/1112, 114, 124-125, 146, 172, en stukken ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, Directie van de Landbouw en van het Ministerie van Financiën, Afdeling Domeinen
11/297-98, 116-123
11/3131-133
11/4161
11/5vernietigd
11/6116-118, 161
11/7116-118, 161
11/8121-125, 156, 161, 178-179
11/9116-118
----
12/1121-125, 156, 161, 178-179
12/2116-118
12/3121-123
12/4119-120
12/5ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur
12/6119-127
12/7121-123
12/8121-123
12/9124-125
12/10128-129, 132-133
12/11108
12/12128-130
12/13130
12/14130
12/15132-133
12/16132-133
12/17113, 115
12/18114-118, 124-129, 131
12/19116-118
12/20119-120
12/21119-123
----
13/1115
13/2119-120, 128-129
13/3119-125
13/4121-123, 128-129
13/5124-125, 128-131
13/6124-125, 132-134
13/7 - 13/1699, 107-108, 114-133, 171, 179
----
14/1112
14/2 - 14/10ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid
14/11112
14/12112
14/13112
14/14112 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afd. Handel en Nijverheid I
----
15/1112
15/2112, 113
15/3113, 165
15/4113
15/5114-118
15/6113-120
15/7126-129
----
16/1112
16/2135
16/3112-114
16/4114
16/5116-118
----
17/1197-199, 124-130, 134 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
17/2115-133
17/3119-120
17/4121-123, 132-134
17/5115-118
17/6116-125
17/7116-120
17/8119-123
17/9119-120, 132-134
17/10119-120, 124-129, 131-134
17/11134, 173
----
18/1104
18/2104, 112
18/3104
18/4105
18/5106
18/6177-180
18/7177-180
18/8178, 180
18/9177-180
18/10178
18/11177, 178
18/12177-180
----
19/1177-178
19/2177-178
19/3177-178
19/4181
----
20/1177-178
20/2177-179
20/3177-178
20/4115-118
20/5178-179
20/6183
20/7178
20/8178
20/9178
----
21/1 - 21/2179-180
21/3179-180
21/4179
21/5179-180 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
21/6179
21/7179
21/8178
21/9156, 177
21/10177
21/11104, 156, 177
21/12177
21/13177
21/14177-179
21/15177-180
21/16177
21/17178
21/18178
21/19104, 107
----
22/1179-180
22/2126-127, 131, 171
22/3179
22/4128-130, 132-133
22/5179
22/6179
22/7179-180
22/8130-133
22/9131
22/10179
22/11132-134
22/12180
22/13142
----
23/198, 105
23/2106, 108
23/3 - 23/4106-109
23/5106, 121-123
23/6108, 109
23/7108, 109
----
24/1166
24/2166
24/3166
24/4106, 166
24/5166
24/6102, 104, 116-118, 166
24/7114, 115
24/8116-120
24/9119-123
24/10128-130, 134
----
25/1116-120, 124-127
25/2116-123, 128-129, 131-133
25/3115-118, 121-125, 166
25/4166
25/5115-118, 121-125, 166
25/6115-118, 121-125, 166
25/7166
25/8222
25/9128-129
25/10166
25/11108, 166
25/12166
----
26/1112-118
26/2116-118, 122-125
26/3116-118
26/4 - 26/7119-123, 126-129, 131
26/8131
26/9136
26/10182, 138, 99, 143-144 en vernietigd
----
27/1162
27/2162
27/3162
27/4162
27/5162
27/6163
27/7162
27/8162-163
27/9162
27/10162
27/11oorspronkelijk niet beschreven; opgenomen in archief Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
27/12180
----
28/1162
28/2162
28/3162
28/4104, 162
28/5164
28/6168
28/7104
28/8104
28/9105-106
28/10167
28/11167
28/12167
28/13167
28/14105-106
----
29/1178, 180
29/2176
29/3105-106
29/4168
29/5168
29/6168
29/7168
29/8168
----
30/1162
30/2 - 30/497, 104-109
30/5106
30/6171-172
30/7106-108, 124-125
30/8106-107
30/9106-108, 218
30/10107
30/11106-107
30/12107, 256
30/13107-108
30/14107
----
31/198, 106
31/2106
31/3106-109, 210
31/4107
31/5107-108
31/6107-108
31/7108
31/8201, 218
31/9109
31/10109
31/11109
31/12102, 109
31/13104-105, 146, 155
31/14108
31/15202
31/16109
----
32/1161
32/2116-118
32/3161
32/4162
32/5104
32/6156
32/7177-180
32/8ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
32/9131
32/10177
32/11163
32/12109
32/13128-129
32/14104
32/15105
32/16179
32/1799, 130-133, 104, 113 en ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
32/19vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie.
----
33/1116-123, 131
33/2114-115
33/3124-127
33/4116-120
33/5116-120
33/6119-120
33/7126-127
33/8126-127
----
34/1115-118
34/2116-118
34/3116-118
34/4119-120
34/5119-120
34/6119-123
34/7124-125
34/8124-125
34/9124-125
34/10124-127
34/11126-127
34/12132-134, 173
----
35/1165
35/2165
35/3165
35/4116-118
35/5124-125
35/6124-125
35/7126-127
35/8131-133
35/9113, 165
35/10165
35/11165
35/12116-127
35/13114-118, 165
----
36/1117-120
36/2116-118
36/3116-118
36/4116-123
36/5119-120
36/6117-120
36/7106, 108, 119-120
36/8116-120
36/9119-127, 132-134
36/10119-120
36/11119-120
36/12119-120
36/12119-120
36/13119-123
36/14119-120
36/15119-120
36/16122-123
36/17121-123
36/18121-123
36/19121-125
36/20121-125
36/21124-125, 132-133
36/22124-125
36/23124-125
36/24126-130
36/25126-127
36/26131, 172-173
36/27126-127
36/28134
----
37/1115-118
37/2116-123, 126-127
37/3116-118, 126-127
37/4116-123, 128-129, 132-134
37/5114-118, 121-123, 124-125, 128-129
37/6116-118
37/7 - 37/9139
----
38/1165
38/2121-123
38/3131-133
38/4134
38/5165
38/6131-133
38/7107, 109
38/8109, 134
38/9 - 38/11104-105, 106, 108, 116-134 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
----
39/1128-129
39/2116-123
39/3169
39/4109
39/5105
39/6116-123, 131
39/7119-120
39/8119-123
39/998, 119-123
39/10121-123, 126-129, 131
39/11121-134
39/12121-123, 126-127, 132-134
39/13121-134
39/14121-125
39/15124-125
39/16124-127, 131
39/1799, 109, 128-129, 131
39/18134
39/19124-125
----
40/1114-118
40/2119-120
40/3121-123
40/4119-129
40/5128-129
40/6132-134, 173
----
41/1121-125
41/2165
41/3165
41/4109
41/5165
41/6165
41/7165
41/8126-127, 179-180
41/9106 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
41/10105, 115
41/11162
41/12113-114
41/13131
41/14 vernietigd
----
42/1169-170
42/2170
42/3172
42/4173
42/5173
42/6173
42/7169-170, 172
42/8169-170
42/9169-171
42/10169-170
42/11169
----
43/1 - 43/12169-173
----
44/1 - 44/3169-173
44/4169
44/5169
44/6119-120
44/7170-171
44/8121-123, 170-171
44/9173
44/10169
44/11165, 169-170
----
45/1172
45/2172
45/3172-173
45/4105-106
45/5116-123, 170-171
45/6121-123, 170
45/7171
45/8172
45/9134, 173
45/10169
45/11171-173
45/12172-173
45/13173
----
46/1119-120
46/2121-125
46/3175
46/497
46/5107, 121-123, 170-171, 173
46/6171
46/7171
46/8171
46/9171-172
----
47/1169
47/2171-172
47/3172-173
47/4172-173
47/5173
47/697, 104, 106-108
47/7174
47/8169
47/9114
47/10173
47/11vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie
47/12ingevoegd in archief Visserij-inspectie
----
48/1106-109
48/2107
48/3107
48/4107-108
48/5vernietigd
----
49/1104-105
49/2105-109
49/3ingevoegd in archief Afdeling Comptabiliteit
49/4105, 165
49/5107-109
49/6105
49/7112-118 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
----
50/1104, 194
50/2104-105
50/3104-105
50/4104
50/5106
50/6106
50/7106-107
50/8106-107
50/9106
50/10107-109
50/11108
----
51/1119-120, 124-127
51/2119-123, 130-133
51/3121-123
51/4131-133
51/5119-120
51/6107-108
51/7180
51/8109, 111
51/9116-118
51/10116-120
51/11116-120
51/12116-123
51/13116-133
51/14119-120, 124-125
51/15121-123
51/16119-120
51/17119-123, 128-129
51/18121-123
51/19119-123
51/20121-125, 132-134
51/21128-129
----
52/1113
52/2116-127
52/3126-127, 131
52/4128-129
52/5132-133
52/6132-133
52/7121-125, 165
52/8119-120
52/9119-120
52/10119-125
52/11121-131
52/12124-125
52/13124-125, 132-134
52/14126-127
52/15134
52/16116-118
52/17116-118
52/18116-120
52/19121-123
52/20124-125
52/21128-129
52/22134
----
53/1119-125, 128-131
53/2124-125, 132-133
53/3116-120, 124-127
53/4128-129
53/5131-134
53/6134
53/7119-123
53/8131-134
53/9124-125, 132-134
53/10128-131, 134
53/11121-134
53/12132-133
53/13132-134
----
54/1109
54/2105-106
54/3116-118
54/4121-123
54/5121-123, 130
54/6106, 108
54/7134 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
54/8105
54/9124-125
54/10107-108
54/11109, 132-133
----
55/1116-118
55/2119-120
55/3132-134
55/4119-120
55/5119-125
55/6121-123
55/7128-130, 132-133
55/8109
55/9116-120
55/10121-123
55/11132-133
55/12128-130, 134
55/13126-127
55/14132-133
55/15132-133
55/16119-120
55/17141
55/18130-131
----
56/1 - 56/3112-134, 202 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
56/4145
56/5137
----
57/1131
57/2119-125, 130-134
57/3121-123
57/4126-130
57/5106, 108-109, 126-127
57/6 - 57/8112
57/9104
57/10112
57/11112
57/12113
57/13121-125, 128-129
57/14126-130, 132-133
57/15131
----
58/1128-131
58/2128-130, 132-134
58/3119-131
58/4134
58/5128-129
58/6116-118, 121-123
58/7116-119
58/8119-123
58/9116-120
58/10119-123
58/11124-125
58/12132-133
58/13116-118
58/14124-125
58/15116-123, 126-127
58/16119-120
58/17124-125
58/18116-118
58/19116-118
58/20116-118
58/21116-118
58/22116-118
58/23 - 58/24116-127
58/25119-120
58/26132-134
58/27124-125
58/28116-118
58/29128-130
58/30116-118
58/31134
58/32 - 58/33121-125
----
59/1 - 59/2113-118
59/3116-118
59/4116-118
59/5119-120
59/6119-123
59/7121-125
----
60/1124-130
60/2124-127
60/3126-127
60/4126-127
60/5128-130
60/6130-133
60/7134
----
61/1115
61/2114, 116-118
61/3119-123
61/4121-123
61/5121-123
61/6126-131
61/7179
61/8113
61/9156
61/11146
----
62/1149
62/2 - 62/3147
62/4152
62/5146
62/6146
62/7146
62/8148 en stuk ingevoegd in archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
62/9105
62/10153
62/11121-125
62/12151
62/13146
62/14126-129
62/15150
62/16109, 132-134
62/17151
----
63/1154
63/2146
63/3151
63/4146
63/5146
63/6146
63/7146
63/8146
63/9146 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
63/10146
63/11112-114
----
64/1151
64/298-99
64/3vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/4112, 11-118, 119-120, 126-127, 130, 134, 146, 151
64/5vernietigd en voor een deel ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/6vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
----
65/1ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
65/2151
65/3121-123, 126-127, 132-134
----
66/1110
66/297, 104-105
66/3195-196, 198-199
66/4105
66/5105
66/7vernietigd
67140
geen104, 134, 162, 169

Concordans tussen oude en nieuwe nummering van de rubriek visserijen

Waar mogelijk is bij de taken aangegeven op welke wettelijke regelingen zij berusten, onder verwijzing naar de desbetreffende dossiers. De vermelde regelingen zijn slechts een selectie.

A VISSERIJEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor de zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij.
  dossier 1
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke regelingen voor de visserij met betrekking tot:
a. Overkoepelende (uitvoerende en adviserende) organen

College voor de Zeevisserijen

 • Wet op de zeevisserijen van 13 juni 1857 (S. 86)
 • Wet op de zeevisserijen van 21 juni 1881 (S. 76)
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 68 betreffende het College voor de Zeevisserijen
  dossier 1, 10

College voor de Visserijen

 • Wet van 6 oktober 1908 (S. 311), gewijzigd bij wet van 8 februari 1912 (S. 66) en wet van 29 juli 1916 (S.345) (Visserijwet 1908)
  dossier 1, 10

Visserij-inspectie

 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 24 juni 1911 S. 153 tot regeling van de werkkring en de bevoegdheden der ambtenaren van de Visserij-inspectie
  dossier 1

Uitgave visserijverslag van het College voor de (Zee)Visserijen

dossier 8

Uitgave Verslagen en Berichten / Mededelingen der Visserij-inspectie

dossier 8

b. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van de visserij

Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken

 • Koninklijk Besluit van 7 februari 1888 nr. 10
  dossier 9

(Internationaal) onderzoek der zee ten behoeve van de visserij

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1903 nr. 19 S. 95
  dossier 130

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

 • Koninklijk Besluit van 10 mei 1912 nr. 99 S. 169 tot vaststelling van een reglement voor het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek
  dossier 130

Rijksinstituut voor Hydrografisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Rijksinstituut voor Biologisch Visserij-onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 nr. 21 S. 275
  dossier 130

Toezicht op het Visserijproefstation

 • dossier V

Visserij-onderwijs

 • dossier V
c. Handel in vis

Toezicht op handel en keuring en verwerking van vis

 • Zeevisserijwet 1857 en 1881
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 118, houdende bepalingen betreffende de keuring van gekaakte haring
 • Beschikking van de minister van LN&H van 26 juni 1911 tot vaststelling van een instructie voor de keurmeesters van gekaakte haring
  dossier V, 10
d. Zeevisserij

Politietoezicht op de visserij in de Noordzee

 • Wet van 7 december 1883 (S. 202), gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886 (S. 64) en 31 december 1887 (S. 265) ter uitvoering van de op 6 mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie op de visserij in de Noordzee buiten de territoriale wateren.
 • Wet van 15 april 1891 (S. 84), gewijzigd bij de wet van 30 december 1893 (S. 262), houdende bepalingen ter uitvoering van de op 16 november 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst, strekkende tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank onder de vissers op de Noordzee en tot het tegengaan van soortgelijke misbruiken in de territoriale wateren des Rijks.
  dossier 11, 12, 15

Zeewaardigheid van vissersvaartuigen

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Visserslichten

 • Koninklijk Besluit van 10 januari 1907 nr. 51, houdende bepalingen betreffende visserslichten.
  dossier 31

Registratie van vissersvaartuigen

 • Wet van 21 juni 1881 (S. 76), houdende bepalingen omtrent de zeevisserijen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 7 oktober 1884 (S. 211), van 15 april 1886 (S. 64) en 14 juni 1890 (S. 95).
 • Visserijwet 1908
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1911 S. 144 betreffende de registers voor de zee- en kustvissersvaartuigen en het voeren van lettertekens en nummers door de kustvissers-vaartuigen
  dossier 14

Vakbekwaamheid als schipper, stuurman en machinist van zeevissersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 6 april 1907 nr. 63 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van stuurman en van schipper aan boord van zeevissersvaartuigen, alsmede van diploma's van schipper aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907, S. 83).
 • Koninklijk Besluit van 6 juni 1907 nr. 40 tot vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van machinist-stoker en van machinist aan boord van stoomzeevissersvaartuigen. (Reglement voor de Visserij-examens 1907 (machinisten) (S. 144)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 131). (Reglement voor de Visserij-examens (stuurlieden en schippers)).
 • Koninklijk Besluit van 3 mei 1910 (S. 132). (Reglement voor de Visserij-examens (machinist-stokers en machinisten).
  dossier S/visserij-examens

Geneeskundige verzorging van vissers op zee

 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 S. 94, bevelende de plaatsing in het Staatsblad van de te 's-Gravenhage op 21 december 1904 getekende Conventie betreffende hospitaalschepen.
 • Koninklijk Besluit van 28 april 1908 S. 120 tot bekendmaking der Staten van wie op 1 april 1908 verbindend waren de verdragen en verklaringen, getekend ter 1e Vredesconferentie, de Conventie betreffende hospitaalschepen, alsmede de Rode Kruis-Conventie van Genève van 1864.
  dossier V

Arbeidsomstandigheden van vissers

dossier V, 134

Desertie door zeevissers

 • Wet van 28 juni 1881 S. 98 houdende strafbepalingen tot beteugeling van desertie van zeevissers
  dossier 135

Uitoefening van de visserij in de oorlog 1914-1918

 • Oorlogszeeongevallenwet 1915
  dossier S, V

Maatregelen tegen overbevissing van de Noordzee

dossier 9, 130

Kuilvisserij

 • Zeevisserijenwet 1881
  dossier 1

Bescherming van onderzeese telegraafkabels tegen beschadigingen door vistuig

 • Wet van 15 april 1886 S. 65 , gewijzigd bij de wet van 4 juli 1887 S.109, houdende maatregelen ter uitvoering van de internationale overeenkomst tot bescherming van onderzeese telegraafkabels
  dossier 117
e. Kustvisserij

Afgrenzingen; vissen door vreemde vaartuigen in de territoriale wateren

 • Wet van 26 oktober 1889 (S. 135), tot vaststelling van bepalingen tegen het vissen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territorale wateren van het Rijk.
 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 65 tot vaststelling van de grenzen tussen de kust- en de binnenvisserij en tussen de wateren, waarin de kustvisserij wordt uitgeoefend.
  dossier 1, 11

Instellingen

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement op de Kustvisserijraden.
  dossier 1

Verlenen van consenten voor de kustvisserij

 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Visserij in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen

 • Koninklijk Besluit van 17 augustus 1900 S. 149
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.163 (Zuidhollandse Stromenvisserij-reglement), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 nr. 34 houdende bepalingen omtrent de taak en samenstelling van het Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S.164 (Zeeuwse Stromenvisserij-reglement)
  dossier 1

Visserij in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het Reglement voor de Kustvisserijraden.
 • Koninklijk Besluit van 20 maart 1911 nr. 54 houdende de oprichting van de Zuiderzeevisserijraad.
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 161 (Waddenzee-visserij-reglement)
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 162 (Zuiderzee-visserij-reglement
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 13 (Reglement voor de Visserij in de Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens.
 • Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 14 (Nieuw reglement voor de visserij in de Waddenzee, Lauwerszee en Dollart en de daaraan gelegen open havens en de noordelijke zeegaten
  dossier 1

Teelt van en de visserij op schelpen en schaaldieren /in de Zuiderzee en de Waddenzee

 • Koninklijk Besluit van 15 mei 1884 S. 107, houdende vaststelling van voorschriften tot bescherming der teelt en tot regeling van de visserij op schelpdieren in de Zuiderzee en Waddenzee, de Lauwerszee en de Dollard
  dossier 13

Bevordering van de kreeftenteelt in de Zeeuwse wateren

 • Zeeuwse stromenvisserij-reglement 1911
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1912 S. 175
  dossier 17

Bestrijding van waterverontreiniging; zuivering van afvalwater, met name in verband met oester- en mosselkweek

 • Koninklijk Besluit van 30 juli 1920 nr. 53 tot oprichting van het Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
  dossier V, Z, 17

Doden van zeehonden en robben en het verstrekken van premies daarvoor

 • Koninklijk Besluit van 5 februari 1877 S. 19 betreffende het doden en vangen van robben
 • Koninklijk Besluit van 29 december 1914 nr. 35 betreffende de vaststelling van nieuwe bepalingen voor het toekennen van premies voor het doden van zeehonden binnen het Rijk.
  dossier 16

Steunverlening aan Zuiderzeevissers i.v.m. de afsluiting en inpoldering

dossier V

Ansjovisvisserij

dossier 1

Nestvisserij en -handel

dossier 1, 1a2

f. Binnenvisserij

Binnenvisserij in zijn algemeenheid

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 nr. 67 tot vaststelling van het Binnenvisserijreglement, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50
  dossier 1

Politietoezicht op de binnenvisserij

 • Wet van 13 juni 1857 (S. 87) tot regeling der jacht en visserij, [gewijzigd bij de wetten van 14 april 1886 (S. 61), 15 april 1866 (S. 64), 13 juli 1896 (S. 105) en 14 juli 1904 (S. 148)][, voor zover het de zoetwater-visserij betreft.] (Jachtwet 1857)
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Zalm- en elftvisserij

 • Overeenkomst, gesloten op 30 juni 1885 te Berlijn, tot regeling der zalmvisserij in het stroomgebied van de Rijn [waarvan sommige bepalingen zijn goedgekeurd bij de wet van 14 april 1886 (S. 60)
 • Koninklijk Besluit van 21 juli 1886 (S. 123), houdende nadere regeling van de wijze van uitoefening der zalm- en elftvisserij
 • Koninklijk Besluit van 22 februari nr. 1906, houdende de instelling van de Commissie voor het Zalmvraagstuk. (ontbinding: K.B. 9-1-17 nr. 39)
  dossier 2, 3, 4, 6

Zalmvisserij in het bijzonder in het stroomgebied van de Rijn en de Maas

dossier 2, 7

Zalmteelt in Nederland

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Bevordering van de visstand in de binnenwateren

 • Koninklijk Besluit van 9 januari 1917 nr. 39, houdende de instelling van de Commissie belast met de leiding van en het toezicht op de proefneming met het kweken en loslaten van zalmpjes in Nederland.
  dossier 3

Maten van vis en vistuig

 • Koninklijk Besluit van 15 april 1911 S. 119, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1922 S. 374, tot vaststelling van een Reglement voor de Binnenvisserij. (Binnenvisserijreglement)
  dossier 1

Gesloten tijd voor het vissen

 • Jachtwet 1857
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 nr. 50 tot wijziging van het Zuid-hollandse Stromen Visserijreglement en het Binnenreglement voor het hengelen in de gesloten tijd
  dossier 1

Verpachting van viswater; hengelsport; uitgifte van vis-akten

 • Jachtwet 1857
 • Visserijwet 1908
  dossier 1

Vonnissen ingevolge de visserijwet

 • Visserijwet 1908
  dossier 1
B VERVOER EN OPSLAG VAN LICHT-ONTVLAMBARE EN ONTPLOFBARE STOFFEN
 1. Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen, dossier A (ontplofbare stoffen), 18
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het vervoer van ontplofbare en licht-ontvlambare stoffen
Vervoer van ontplofbare stoffen
 • Wet van 26 april 1884 (S. 81) houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1885 (S. 187), houdende vaststelling van voorschriften omtrent het vervoer , de in- uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen (Reglement op het Vervoer etc. van Ontplofbare Stoffen)
  dossier 18, 18a, 19, 19a, A, O
Opslag en bewaring van petroleum
 • Koninklijk Besluit van 29 april 1864 S. 39 betreffende de lokalen tot bewaring van petroleum bestemd
  dossier 122
C SCHEEPVAART
 1. Het ontwerpen van wettelijke regelingen op het gebied van de zee-, kust- en binnenscheepvaart en het zeerecht en het bevorderen van de scheepvaart - Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 nr. 29 tot instelling van de Sleeptank-commissie (ontbonden bij Koninklijk Besluit van 19 september 1921 nr. 34), dossier S , (A en 37 ook herziening zeerecht)
 2. (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor de scheepvaart met betrekking tot:
a. Uitvoerende en adviserende organen:

Scheepvaartinspectie

 • Wet van 1 juli 1909 S.219, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, gewijzigd bij de wet van 23 september 1912 (S. 305) en de wet van 11 januari 1919 (S. 10) (Schepenwet 1909)
  dossier S

Raad van Tucht voor de Koopvaardij

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33

Raad voor de Scheepvaart

 • Schepenwet 1909
  dossier 32, 33
b. Zee- en kustvaart

1. Registratie van schepen

Afgifte, wijziging en intrekking van zeebrieven

 • Wet van 28 mei 1869 (S. 96) betrekkelijk de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het voeren van de Nederlandse vlag.
  dossier 42, 43, 111, 111a

Scheepsmeting

 • Koninklijk Besluit van 22 april 1852 S. 64 tot vaststelling van een reglement voor de scheepsmeting voor de binnenvaartuigen, aan het recht van patent onderworpen
 • Wet van 3 juni 1875 S. 101 tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en nadere regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 21 augustus 1875 S. 146 tot regeling der meting van zeeschepen
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1910 S. 94, houdende nadere bepalingen omtrent de meting van binnenvaartuigen-Scheepsmetingwet van 22 december 1919 S. 880
  dossier 134

2. Veiligheid op zee, opleiding en zorg voor varend personeel

Toezicht op vissersvaartuigen

 • Schepenwet 1909
  dossier A, S

Toezicht op passagiersvaartuigen

 • Koninklijk Besluit van 11 maart 1908 nr. 28, waarbij gelegenheid wordt gegeven om Nederlandse passagiersschepen te onderwerpen aan een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht op hun deugdelijkheid en op die van hun uitrusting.
 • Schepenwet 1909
  dossier S, 20, 21, 29, 32, 33, 37

Bescherming van mensenlevens op zee en onderzoek naar en voorkoming van aanvaringen en scheepsrampen

 • Wet van 11 juli 1882 S. 86 ,houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee
 • Koninklijk Besluit van 24 april 1897 (S. 107) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1905 (S. 117) en 10 januari 1907 (S. 12).
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1906 nr. 80 houdende de instelling en de benoeming van de leden van de Commissie voor het voorkomen van Zeerampen
 • Schepenwet 1909
 • Wet van 28 december 1914 S. 616 tot uitvoering van het op 20 januari 1914 te Londen getekende internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
 • Koninklijk Besluit van 30 december 1914 nr. 119 ter bepaling welke schepen uitgezonderd zijn van het Veiligheidsverdrag.
 • Wet van 5 april 1919 S. 151 tot uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Scheepvaart (Verdrags-)wet).
  dossier S, 20, 30, 31, 37

Uitgave van het Algemeen Seinboek

 • Koninklijk Besluit van 25 januari 1905 S. 30 tot vaststelling van seinen van schepen die een loods verlangen.
 • Koninklijk Besluit van 30 april 1910 S. 129 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het seinstelsel in de reglementen voor de scheepvaart ter beveiliging van beweegbare spoorbruggen.
  dossier 41

Reddingwezen

 • Koninklijk Besluit van 7 juni 1907 nr. 46, houdende instelling en benoeming van de leden van de Commissie voor het Reddingwezen.
  dossier 38

Zeevaartkundig onderwijs en stuurlieden- en machinistendiploma's voor visserij en koopvaardij

 • Wet van 28 mei 1901 S. 139, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten (Schipperswet)
 • Wet van 16 juli 1907 S. 218/244, houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
 • Koninklijk Besluit van 31 januari 1907 nr. 20 houdende aanwijzing der zeevaartscholen, welker besturen bevoegd zijn tot het afgeven van het bewijs bedoeld in art. 8, eerste lid van de wet van 28 mei 1901, S. 139, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1904 Stb . 156
  dossier S, 23, 24, 25, 26, 28

Tucht en desertie op koopvaardijschepen en vissersvaartuigen

 • Wet van 7 mei 1856 (S. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, gewijzigd bij de wet van 13 november 1879 (S. 190) en art. 16 der invoeringswet van het Strafwetboek en bij art. 71 van de Schepenwet 1909.
  dossier 32, 33, 135

Sanitaire maatregelen op schepen en geneeskundig onderzoek

 • Koninklijk Besluit van 7 maart 1911 S. 86 houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de bestaande ziekenverblijven aan boord van Nederlandse schepen
 • Koninklijk Besluit van 26 februari 1919 S. 52, houdende bepalingen betreffende een doorlopend van Rijkswege uit te oefenen vrijwillig aanvaard toezicht op het logies van schepelingen en op de ziekenverblijven aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen
 • Schipperswet 1901
 • Schepenwet 1909
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1909 S. 315, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet.
  dossier S, 28, 36, 37

Verzekering van schepelingen tegen ongevallen

 • Wet van 8 mei 1915 S. 214, houdende vaststelling van bepalingen betreffende het waarborgen van uitkeringen aan schepelingen en hun nagelaten betrekkingen in verband met ongevallen aan schepelingen overkomen ten gevolge van of in verband met een gebeurtenis, welke een onmiddelijk gevolg is van de huidige oorlog, gewijzigd bij wet van 27 juni 1919 S. 415 (Oorlogszeeongevallenwet)
  dossier S/zeeongevallenwet/oorlogszeeongevallenverzekering/-wet/verzekering van schepelingen

Aan- en afmonstering van schepelingen

 • Koninklijk Besluit van 8 september 1861 S. 81, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk behoort plaats te hebben en tevens omtrent de beloning, door die ambtenaar te genieten, de nodige regels gesteld worden.
 • Koninklijk Besluit van 17 juli 1906 S. 206, waarbij de ambtenaar wordt aangewezen te wiens overstaan de in art. 396 van het Wetboek van Koophandel bedoelde monstering van scheepsvolk in het buitenland geschiedt.
  dossier S, V, 121

Militaire verloven van schepelingen

dossier S

3. Overige taken

Toezicht op de exploitatie van het haventerrein te Vlissingen

 • Wet van 18 december 1882 S. 230 houdende goedkeuring der overeenkomst met de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen, betreffende de exploitatie van een gedeelte van de havens en de haventerreinen aldaar.
  dossier 44

Toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers

 • Wet van 1 juni 1861 (S. 53), gewijzigd en aangevuld bij die van 15 juli 1869 (S. 124), houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers, gewijzigd bij art. 10 van de Invoeringswet van het Strafwetboek.
 • Koninklijk Besluit van 25 augustus 1861 nr. 15 en van 21 februari 1908 nr. 26 betreffende de vestiging van commissies van toezicht te Amsterdam en Rotterdam.
 • Koninklijke Besluiten van 2 november 1861 nr. 63, 26 november 1869 nr. 14 en 7 december 1874 nr. 29 houdende de instelling van commissies van toezicht te Dordrecht, Vlissingen en Harlingen
 • Koninklijk Besluit van 12 juni 1912 nr. 40 tot wijziging van de Wet op de Landverhuizing.
  dossier 29, 64, 65

Verlening van de De Ruytermedaille

 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1907 nr. 1 (De Ruyter-medaille)
  dossier S/ De Ruytermedailles

Strandvonderij

 • Koninklijk Besluit van 23 augustus 1852 S. 141 houdende vaststelling van bepalingen op de strandvonderij.
  dossier 40

Kustwacht

dossier 39

Inlichtingen verzamelen en verstrekken over scheepvaart in het buitenland.

 • geen specifieke wettelijke basis
  dossier 20, 21

Bijhouden van de statistiek van de zeescheepvaart

dossier 115, 116, 216

c. Binnenscheepvaart

Binnenschipperij in zijn algemeenheid

 • Wet van 7 december 1918 S. 774, houdende bepalingen mbt de binnenscheepvaart
  dossier 136

Statistiek van de binnenscheepvaartbeweging

dossier 216

(Voorkoming van) binnenlandse scheepsrampen

 • Wet van 15 april 1891 S. 91 houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk die voor scheepvaart openstaan.
  dossier 112a

Vaart op de Rijn

 • Herziene Rijnvaart-akte van 17 oktober 1868 (S. 1869 nr 75), voorzover nodig goedgekeurd bij de wet van 4 april 1869 (S. 37).
 • Koninklijk Besluit van 27 april 1896 (S. 74), houdende aanwijzing der ambtenaren en beambten belast met de handhaving van de politiebepalingen vastgesteld krachtens de Rijnvaartakte.
 • Reglement van Politie voor de Scheepvaart en de vlotvaart op de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 april 1905 (S. 126), gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1906 (S. 266) en Koninklijk Besluit van 21 april 1910 (S. 119).
 • Rijnvaartpolitiereglement voor de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 jan 1913 (S. 40).
 • Koninklijk Besluit van 26 oktober 1906 (S. 273), houdende bepalingen omtrent de commissiën van deskundigen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en -scheepspatenten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1913 (S. 274)
 • Koninklijk Besluit van 24 augustus 1900 (S. 152) tot vaststelling van bepalingen voor het vervoer van bijtende en vergiftige stoffen langs de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1910 (S. 367)
 • Koninklijk Besluit van 23 maart 1903 (S. 89), houdende politiebepalingen op het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 april 1906 (S. 67) en Koninklijk Besluit van 8 augustus 1913 (S. 348).
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1905 (S. 131), houdende vaststelling van politiebepalingen op het vervoer van petroleum en hare distillatie-produkten in tankschepen op de Rijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1910 (S. 87).
 • Wet van 29 mei 1920 S. 272, houdende vaststelling van bepalingen in aansluiting aan de op de Rijnvaartakte steunende gemeenschappelijke politieverordening der Rijnoeverstaten betreffende de uitrusting van schepen en vlotten met bergruimten voor drinkwater
  dossier 150
D MIJNWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke regelingen voor het mijnwezen, dossier 73
 • (Medewerking) aan de uitvoering van wettelijke regelingen voor het mijnwezen met betrekking tot:
Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 S. 78 tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad
 • Koninklijk Besluit van 25 april 1913 S. 139 betreffende het Staatsmijnbedrijf in Limburg en de Mijnraad
  dossier 71
Staatstoezicht op de Mijnen en Groeven
 • Besluit van 2 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling der instructie voor de hoofdingenieur, de ingenieur, de adjunct-ingenieur en de opzichter der mijnen
  dossier 72
Raad van Beroep voor het Mijnwezen
 • Koninklijk Besluit van 29 oktober 1906 nr. 27, houdende vaststelling van een instructie voor de Raad van Beroep voor het Mijnwezen:
  dossier 73
Regeling van de mijnbouw
 • Wet van 21 april 1810 " concernant les mines, les minières et les carrières " (bull. des lois nr. 285) (Mijnwet 1810)
 • Wet van 27 april 1904 (S. 73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning met wijziging van de wet van 21 april 1810 (bulletin des lois 285) (Mijnwet 1903)
 • Koninklijk Besluit van 22 september 1906 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 9, 1e lid van de wet van 27 april 1904 (S.73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging van de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) (Bij dit besluit vaststelling van het Mijnreglement 1906)
 • Wet van 26 maart 1920 S. 156 tot wijziging van de Mijnwet 1903 S. 1904 nr. 73: dossier 71, 72, 73
Toezicht op gezondheid en welzijn van en de sociale voorzieningen voor mijnwerkers
 • Mijnreglement 1906
 • Besluit van 1 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de verklaringen van wormvrijheid, bedoeld in art. 209, eerste lid van het Mijnreglement 1906
 • Besluit van 9 november 1906 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende vaststelling van de eisen voor de verband-en geneesmiddelen, de draagbaren voor het transport van gewonden en zieken en het lokaal voor de voorlopige opname van dezen, als bedoeld in art. 223, 1e lid, van het Mijnreglement 1906
 • Koninklijk Besluit van 30 mei 1907 S. 138, tot vaststelling van een kiesreglement voor de arbeiderscommissies, bedoeld in hoofdstuk XV van het Mijnreglement
  dossier 71, 72, 73
Verlening van mijnbouwconcessies
 • Mijnwet 1903
 • Wet van 6 maart 1915 (S.141), houdende bepaling voor het gebruik van grond voor mijnontginning.
 • Wet van 23 maart 1918 (S. 168) tot tijdelijke ontginning van bruinkolen zonder concessie:
  dossier 74
Exploitatie van staatsmijnen
 • Wet van 24 juni 1901 (S. 170) betreffende de exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg.
 • Koninklijk Besluit van 29 mei 1902 (S. 78) tot inrichting van de dienst der Staatsmijnen in Limburg en tot instelling van een Mijnraad.
 • Mijnwet 1903
 • Koninklijk Besluit van 8 januari 1903 S. 4 tot aanwijzing van een mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901 S. 170.-Koninklijk Besluit van 24 oktober 1906, S.270 tot aanwijzing van een tweede mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Koninklijk Besluit van 8 augustus 1910 S. 249 tot aanwijzing van een derde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wet van 24 juni 1901, S. 170
 • Wetten van 13 februari 1911 (S. 68) en 23 sept. 1912 (Stb 307) en 27 september 1920 S. 752 tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.
 • Koninklijk Besluit van 12 maart 1915 S. 146 tot aanwijzing van een vierde mijn ter ontginning, overeenkomstig de wetten van 24 juni 1901, S. 170 en van 23 september 1912 S. 307.
 • Wet van 18 juni 1918 S. 421 tot ontginning van steenzout bij Buurse
  dossier 71sa, 71sm, 71sp,71sv, 74
Opsporing van delfstoffen van staatswege
 • Wet van 24 juli 1903 (S. 230) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
 • Wet van 6 oktober 1908 (S.312) betreffende het opsporen van delfstoffen van staatswege.
  Dossier 74a
Toezicht op particuliere mijnen
 • Mijnwet 1903
  Dossier 75, 76, 80, 82, 83, 85
E IJKWEZEN
 • Het ontwerpen van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen, dossier 88
 • (Medewerking aan de) Uitvoering van wettelijke maatregelen voor het ijkwezen op het gebied van:
  Dossier 88
De Inspectie van het IJkwezen
 • Wet van 7 april 1869 (S. 57), betreffende de maten, gewichten en weegwerktuigen, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1869 (S. 88), 19 jun 1871 (S. 62), 31 dec 1872 (S. 160), 8 juli 1874 (S. 96), 4 juni 1878 (S. 85), 28 dec 1879 (S. 249), 30 december 1880 (S. 254), 30 december 1881 (S. 253), 11 juli 1882 (S. 91), 15 april 1886 (S. 64), 2 mei 1897 (S. 122) en 25 juli 1919 (S. 522) (IJkwet)
  Dossier 88, 89, 90, 95, 96, 98
IJkwerktuigen en -werkzaamheden
 • IJkwetten 1869 - 1919
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 159 tot vaststelling van een reglement betreffende de vorm, enz. der maten en gewichten
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 Stb 160 betreffende het justeren der gewichten
 • Koninklijk Besluit van 4 september 1873 S. 127 tot vaststelling van een reglement betreffende de samenstelling , het onderzoek en de ijk der weegwerktuigen
 • Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 nr. 45, houdende de instelling en benoeming van de leden van de Staatscommissie voor de Weegwerktuigen.
 • Koninklijk Besluit van 30 oktober 1908 nr. 58, tot wijziging van het besluit uit 1869 betreffende de stempelmerken.
 • Wet van 7 april 1911 (S. 113), betreffende het gebruik van de benaming "metriek karaat"
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1911 nr. 18 tot vaststelling van het Reglement op de Maten en Gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 6 november 1912 nr. 19 tot vaststelling van het Reglement op het justeren van de gewichten.
 • Koninklijk Besluit van 15 oktober 1913 S. 391 : Nieuw Reglement op de ijk van gasmeters
 • Koninklijk Besluit van 26 november 1913 nr. 46 tot regeling van her-ijk
 • Koninklijk Besluit van 23 oktober 1919 S. 611 betreffende het ijkloon voor maten en gewichten en gasmeters
  Dossier 90, 91, 92, 94
Standaarden
 • Koninklijk Besluit van 3 oktober 1887 S. 168 tot aanwijzing van de Nederlandse standaarden der maten en gewichten en tot regeling van hun bewaring
  Dossier 97
Examens voor adjunct-ijker
 • Koninklijk Besluit van 16 oktober 1869 S. 161 betreffende het examen van ijkers of adjunct-ijkers
  Dossier 96
F METEOROLOGIE
Toezicht op het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 • Koninklijk Besluit van 19 juni 1899 S. 116 tot vaststelling van een reglement voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, vernieuwd bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1906 S. 220
  Dossier 101-109
Toezicht op de Stormwaarschuwingsdienst

Dossier 110( De stormwaarschuwingsdienst werd opgericht op 1 juni 1860 ("Koninklijk Meteorologisch Instituut 1854-1954", blz. 38 en 145). )

G OVERIGE
Bescherming van de nationale nijverheid

Dossier A, N

Advisering aan de minister van Justitie over oprichting van naamloze vennootschappen
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1833 nr. 24, houdende algemene voorschriften ten aanzien statuten van naamloze vennootschappen
  Dossier A
Electrische eenheden

Dossier 120

Electrische geleidingen

Dossier 138

Overzicht van door de Afdeling Nijverheid gebruikte dossiers in numerieke volgorde, voorafgegaan door de algemene "letter" dossiers. Hierin wordt ook aangegeven welke dosiernummers/-letters nooit gebruikt zijn en welke in onbruik geraakt zijn bij de Afdeling Nijverheid.

Benaming van de (sub) "dossiers"

De benaming voor een en het zelfde (sub)dossier is in de periode van het archief (en trouwens ook daarvoor en daarna) niet altijd consequent dezelfde geweest. Sommige naamvariaties zijn hieronder vermeld, andere, zeer minieme variaties, niet.

Betekenis van de jaartallen bij de (sub)dossiers.

De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, danwel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven. Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken. Zoveel mogelijk is aangegeven wanneer een dossier beëindigd is door overname van de taak door een andere instantie, met verwijzing naar de vindplaats in het desbetreffende archief. Of er in werkelijkheid nog stukken van een bepaald (sub)dossier aanwezig zijn, hangt natuurlijk ook af van vernietiging die na de vorming van het archief regulier of irregulier heeft plaatsgevonden (zie daarvoor bijlage 5).

Bij het aangeven van de aansluitingen op een dossier is slechts 1 stap terug en 1 stap vooruit gedaan.

Verklaring der hieronder volgende afkortingen
AHN
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid
LNH
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
WHN
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
W
Ministerie van Waterstaat
afd. H
Afdeling Handel
afd. M
Afdeling Mijnwezen
afd. H&N
Afdeling Handel en Nijverheid
afd. N
Afdeling Nijverheid
afd. S
Afdeling Scheepvaart
afd. V
Afdeling Visserijen

 

Table showing searchresults in archives
NR / LETTER EN NAAMIS VERVOLG OPWORDT VERVOLGD IN
A ALGEMENE ZAKEN 1906-1922A ALGEMENE ZAKEN-1905 WHN, afd. H&NA ALGEMENE ZAKEN 1923- AHN, afd. H&N W, afd. S
A Boeken, verslagen 1906-1922A Boeken, verslagen-1905 WHN, afd. H&N
A Britse parlementsstukken 1906-1922A Britse parlementsstukken-1905
A Poolcongres 1908A Algemene zaken-1907
A Algemene zaken, Poolcommissie 1909
A Algemene zaken, christelijke feestdagen 1915
A Naamloze vennootschappen 1917-1919 zie ook dossier 132A Algemene zaken 1906-LNH, afd. N
A Visserijen, algemene zaken 1906A Visserijen-1905 WHN, afd. H&NA zonder omschrijving 1921-LNH, afd. V
A Ontplofbare stoffen, inzending quitanties wegens geleiding 1906
A Scheepvaart, algemene zaken 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Scheepvaart, algemene zaken/toezicht op vissersvaartuigen 1906A Scheepvaart, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&N
A Algemene zaken, herziening zeerecht 1907A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NA Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
A Handel 1906A Handel-1905 WHN, afd. H&NA Algemene zaken 1906, nov. -LNH, afd. H
A Japanse handelsstatistiek 1906
A Zee- en Rijnvaartverkeer 1906
A Staten betreffende invoer op Java etc. 1906
A Revue des Mines etc. 1906
A Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate 1906
A Kamers van Koophandel, jaarverslagen 1906A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N
A Nijverheid 1906A Nijverheid-1905 WHN, afd. H&N
A Bescherming nationale nijverheid 1906A Bescherming nationale nijverheid-1905 WHN, afd. H&NN Bescherming nationale nijverheid 1907-LNH, afd. N
A Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek dec. 1906-LNH, afd. H
N NIJVERHEID, ALGEMENE ZAKEN 1907-1910A Nijverheid -1906 LNH, afd. N
N Bescherming van de nationale nijverheid 1907A Bescherming van de nationale nijverheid -1906 LNH, afd. N
O ONTPLOFBARE STOFFEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1912
S SCHEEPVAART, ALGEMENE ZAKEN/SCHEEPVAART 1907-1922A Scheepvaart, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Scheepvaart algemeen 1923-W, afd. S
S Examens als machiniststoker en als machinist op stoom-zeevissersvaartiuigen 1907A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Examens vissersvaartuigen 1907A Visserijen, algemene zaken 1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Visserij-examens 1907-1922A Visserijen, algemene zaken-1906 LNH, afd. NS Visserij-examens machinisten, stokers, stuurlieden en schippers 1923-W, afd. S
S Vissers-vaartuigen 1907A Scheepvaart, algemene zaken, /toezicht vissersvaartuigen-1906 LNH, afd. N
S De Ruyter-medailles 1907S De Ruyter-medailles 1923-W, afd. S
S Scheepskeuring 1908
S Staatskeuring van passagiers-vaartuigen 1908
S Zeevaartkundig onderwijs 1909
S Herziening zeerecht 1909-1912A Herziening zeerecht 1908 LNH, afd. N
S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1911-1922S Scheepvaart-inspectie (/personeel) 1923-W, afd. S
S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1921S Scheepvaart-inspectie, verzoeken om plaatsing 1923-W, afd. S
S Schepelingenwet 1912
S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1912-1922S Radio-(tele)grafie (op schepen) 1923-W, afd. S
S (Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
S Zeemansgidsen 1913-1921S Zeemansgidsen 1923- W, afd. S
S Verzekering van schepelingen 1915
S Casco-verzekering 1915
S (Militaire) verloven 1916-1919
S Machinisten-staking 1916
S Sleeptank (of proefdok) 1918-1921
S Sleeptank-commissie 1919
S Oorlogs-zee-ongevallen-verzekering/-wet 1915-1919
S Wijziging Oorlogs-zee-ongevallenwet 1918-1919
S Zee-ongevallenwet 1920-1922S Zee-ongevallenwet, gesloten verzekeringen beslissingen/diversen 1923-W, afd. S
S/ Arbitrage in zaken van 32 prijs en buit 1918-1919
V VISSERIJEN, ALGEMENE ZAKEN 1907-1920V (geen omschrijving bekend; geldt voor alle visserijdossiers) 1920-LNH, afd. V
V Visserij-onderwijs 1910
V Visserij-proefstation 1918-1919
V Visserij-proefstation en Vereniging voor Koeltechniek 1920
V Waterverontreiniging 1920
V Waterverontreiniging/zuivering van afvalwater 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. N
V Zuiderzee 1920
Z ZUIVERING VAN AFVALWATER 1920Z Zuivering van afvalwater 1920-LNH, afd. V
1 (Uitvoering) (VISSERIJ)WET(geving) 1906-19191 Visserijwet(-geving)-1905 WHM, afd. H&N1 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
1 Visserijwet, uitvoering der A.M. 1915-1920
1 Visserijwet, wijziging 1912-1920
1 Visserijwet, akten 1912
1 (Vis-)(en hengel-)akten 1915-1920
1 Hengelen 1916
1 Visserijwet, vonnissen 1916
1 Formulieren [voor de kustvisserij] 1916
1 Visserijwet, formulieren 1918-1920
1 Visserijwet, algemene zaken 1919-1920
1 (Visserijwet) Kuilvisserij 1912-1913
1 (Visserijwet) Consenten 1912-1920
1 Vissen van Duitsers in de Dollart 1912
1 Ansjovis 1914-1920
1 Ansjovis-controle 1914-1916
1 Maat op bot 1916
1 Nestvisserij 1915-1920
1 Visserij-inspectie 1911-1920
1 Visserij-commissie 1908
1 Wijziging Reglement Zuid-hollandse Stromenvisserij 1916
1 Wijziging reglement Zeeuwse Stromenvisserij 1916
1 Zuiderzee en Waddenzee, visserij-reglement 1916
1 Zuiderzee-visserijraad 1912-1920
1/130 Reorganisatie van de Visserijdienst 1916
1A Visserijwet, algemene zaken 1912
1A2 Visserijwet, nesthandel 1912
2 ZALMVISSERIJ/OP DE RIJN 1909-19202 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
2 Zalmtractaat 19062 Zalmtractaat-1905 WHN, afd. H&N
2 Zalmvisserij 1906-19162 Zalmvisserij-1905 WHN, afd. H&N
3 ZALMTEELT (-kwekerij) (in Nederland) 1906-19203 Zalmteelt [ook zalmpoting]-1905 WHN, afd. H&N3 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
4 ELFT 1911-19124 Ankerkuil-visserij, elftenteelt, moezelzalm-1901 WHN, afd. H&N4 Omschrijving onbekend 1922-LNH, afd. V
5 ZALMWET (overtreding) 19075 Vonnissen wegens overtreding der zalmwet-1905 WHN, afd. H&N
6 (Plaatsing van) ZALMSTEKEN 1906-19176 (Plaatsing van) zalmsteken-1905 WHN, afd. H&N
7 ZALMVISSERIJ IN DE MAAS 1906-19207 Zalmvisserij in de Maas-1898 WHN, afd. H&N7 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 VISSERIJVERSLAG [College voor de (Zee-) Visserijen] 1906-19208 Visserijen, verslag over 1905 WHN, afd. H&N8 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
8 Verslagen en Berichten/Mededelingen der Visserij-inspectie 1915-1916
9 WETENSCHAPPELIJK ADVISEUR (IN VISSERIJZAKEN) 1906-19149 Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)-1905 WHN, afd. H&N
10 COLLEGE VOOR DE (ZEE)VISSERIJEN 1906-192010 College voor de (Zee)visserijen-1905 WHN, afd. H&N10 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
10 Keurmeesters (voor vis) 1906
11 NOORDZEE-VISSERIJ 1906-192011 Noordzee-visserij-1905 WHN, afd. H&N11 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
11 Noordzee-visserij, conventie 1918
11 Praairapporten 1907-1908
12 (NOORDZEE-VISSERIJ) KRUISTOCHT-RAPPORTEN 1906-192012 Kruistocht-rapporten-1905 WHN, afd. H&N12 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
12 Praairapporten 1907-1908
13 ZUIDERZEE-VISSERIJ / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-191113 Zuiderzee-visserij / schelpdieren in de Zuiderzee-1905 WHN, afd. H&N13 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
14 LETTERTEKENS OP VISSERS-VAARTUIGEN 1906-192014 Lettertekens op vissers-vaartuigen-1905 WHN, afd. H&N14 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
15 PROVIANDVERKOOP OP ZEE 1907-192015 Proviandverkoop op zee-1905 WHN, afd. H&N
15 Drankverkoop op zee 1906-1914
16 ZEEHONDEN- EN ROBBENVANGST 190616 Robbenvangst-1905 WHN, afd. H&N
16 Zeehonden 1906-192016 Zeehonden-1905 WHN, afd. H&N16 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 SCHELPDIEREN 1906-192017 Schelpdieren-1905 WHN, afd. H&N17 Omschrijving onbekend 1920-LNH, afd. V
17 Kreeften 1919
18 ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192218 Ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N18 Ontplofbare stoffen 1923-W, afd. S
18 Uitvoering en wijziging der bepalingen [ontplofbare stoffen] 1906
18 (Toepassing/ wijziging) Reglement (op het vervoer etc. van ontplofbare stoffen) 1906-192118 Ontplofbare stoffen, reglement, diversen 1923-W, afd. S
18A VERVOER OP DE RIJN (ontplofbare stoffen) 1906-1908
19 (Personeel) KORPS GELEIDERS ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219 Ontplofbare stoffen, personeel-1905 WHN, afd. H&N19 Ontplofbare stoffen, personeel 1923-W, afd. S
19A VERGUNNING TOT VERVOER OF OVERLADING VAN ONTPLOFBARE STOFFEN 1906-192219A Vergunning tot vervoer of overlading van ontplofbare stoffen-1905 WHN, afd. H&N19A Ontplofbare stoffen, vergunningen, commissarissen 1923-W, afd. S
20 SCHEEPVAART IN ENGELAND (wetgeving, scheepsmeting) 1908-192220 Scheepvaart, Engeland 1923-W, afd. S
20 Conferentie te Londen 1913
20 Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland 190720 Merchant Shipping Act-1904 WHN, afd. H&N
20 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1914-192220 Verdrag van Londen (veiligheid ter zee) 1923-W, afd. S
20 Verdragswet 1915
21 SCHEEPVAART IN HET BUITENLAND 1906-192221 Scheepvaart in het buitenland -1905 WHN, afd. H&N21 Scheepvaart in het buitenland 1923-W, afd. S
21 Scheepvaart in het buitenland, Frankrijk 1912-1913
21/S Toezicht op passagiersschepen 1907-
21/37 Australische schepenwet 1912
21/37 Conferentie te Sint Petersburg en te Londen 1914
22 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
23 STUURLIEDEN-EXAMENS, (uitvoering) REGLEMENT 1906-192223 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement-1905 WHN, afd. H&N23 Stuurlieden- examens, (uitvoering) reglement 1923-W, afd. S
24 STUURLIEDEN-EXAMENS, COMMISSIE 1906-192224 Stuurlieden-examens, commissie-1905 WHN, afd. H&N24 Stuurlieden-examens, commissie 1923-W, afd. S
25 STUURLIEDEN-EXAMENS, OPGAVEN GESLAAGDEN / GEEXAMINEERDEN 1906-192125 Stuurlieden-examens, geslaagden-1905 WHN, afd. H&N25 Stuurlieden-examens, geslaagden, afgekeurden enz. 1923-W, afd. S
25 Uitslag examens stuurlieden en machinisten 1906
26 MACHINISTEN-EXAMENS 1906-192226 Machinisten-examens, Commissie Machinisten-examens-1905 WHN, afd. H&N26 Machinisten-examens, Commissie enz. 1923-W, afd. S
27 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
28 SCHIPPERSWET, (uitvoering/wijziging) 1906-192228 Schipperswet, wijziging toepassing 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Geneeskundig onderzoek 1916-1922
28 (Schipperswet,) Machinisten-diploma's 1906-192228 Schipperswet (diploma's) (als machinist)-1905 WHN, afd. H&N28 Machinisten-diploma's 1923-W, afd. S
28 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1906-192228 (Schipperswet,) Stuurlieden-diploma's 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, dispensaties 1906-192228 Dispensaties, verzoeken, zaken 1923-W, afd. S
28 Schipperswet, overtredingen 1907-1908
29 STOOMVAART-LIJNEN 1906-1921 (nov.-dec. 1906 ook bij afd. Handel)29 Stoomvaart-lijnen-1905 WHN, afd. H&N29 Stoomvaart-lijnen 1923-W, afd. S
29 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn 1906-191929 (Stoomvaart-lijnen/), Java-China-Japanlijn-1905 WHN, afd. H&N
29 (Stoomvaart-lijnen/), Koninklijke Hollandse Lloyd 1908-192029 Koninklijke Hollandse Lloyd 1923-W, afd. S
29 Stoomvaart-lijnen, vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29 Stoomvaart-lijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-192229 Maatschappij Zeeland 1923-W, afd. S
29 Wijziging Sabangcontract 190829 Sabang-1905 WHN, afd. H&N
30 AANVARINGEN (op zee) 1906-192130 Aanvaringen (op zee)-1905 WHN, afd. H&N
30 Keuring van (sein)lantaarns 1908-1909
30/31 Aanvaringen/visserslichten 192130/31 Aanvaringen, visserslichten 1923-W, afd. S
30/31 Stakellicht 1916
31 VISSERSLICHTEN 1906-192031 Visserslichten-1905 WHN, afd. H&N
32 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/ZAKEN) 1906-190932 Raad van Tucht-1905 WHN, afd. H&N32 Raad voor de Scheepvaart (,uitspraken) 1909-LNH, afd. N
32 RAAD VOOR DE SCHEEPVAART (,UITSPRAKEN) 1909-192232 Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (,zaken)-1909 LNH, afd. N32 Raad voor de Scheepvaart, zaken/ uitspraken 1923-W, afd. S
33 RAAD VAN TUCHT (VOOR DE KOOPVAARDIJ) (/PERSONEEL) 1906-190933 Raad van Tucht, personeel-1905 WHN, afd. H&N33 Raad voor de Scheepvaart, personeel 1923-W, afd. S
34 NIET MEER IN GEBRUIK34 Laad- en losdagen voor schepen-1903 WHN, afd. H&N
35 NIET MEER IN GEBRUIK35 Loodsgelden-commissie-1898 WHN, afd. H&N
36 SANITAIRE MAATREGELEN (op schepen) 1906-1922 (nov.-dec. 1906 ook bij afdeling Handel)36 Sanitaire maatregelen (op schepen)-1905 WHN, afd. H&N36 Sanitaire maatregelen (op schepen) 1923-W, afd. S
37 SCHEPENWET (,wijziging toepassing) 1907-192237 Schepenwet, wijziging, algemene toepassing 1923-W, afd. S
37 Onderzoek naar (en voorkoming van) zeerampen 1906-1908
37 (Schepenwet) Journalen voor vissers-vaartuigen 1912-1913
37 Schepenwet, dispensaties 1912-1913
37 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1912-192237 Schepenwet, geneeskundig onderzoek 1923-W, afd. S.
37 Schepenwet, verslag over 1912 1913
37 (Schepenwet,) Uitwatering(scommissie) 1913-192137 Uitwateringscommissie 1923-W, afd. S
37 Lloyds register 1916
37 (Schepenwet,) Classificatiebureaus 1918-192237 Classificatiebureaus 1923-W, afd. S
37 Certificaten volgens de Schepenwet 1918
37 Schepenwet, overtredingen 1920-192237 Schepenwet, overtredingen 1923-W, afd. S
37 Herziening zeerecht 1921S Herziening zeerecht-1912 LNH, afd. N
38 (COMMISSIE VOOR HET) REDDINGWEZEN 1906-192238 Reddingwezen-1905 WHN, afd. H&N38 Reddingwezen 1923-W, afd. S
38 Reddingwezen, Congres te Frankfurt 1908
39 KUSTWACHT 1906-192239 Kustwacht-1905 WHN, afd. H&N (ook 39 Draadloze verbindingen)Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923-
40 STRANDVONDERIJ 1906-192240 Strandvonderij-1905 WHN, afd. H&N40 Strandvonderij 1923-W, afd. S
41 ALGEMEEN SEINBOEK 1906-192241 Algemeen seinboek-1905 WHN, afd. H&N (zie ook dossier 115)41 Algemeen seinboek 1923-W, afd. S
42 WET OP DE ZEEBRIEVEN, WIJZIGING 1908-192242 Herziening Wet op de Zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
43 (TOEPASSING DER) WET OP DE ZEEBRIEVEN 1906-192243 (Toepassing der) Wet op de zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N43 Zeebrieven, toepassing 1923-W, afd. S
44 HAVENTERREIN VLISSINGEN 1906-192244 Haventerrein Vlissingen-1905 WHN, afd. H&N44 Haventerrein Vlissingen 1923-W, afd. S
45 KAMERS VAN KOOPHANDEL, INSTELLING 190645 Kamers van Koophandel, instelling-1905 WHN, afd. H&N45 Kamers van Koophandel, instelling nov. 1906-LNH, afd. H
46 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REGLEMENT niet gebruikt in jan. - nov. 190646 Kamers van Koophandel, reglement nov. 1906-LNH, afd. H
47 KAMERS VAN KOOPHANDEL, UITVOERING REGLEMENT 190647/A Kamers van Koophandel-1905 WHN, afd. H&N47 Kamers van Koophandel, uitvoering reglement nov. 1906-LNH, afd. H
48 KAMERS VAN KOOPHANDEL, REORGANISATIE 190648 Kamers van Koophandel, reorganisatie-1905 WHN, afd. H&N (ook Centrale Raad voor Handel en Nijverheid)48 Kamers van Koophandel, reorganisatie nov. 1906-LNH, afd. H
49 VERENIGING HET BUITENLAND (niet gebruikt in jan. - nov. 190649 Vereniging Het Buitenland-1902 WHN, afd. H&N49 Vereniging Het Buitenland nov. 1906-LNH, afd. H
50 COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK 190650 Commissie voor de Handelspolitiek-1905 WHN, afd. H&N50 Commissie voor de Handelspolitiek nov. 1906-LNH, afd. H
51 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST51 Frankrijk nov. 1906-LNH, afd. H
52 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST52 Japan nov. 1906-LNH, afd. H
53 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST53 Portugal nov. 1906-LNH, afd. H
54 HANDELSVERDRAGEN MET ROEMENIE niet gebruikt in jan. - nov. 190654 Handelsverdragen met Roemenië -1905 WHN, afd. H&N54 Roemenië nov. 1906 LNH, afd. H
55 HANDELSBETREKKINGEN 190655 Handelsverdrag met Spanje-1900 WHN, afd. H&N55 Spanje nov. 1906-LNH, afd. H
56 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST56 Turkije nov. 1906-LNH, afd. H
57 HANDELSBETREKKINGEN MET DE VERENIGDE STATEN 190657 Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten-1905 WHN, afd. H&N57 Amerika nov. 1906-LNH, afd. H
58 HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSLAND E.A. 190658 Handelsbetrekkingen-1905 WHN, afd. H&N (ook Montenegro, Bulgarije)58 Handelsbetrekkingen, algemene zaken nov. 1906-LNH, afd. H
59 NIET MEER IN GEBRUIK59 Zuivelhandel met het buitenland-1901 WHN, afd. H&N
60 INVOERRECHTEN enz., Brits tarief / Engeland 1906
60 INVOERRECHTEN (DUITSLAND), SCHEEPVAARTRECHTEN DUITSLAND 190660 Invoerrechten/ Duits tarief. Scheepvaart-rechten op de Rijn-1905 WHN, afd. H&N60 (Scheepvaart-rechten in) Duitsland nov. 1906-LNH, afd. H
60 Rechten op suiker 190660 Rechten op suiker-1905 WHN, afd. H&N60 Suiker-conventie nov. 1906-LNH, afd. H
61 DIRECTEUREN VAN ENTREPOTS 190661 Directeuren van entrepots-1905 WHN, afd. H&N61 Entrepots, directeuren van nov. 1906-LNH, afd. H
62 OCTROOIEN 190662 Octrooien-1905 WHN, afd. H&N62 Octrooien nov. 1906-LNH, afd. H
63 INDUSTRIELE EIGENDOM 190663 Industriële eigendom-1905 WHN, afd. H&N63 Industriële eigendom nov. 1906-LNH, afd. H
64 LANDVERHUIZERS(-ZING) 1906-192264 Landverhuizers(-zing)-1905 WHN, afd. H&N64 Landverhuizers(-zing) 1923-W, afd. S
64 Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving 1909-1920
65 LANDVERHUIZERS, SUBSIDIES (aan de Landverhuizerscommissies) 1906-192265 Subsidies aan de Commissies van Toezicht op Landverhuizers-1905 WHN, afd. H&N65 Landverhuizing Subsidie, Commissie 1923-W, afd. S
66 TENTOONSTELLINGEN / MARSEILLE JOHANNESBURG 190666 Tentoonstelling Marseille, Parijs-1905 WHN, afd. H&N66 Tentoonstellingen nov. 1906 LNH, afd. H
67 TENTOONSTELLINGEN / MILAAN 190667 Tentoonstelling Milaan-1905 WHN, afd. H&N67 Tentoonstellingen / Milaan nov. 1906-LNH, afd. H
68 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
69 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
70 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
71 ALGEMENE ZAKEN [mijnwezen] 1906-192171 Mijnwezen, Algemene Zaken-1905 WHN, afd. H&N71 Mijnwezen, algemeen 1923-W, afd. M
71 Verslag over 1905 190671 Verslag over 1904 1905 WHN, afd. H&N
71 Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71 Mijnwezen, Duitsland 1912
71 Mijnwezen, Engeland 1912
71 Gebruik van Limburgse kolen 1913-1914
71 (Mijnwezen,) Mijnraad 1913-192271 Mijnraad 1923-W, afd. M
71 Mijnwezen, buitenland 1915-192271 Mijnwezen, buitenland 1923-W, afd. M
71 Arbeiderscontroleurs 1916-191871 Arbeiderscontroleurs 1923-W, afd. M
71 Centrale Knappschaftskas 1916
71 (Algemeen) Mijnwerkersfonds 1917-1919
71 Commissie voor de arbeidsvoorwaarden 1917-1918
71 Contactcommissie voor het Mijnbedrijf 1919-1920
71 Recht op de mijnen 1919
71 S/A STAATSMIJNEN, (/ALGEMENE ZAKEN) 1906-192271 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken)-1905 WHN, afd. H&N71 s/a Staatsmijnen, (/algemene zaken) 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1909-192171 s/a (Staatsmijnen,) kasbeheer 1923-W, afd. M
71 s/a (Staatsmijnen,) levering electrische stroom 1909-1922
71 s/a Electriciteits-voorziening71 s/a Electriciteits-voorziening 1923-W, afd. M
71 s/a Levering van gas 1916
71 S/M STAATSMIJNEN, AANLEG (ENZ.) VAN MIJNEN (A, Wilhelmina, Emma)71 s/m Aanleg van mijnen-1905 WHN, afd. H&N71 s/m Staatsmijnen, aanleg 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Emma vergoedingen eigenaren bovengrond / schachtbekleding 1908
71 s/m Staatsmijn Emma spoorwegaansluiting 1909
71 s/m Aanleg etc, (Staats-) Mijn Emma71 s/m Staatsmijnen, Emma 1923-W, afd. M
71 s/m Staatsmijn Wilhelmina 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Wilhelmina 1923-W, afd. M
71 s/m Aanleg derde staatsmijn 1909-1910
71 s/m (Derde staatsmijn,) Staatsmijn Hendrik 1910-192271 s/m Staatsmijnen, Hendrik 1923-W, afd. M
71 s/m (Vierde staatsmijn,) Staatsmijn Maurits71 s/m Staatsmijnen, Maurits 1923-W, afd. M
71 s/m (Staatsmijnen) Uitvoering van werken 1915-1922
71 s/m Vijfde Staatsmijn (bij Vlodrop) 1919-1921
71 s/m Staatsmijnen, werken gebouwen etc. algemeen 1921
71 S/P STAATSMIJNEN, PERSONEEL 1906-192271 s/p Staatsmijnen, personeel-1905 WHN, afd. H&N71 s/p Staatsmijnen, personeel 1923-W, afd. M
71 s/p Staatsmijnpersoneel ongevallen 1918
71 S/V STAATSMIJNEN, VERGOEDINGEN WEGENS BORINGEN IN HET STAATSMIJNENVELD 1906-191771 s/v Vergoedingen wegens boringen, vorderingnummer-1905 WHN, afd. H&N
72 STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN EN GROEVEN 1906-192272 Staatstoezicht, algemeen / personeel 1923-W, afd. M
72 Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen 190672 Ingenieur der Mijnen-1905 WHN, afd. H&N
73 WIJZIGING DER MIJNWET UITVOERING MIJNREGLEMENT 1906-192273 Wijziging der Mijnwet-1905 WHN, afd. H&N73 Mijnwet en Mijnreglement 1923-W, afd. M
73 (Bestrijding van) Mijnwormziekte 1906-192273 Mijnwormziekte-1903 WHN, afd. H&N73 Mijnwormziekte 1923-W, afd. M
73 Mijnreglement, kabelonderzoek 1911
73 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1906-192273 Raad van Beroep voor het Mijnwezen 1923-W, afd. M
74 (PROEFBORINGEN EN) CONCESSIE-AANVRAGEN 1906-192274 Proefboringen etc.-1905 WHN, afd. H&N74 Proefboringen / en concessie-aanvragen 1923-W, afd. M
74 Concessie-aanvragen Carisborg 1906-1907
74 Concessie-aanvragen Clara 1907
74 Concessie-aanvragen Mijnveld Staatsraad M. Brouwers 1907
74 (Concessie) Mijnveld Eendracht (,uitbreiding staatsmijnveld) 1911-1919
74 Uitbreiding staatsmijnveld, Maasvelden 1912
74 Bruinkool-concessies 1912-1918
74 Bruinkool-concessies, Carisborg 1916-1917
74 Mijnveld / concessie Herman 1917-1921
74 Bruinkolen 1917
74 Bruinkool-opsporingen en -ontginningen 191974 Bruinkool-ontginningen 1923-W, afd. M
74 Zoutontginning bij Buurse 1918
74 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1921-192274 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 1923-W, afd. M
74 A RIJKSOPSPORING VAN DELFSTOFFEN / EXPLORATIE VAN NEDERLAND 1906-191874 a Opsporing van a delfstoffen / van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
74 a Rijksopsporing van a delfstoffen, eindverslag 1918
74 a (Rijksopsporing a van delfstoffen / Geologische Dienst 1916-192274a Geologische Dienst 1923-W, afd. M
74a Uitvoering / wijziging Exploratiewet 1906-190774a Uitvoering Exploratiewet-1905 WHN, afd. H&N
74 a Publicatie der "Mededelingen" 1909
74 ap NIET MEER IN GEBRUIK74 ap Personeel opsporingen van delfstoffen van staatswege-1905 WHN, afd. H&N
75 DOMANIALE MIJN 1906-192275 Domaniale mijn-1905 WHN, afd. H&N75 Domaniale mijn 1923-W, afd. M
76 MIJN CARL (Oranje-Nassau II) 1906-190776 Mijnveld Pauline (Carl)-1905 WHN, afd. H&N
77 NIET MEER IN GEBRUIK77 Mijnveld Crescendo-1902 WHN, afd. H&N
78 NIET MEER IN GEBRUIK78 Mijnveld Charlotte voorheen Ernst-1900 WHN, afd. H&N
79 NIET MEER IN GEBRUIK79 Mijnveld Koningin-Regentes-1902 WHN, afd. H&N
80 MIJN(VELD) LAURA-VEREENIGING 1906-192280 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N80 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
81 NIET MEER IN GEBRUIK81 Mijnveld Limburg-1902 WHN, afd. H&N
82 MIJN NEUPRICK 1915-191682 Neuprick Bleijerheide-1905 WHN, afd. H&N
83 MIJN(EN) ORANJE-NASSAU (I EN II) 1906-192283 (Ventilatie) Mijn(veld) Oranje-Nassau-1905 WHN, afd. H&N83 Oranje-Nassau 1923-W, afd. M
84 NIET MEER IN GEBRUIK84 Concessie Simpelveld-1898 WHN, afd. H&N
85 MIJN LAURA-VEREENIGING 1906-192285 Laura-Vereeniging-1905 WHN, afd. H&N85 Laura en Vereeniging 1923-W, afd. M
86 NIET MEER IN GEBRUIK86 Mijnveld Wilhelmina-1902 WHN, afd. H&N
87 MIJN WILLEM EN SOPHIA 1906-192287 Mijn Willem en Sophia-1905 WHN, afd. H&N87 Mijn Willem en Sophia 1923-W, afd. M
88 IJKWEZEN, ALGEMENE ZAKEN/INSTRUCTIE/REGLEMENT 1906-192288 IJkwezen, algemene zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
89 IJKWEZEN, FINANCIELE ZAKEN 1906-192289 IJkwezen, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
90 (IJKWEZEN,) JUSTEERLONEN 1906-192290 (IJkwezen) Justeerlonen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
91 (IJKWEZEN,) HER-IJK 1906-192291 (IJkwezen) Her-ijk-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
92 (IJKWEZEN,) GASMETERS / Gasmeter-ijk 1906-192292 (IJk van) Gasmeters-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
93 MATEN EN GEWICHTEN niet gebruikt93 Maten en gewichten-1905 WHN, afd. H&N
94 WEEGWERKTUIGEN 1906-191894 Weegwerktuigen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
95 (IJKWEZEN,) MATERIEEL 1906-192295 IJkwezen, materieel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 (IJKWEZEN,) (VERLOVEN VAN HET) PERSONEEL 1906-192296 (IJkwezen,) Personeel-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
96 Inspecteur (ijkwezen) 1907
96 Examen voor adjunct-ijker 1908
97 (IJKWEZEN,) STANDAARDEN 1906-192297 Standaarden, ijkwezen-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJKKANTOREN/ ijkwezen, gebouwen 1906-192298 IJkkantoren-1905 WHN, afd. H&NMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid, afdeling Handel en Nijverheid 1923-
98 IJkkantoren, 's-Gravenhage 190798 's-Gravenhage -1905 WHN, afd. H&N
99 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
100 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
101 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ALGEMENE ZAKEN 1906-1922101 Meteorologisch instituut, algemene zaken WHN, afd. H&N101 Meteorologisch Instituut, algemene zaken W, afd. S
101 Vliegerstation 1917
102 METEOROLOGISCH INSTITUUT, FINANCIELE ZAKEN 1906-1922102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken-1905 WHN, afd. H&N102 Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1923-W, afd. S
103 METEOROLOGISCH INSTITUUT, ORGANISATIE 1906-1912103 Meteorologisch Instituut, organisatie-1905
104 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PERSONEEL 1906-1922104 Meteorologisch Instituut Personeel-1905 WHN, afd. H&N104 Meteorologisch Instituut, personeel 1923-W, afd. S
105 METEOROLOGISCH INSTITUUT, GEBOUWEN 1906-1922105 Meteorologisch Instituut, gebouwen-1905 WHN, afd. H&N105 Meteorologisch Instituut, gebouwen 1923-W, afd. S
105 Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht - Zeist 1907
106 METEOROLOGISCH INSTITUUT, MATERIEEL 1906-1922106 Meteorologisch Instituut, materieel-1905 WHN, afd. H&N106 Meteorologisch Instituut, materieel 1923-W, afd. S
107 METEOROLOGISCH INSTITUUT, PUBLICATIES 1906-1922107 Meteorologisch Instituut, publicaties-1905 WHN, afd. H&N107 Meteorologisch Instituut, publicaties 1923-W, afd. S
108 (METEOROLOGISCH INSTITUUT,) WEERBERICHTEN 1906-1922108 Weerberichten-1905 WHN, afd. H&N108 (Meteorologisch instituut,) weerberichten 1923-W, afd. S
109 METEOROLOGISCH INSTITUUT, JAARVERSLAGEN 1906-1922109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen-1905 WHN, afd. H&N109 Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1923-W, afd. S
110 STORMWAARSCHUWINGSDIENST 1906-1922110 Stormwaarschuwingsdienst-1905 WHN, afd. H&N110 Ministerie van Marine, afd. Loodswezen 1923- W, afd. S
110 Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110 Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
111 UITREIKING / AFGIFTE VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 (Afgifte van) Zeebrieven-1905 1905 WHN, afd. H&N111 Zeebrieven, afgifte 1923-W, afd. S
111 A INZENDING VAN ZEEBRIEVEN 1906-1922111 A Inzending van zeebrieven-1905 WHN, afd. H&N
112 ZEERAMPEN 1906-1922112 Zeerampen-1905 WHN, afd. H&N112 Zeerampen 1923-W, afd. S
112 A BINNENLANDSE SCHEEPSRAMPEN 1912-1922112 Binnenlandse scheepsrampen 1923-W, afd. S
113 DOSSIER NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
114 INLICHTINGEN 1906-1922 (ook bij afd. Handel vanaf nov. 1906)114 Inlichtingen-1905 WHN, afd. H&N114 Inlichtingen 1923-W, afd. S
115 SCHEPENLIJST (/MUTATIES IN DE KOOPVAARDIJVLOOT) 1906-1922115 Schepenlijst-1905 (ook scheepsseinen) WHN, afd. H&N115 Schepenlijst 1923-W, afd. S
116 (ZEE)SCHEEPVAARTSTATISTIEK (,vrachtvaartlijsten)/ statistiek der Zeescheepvaart 1906-1922116 Scheepvaartstatistiek / scheepslijsten-1905 WHN, afd. H&N116 Scheepvaartstatistiek 1923-W, afd. S
116 (Scheepvaartstatistiek/) Stand van de vloot 1909-1911
116 Inzending vrachtvaartlijsten / Statistiek der zeescheepvaart 1911
116 Scheepslijsten 1919-1921
116 Vrachtvaart-statistiek 1912
117 BESCHERMING ONDERZEESE TELEGRAAFKABELS 1910-1914117 Bescherming onderzeese telegraafkabels-1901 WHN, afd. H&N117 Bescherming onderzeese telegraafkabels 1921-LNV, afd. V
118 BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES 1906118 Bulletin international des Douanes-1905 WHN, afd. H&N118 Bulletin international des Douanes nov. 1906-LNH, afd. H
119 CONGO-TRACTAAT 1906119 Slavenhandel-1905 WHN, afd. H&N119 Congo-conferentie nov. 1906-LNH, afd. H
120 ELECTRISCHE EENHEDEN 1906-1910120 Electrische eenheden-1902
121 AAN- EN AFMONSTERING 1920
121 Aanmonstering van schepelingen / scheepsvolk 1906-1916121 Aan- en afmonstering van scheepsvolk-1905 WHN, afd. H&N
121/37 Aanmonstering 1921121 Aanmonstering 1923-W, afd. S
122 PETROLEUM 1907-1915122 Petroleum-commissie-1901 WHN, afd. H&N
123-129 NIET MEER IN GEBRUIK123-129 Dossiers betreffende het stoomwezen en de Hinderwet
130 ONDERZOEK DER ZEE 1906-1914130 Onderzoek der zee-1905 WHN, afd. H&N
130 (Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserijonderzoek) 1912-1920Ministerie van LNH, afdeling Visserijen 1921-
131 KATOEN 1906131 Katoen-1905 WHN, afd. H&N131 Katoen nov. 1906-LNH, afd. H
132 NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 1906A Naamloze vennootschappen-1905 WHN, afd. H&N132 Naamloze vennootschappen nov. 1906-LNH, afd. H
133 ACCOUNTANTS 1906133 Accountants-1905 WHN, afd. H&N133 Wettelijke regeling van het beroep van accountant nov. 1906-LNH, afd. H
134 SCHEEPMETING 1906-1922134 Scheepsmeting-1905 WHN, afd. H&N134 Scheepsmeting 1923-W, afd. S
135 DESERTIES 1906-1922A Scheepvaart, deserties-1905 WHN, afd. H&N
136 BINNENSCHIPPERIJ (/-SCHEEPVAART) 1906-1922136 Binnenschipperij-1905 WHN, afd. H&N136 Binnenscheepvaart, algemeen 1923-W, afd. S
136 (Binnen-schipperij,) Schippersbeurzen 1914-1915
136 Ligdagen voor binnenschepen 1914-1915
137 GESTICHTSARBEID 1906-1922137 Rijksinkoopbureau 1923-W, afd. S
137 Gevangenisarbeid 1906-1907A Gevangenisarbeid-1905 WHN, afd. H&N
138 ELECTRISCHE GELEIDINGEN TEN DIENSTE VAN DE NIJVERHEID 1906-1912A Electrische geleidingen ten dienste van de nijverheid-1905
138 Commissie voor de Electrische Geleidingen 1909-1910
139 MIDDENSTAND 1906A Middenstand-1905 WHN, afd. H&N139 (Commissie voor de) Middenstand nov. 1906-LNH, afd. H
140 NIJVERHEIDS-STATISTIEK 1906140 Nijverheids-statistiek na 1906 LNH, afd. H
141 ONDERZOEK VAN KOOPWAREN 1906141 Onderzoek van handelswaren nov. 1906-LNH, afd. H
141 Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek 1906
142-149 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
150 RIJNVAART(-ZAKEN) (/schippers, scheepspatenten) 1906-1920
150 Rijnvaart, (jaar)verslag 1911-1922150 Rijnvaart, verslag 1923-W, afd. S
150 Reglement van Politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Haas (en publicatie verzameling reglementen) 1907
150 Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening 1914-1920
150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein 1921-1922150 Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein / Die freie Donau 1923-W, afd. S
151-154 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
155 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWEDEN 1906155 Zweden en Noorwegen nov. 1906-LNH, afd. H
156 HANDELSBETREKKINGEN MET OOSTENRIJK-HONGARIJE 1906156 Oostenrijk-Hongarije nov. 1906-LNH, afd. H
157 HANDELSBETREKKINGEN MET GRIEKENLAND 1906157 Griekenland nov. 1906-LNH, afd. H
158 HANDELSBETREKKINGEN MET BULGARIJE 1906158 Bulgarije nov. 1906-LNH, afd. H
159 HANDELSBETREKKINGEN MET ZWITSERLAND 1906159 Zwitserland nov. 1906-LNH, afd. H
160-215 DOSSIERS NOOIT IN GEBRUIK GEWEEST
216 STATISTIEK VAN DE SCHEEPVAARTBEWEGING 1910-1921
216 Statistiek van de binnen-scheepvaart 1908

De namen der (sub)dossiers zijn soms lichtelijk gewijzigd of omgezet in verband met een betere alfabetisering. De jaartallen achter de (sub)dossiers zijn de jaartallen waarin een aanduiding daarvoor voor het eerst, resp. voor het laatst in de index aangetroffen is. Er kunnen in die periode jaren zijn, waarin de dossiernaam niet voorkomt. Dit kan zijn omdat er in die jaren geen stukken inzake dat dossier geproduceerd of ontvangen zijn òf omdat stukken onder een ander (vooral sub-) dossier, dan wel zonder vermelding van een (sub)dossier ingeschreven zijn. Er is dus van afgezien de ontbrekende jaren te vermelden, opdat men niet te spoedig denke dat er over die jaren in het archief over de betreffende materie niets te vinden zou zijn. Nader onderzoek via de klapper moet hierover uitsluitsel geven.

Waar een dossier niet de volle looptijd van het archief (t/m 1922) heeft, kan sprake zijn van beëindiging van het dossier door de administratie om administratieve redenen of vanwege beëindiging van de taak al of niet door overdracht van de taak naar een andere instantie. Ook kan een dossier uiteraard vóór 1922 eindigen door de eerder genoemde oorzaken.

 

A
121/37Aanmonstering1921
121Aan- en afmonstering 1920
121Aanmonstering v.schepelingen / scheepsvolk1906-1916
30Aanvaringen (op zee) 1906-1921
30/31Aanvaringen, visserslichten 1921
133Accountants1906
41Algemeen seinboek 1906-1922
AAlgemene zaken 1906-1922
AAlgemene zaken, christelijke feestdagen 1915
AAlgemene zaken, Poolcommissie 1909
1Ansjovis 1914-1920
1Ansjoviscontrole 1914-1916
71Arbeiderscontroleurs (mijnwezen)1916-1918
S(32)Arbitrage in zaken van prijs en buit1918-1919
21/37Australische schepenwet 1912
B
ABescherming van de nationale nijverheid 1906
NBescherming van de nationale nijverheid 1907
117Bescherming van onderzeese telegraafkabels 1910-1914
112aBinnenlandse scheepsrampen 1912-1922
136(Binnenschipperij,) Schippersbeurzen1914-1915
136Binnenschipperij(/-scheepvaart) 1906-1922
ABoeken, verslagen , enz. 1906-1922
ABritse parlementsstukken 1906-1922
74Bruinkolen 1917
74Bruinkoolconcessies1912-1918
74Bruinkoolconcessies, Carisborg 1916-1917
74Bruinkoolopsporingen en -ontginningen1919
118Bulletin International des Douanes 1906
C
SCascoverzekering 1915
71Centrale Knappschaftskas 1916
37Certificaten volgens de Schepenwet 1918
AChristelijke feestdagen1915
10College voor de (Zee)visserijen1906-1920
50Commissie voor de Handelspolitiek 1906
71Commissie voor de Arbeidsvoorwaarden1917-1918
138Commissie voor de Electrische geleidingen 1909-1910
38(Commissie voor het) Reddingwezen1906-1922
74Concessie-aanvragen (Proefboringen en)1906-1922
74Concessie-aanvragen, Carisborg1906-1907
74Concessie-aanvragen, Clara1907
74Concessie-aanvragen, Maasconcessies 1908
74Concessie-aanvragen, Mijnveld Staatsraad M. Brouwers1907
74(Concessie) Mijnveld Eendracht(,uitbreiding staatsmijnveld)1911-1919
20Conferentie te Londen1913
21/37Conferentie te Sint Petersburg en te Londen1914
119Congo-tractaat1906
71Contactcommissie voor het Mijnbedrijf1919-1920
D
SDe Ruyter-medailles1908
135Deserties1906-1922
61Directeuren van entrepots1906
75Domaniale mijn1906-1922
15Drankverkoop op zee1906
150Drinkwater op Rijnschepen / Drinkwatervoorziening1914-1920
E
71saElectriciteitsvoorziening1921
120Electrische eenheden1906-1910
138Electrische geleidingen (ten behoeve van de nijverheid)1906-1912
4Elft1911-1912
96Examen voor adjunct-ijker1908
SExamens vissersvaartuigen1907
SExamens als machinist-stoker en als machinist op stoomzeevissersvaartuigen1907
74aExploratiewet, uitvoering / wijziging van de1906-1907
F
1Formulieren [voor de kustvisserij]1916
G
71saGas, levering van1916
92Gasmeters/gasmeterijk1906-1920
137Gestichtsarbeid1906-1922
137Gevangenisarbeid1906-1907
H
A(Handel) Algemene zaken1906
55Handelsbetrekkingen1906
158Handelsbetrekkingen met Bulgarije1906
58Handelsbetrekkingen met Duitsland e.a.1906
157Handelsbetrekkingen met Griekenland1906
156Handelsbetrekkingen met Oostenrijk-Hongarije1906
57Handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten1906
155Handelsbetrekkingen met Zweden1906
159Handelsbetrekkingen met Zwitserland1906
44Haventerrein te Vlissingen1906-1922
1Hengelen1916
91Herijk1906-1922
AHerziening ven het zeerecht1908
SHerziening van het zeerecht1909-1912
37Herziening van het zeerecht1921
I
63Industrieële eigendom1906
114Inlichtingen1906-1922
60Invoerrechten (in Duitsland) / scheepvaartrechten in Duitsland1906
60Invoerrechten enz., Brits tarief / Engeland 1906
AInvoer op Java etc., staten betreffende1906
J
AJapanse handelsstatistiek1906
90Justeerlonen1906-1922
K
45Kamers van Koophandel, instelling1906
AKamers van Koophandel, jaarverslagen1906
48Kamers van Koophandel, reorganisatie1906
47Kamers van Koophandel, uitvoering reglement 1906
131Katoen1906
30Keuring van (sein)lantaarns1908-1909
10Keurmeesters (voor vis)1906
74Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie1921-1922
19Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen (personeel)1906-1922
17Kreeften1919
39Kustwacht1906-1922
L
64Landverhuizers (-zing)1906-1922
65Landverhuizers, subsidies Landverhuizerscommissies1906-1922
64Landverhuizers(-zing), (herziening) wetgeving1909-1920
14Lettertekens op vissersvaartuigen1906-1920
136Ligdagen voor binnenschepen1914-1915
71Limburgse kolen, gebruik van1913-1914
37Lloyds register1916
M
1Maat op bot1916
S,26Machinisten-examens1906-1922
SMachinistenstaking1916
20Merchant Shipping Act: verwijzing naar dossier 21 onder Engeland1907
101Meteorologisch Instituut (,algemene zaken)1906-1922
105Meteorologisch Instituut, electrische tram Utrecht-Zeist1909
102Meteorologisch Instituut, financiële zaken 1906-1922
105Meteorologisch Instituut, gebouwen1906-1922
109Meteorologisch Instituut, jaarverslagen 1906-1922
106Meteorologisch Instituut, materieel1906-1922
103Meteorologisch Instituut, organisatie1906-1912
104Meteorologisch Instituut, personeel1906-1922
107Meteorologisch Instituut, publicaties1906-1922
108(Meteorologisch Instituut,) weerberichten 1906-1922
139Middenstand1906
S(Militaire) verloven1916-1919
76Mijn Carl (Oranje-Nassay II)1906-1907
85Mijn Laura - Vereeniging1906-1922
82Mijn Neuprick1915-1916
87Mijn Willem en Sophia1906-1922
83Mijn(en) Oranje - Nassau (I en II)1906-1922
80Mijn(veld) Laura - Vereeniging1906-1922
73Mijnreglement, kabelonderzoek1911
74Mijnveld/concessie Herman1917-1921
71Mijnwerkersfonds (Algemeen)1917-1919
73Mijnwet, wijziging en uitvoering mijnreglement1906-1922
71(Mijnwezen) algemene zaken1906-1921
71Mijnwezen, buitenland1915-1922
71Mijnwezen, Duitsland1912
71Mijnwezen, electrische spoorwegen in Limburg 1911
71Mijnwezen, Engeland1912
72Mijnwezen, Ingenieur der Mijnen1906
71(Mijnwezen,) Mijnraad1913-1922
71(Mijnwezen) Verslag over 19051906
73Mijnwormziekte (bestrijding van)1906-1922
N
132Naamloze vennootschappen1906
ANaamloze vennootschappen1917-1919
1Nestvisserij1915-1920
ANijverheid1906
N(Nijverheid) Algemene zaken1907-1910
140Nijverheidsstatistiek1906
11Noordzeevisserij, conventie1918
11Noordzeevisserij1906-1920
12(Noordzeevisserij) Kruistochtrapporten1906-1920
O
62Octrooien1906
130(Onderzoek der zee,) Rijksinstituut (voor Visserij-onderzoek)1912-1920
130Onderzoek der zee1906-1914
141Onderzoek van koopwaren1906
18Ontplofbare stoffen1906-1922
O(Ontplofbare stoffen) algemene zaken1907-1912
A(Ontplofbare stoffen) inzending quitanties wegens geleidekosten1906-1907
18Ontplofbare stoffen (toepassing / wijziging) reglement (op het vervoer etc.) 1906-1921
18(Ontplofbare stoffen) Uitvoering en wijziging der bepalingen1906
19aOntplofbare stoffen, vergunning tot vervoer of overlading1906-1922
18a(Ontplofbare stoffen) Vervoer op de Rijn1906-1908
SOorlogszeeongevallenverzekering/ -wet1915-1919
SOorlogszeeongevallenwet, wijziging1918-1919
P
21/SPassagiersschepen, toezicht op1907
122Petroleum1907-1915
APoolcommissie, Algemene Zaken1909
APoolcongres1908
11Praairapporten1907-1908
12Praairapporten1907-1908
15Proviandverkoop op zee1907-1920
R
73Raad van Beroep (voor het Mijnwezen)1906-1922
32Raad voor de Scheepvaart1911-1922
33Raad voor de Scheepvaart (personeel)1909-1922
32Raad voor de Scheepvaart, uitspraken1912-1922
33Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/personeel)1906-1909
32Raad van Tucht (voor de Koopvaardij) (/zaken)1906-1909
S(Radiografie,) Seinen aan schepen in zee 1913-1914
SRadio(tele)grafie (op schepen)1912-1922
71Recht op de mijnen1919
60Rechten op suiker1906
38Reddingwezen, congres te Frankfort1908
150Reglement van politie voor de Merwede, Noord en Nieuwe Maas (en publicatie verzameling reglementen)1907
ARevue des Mines1906
ARijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
141Rijkslaboratorium voor Physisch Technisch Onderzoek1906
74aRijksopsporing van Delfstoffen, eindverslag 1918
74aRijksopsporing van Delfstoffen / exploratie van Nederland1906-1918
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) / Geologische Dienst1916-1922
74a(Rijksopsporing van Delfstoffen) Publicatie der "Mededelingen"1909
150Rijnvaart, tijdschrift Der Rhein1921-1922
150Rijnvaart, (jaar)verslag1911-1922
150Rijnvaart(zaken)( / scheepspatenten)1906-1920
S
29Sabangcontract, wijziging1908-
36Sanitaire maatregelen (op schepen)1906-1922
SScheepskeuring1908
116Scheepslijsten1919-1921
134Scheepsmeting1906-1922
SScheepsrampen
A(Scheepvaart) algemene zaken / toezicht vissersvaartuigen1906
S(Scheepvaart) algemene zaken / Scheepvaart1907-1922
20Scheepvaart in Engeland (wetgeving, scheepsmeting)1908-1922
21Scheepvaart in het buitenland1906-1922
21Scheepvaart in het buitenland: Frankrijk1912-1913
SScheepvaartinspectie (/personeel)1911-1922
SScheepvaartinspectie, verzoeken om plaatsing1921
116(Scheepvaartstatistiek /) Stand van de vloot1909-1911
17Schelpdieren1906-1920
SSchepelingenwet1912
115Schepenlijst (/mutataties koopvaardijvloot)1906-1922
37(Schepenwet,) classificatiebureaus1918-1922
37Schepenwet, dispensaties1912-1913
37Schepenwet, geneeskundig onderzoek1912-1922
37(Schepenwet,) journalen voor vissersvaartuigen1912-1913
37Schepenwet, overtredingen1920-1922
37(Schepenwet,) uitwatering(scommissie)1913-1921
37Schepenwet, verslag over 19121913
37Schepenwet (,wijziging, toepassing)1907-1922
28Schipperswet, dispensaties1906-1922
28(Schipperswet,) geneeskundig onderzoek1916-1922
28(Schipperswet, machinistendiploma's1906-1922
28Schipperswet, overtredingen1907-1908
28(Schipperswet,) stuurliedendiploma's1906-1922
28Schipperswet, (uitvoering/toepassing/wijziging)1906-1922
SSleeptank (of proefdok) 1918-1921
SSleeptankcommissie 1919
SStaatskeuring van passagiers-vaartuigen1908
71smStaatsmijn Emma (,aanleg etc.)1910-1922
71smStaatsmijn Emma, spoorwegaansluiting1909
71smStaatsmijn Emma, vergoeding eigenaren bovengrond / schachtbekleding1908
71smStaatsmijn, aanleg derde1909-1910
71smStaatsmijn Hendrik (derde staatsmijn)1910-1922
71smStaatsmijn Maurits (vierde staatsmijn)1913-1921
71smStaatsmijn, Vijfde (bij Vlodrop)1919-1921
71smStaatsmijn Wilhelmina1910-1922
71smStaatsmijnen, aanleg (enz.) van mijnen (mijn A / Wilhelmina, Emma)1906-1910
71saStaatsmijnen, (/ algemene zaken)1906-1922
71saStaatsmijnen, kasbeheer1909-1921
71saStaatsmijnen, levering van electrische stroom door1909-1922
71spStaatsmijnen, personeel 1906-1922
71smStaatsmijnen, uitvoering van werken (etc.) 1915-1922
71svStaatsmijnen, vergoedingen wegens boringen in het Staatsmijnenveld1906-1917
71smStaatsmijnen, werken, gebouwen etc. algemeen1921
71spStaatsmijnpersoneel, ongevallen 1918
74Staatsmijnveld, uitbreiding Maasvelden 1912
72Staatstoezicht op de mijnen en groeven 1906-1922
30/31Stakellicht 1916
216Statistiek der scheepvaartbeweging 1910-1921
216Statistiek van de binnenscheepvaart 1908
29Stoomvaartlijnen1906-1921
29Stoomvaartlijnen, Stoomvaartmaatschappij Zeeland 1920-1922
29Stoomvaartlijnen / vervoer van landverhuizers uit Rusland 1907
29(Stoomvaartlijnen /) Java-China-Japanlijn1906-1919
29(Stoomvaartlijnen /) Koninklijke Hollandse Lloyd1908-1920
110Stormwaarschuwingsdienst 1906-1922
110Stormwaarschuwingsdienst, lichtschip Haaks 1907
110Stormwaarschuwingsdienst, nachtseinen 1915
40Strandvonderij1906-1922
25Stuurlieden en machinisten, uitslag examens1906
24Stuurliedenexamens, Commissie 1906-1922
25Stuurliedenexamens, opgave geslaagden/geëxamineerden1906-1921
23Stuurliedenexamens ((uitvoering) reglement)1906-1922
T
66Tentoonstellingen, / Marseille, Johannesburg1906
67Tentoonstellingen, Milaan 1906
V
20Verdrag van Londen (,veiligheid ter zee)1914-1922
20Verdragswet (verdrag van Londen)1915
SVerzekering van schepelingen 1915
1(Vis-) (en hengel-) akten1915-1920
1Vissen van Duitsers in de Dollart1912
VVisserij Proefstation en Vereniging voor Koeltechniek1920
1/130Visserijdienst, reorganisatie van de1916
A(Visserijen) algemene zaken1906
V(Visserijen) algemene zaken1907-1920
1Visserijcommissie1908
SVisserij-examens1907-1922
1Visserij-inspectie1911-1920
8Visserij-inspectie, Verslagen/ mededelingen1915-1916
VVisserij-onderwijs1910
VVisserijproefstation1918-1919
8Visserijverslag [College voor de (Zee)Visserijen]1906-1920
1Visserijwet, akten1912
1aVisserijwet, algemene zaken 1912
1Visserijwet, algemene zaken1919-1920
1(Visserijwet,) consenten1912-1920
1Visserijwet, formulieren1918-1920
1(Visserijwet,) kuilvisserij1912-1913
1a2Visserijwet, nesthandel1912
1Visserijwet, uitvoering der A.M.1915-1920
1Visserijwet, vonnissen1916
1Visserijwet, wijziging1912-1920
1(Visserij)Wet(geving), uitvoering der1906-1919
31Visserslichten1906-1920
SVissersvaartuigen1907
101Vliegerstation1917
116Vrachtvaartstatistiek1912
W
VWaterverontreiniging, zuivering van afvalwater1920
VWaterverontreiniging1920
94Weegwerktuigen1906-1918
42Wet op de Zeebrieven, wijziging1908-1922
9Wetenschappelijk adviseur (in visserijzaken)1906-1914
IJ
88IJkwezen, algemene zaken / instructie / reglement1906-1922
96IJkwezen, (Verloven van het) personeel1906-1922
95(IJkwezen) Materieel1906-1922
89(IJkwezen), financiën / Financiële Zaken1906-1922
96(IJkwezen) Inspecteur1907
98IJkkantoren, Den Haag 1907
98IJkkantoren / ijkwezen, gebouwen 1906-1922
97(IJkwezen) Standaarden1906-1922
Z
6Zalmsteken (plaatsing van)1906-1917
3Zalmteelt (-kwekerij)(in Nederland)1906-1920
2Zalmtractaat1906
2Zalmvisserij1906-1916
7Zalmvisserij in/op de Maas1906-1920
2Zalmvisserij /op de Rijn1909-1920
5Zalmwet (overtreding der)1907-
111aZeebrieven, inzending van 1906-1922
111Zeebrieven, uitreiking/afgifte van 1906-1922
43Zeebrieven, (toepassing der) wet op de1906-1922
16Zeehonden 1906-1920
16Zeehonden- en robbenvangst1906
SZeemansgidsen1913-1921
SZeeongevallenwet1920-1922
112Zeerampen 1906-1922
37Zeerampen, onderzoek naar en voorkoming van1906-1908
1Zeeuwse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
SZeevaartkundig onderwijs1909
116(Zee)Scheepvaartstatistiek (vrachtvaartlijsten) / Statistiek der Zeescheepvaart1906-1922
116Zeescheepvaart, Inzending vrachtvaartlijsten voor de statistiek van de1911
AZee- en Rijnvaartverkeer1906
AZeitschrift für das Berg-Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate1906
74Zoutconcessies/ontginning1916-1918
74Zoutontginning bij Buurse1918-
VZuiderzee 1920
1Zuiderzee en Waddenzee, visserijreglement 1916-
1Zuiderzeevisserijraad1912-1920
13Zuiderzeevisserij / schelpdieren in de Zuiderzee 1906-1911
1Zuid-hollandse stromenvisserij, wijziging reglement1916-
ZZuivering van afvalwater 1920

 

Table showing searchresults in archives
Oude nummers (doos/map)Nieuwe inventarisnummers
1 - 6vernietigd; aanwezig in het archief van de Hoofdinspecteur der Visserijen)
7157
8158
9159
10160
----
11/1112, 114, 124-125, 146, 172, en stukken ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, Directie van de Landbouw en van het Ministerie van Financiën, Afdeling Domeinen
11/297-98, 116-123
11/3131-133
11/4161
11/5vernietigd
11/6116-118, 161
11/7116-118, 161
11/8121-125, 156, 161, 178-179
11/9116-118
----
12/1121-125, 156, 161, 178-179
12/2116-118
12/3121-123
12/4119-120
12/5ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur
12/6119-127
12/7121-123
12/8121-123
12/9124-125
12/10128-129, 132-133
12/11108
12/12128-130
12/13130
12/14130
12/15132-133
12/16132-133
12/17113, 115
12/18114-118, 124-129, 131
12/19116-118
12/20119-120
12/21119-123
----
13/1115
13/2119-120, 128-129
13/3119-125
13/4121-123, 128-129
13/5124-125, 128-131
13/6124-125, 132-134
13/7 - 13/1699, 107-108, 114-133, 171, 179
----
14/1112
14/2 - 14/10ingevoegd in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid
14/11112
14/12112
14/13112
14/14112 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afd. Handel en Nijverheid I
----
15/1112
15/2112, 113
15/3113, 165
15/4113
15/5114-118
15/6113-120
15/7126-129
----
16/1112
16/2135
16/3112-114
16/4114
16/5116-118
----
17/1197-199, 124-130, 134 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
17/2115-133
17/3119-120
17/4121-123, 132-134
17/5115-118
17/6116-125
17/7116-120
17/8119-123
17/9119-120, 132-134
17/10119-120, 124-129, 131-134
17/11134, 173
----
18/1104
18/2104, 112
18/3104
18/4105
18/5106
18/6177-180
18/7177-180
18/8178, 180
18/9177-180
18/10178
18/11177, 178
18/12177-180
----
19/1177-178
19/2177-178
19/3177-178
19/4181
----
20/1177-178
20/2177-179
20/3177-178
20/4115-118
20/5178-179
20/6183
20/7178
20/8178
20/9178
----
21/1 - 21/2179-180
21/3179-180
21/4179
21/5179-180 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Afdeling Visserijen
21/6179
21/7179
21/8178
21/9156, 177
21/10177
21/11104, 156, 177
21/12177
21/13177
21/14177-179
21/15177-180
21/16177
21/17178
21/18178
21/19104, 107
----
22/1179-180
22/2126-127, 131, 171
22/3179
22/4128-130, 132-133
22/5179
22/6179
22/7179-180
22/8130-133
22/9131
22/10179
22/11132-134
22/12180
22/13142
----
23/198, 105
23/2106, 108
23/3 - 23/4106-109
23/5106, 121-123
23/6108, 109
23/7108, 109
----
24/1166
24/2166
24/3166
24/4106, 166
24/5166
24/6102, 104, 116-118, 166
24/7114, 115
24/8116-120
24/9119-123
24/10128-130, 134
----
25/1116-120, 124-127
25/2116-123, 128-129, 131-133
25/3115-118, 121-125, 166
25/4166
25/5115-118, 121-125, 166
25/6115-118, 121-125, 166
25/7166
25/8222
25/9128-129
25/10166
25/11108, 166
25/12166
----
26/1112-118
26/2116-118, 122-125
26/3116-118
26/4 - 26/7119-123, 126-129, 131
26/8131
26/9136
26/10182, 138, 99, 143-144 en vernietigd
----
27/1162
27/2162
27/3162
27/4162
27/5162
27/6163
27/7162
27/8162-163
27/9162
27/10162
27/11oorspronkelijk niet beschreven; opgenomen in archief Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
27/12180
----
28/1162
28/2162
28/3162
28/4104, 162
28/5164
28/6168
28/7104
28/8104
28/9105-106
28/10167
28/11167
28/12167
28/13167
28/14105-106
----
29/1178, 180
29/2176
29/3105-106
29/4168
29/5168
29/6168
29/7168
29/8168
----
30/1162
30/2 - 30/497, 104-109
30/5106
30/6171-172
30/7106-108, 124-125
30/8106-107
30/9106-108, 218
30/10107
30/11106-107
30/12107, 256
30/13107-108
30/14107
----
31/198, 106
31/2106
31/3106-109, 210
31/4107
31/5107-108
31/6107-108
31/7108
31/8201, 218
31/9109
31/10109
31/11109
31/12102, 109
31/13104-105, 146, 155
31/14108
31/15202
31/16109
----
32/1161
32/2116-118
32/3161
32/4162
32/5104
32/6156
32/7177-180
32/8ingevoegd in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
32/9131
32/10177
32/11163
32/12109
32/13128-129
32/14104
32/15105
32/16179
32/1799, 130-133, 104, 113 en ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
32/19vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie.
----
33/1116-123, 131
33/2114-115
33/3124-127
33/4116-120
33/5116-120
33/6119-120
33/7126-127
33/8126-127
----
34/1115-118
34/2116-118
34/3116-118
34/4119-120
34/5119-120
34/6119-123
34/7124-125
34/8124-125
34/9124-125
34/10124-127
34/11126-127
34/12132-134, 173
----
35/1165
35/2165
35/3165
35/4116-118
35/5124-125
35/6124-125
35/7126-127
35/8131-133
35/9113, 165
35/10165
35/11165
35/12116-127
35/13114-118, 165
----
36/1117-120
36/2116-118
36/3116-118
36/4116-123
36/5119-120
36/6117-120
36/7106, 108, 119-120
36/8116-120
36/9119-127, 132-134
36/10119-120
36/11119-120
36/12119-120
36/12119-120
36/13119-123
36/14119-120
36/15119-120
36/16122-123
36/17121-123
36/18121-123
36/19121-125
36/20121-125
36/21124-125, 132-133
36/22124-125
36/23124-125
36/24126-130
36/25126-127
36/26131, 172-173
36/27126-127
36/28134
----
37/1115-118
37/2116-123, 126-127
37/3116-118, 126-127
37/4116-123, 128-129, 132-134
37/5114-118, 121-123, 124-125, 128-129
37/6116-118
37/7 - 37/9139
----
38/1165
38/2121-123
38/3131-133
38/4134
38/5165
38/6131-133
38/7107, 109
38/8109, 134
38/9 - 38/11104-105, 106, 108, 116-134 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
----
39/1128-129
39/2116-123
39/3169
39/4109
39/5105
39/6116-123, 131
39/7119-120
39/8119-123
39/998, 119-123
39/10121-123, 126-129, 131
39/11121-134
39/12121-123, 126-127, 132-134
39/13121-134
39/14121-125
39/15124-125
39/16124-127, 131
39/1799, 109, 128-129, 131
39/18134
39/19124-125
----
40/1114-118
40/2119-120
40/3121-123
40/4119-129
40/5128-129
40/6132-134, 173
----
41/1121-125
41/2165
41/3165
41/4109
41/5165
41/6165
41/7165
41/8126-127, 179-180
41/9106 en stukken ingevoegd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid
41/10105, 115
41/11162
41/12113-114
41/13131
41/14 vernietigd
----
42/1169-170
42/2170
42/3172
42/4173
42/5173
42/6173
42/7169-170, 172
42/8169-170
42/9169-171
42/10169-170
42/11169
----
43/1 - 43/12169-173
----
44/1 - 44/3169-173
44/4169
44/5169
44/6119-120
44/7170-171
44/8121-123, 170-171
44/9173
44/10169
44/11165, 169-170
----
45/1172
45/2172
45/3172-173
45/4105-106
45/5116-123, 170-171
45/6121-123, 170
45/7171
45/8172
45/9134, 173
45/10169
45/11171-173
45/12172-173
45/13173
----
46/1119-120
46/2121-125
46/3175
46/497
46/5107, 121-123, 170-171, 173
46/6171
46/7171
46/8171
46/9171-172
----
47/1169
47/2171-172
47/3172-173
47/4172-173
47/5173
47/697, 104, 106-108
47/7174
47/8169
47/9114
47/10173
47/11vernietigd; aanwezig in archief Visserij-inspectie
47/12ingevoegd in archief Visserij-inspectie
----
48/1106-109
48/2107
48/3107
48/4107-108
48/5vernietigd
----
49/1104-105
49/2105-109
49/3ingevoegd in archief Afdeling Comptabiliteit
49/4105, 165
49/5107-109
49/6105
49/7112-118 en stukken ingevoegd in het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid I
----
50/1104, 194
50/2104-105
50/3104-105
50/4104
50/5106
50/6106
50/7106-107
50/8106-107
50/9106
50/10107-109
50/11108
----
51/1119-120, 124-127
51/2119-123, 130-133
51/3121-123
51/4131-133
51/5119-120
51/6107-108
51/7180
51/8109, 111
51/9116-118
51/10116-120
51/11116-120
51/12116-123
51/13116-133
51/14119-120, 124-125
51/15121-123
51/16119-120
51/17119-123, 128-129
51/18121-123
51/19119-123
51/20121-125, 132-134
51/21128-129
----
52/1113
52/2116-127
52/3126-127, 131
52/4128-129
52/5132-133
52/6132-133
52/7121-125, 165
52/8119-120
52/9119-120
52/10119-125
52/11121-131
52/12124-125
52/13124-125, 132-134
52/14126-127
52/15134
52/16116-118
52/17116-118
52/18116-120
52/19121-123
52/20124-125
52/21128-129
52/22134
----
53/1119-125, 128-131
53/2124-125, 132-133
53/3116-120, 124-127
53/4128-129
53/5131-134
53/6134
53/7119-123
53/8131-134
53/9124-125, 132-134
53/10128-131, 134
53/11121-134
53/12132-133
53/13132-134
----
54/1109
54/2105-106
54/3116-118
54/4121-123
54/5121-123, 130
54/6106, 108
54/7134 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
54/8105
54/9124-125
54/10107-108
54/11109, 132-133
----
55/1116-118
55/2119-120
55/3132-134
55/4119-120
55/5119-125
55/6121-123
55/7128-130, 132-133
55/8109
55/9116-120
55/10121-123
55/11132-133
55/12128-130, 134
55/13126-127
55/14132-133
55/15132-133
55/16119-120
55/17141
55/18130-131
----
56/1 - 56/3112-134, 202 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
56/4145
56/5137
----
57/1131
57/2119-125, 130-134
57/3121-123
57/4126-130
57/5106, 108-109, 126-127
57/6 - 57/8112
57/9104
57/10112
57/11112
57/12113
57/13121-125, 128-129
57/14126-130, 132-133
57/15131
----
58/1128-131
58/2128-130, 132-134
58/3119-131
58/4134
58/5128-129
58/6116-118, 121-123
58/7116-119
58/8119-123
58/9116-120
58/10119-123
58/11124-125
58/12132-133
58/13116-118
58/14124-125
58/15116-123, 126-127
58/16119-120
58/17124-125
58/18116-118
58/19116-118
58/20116-118
58/21116-118
58/22116-118
58/23 - 58/24116-127
58/25119-120
58/26132-134
58/27124-125
58/28116-118
58/29128-130
58/30116-118
58/31134
58/32 - 58/33121-125
----
59/1 - 59/2113-118
59/3116-118
59/4116-118
59/5119-120
59/6119-123
59/7121-125
----
60/1124-130
60/2124-127
60/3126-127
60/4126-127
60/5128-130
60/6130-133
60/7134
----
61/1115
61/2114, 116-118
61/3119-123
61/4121-123
61/5121-123
61/6126-131
61/7179
61/8113
61/9156
61/11146
----
62/1149
62/2 - 62/3147
62/4152
62/5146
62/6146
62/7146
62/8148 en stuk ingevoegd in archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
62/9105
62/10153
62/11121-125
62/12151
62/13146
62/14126-129
62/15150
62/16109, 132-134
62/17151
----
63/1154
63/2146
63/3151
63/4146
63/5146
63/6146
63/7146
63/8146
63/9146 en stukken ingevoegd in het archief van de Afdeling Visserijen 1921-1950
63/10146
63/11112-114
----
64/1151
64/298-99
64/3vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/4112, 11-118, 119-120, 126-127, 130, 134, 146, 151
64/5vernietigd en voor een deel ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
64/6vernietigd; aanwezig in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
----
65/1ingevoegd in het archief van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
65/2151
65/3121-123, 126-127, 132-134
----
66/1110
66/297, 104-105
66/3195-196, 198-199
66/4105
66/5105
66/7vernietigd
67140
geen104, 134, 162, 169

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: