gahetNA in the National Archives

BuZa / Verre Oosten

2.05.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.52
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1944-1955
merendeel 1947-1950

Omvang:

19.00 meter; 595 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Directie Verre Oosten te Batavia fungeerde als een agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief bevat voor de periode 1947-1950 stukken betreffende de organisatie en de taakuitvoering. Er zijn onder meer stukken m.b.t. regeling van de repatriëring van diverse groepen mensen, migratiepolitiek in de regio, de economische positie van Nederlands-Indië/Republik Indonesia, lucht-en scheepvaartaangelegenheden, oorlogsschade en roofgoed, inlichtingen over personen, de politieke activiteiten en opvatiingen van groepen (speciaal de communistische gezindheid), politieke aangelegenheden (waaronder diplomatieke activiteiten in het kader van de diverse onderhandelingen met de Republik Indonesia), de politionele acties en andere militaire aangelegenheden, de betrekkingen met de Verenigde Naties en de soevereiniteitsoverdracht. Tevens zijn er stukken over Nieuw-Guinea. Tot slot is er ook nog berichtgeving van andere posten en internationale organisaties, commissies en conferenties.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Omvang en vernietiging

Het doel van de bewerking was, het archief in een zodanig geselecteerde staat te brengen, dat het overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1962 kon worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. De omvang van het archief was 28 meter.

Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in de archieven van de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland, vastgesteld bij beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken van 19 februari 1960, no, APA-25691 en van de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 april 1960, no. 69502. Voor zover bekend was is er niet eerder uit het archief vernietigd. Wel werd tijdens de bewerking vastgesteld, dat een aantal dossiers die wel vermeld stonden in de dossierinventaris, niet in het archief aanwezig waren. Het was niet bekend waar deze dossiers zich bevonden of dat deze eventueel al vernietigd waren. Er is op dossierniveau geselecteerd.

De dossiers van historisch belang zijn bewaard, ook wanneer deze volgens de lijst vernietigd konden worden. Voorbeelden hiervan zijn de ingekomen berichten over de politieke situaties in de landen, die in de omgeving van Indonesië liggen (zie de beschijvingen onder rubriek 2.7 in de inventaris).

Het te bewaren gedeelte bedroeg na de bewerking 19,5 meter. Na de bewerking is het archief geretourneerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken zal het archief op grond van artikel 5 van de Archiefwet overbrengen naar het Algemeen Rijksarchief en het te vernietigen gedeelte overbrengen naar KNP BT Paper Recycling (voorheen Lignac en Levison) te Apeldoorn.

De omvang van de dossiers die overeenkomstig het bestemmingsbeginsel zijn afgescheiden bedroeg 5 meter. Het gedeelte dat op termijn te vernietigen was, ging terug naar de archiefruimte van de beheerder. Totaal werd 12,5% van het archief vernietigd.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Onderstaande dossiers zijn pas in 2002 aan het archief toegevoegd en zijn blijkbaar tijdens de bewerking van het archief door de CAS in 1995 niet meegenomen.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: