gahetNA in the National Archives

BuZa / B-dossiers

2.05.38
A. Eman, P.L. Groen, J.P. de Haas, J.M. Louter, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.38
Author: A. Eman, P.L. Groen, J.P. de Haas, J.M. Louter, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1858-1955
merendeel 1871-1940

Omvang:

74.50 meter; 3100 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is geheel op onderwerp geordend. Het bevat onder meer stukken over: consulaire aangelegenheden, zoals jaarverslagen van Nederlandse consuls, consulaire rechtsmacht, consulaire Burgerlijke Stand, organisatie van de consulaire dienst, buitenlandse consuls in Nederland; handelsbetrekkingen met andere landen; scheepvaart; havens, spoorwegen, kanalen en rivieren; post, telecommunicatie en elektriciteitsvoorziening; wetenschappelijke en culturele aangelegenheden.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Afdeling Handelspolitiek en Consulaire Zaken

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1876 werd een eerste functioneel organisatieschema ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteld.

Vóór deze geleding in de departementale structuur werd aangebracht werden de werkzaamheden onder de afzonderlijke ambtenaren verdeeld; slechts de behandeling van geheime aangelegenheden was - vanaf 1861 - toevertrouwd aan een aparte afdeling: het Kabinet.

De reorganisatie van 1876 gaf het volgende organisatieschema te zien:

 • Kabinet
 • Eerste Afdeling: politieke zaken
 • Tweede Afdeling: consulaire zaken en handelszaken
 • Derde Afdeling: comptabiliteit
 • Algemeen Secretariaat
  • Bureau A: agenda, archief en index
  • Bureau B: protocol en bibliotheek
  • Bureau C: expeditie

Aangezien de in deze inventaris beschreven stukken de bescheiden betreffen, zoals die zijn behandeld door de Tweede Afdeling van het departement. De taakomschrijving van deze afdeling luidde: de behartiging van de Nederlandse handels- en scheepvaartbelangen, inclusief de onderhandelingen over de daarmee samenhangende verdragen en protocollen, en de voorbereiding en de uitvoering van de Koninklijke Besluiten betreffende benoeming en ontslag van consulaire ambtenaren, de regeling van de consulaire dienst, en de publicatie van de consulaire verslagen.

In 1866 wordt de benaming van de Tweede Afdeling veranderd in Afdeling Handelspolitiek en Consulaire Zaken.

In 1909 wordt deze afdeling verdeeld in twee onderafdelingen. Een hiervan gaat zich bezighouden met de Nederlandse consulaire dienst en met de erkenning van de buitenlandse consulaire ambtenaren in Nederland en de Nederlandse koloniën; terwijl de andere onderafdeling de Nederlandse handels- en scheepvaartbelangen in het buitenland diende te behartigen, en nieuwe traktaten en overeenkomsten moest voorbereiden. Tevens werd zij belast met kwesties inzake spoor- en waterwegen, telegrafie en telefonie voorzover deze een internationaal karakter hadden.

In 1919 volgt nogmaals een reorganisatie en wordt de Directie Economische Zaken in het leven geroepen. Deze directie gaat een eigen administratie voeren en een eigen archief vormen. Het administratieve gevolg van deze reorganisatie is dat de 'B-dossiers' vanaf dat moment slechts consulaire bescheiden bevatten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: